Karayolunda Tehlikeli Madde

Tıbbi veya klinik atıklar

Kategori A'daki bulaşıcı maddeleri içeren tıbbi veya klinik atıklar, uygun olduğu üzere UN No. 2814 veya
UN No. 2900 kaydına atanır. Kategori B'deki bulaşıcı maddeleri içeren tıbbi veya klinik atıklar, UN No.
3291 kaydına atanır.
NOT: Değiştirildiği şekliyle 2000/532/EC sayılı Komisyon Kararı'na4 eklenen atıkların listesine göre,
numara 18 01 03'e atanan tıbbi veya klinik atıklar (sağlık hizmetleri ve/veya ilgili araştırmalar için insan
veya havyan atıkları - doğum, tanı, tedavi veya insanlarda enfeksiyonun önlenmesi ile ilgili hizmetler
sonucu ortaya çıkan atıklar - enfeksiyonu engellemek için toplanması ve imhası özel zorunluluklara tabi
olan atıklar) veya numara 18 02 02'ye atanan tıbbi veya klinik atıklar (sağlık hizmetleri ve/veya ilgili
araştırmalar için insan veya havyan atıkları - araştırma, tanı, tedavi veya hayvanlarda enfeksiyonun
önlenmesi ile ilgili hizmetler sonucu ortaya çıkan atıklar - enfeksiyonu engellemek için toplanması ve
imhası özel zorunluluklara tabi olan atıklar), hastalara veya hayvanlara ilişkin tıbbi veya veterinerlik
tanısına dayanarak işbu paragrafta belirtilen hükümler uyarınca sınıflandırılır.

Bulaşıcı madde içerme olasılığının düşük olduğuna inanılan tıbbi veya klinik atıklar, UN No. 3291 kaydına
atanır. Atama için, uluslararası, bölgesel veya ulusal atık katalogları göz önünde bulundurulabilir.
NOT 1: UN No. 3291 kaydının uygun sevkiyat adı "KLİNİK ATIK, TANIMLANMAMIŞ, B.B.B" veya
"(BİYO) TIBBİ ATIK, B.B.B. " veya "DÜZENLENMİŞ TIBBİ ATIK, B.B.B.'dir.
NOT 2: Yukarıda belirtilen sınıflandırma kriterlerine bakılmaksızın, değiştirildiği şekliyle 2000/532/EC4
sayılı Komisyon Kararı'nın ekinde yer alan atıklar listesine göre, numara 18 01 04'e atanan tıbbi veya
klinik atıklar (sağlık hizmetleri ve/veya ilgili araştırmalar için insan veya hayvan atıkları - doğum, tanı,
tedavi veya insanlarda enfeksiyonun önlenmesi ile ilgili hizmetler sonucu ortaya çıkan atıklar - enfeksiyonu
engellemek için toplanması ve imhası özel zorunluluklara tabi olmayan atıklar) veya numara 18 02 03'e
atanan tıbbi veya klinik atıklar (sağlık hizmetleri ve/veya ilgili araştırmalar için insan veya hayvan atıkları
- araştırma, tanı, tedavi veya hayvanlarda enfeksiyonun önlenmesi ile ilgili hizmetler sonucu ortaya çıkan
atıklar - enfeksiyonu engellemek için toplanması ve imhası özel zorunluluklara tabi olmayan atıklar), ADR
hükümlerine tabi değildir.

Öncesinde bulaşıcı madde içeren, ancak dezenfekte edilmiş tıbbi veya klinik atıklar, başka bir sınıfa dahil
edilmeleri için gerekli kriterleri karşılamadıkları sürece, ADR hükümlerine tabi değildir.

UN No. 3291'e atanan tıbbi veya klinik atıklar, ambalajlama grubu II'ye atanır.

Hastalık bulaşmış hayvanlar

Bulaşıcı madde başka bir şekilde taşınabiliyorsa, canlı hayvanlar böyle bir maddenin sevkiyatında
kullanılmaz. Özellikle hastalık bulaştırıldığı veya bulaşıcı madde içerdiği bilenen canlı hayvanlar, yetkili
makam tarafından onaylanmış şartlara ve koşullara göre taşınır.
NOT: Yetkili makamların onayı, tehlikeli mal hususları dikkate alınarak canlı hayvan taşımacılığına ilişkin
ilgili kurallara dayanarak düzenlenecektir.
 
Bu şart ve kuralları belirlemeye yetkili makamlar, ulusal düzeyde düzenlemelere tabi olacaklardır.
Bir ADR'ye Taraf Ülkenin yetkili makamınca verilmiş bir onay yoksa, herhangi bir ADR'ye Taraf Ülkenin
yetkili makamı, ADR'ye taraf olmayan bir ülkenin yetkili makamınca düzenlenen bir onayı tanıyabilir.
Canlı hayvan taşımacılığına ilişkin kurallar, örneğin, taşıma sırasında hayvanların korunması hakkında 22
Aralık 2004 tarihli 1/2005 Nolu Konsey Yönetmeliği'nde (EC) bulunur (Avrupa Birliği Resmi Gazetesi Sayı
L3, 5 Ocak 2005).
_____________________
4 Atıklarla ilgili 75/442/EEC sayılı Konsey Direktifi Madde 1(a)'ya (Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 2006/12/EC
sayılı Direktifi (Avrupa Birliği Resmi Gazetesi, No. L 114, 27 Nisan 2006, sayfa 9) yerine) uygun olarak atıkların listesini
belirtilen 94/3/EC sayılı Karar ve tehlikeli atıklarla ilgili 91/689/EEC sayılı Konsey Direktifi Madde 1(4)'e (Avrupa
Toplulukları Resmi Gazetesi, No. L 226, 6 Eylül 2000, sayfa 3) uygun tehlikeli atıkların listesini belirten 94/904/EC sayılı
Konsey Kararı yerine 3 Mayıs 2000 tarihli 2000/532/EC sayılı Komisyon Kararı'dır.

Kategori A'ya dahil olan patojenlerden veya yalnızca kültürler halinde Kategori A'ya atanan patojenlerden
etkilenen hayvansal malzemeler, uygun olduğu üzere UN No. 2814 veya UN No. 2900 kaydına atanır.
Kültürler halinde ise Kategori A'ya atananlar haricinde Kategori B'ye dahil olan patojenlerden etkilenen
hayvansal malzemeler, UN No. 3373 kaydına atanır.

Taşıma için kabul edilmeyen maddeler

Canlı omurgalı ve omurgasız hayvanlar, bulaşıcı bir ajanı taşımak için, bu ajanın başka bir yolla
taşınamadığı veya bu şekilde taşımaya yetkili makam tarafından izin verildiği durumlar haricinde,
kullanılmaz (bkz. 2.2.62.1.12.1).

Toplu kayıtların listesi

Sınıf 7 Radyoaktif malzeme

Tanımlar

Radyoaktif malzeme, 2.2.7.2.2.1 ila 2.2.7.2.2.6.'da belirtilen değerleri sevkiyatta hem aktivite
konsantrasyonu hem de toplam aktivite olarak aşan radyonüklidleri içeren herhangi bir malzeme anlamına
gelir.

Bulaşma

Bulaşma, bir yüzey üzerinde beta ve gama yayıcıları ve düşük zehirlilikteki alfa yayıcıları için 0,4 Bq/cm2
veya diğer alfa yayıcıları için 0,04 Bq/cm2 değerinin üstünde radyoaktif madde bulunması anlamına gelir.
Sabit olmayan bulaşma, rutin taşıma şartları sırasında bir yüzeyden temizlenebilen bulaşma anlamına gelir.
Sabit bulaşma, sabit olmayan bulaşma dışındaki bulaşma anlamına gelir.

Belli terimlerin tanımları

A1 ve A2
A1, Tablo 2.2.7.2.2.1'de listelenmiş veya 2.2.7.2.2.2'den türetilmiş özel hazırlanmış radyoaktif
malzemelerin aktivite değeri anlamına gelir ve ADR için istenen aktivite limitlerinin belirlenmesinde
kullanılır.
A2, özel hazırlanmış radyoaktif malzemelerin haricinde Tablo 2.2.7.2.2.1'de listelenmiş veya
2.2.7.2.2.2'den türetilmiş radyoaktif malzemelerin aktivite değeri anlamına gelir ve ADR için istenen
aktivite limitlerinin belirlenmesinde kullanılır.
Bölünebilir nüklidler, uranyum-233, uranyum-235, plütonyum-239 ve plütonyum-241 anlamına gelir.
Bölünebilir madde, bölünebilir nüklidlerden herhangi birini içeren madde anlamına gelir. Bölünebilir
madde tanımı aşağıda yer alanları içermez:
(a) Işın saçmayan doğal uranyum veya fakirleştirilmiş uranyum;
(b) Yalnızca termal reaktörlerde ışınıma uğramış doğal uranyum veya fakirleştirilmiş uranyum;
(c) Toplamda 0,25 g'dan az bölünebilir nüklid içeren malzeme;
(d) (a), (b) ve/veya (c)'nin herhangi bir kombinasyonu.
Ambalajlanmamış olarak gönderilmişse, sadece ambalajda ya da sevkiyatta bölünebilir nüklidler içeren
herhangi bir başka malzeme olmaması halinde bu istisnalar geçerlidir.
Düşük oranda dağılabilir radyoaktif malzeme, toz halde olmamak koşuluyla, katı halde veya sızdırmaz bir
kapsül içinde dağılabilirliği sınırlı katı halde radyoaktif malzemeyi ifade eder.
Düşük özgül aktiviteli madde (LSA), doğası gereği sınırlı özgül aktiviteye sahip ya da tahmini ortalama
özgül aktivite sınırlarının geçerli olduğu radyoaktif malzemedir. LSA malzemesini çevreleyen koruyucu dış
malzemeler, tahmini ortalama özgül aktivitenin saptanmasında dikkate alınmaz.
Düşük zehirlilikteki alfa yayıcıları şunlardır: Cevherlerde veya fiziksel ve kimyasal konsantrelerde bulunan
doğal uranyum, fakirleştirilmiş uranyum, doğal toryum, uranyum-235 veya uranyum-238, toryum-232,
toryum-228 ve toryum-230 veya yarı ömrü 10 günden az olan alfa yayıcılar.
Özel hazırlanmış radyoaktif malzeme aşağıdaki anlamlara gelir:
(a) Dağılmayan katı radyoaktif malzeme veya
(b) Radyoaktif malzeme içeren sızdırmaz kapsül.
Bir radyonüklidin özgül aktivitesi, o nüklidin birim kütlesi başına radyoaktif aktivite anlamına gelir. Bir
maddenin özgül aktivitesi, radyonüklidlerin düzgün dağılım gösterdiği, o maddenin birim kütlesi başına
düşen aktivitedir.
Yüzeyi bulaşmış cisim (CSO), kendisi radyoaktif olmayan ancak yüzeyi radyoaktif malzeme ile bulaşmış
katı cisim anlamına gelir.
Işınlanmamış toryum, bir gram toryum-232 başına 10-7 gramdan fazla uranyum-233'ten fazlasını içermeyen
toryum.
Işınlanmamış uranyum, bir gram uranyum-235 başına 2 x 103 Bq plütonyum, bir gram uranyum-235 başına
9 x 106 Bq fisyon ürünü bir gram uranyum-235 başına 5x 10-3 uranyum-236'dan fazlasını içermeyen
uranyum anlamına gelir.
Uranyum - doğal, fakirleştirilmiş, zenginleştirilmiş uranyum aşağıdaki anlamlara gelir:
Doğal uranyum, (kimyasal olarak ayrıştırıldığında) uranyum izotoplarının doğal dağılımını
(yaklaşık, %99,28 uranyum- 238 ve %0,72 uranyum-235) içeren uranyum anlamına gelir.
Fakirleştirilmiş uranyum, doğal uranyumdan daha düşük oranda uranyum-235 içeren uranyum
anlamına gelir.
Zenginleştirilmiş uranyum, %0,72 uranyumdan daha yüksek oranda uranyum- 235 içeren
uranyum anlamına gelir.
Uranyum-234 her durumda çok düşük oranlarda mevcuttur.

 

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018