Karayolunda Tehlikeli Madde

Hastalık bulaşmış hayvanlar

Bulaşıcı madde başka bir şekilde taşınabiliyorsa, canlı hayvanlar böyle bir maddenin sevkiyatında
kullanılmaz. Özellikle hastalık bulaştırıldığı veya bulaşıcı madde içerdiği bilenen canlı hayvanlar, yetkili
makam tarafından onaylanmış şartlara ve koşullara göre taşınır.
NOT: Yetkili makamların onayı, tehlikeli mal hususları dikkate alınarak canlı hayvan taşımacılığına ilişkin
ilgili kurallara dayanarak düzenlenecektir.
 
Bu şart ve kuralları belirlemeye yetkili makamlar, ulusal düzeyde düzenlemelere tabi olacaklardır.
Bir ADR'ye Taraf Ülkenin yetkili makamınca verilmiş bir onay yoksa, herhangi bir ADR'ye Taraf Ülkenin
yetkili makamı, ADR'ye taraf olmayan bir ülkenin yetkili makamınca düzenlenen bir onayı tanıyabilir.
Canlı hayvan taşımacılığına ilişkin kurallar, örneğin, taşıma sırasında hayvanların korunması hakkında 22
Aralık 2004 tarihli 1/2005 Nolu Konsey Yönetmeliği'nde (EC) bulunur (Avrupa Birliği Resmi Gazetesi Sayı
L3, 5 Ocak 2005).
_____________________
4 Atıklarla ilgili 75/442/EEC sayılı Konsey Direktifi Madde 1(a)'ya (Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 2006/12/EC
sayılı Direktifi (Avrupa Birliği Resmi Gazetesi, No. L 114, 27 Nisan 2006, sayfa 9) yerine) uygun olarak atıkların listesini
belirtilen 94/3/EC sayılı Karar ve tehlikeli atıklarla ilgili 91/689/EEC sayılı Konsey Direktifi Madde 1(4)'e (Avrupa
Toplulukları Resmi Gazetesi, No. L 226, 6 Eylül 2000, sayfa 3) uygun tehlikeli atıkların listesini belirten 94/904/EC sayılı
Konsey Kararı yerine 3 Mayıs 2000 tarihli 2000/532/EC sayılı Komisyon Kararı'dır.

Kategori A'ya dahil olan patojenlerden veya yalnızca kültürler halinde Kategori A'ya atanan patojenlerden
etkilenen hayvansal malzemeler, uygun olduğu üzere UN No. 2814 veya UN No. 2900 kaydına atanır.
Kültürler halinde ise Kategori A'ya atananlar haricinde Kategori B'ye dahil olan patojenlerden etkilenen
hayvansal malzemeler, UN No. 3373 kaydına atanır.

Taşıma için kabul edilmeyen maddeler

Canlı omurgalı ve omurgasız hayvanlar, bulaşıcı bir ajanı taşımak için, bu ajanın başka bir yolla
taşınamadığı veya bu şekilde taşımaya yetkili makam tarafından izin verildiği durumlar haricinde,
kullanılmaz (bkz. 2.2.62.1.12.1).

Toplu kayıtların listesi

Sınıf 7 Radyoaktif malzeme

Tanımlar

Radyoaktif malzeme, 2.2.7.2.2.1 ila 2.2.7.2.2.6.'da belirtilen değerleri sevkiyatta hem aktivite
konsantrasyonu hem de toplam aktivite olarak aşan radyonüklidleri içeren herhangi bir malzeme anlamına
gelir.

Bulaşma

Bulaşma, bir yüzey üzerinde beta ve gama yayıcıları ve düşük zehirlilikteki alfa yayıcıları için 0,4 Bq/cm2
veya diğer alfa yayıcıları için 0,04 Bq/cm2 değerinin üstünde radyoaktif madde bulunması anlamına gelir.
Sabit olmayan bulaşma, rutin taşıma şartları sırasında bir yüzeyden temizlenebilen bulaşma anlamına gelir.
Sabit bulaşma, sabit olmayan bulaşma dışındaki bulaşma anlamına gelir.

Belli terimlerin tanımları

A1 ve A2
A1, Tablo 2.2.7.2.2.1'de listelenmiş veya 2.2.7.2.2.2'den türetilmiş özel hazırlanmış radyoaktif
malzemelerin aktivite değeri anlamına gelir ve ADR için istenen aktivite limitlerinin belirlenmesinde
kullanılır.
A2, özel hazırlanmış radyoaktif malzemelerin haricinde Tablo 2.2.7.2.2.1'de listelenmiş veya
2.2.7.2.2.2'den türetilmiş radyoaktif malzemelerin aktivite değeri anlamına gelir ve ADR için istenen
aktivite limitlerinin belirlenmesinde kullanılır.
Bölünebilir nüklidler, uranyum-233, uranyum-235, plütonyum-239 ve plütonyum-241 anlamına gelir.
Bölünebilir madde, bölünebilir nüklidlerden herhangi birini içeren madde anlamına gelir. Bölünebilir
madde tanımı aşağıda yer alanları içermez:
(a) Işın saçmayan doğal uranyum veya fakirleştirilmiş uranyum;
(b) Yalnızca termal reaktörlerde ışınıma uğramış doğal uranyum veya fakirleştirilmiş uranyum;
(c) Toplamda 0,25 g'dan az bölünebilir nüklid içeren malzeme;
(d) (a), (b) ve/veya (c)'nin herhangi bir kombinasyonu.
Ambalajlanmamış olarak gönderilmişse, sadece ambalajda ya da sevkiyatta bölünebilir nüklidler içeren
herhangi bir başka malzeme olmaması halinde bu istisnalar geçerlidir.
Düşük oranda dağılabilir radyoaktif malzeme, toz halde olmamak koşuluyla, katı halde veya sızdırmaz bir
kapsül içinde dağılabilirliği sınırlı katı halde radyoaktif malzemeyi ifade eder.
Düşük özgül aktiviteli madde (LSA), doğası gereği sınırlı özgül aktiviteye sahip ya da tahmini ortalama
özgül aktivite sınırlarının geçerli olduğu radyoaktif malzemedir. LSA malzemesini çevreleyen koruyucu dış
malzemeler, tahmini ortalama özgül aktivitenin saptanmasında dikkate alınmaz.
Düşük zehirlilikteki alfa yayıcıları şunlardır: Cevherlerde veya fiziksel ve kimyasal konsantrelerde bulunan
doğal uranyum, fakirleştirilmiş uranyum, doğal toryum, uranyum-235 veya uranyum-238, toryum-232,
toryum-228 ve toryum-230 veya yarı ömrü 10 günden az olan alfa yayıcılar.
Özel hazırlanmış radyoaktif malzeme aşağıdaki anlamlara gelir:
(a) Dağılmayan katı radyoaktif malzeme veya
(b) Radyoaktif malzeme içeren sızdırmaz kapsül.
Bir radyonüklidin özgül aktivitesi, o nüklidin birim kütlesi başına radyoaktif aktivite anlamına gelir. Bir
maddenin özgül aktivitesi, radyonüklidlerin düzgün dağılım gösterdiği, o maddenin birim kütlesi başına
düşen aktivitedir.
Yüzeyi bulaşmış cisim (CSO), kendisi radyoaktif olmayan ancak yüzeyi radyoaktif malzeme ile bulaşmış
katı cisim anlamına gelir.
Işınlanmamış toryum, bir gram toryum-232 başına 10-7 gramdan fazla uranyum-233'ten fazlasını içermeyen
toryum.
Işınlanmamış uranyum, bir gram uranyum-235 başına 2 x 103 Bq plütonyum, bir gram uranyum-235 başına
9 x 106 Bq fisyon ürünü bir gram uranyum-235 başına 5x 10-3 uranyum-236'dan fazlasını içermeyen
uranyum anlamına gelir.
Uranyum - doğal, fakirleştirilmiş, zenginleştirilmiş uranyum aşağıdaki anlamlara gelir:
Doğal uranyum, (kimyasal olarak ayrıştırıldığında) uranyum izotoplarının doğal dağılımını
(yaklaşık, %99,28 uranyum- 238 ve %0,72 uranyum-235) içeren uranyum anlamına gelir.
Fakirleştirilmiş uranyum, doğal uranyumdan daha düşük oranda uranyum-235 içeren uranyum
anlamına gelir.
Zenginleştirilmiş uranyum, %0,72 uranyumdan daha yüksek oranda uranyum- 235 içeren
uranyum anlamına gelir.
Uranyum-234 her durumda çok düşük oranlarda mevcuttur.

 

Sınıflandırma

Genel hükümler

2.2.7.2.3'te belirtilen malzeme özellikleri hesaba katılarak 2.2.7.2.4 ve 2.2.7.2.5 doğrultusunda radyoaktif
malzeme, Tablo 2.2.7.2.1.1'de belirlenen UN numaralarından birine atanacaktır.
 
Tablo 2.2.7.2.1.1 UN numaralarının atanması
 

UN No Uygun sevkiyat adı ve tanımı a

Adi paketler (1.7.1.5)

UN 2908 RADYOAKTİF MALZEME, ADİ PAKET - BOŞ AMBALAJ

UN 2909 RADYOAKTİF MALZEME, ADİ PAKET - DOĞAL URANYUM veya FAKİRLEŞTİRİLMİŞ URANYUM veya DOĞAL TORYUM'DAN YAPILMIŞ NESNELER

UN 2910 RADYOAKTİF MALZEME, ADİ PAKET - SINIRLI MALZEME MİKTARI UN 2911 RADYOAKTİF MALZEME, ADİ PAKET - ALETLER veya NESNELER

UN 3507 URANYUM HEKZAFLORÜR, RADYOAKTİF MALZEME, ADİ PAKET, ambalaj başına 0,1 kg'dan

daha az, bölünebilir olmayan veya istisnai bölünebilir b, c

Düşük özgül aktiviteli radyoaktif malzeme (2.2.7.2.3.1)

UN 2912 RADYOAKTİF MALZEME, DÜŞÜK ÖZGÜL AKTİVİTE (LSA-I), bölünebilir olmayan veya istisnai bölünebilir b

UN 3321 RADYOAKTİF MALZEME, DÜŞÜK ÖZGÜL AKTİVİTE (LSA-II), bölünebilir olmayan veya istisnai bölünebilir b

UN 3322 RADYOAKTİF MALZEME, DÜŞÜK ÖZGÜL AKTİVİTE (LSA-III), bölünebilir olmayan veya istisnai bölünebilir b

UN 3324 RADYOAKTİF MALZEME, DÜŞÜK ÖZGÜL AKTİVİTE (LSA-II), BÖLÜNEBİLİR UN 3325 RADYOAKTİF MALZEME, DÜŞÜK ÖZGÜL AKTİVİTE (LSA- III), BÖLÜNEBİLİR

Yüzeyi kirlenmiş cisim (2.2.7.2.3.2)

UN 2913 RADYOAKTİF MALZEME, YÜZEYİ BULAŞMIŞ CİSİMLER (SCO-I veya SCO-II), bölünebilir

olmayan veya istisnai bölünebilir b

UN 3326 RADYOAKTİF MALZEME, YÜZEYİ BULAŞMIŞ CİSİMLER (SCO-I veya SCO-II), BÖLÜNEBİLİR

Tip A ambalajla (2.2.7.2.4.4)

UN 2915 RADYOAKTİF MALZEME, TİP A AMBALAJ, özel hazırlanmamış, bölünebilir olmayan veya istisnai bölünebilir b

UN 3327 RADYOAKTİF MALZEME, TİP A AMBALAJ, BÖLÜNEBİLİR, özel hazırlanmamış

UN 3332 RADYOAKTİF MALZEME, TİP A AMBALAJ, ÖZEL HAZIRLANMIŞ, bölünebilir olmayan veya

istisnai bölünebilir b

UN 3333 RADYOAKTİF MALZEME, TİP A AMBALAJ, ÖZEL HAZIRLANMIŞ, BÖLÜNEBİLİR

Tip B(U) ambalajlar (2.2.7.2.4.6)

UN 2916 RADYOAKTİF MALZEME, TİP B(U) AMBALAJ, bölünebilir olmayan veya istisnai bölünebilir b

UN 3328 RADYOAKTİF MALZEME, TİP B(U) AMBALAJ, BÖLÜNEBİLİR

Tip B(M) ambalajlar (2.2.7.2.4.6)

UN 2917 RADYOAKTİF MALZEME, TİP B(M) AMBALAJ, bölünebilir olmayan veya istisnai bölünebilir b

UN 3329 RADYOAKTİF MALZEME, TİP B(M) AMBALAJ, BÖLÜNEBİLİR

Tip C ambalajlar (2.2.7.2.4.6)

UN 3323 RADYOAKTİF MALZEME, TİP C AMBALAJ, bölünebilir olmayan veya istisnai bölünebilir b

UN 3330 RADYOAKTİF MALZEME, TİP C AMBALAJ, BÖLÜNEBİLİR

Özel düzenleme (2.2.7.2.5)

UN 2919 RADYOAKTİF MALZEME, ÖZEL DÜZENLEME İLE TAŞINAN, bölünebilir olmayan veya istisnai bölünebilir b

UN 3331 RADYOAKTİF MALZEME, ÖZEL DÜZENLEME İLE TAŞINAN, BÖLÜNEBİLİR

Uranyum hekzaflorür (2.2.7.2.4.5)

UN 2977 RADYOAKTİF MALZEME, URANYUM HEKZAFLORÜR, BÖLÜNEBİLİR

UN 2978 RADYOAKTİF MALZEME, URANYUM HEKZAFLORÜR, bölünebilir olmayan veya istisnai bölünebilir b

UN 3507 URANYUM HEKZAFLORÜR, RADYOAKTİF MALZEME, ADİ PAKET, ambalaj başına 0,1 kg'dan

daha az, bölünebilir olmayan veya istisnai bölünebilir b, c

 

Uygun sevkiyat adı, "uygun sevkiyat adı ve tanımı" tablosunda bulunmaktadır ve büyük harflerle gösterilen kısımla sınırlıdır. Alternatif uygun sevkiyat adlarının "ya da"  sözcüğüyle ayrıldığı UN No. 2909, 2911, 2913 ve 3326 olması durumunda, sadece ilgili uygun sevkiyat adı kullanılacaktır.

"İstisnai bölünebilir " terimi sadece 2.2.7.2.3.5 kapsamında muaf tutulan malzemeye atıfta bulunur.

UN No. 3507 için ayrıca Bölüm 3.3'teki özel hüküm 369'a bakınız.

 

 

Temel Radyonükloid değerlerin saptanması

Her bir radyonüklid için aşağıdaki temel radyonüklid değerleri Tablo 2.2.7.2.2.1'de verilmiştir:

(a) TBq cinsinden A1 ve A2;
(b) Muaf malzeme için Bq/g cinsinden aktivite konsantrasyonu limitleri ve
(c) Muaf sevkiyatlar için Bq cinsinden aktivite limitleri.
Tablo 2.2.7.2.2.1: Her bir radyonüklid için aşağıdaki temel radyonüklid değerleri
 

Radyonüklid (atom numarası)

A1

 

(TBq)

A2

 

(TBq)

Muaf malzeme için aktivite konsantrasyonu

limiti (Bq/g)

Muaf sevkiyat için aktivite limiti (Bq)

Actinium (89)        

Ac-225 (a)

8 x 10-1

6 x 10-3

1 x 101

1 x 104

Ac-227 (a)

9 x 10-1

9 x 10-5

1 x 10-1

1 x 103

Ac-228

6 x 10-1

5 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Gümüş (47)

 

 

 

 

Ag-105

2 x 100

2 x 100

1 x 102

1 x 106

Ag-108m (a)

7 x 10-1

7 x10-1

1 x10(b)

1 x 10(b)

Ag-110m (a)

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Ag-111

2 x 100

6 x 10-1

1 x 103

1 x 106

Alüminyum (13)

 

 

 

 

Al-26

1 x 10-1

1 x 10-1

1 x 101

1 x 105

Amerikyum (95)

 

 

 

 

Am-241

1 x 101

1 x 10-3

1 x 100

1 x 104

Am-242m (a)

1 x 101

1 x 10-3

1 x 10(b)

1 x 10(b)

Am-243 (a)

5 x 100

1 x 10-3

1 x 10(b)

1 x 10(b)

Argon (18)

 

 

 

 

Ar-37

4 x 101

4 x 101

1 x 106

1 x 108

Ar-39

4 x 101

2 x 101

1 x 107

1 x 104

Ar-41

3 x 10-1

3 x 10-1

1 x 102

1 x 109

Arsenik (33)

 

 

 

 

As-72

3 x 10-1

3 x 10-1

1 x 101

1 x 105

As-73

4 x 101

4 x 101

1 x 103

1 x 107

As-74

1 x 100

9 x 10-1

1 x 101

1 x 106

As-76

3 x 10-1

3 x 10-1

1 x 102

1 x 105

As-77

2 x 101

7 x 10-1

1 x 103

1 x 106

Astatin (85)

 

 

 

 

At-211 (a)

2 x 101

5 x 10-1

1 x 103

1 x 107

 

Radyonüklid (atom numarası)

A1

 

(TBq)

A2

 

(TBq)

Muaf malzeme için aktivite konsantrasyonu

limiti (Bq/g)

Muaf sevkiyat için aktivite limiti (Bq)

Altın (79)

 

 

 

 

Au-193

7 x 100

2 x 100

1 x 102

1 x 107

Au-194

1 x 100

1 x 100

1 x 101

1 x 106

Au-195

1 x 101

6 x 100

1 x 102

1 x 107

Au-198

1 x 100

6 x 10-1

1 x 102

1 x 106

Au-199

1 x 101

6 x 10-1

1 x 102

1 x 106

Baryum (56)

 

 

 

 

Ba-131 (a)

2 x 100

2 x 100

1 x 102

1 x 106

Ba-133

3 x 100

3 x 100

1 x 102

1 x 106

Ba-133m

2 x 101

6 x 10-1

1 x 102

1 x 106

Ba-140 (a)

5 x 10-1

3 x 10-1

1 x 10(b)

1 x 10(b)

Berilyum (4)

 

 

 

 

Be-7

2 x 101

2 x 101

1 x 103

1 x 107

Be-10

4 x 101

6 x 10-1

1 x 104

1 x 106

Bizmut (83)

 

 

 

 

Bi-205

7 x 10-1

7 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Bi-206

3 x 10-1

3 x 10-1

1 x 101

1 x 105

Bi-207

7 x 10-1

7 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Bi-210

1 x 100

6 x 10-1

1 x 103

1 x 106

Bi-210m (a)

6 x 10-1

2 x 10-2

1 x 101

1 x 105

Bi-212 (a)

7 x 10-1

6 x 10-1

1 x 10(b)

1 x 10(b)

Berkelyum (97)

 

 

 

 

Bk-247

8 x 100

8 x 10-4

1 x 100

1 x 104

Bk-249 (a)

4 x 101

3 x 10-1

1 x 103

1 x 106

Brom (35)

 

 

 

 

Br-76

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 101

1 x 105

Br-77

3 x 100

3 x 100

1 x 102

1 x 106

Br-82

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Karbon (6)

 

 

 

 

C-11

1 x 100

6 x 10-1

1 x 101

1 x 106

C-14

4 x 101

3 x 100

1 x 104

1 x 107

 

Radyonüklid (atom numarası)

A1

 

(TBq)

A2

 

(TBq)

Muaf malzeme için aktivite konsantrasyonu

limiti (Bq/g)

Muaf sevkiyat için aktivite limiti (Bq)

Kalsiyum (20)

 

 

 

 

Ca-41

Sınırsız

Sınırsız

1 x 105

1 x 107

Ca-45

4 x 101

1 x 100

1 x 104

1 x 107

Ca-47 (a)

3 x 100

3 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Kadmiyum (48)

 

 

 

 

Cd-109

3 x 101

2 x 100

1 x 104

1 x 106

Cd-113m

4 x 101

5 x 10-1

1 x 103

1 x 106

Cd-115 (a)

3 x 100

4 x 10-1

1 x 102

1 x 106

Cd-115m

5 x 10-1

5 x 10-1

1 x 103

1 x 106

Seryum (58)

 

 

 

 

Ce-139

7 x 100

2 x 100

1 x 102

1 x 106

Ce-141

2 x 101

6 x 10-1

1 x 102

1 x 107

Ce-143

9 x 10-1

6 x 10-1

1 x 102

1 x 106

Ce-144 (a)

2 x 10-1

2 x 10-1

1 x 10(b)

1 x 10(b)

Kaliforniyum (98)

 

 

 

 

Cf-248

4 x 101

6 x 10-3

1 x 101

1 x 104

Cf-249

3 x 100

8 x 10-4

1 x 100

1 x 103

Cf-250

2 x 101

2 x 10-3

1 x 101

1 x 104

Cf-251

7 x 100

7 x 10-4

1 x 100

1 x 103

Cf-252

1 x 10-1

3 x 10-3

1 x 101

1 x 104

Cf-253 (a)

4 x 101

4 x 10-2

1 x 102

1 x 105

Cf-254

1 x 10-3

1 x 10-3

1 x 100

1 x 103

Klor (17)

 

 

 

 

Cl-36

1 x 101

6 x 10-1

1 x 104

1 x 106

Cl-38

2 x 10-1

2 x 10-1

1 x 101

1 x 105

Küriyum (96)

 

 

 

 

Cm-240

4 x 101

2 x 10-2

1 x 102

1 x 105

Cm-241

2 x 100

1 x 100

1 x 102

1 x 106

Cm-242

4 x 101

1 x 10-2

1 x 102

1 x 105

Cm-243

9 x 100

1 x 10-3

1 x 100

1 x 104

Cm-244

2 x 101

2 x 10-3

1 x 101

1 x 104

Cm-245

9 x 100

9 x 10-4

1 x 100

1 x 103

Cm-246

9 x 100

9 x 10-4

1 x 100

1 x 103

 

Radyonüklid (atom numarası)

A1

 

(TBq)

A2

 

(TBq)

Muaf malzeme için aktivite konsantrasyonu

limiti (Bq/g)

Muaf sevkiyat için aktivite limiti (Bq)

Cm-247 (a)

3 x 100

1 x 10-3

1 x 100

1 x 104

Cm-248

2 x 10-2

3 x 10-4

1 x 100

1 x 103

Kobalt (27)

 

 

 

 

Co-55

5 x 10-1

5 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Co-56

3 x 10-1

3 x 10-1

1 x 101

1 x 105

Co-57

1 x 101

1 x 101

1 x 102

1 x 106

Co-58

1 x 100

1 x 100

1 x 101

1 x 106

Co-58m

4 x 101

4 x 101

1 x 104

1 x 107

Co-60

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 101

1 x 105

Krom (24)

 

 

 

 

Cr-51

3 x 101

3 x 101

1 x 103

1 x 107

Sezyum (55)

 

 

 

 

Cs-129

4 x 100

4 x 100

1 x 102

1 x 105

Cs-131

3 x 101

3 x 101

1 x 103

1 x 106

Cs-132

1 x 100

1 x 100

1 x 101

1 x 105

Cs-134

7 x 10-1

7 x 10-1

1 x 101

1 x 104

Cs-134m

4 x 101

6 x 10-1

1 x 103

1 x 105

Cs-135

4 x 101

1 x 100

1 x 104

1 x 107

Cs-136

5 x 10-1

5 x 10-1

1 x 101

1 x 105

Cs-137 (a)

2 x 100

6 x 10-1

1 x 10(b)

1 x 10(b)

Bakır (29)

 

 

 

 

Cu-64

6 x 100

1 x 100

1 x 102

1 x 106

Cu-67

1 x 101

7 x 10-1

1 x 102

1 x 106

Disprozyum (66)

 

 

 

 

Dy-159

2 x 101

2 x 101

1 x 103

1 x 107

Dy-165

9 x 10-1

6 x 10-1

1 x 103

1 x 106

Dy-166 (a)

9 x 10-1

3 x 10-1

1 x 103

1 x 106

Erbiyum (68)

 

 

 

 

Er-169

4 x 101

1 x 100

1 x 104

1 x 107

Er-171

8 x 10-1

5 x 10-1

1 x 102

1 x 106

Evropiyum (63)

 

 

 

 

Eu-147

2 x 100

2 x 100

1 x 102

1 x 106

Eu-148

5 x 10-1

5 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

Radyonüklid (atom numarası)

A1

 

(TBq)

A2

 

(TBq)

Muaf malzeme için aktivite konsantrasyonu

limiti (Bq/g)

Muaf sevkiyat için aktivite limiti (Bq)

Eu-149

2 x 101

2 x 101

1 x 102

1 x 107

Eu-150 (kısa ömürlü)

2 x 100

7 x 10-1

1 x 103

1 x 106

Eu-150 (uzun ömürlü)

7 x 10-1

7 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Eu-152

1 x 100

1 x 100

1 x 101

1 x 106

Eu-152m

8 x 10-1

8 x 10-1

1 x 102

1 x 106

Eu-154

9 x 10-1

6 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Eu-155

2 x 101

3 x 100

1 x 102

1 x 107

Eu-156

7 x 10-1

7 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Flor (9)

 

 

 

 

F-18

1 x 100

6 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Demir (26)

 

 

 

 

Fe-52 (a)

3 x 10-1

3 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Fe-55

4 x 101

4 x 101

1 x 104

1 x 106

Fe-59

9 x 10-1

9 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Fe-60 (a)

4 x 101

2 x 10-1

1 x 102

1 x 105

Galyum (31)

 

 

 

 

Ga-67

7 x 100

3 x 100

1 x 102

1 x 106

Ga-68

5 x 10-1

5 x 10-1

1 x 101

1 x 105

Ga-72

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 101

1 x 105

Gadolinyum (64)

 

 

 

 

Gd-146 (a)

5 x 10-1

5 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Gd-148

2 x 101

2 x 10-3

1 x 101

1 x 104

Gd-153

1 x 101

9 x 100

1 x 102

1 x 107

Gd-159

3 x 100

6 x 10-1

1 x 103

1 x 106

Germanyum (32)

 

 

 

 

Ge-68 (a)

5 x 10-1

5 x 10-1

1 x 101

1 x 105

Ge-71

4 x 101

4 x 101

1 x 104

1 x 108

Ge-77

3 x 10-1

3 x 10-1

1 x 101

1 x 105

Hafniyum (72)

 

 

 

 

Hf-172 (a)

6 x 10-1

6 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Hf-175

3 x 100

3 x 100

1 x 102

1 x 106

Hf-181

2 x 100

5 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Hf-182

Sınırsız

Sınırsız

1 x 102

1 x 106

 

Radyonüklid (atom numarası)

A1

 

(TBq)

A2

 

(TBq)

Muaf malzeme için aktivite konsantrasyonu

limiti (Bq/g)

Muaf sevkiyat için aktivite limiti (Bq)

Cıva (80)

 

 

 

 

Hg-194 (a)

1 x 100

1 x 100

1 x 101

1 x 106

Hg-195m (a)

3 x 100

7 x 10-1

1 x 102

1 x 106

Hg-197

2 x 101

1 x 101

1 x 102

1 x 107

Hg-197m

1 x 101

4 x 10-1

1 x 102

1 x 106

Hg-203

5 x 100

1 x 100

1 x 102

1 x 105

Holmiyum (67)

 

 

 

 

Ho-166

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 103

1 x 105

Ho-166m

6 x 10-1

5 x 10-1

1 x 101

1 x 106

İyot (53)

 

 

 

 

I-123

6 x 100

3 x 100

1 x 102

1 x 107

I-124

1 x 100

1 x 100

1 x 101

1 x 106

I-125

2 x 101

3 x 100

1 x 103

1 x 106

I-126

2 x 100

1 x 100

1 x 102

1 x 106

I-129

Sınırsız

Sınırsız

1 x102

1 x 105

I-131

3 x 100

7 x 10-1

1 x 102

1 x 106

I-132

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 101

1 x 105

I-133

7 x 10-1

6 x 10-1

1 x 101

1 x 106

I-134

3 x 10-1

3 x 10-1

1 x 101

1 x 105

I-135 (a)

6 x 10-1

6 x 10-1

1 x 101

1 x 106

İndiyum (49)

 

 

 

 

In-111

3 x 100

3 x 100

1 x 102

1 x 106

In-113m

4 x 100

2 x 100

1 x 102

1 x 106

In-114m (a)

1 x 101

5 x 10-1

1 x 102

1 x 106

In-115m

7 x 100

1 x 100

1 x 102

1 x 106

İridyum (77)

 

 

 

 

Ir-189 (a)

1 x 101

1 x 101

1 x 102

1 x 107

Ir-190

7 x 10-1

7 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Ir-192

1 x 100(c)

6 x 10-1

1 x 101

1 x 104

Ir-194

3 x 10-1

3 x 10-1

1 x 102

1 x 105

Potasyum (19)

 

 

 

 

K-40

9 x 10-1

9 x 10-1

1 x 102

1 x 106

K-42

2 x 10-1

2 x 10-1

1 x 102

1 x 106

 

Radyonüklid (atom numarası)

A1

 

(TBq)

A2

 

(TBq)

Muaf malzeme için aktivite konsantrasyonu

limiti (Bq/g)

Muaf sevkiyat için aktivite limiti (Bq)

K-43

7 x 10-1

6 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Kripton (36)

 

 

 

 

Kr-79

4 x 100

2 x 100

1 x 103

1 x 105

Kr-81

4 x 101

4 x 101

1 x 104

1 x 107

Kr-85

1 x 101

1 x 101

1 x 105

1 x 104

Kr-85m

8 x 100

3 x 100

1 x 103

1 x 1010

Kr-87

2 x 10-1

2 x 10-1

1 x 102

1 x 109

Lantan (57)

 

 

 

 

La-137

3 x 101

6 x 100

1 x 103

1 x 107

La-140

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 101

1 x 105

Lutesyum (71)

 

 

 

 

Lu-172

6 x 10-1

6 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Lu-173

8 x 100

8 x 100

1 x 102

1 x 107

Lu-174

9 x 100

9 x 100

1 x 102

1 x 107

Lu-174m

2 x 101

1 x 101

1 x 102

1 x 107

Lu-177

3 x 101

7 x 10-1

1 x 103

1 x 107

Magnezyum (12)

 

 

 

 

Mg-28 (a)

3 x 10-1

3 x 10-1

1 x 101

1 x 105

Manganez (25)

 

 

 

 

Mn-52

3 x 10-1

3 x 10-1

1 x 101

1 x 105

Mn-53

Sınırsız

Sınırsız

1 x 104

1 x 109

Mn-54

1 x 100

1 x 100

1 x 101

1 x 106

Mn-56

3 x 10-1

3 x 10-1

1 x 101

1 x 105

Molibden (42)

 

 

 

 

Mo-93

4 x 101

2 x 101

1 x 103

1 x 108

Mo-99 (a)

1 x 100

6 x 10-1

1 x 102

1 x 106

Azot (7)

 

 

 

 

N-13

9 x 10-1

6 x 10-1

1 x 102

1 x 109

Sodyum (11)

 

 

 

 

Na-22

5 x 10-1

5 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Na-24

2 x 10-1

2 x 10-1

1 x 101

1 x 105

Niobyum (41)

 

 

 

 

Nb-93m

4 x 101

3 x 101

1 x 104

1 x 107

 

Radyonüklid (atom numarası)

A1

 

(TBq)

A2

 

(TBq)

Muaf malzeme için aktivite konsantrasyonu

limiti (Bq/g)

Muaf sevkiyat için aktivite limiti (Bq)

Nb-94

7 x 10-1

7 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Nb-95

1 x 100

1 x 100

1 x 101

1 x 106

Nb-97

9 x 10-1

6 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Neodimyum (60)

 

 

 

 

Nd-147

6 x 100

6 x 10-1

1 x 102

1 x 106

Nd-149

6 x 10-1

5 x 10-1

1 x 102

1 x 106

Nikel (28)

 

 

 

 

Ni-59

Sınırsız

Sınırsız

1 x 104

1 x 108

Ni-63

4 x 101

3 x 101

1 x 105

1 x 108

Ni-65

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Neptünyum (93)

 

 

 

 

Np-235

4 x 101

4 x 101

1 x 103

1 x 107

Np-236 (kısa ömürlü)

2 x 101

2 x 100

1 x 103

1 x 107

Np-236 (kısa ömürlü)

9 x 100

2 x 10-2

1 x 102

1 x 105

Np-237

2 x 101

2 x 10-3

1 x 10(b)

1 x 10(b)

Np-239

7 x 100

4 x 10-1

1 x 102

1 x 107

Osmiyum (76)

 

 

 

 

Os-185

1 x 100

1 x 100

1 x 101

1 x 106

Os-191

1 x 101

2 x 100

1 x 102

1 x 107

Os-191m

4 x 101

3 x 101

1 x 103

1 x 107

Os-193

2 x 100

6 x 10-1

1 x 102

1 x 106

Os-194 (a)

3 x 10-1

3 x 10-1

1 x 102

1 x 105

Fosfor (15)

 

 

 

 

P-32

5 x 10-1

5 x 10-1

1 x 103

1 x 105

P-33

4 x 101

1 x 100

1 x 105

1 x 108

Protaktinyum (91)

 

 

 

 

Pa-230 (a)

2 x 100

7 x 10-2

1 x 101

1 x 106

Pa-231

4 x 100

4 x 10-4

1 x 100

1 x 103

Pa-233

5 x 100

7 x 10-1

1 x 102

1 x 107

Kurşun (82)

 

 

 

 

Pb-201

1 x 100

1 x 100

1 x 101

1 x 106

Pb-202

4 x 101

2 x 101

1 x 103

1 x 106

Pb-203

4 x 100

3 x 100

1 x 102

1 x 106

 

Radyonüklid (atom numarası)

A1

 

(TBq)

A2

 

(TBq)

Muaf malzeme için aktivite konsantrasyonu

limiti (Bq/g)

Muaf sevkiyat için aktivite limiti (Bq)

Pb-205

Sınırsız

Sınırsız

1 x 104

1 x 107

Pb-210 (a)

1 x 100

5 x 10-2

1 x 10(b)

1 x 10(b)

Pb-212 (a)

7 x 10-1

2 x 10-1

1 x 10(b)

1 x 10(b)

Paladyum (46)

 

 

 

 

Pd-103 (a)

4 x 101

4 x 101

1 x 103

1 x 108

Pd-107

Sınırsız

Sınırsız

1 x 105

1 x 108

Pd-109

2 x 100

5 x 10-1

1 x 103

1 x 106

Prometyum (61)

 

 

 

 

Pm-143

3 x 100

3 x 100

1 x 102

1 x 106

Pm-144

7 x 10-1

7 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Pm-145

3 x 101

1 x 101

1 x 103

1 x 107

Pm-147

4 x 101

2 x 100

1 x 104

1 x 107

Pm-148m (a)

8 x 10-1

7 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Pm-149

2 x 100

6 x 10-1

1 x 103

1 x 106

Pm-151

2 x 100

6 x 10-1

1 x 102

1 x 106

Polonyum (84)

 

 

 

 

Po-210

4 x 101

2 x 10-2

1 x 101

1 x 104

Praseodim (59)

 

 

 

 

Pr-142

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 102

1 x 105

Pr-143

3 x 100

6 x 10-1

1 x 104

1 x 106

Platin (78)

 

 

 

 

Pt-188 (a)

1 x 100

8 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Pt-191

4 x 100

3 x 100

1 x 102

1 x 106

Pt-193

4 x 101

4 x 101

1 x 104

1 x 107

Pt-193m

4 x 101

5 x 10-1

1 x 103

1 x 107

Pt-195m

1 x 101

5 x 10-1

1 x 102

1 x 106

Pt-197

2 x 101

6 x 10-1

1 x 103

1 x 106

Pt-197m

1 x 101

6 x 10-1

1 x 102

1 x 106

Plütonyum (94)

 

 

 

 

Pu-236

3 x 101

3 x 10-3

1 x 101

1 x 104

Pu-237

2 x 101

2 x 101

1 x 103

1 x 107

Pu-238

1 x 101

1 x 10-3

1 x 100

1 x 104

Pu-239

1 x 101

1 x 10-3

1 x 100

1 x 104

 

Radyonüklid (atom numarası)

A1

 

(TBq)

A2

 

(TBq)

Muaf malzeme için aktivite konsantrasyonu

limiti (Bq/g)

Muaf sevkiyat için aktivite limiti (Bq)

Pu-240

1 x 101

1 x 10-3

1 x 100

1 x 103

Pu-241 (a)

4 x 101

6 x 10-2

1 x 102

1 x 105

Pu-242

1 x 101

1 x 10-3

1 x 100

1 x 104

Pu-244 (a)

4 x 10-1

1 x 10-3

1 x 100

1 x 104

Radyum (88)

 

 

 

 

Ra-223 (a)

4 x 10-1

7 x 10-3

1 x 10(b)

1 x 10(b)

Ra-224 (a)

4 x 10-1

2 x 10-2

1 x 10(b)

1 x 10(b)

Ra-225 (a)

2 x 10-1

4 x 10-3

1 x 102

1 x 105

Ra-226 (a)

2 x 10-1

3 x 10-3

1 x 10(b)

1 x 10(b)

Ra-228 (a)

6 x 10-1

2 x 10-2

1 x 10(b)

1 x 10(b)

Rubidyum (37)

 

 

 

 

Rb-81

2 x 100

8 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Rb-83 (a)

2 x 100

2 x 100

1 x 102

1 x 106

Rb-84

1 x 100

1 x 100

1 x 101

1 x 106

Rb-86

5 x 10-1

5 x 10-1

1 x 102

1 x 105

Rb-87

Sınırsız

Sınırsız

1 x 104

1 x 107

Rb (doğal)

Sınırsız

Sınırsız

1 x 104

1 x 107

Renyum (75)

 

 

 

 

Re-184

1 x 100

1 x 100

1 x 101

1 x 106

Re-184m

3 x 100

1 x 100

1 x 102

1 x 106

Re-186

2 x 100

6 x 10-1

1 x 103

1 x 106

Re-187

Sınırsız

Sınırsız

1 x 106

1 x 109

Re-188

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 102

1 x 105

Re-189 (a)

3 x 100

6 x 10-1

1 x 102

1 x 106

Re (doğal)

Sınırsız

Sınırsız

1 x 106

1 x 109

Rodyum (45)

 

 

 

 

Rh-99

2 x 100

2 x 100

1 x 101

1 x 106

Rh-101

4 x 100

3 x 100

1 x 102

1 x 107

Rh-102

5 x 10-1

5 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Rh-102m

2 x 100

2 x 100

1 x 102

1 x 106

Rh-103m

4 x 101

4 x 101

1 x 104

1 x 108

Rh-105

1 x 101

8 x 10-1

1 x 102

1 x 107

Radon (86)

 

 

 

 

 

Radyonüklid (atom numarası)

A1

 

(TBq)

A2

 

(TBq)

Muaf malzeme için aktivite konsantrasyonu

limiti (Bq/g)

Muaf sevkiyat için aktivite limiti (Bq)

Rn-222 (a)

3 x 10-1

4 x 10-3

1 x 10(b)

1 x 10(b)

Rutenyum (44)

 

 

 

 

Ru-97

5 x 100

5 x 100

1 x 102

1 x 107

Ru-103 (a)

2 x 100

2 x 100

1 x 102

1 x 106

Ru-105

1 x 100

6 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Ru-106 (a)

2 x 10-1

2 x 10-1

1 x 10(b)

1 x 10(b)

Kükürt (16)

 

 

 

 

S-35

4 x 101

3 x 100

1 x 105

1 x 108

Antimon (51)

 

 

 

 

Sb-122

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 102

1 x 104

Sb-124

6 x 10-1

6 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Sb-125

2 x 100

1 x 100

1 x 102

1 x 106

Sb-126

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 101

1 x 105

Skandiyum (21)

 

 

 

 

Sc-44

5 x 10-1

5 x 10-1

1 x 101

1 x 105

Sc-46

5 x 10-1

5 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Sc-47

1 x 101

7 x 10-1

1 x 102

1 x 106

Sc-48

3 x 10-1

3 x 10-1

1 x 101

1 x 105

Selenyum (34)

 

 

 

 

Se-75

3 x 100

3 x 100

1 x 102

1 x 106

Se-79

4 x 101

2 x 100

1 x 104

1 x 107

Silisyum (14)

 

 

 

 

Si-31

6 x 10-1

6 x 10-1

1 x 103

1 x 106

Si-32

4 x 101

5 x 10-1

1 x 103

1 x 106

Samaryum (62)

 

 

 

 

Sm-145

1 x 101

1 x 101

1 x 102

1 x 107

Sm-147

Sınırsız

Sınırsız

1 x 101

1 x 104

Sm-151

4 x 101

1 x 101

1 x 104

1 x 108

Sm-153

9 x 100

6 x 10-1

1 x 102

1 x 106

Kalay (50)

 

 

 

 

Sn-113 (a)

4 x 100

2 x 100

1 x 103

1 x 107

Sn-117m

7 x 100

4 x 10-1

1 x 102

1 x 106

Sn-119m

4 x 101

3 x 101

1 x 103

1 x 107

 

Radyonüklid (atom numarası)

A1

 

(TBq)

A2

 

(TBq)

Muaf malzeme için aktivite konsantrasyonu

limiti (Bq/g)

Muaf sevkiyat için aktivite limiti (Bq)

Sn-121m (a)

4 x 101

9 x 10-1

1 x 103

1 x 107

Sn-123

8 x 10-1

6 x 10-1

1 x 103

1 x 106

Sn-125

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 102

1 x 105

Sn-126 (a)

6 x 10-1

4 x 10-1

1 x 101

1 x 105

Stronsiyum (38)

 

 

 

 

Sr-82 (a)

2 x 10-1

2 x 10-1

1 x 101

1 x 105

Sr-85

2 x 100

2 x 100

1 x 102

1 x 106

Sr-85m

5 x 100

5 x 100

1 x 102

1 x 107

Sr-87m

3 x 100

3 x 100

1 x 102

1 x 106

Sr-89

6 x 10-1

6 x 10-1

1 x 103

1 x 106

Sr-90 (a)

3 x 10-1

3 x 10-1

1 x 10(b)

1 x 10(b)

Sr-91 (a)

3 x 10-1

3 x 10-1

1 x 101

1 x 105

Sr-92 (a)

1 x 100

3 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Trityum (1)

 

 

 

 

T (H-3)

4 x 101

4 x 101

1 x 106

1 x 109

Tantal (73)

 

 

 

 

Ta-178 (uzun-ömürlü)

1 x 100

8 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Ta-179

3 x 101

3 x 101

1 x 103

1 x 107

Ta-182

9 x 10-1

5 x 10-1

1 x 101

1 x 104

Terbiyum (65)

 

 

 

 

Tb-157

4 x 101

4 x 101

1 x 104

1 x 107

Tb-158

1 x 100

1 x 100

1 x 101

1 x 106

Tb-160

1 x 100

6 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Teknesyum (43)

 

 

 

 

Tc-95m (a)

2 x 100

2 x 100

1 x 101

1 x 106

Tc-96

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Tc-96m (a)

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 103

1 x 107

Tc-97

Sınırsız

Sınırsız

1 x 103

1 x 108

Tc-97m

4 x 101

1 x 100

1 x 103

1 x 107

Tc-98

8 x 10-1

7 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Tc-99

4 x 101

9 x 10-1

1 x 104

1 x 107

Tc-99m

1 x 101

4 x 100

1 x 102

1 x 107

Tellür (52)

 

 

 

 

 

Radyonüklid (atom numarası)

A1

 

(TBq)

A2

 

(TBq)

Muaf malzeme için aktivite konsantrasyonu

limiti (Bq/g)

Muaf sevkiyat için aktivite limiti (Bq)

Te-121

2 x 100

2 x 100

1 x 101

1 x 106

Te-121m

5 x 100

3 x 100

1 x 102

1 x 106

Te-123m

8 x 100

1 x 100

1 x 102

1 x 107

Te-125m

2 x 101

9 x 10-1

1 x 103

1 x 107

Te-127

2 x 101

7 x 10-1

1 x 103

1 x 106

Te-127m (a)

2 x 101

5 x 10-1

1 x 103

1 x 107

Te-129

7 x 10-1

6 x 10-1

1 x 102

1 x 106

Te-129m (a)

8 x 10-1

4 x 10-1

1 x 103

1 x 106

Te-131m (a)

7 x 10-1

5 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Te-132 (a)

5 x 10-1

4 x 10-1

1 x 102

1 x 107

Toryum (90)

 

 

 

 

Th-227

1 x 101

5 x 10-3

1 x 101

1 x 104

Th-228 (a)

5 x 10-1

1 x 10-3

1 x 10(b)

1 x 10(b)

Th-229

5 x 100

5 x 10-4

1 x 10(b)

1 x 10(b)

Th-230

1 x 101

1 x 10-3

1 x 100

1 x 104

Th-231

4 x 101

2 x 10-2

1 x 103

1 x 107

Th-232

Sınırsız

Sınırsız

1 x 101

1 x 104

Th-234 (a)

3 x 10-1

3 x 10-1

1 x 10(b)

1 x 10(b)

Th (doğal)

Sınırsız

Sınırsız

1 x 10(b)

1 x 10(b)

Titanyum (22)

 

 

 

 

Ti-44 (a)

5 x 10-1

4 x 10-1

1 x 101

1 x 105

Talyum (81)

 

 

 

 

Tl-200

9 x 10-1

9 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Tl-201

1 x 101

4 x 100

1 x 102

1 x 106

Tl-202

2 x 100

2 x 100

1 x 102

1 x 106

Tl-204

1 x 101

7 x 10-1

1 x 104

1 x 104

Tulyum (69)

 

 

 

 

Tm-167

7 x 100

8 x 10-1

1 x 102

1 x 106

Tm-170

3 x 100

6 x 10-1

1 x 103

1 x 106

Tm-171

4 x 101

4 x 101

1 x 104

1 x 108

Uranyum (92)

 

 

 

 

U-230 (hızlı akciğer emilimi) (a)(d)

4 x 101

1 x 10-1

1 x 10(b)

1 x 10(b)

U-230 (orta hızlı akciğer emilimi) (a)(e)

4 x 101

4 x 10-3

1 x 101

1 x 104

 

Radyonüklid (atom numarası)

A1

 

(TBq)

A2

 

(TBq)

Muaf malzeme için aktivite konsantrasyonu

limiti (Bq/g)

Muaf sevkiyat için aktivite limiti (Bq)

U-230 (yavaş akciğer emilimi) (a)(f)

3 x 101

3 x 10-3

1 x 101

1 x 104

U-232 (hızlı akciğer emilimi) (d)

4 x 101

1 x 10-2

1 x 10(b)

1 x 10(b)

U-232 (orta hızlı akciğer emilimi) (e)

4 x 101

7 x 10-3

1 x 101

1 x 104

U-232 (yavaş akciğer emilimi) (f)

1 x 101

1 x 10-3

1 x 101

1 x 104

U-233 (hızlı akciğer emilimi) (d)

4 x 101

9 x 10-2

1 x 101

1 x 104

U-233 (orta hızlı akciğer emilimi) (e)

4 x 101

2 x 10-2

1 x 102

1 x 105

U-233 (yavaş akciğer emilimi) (f)

4 x 101

6 x 10-3

1 x 101

1 x 105

U-234 (hızlı akciğer emilimi) (d)

4 x 101

9 x 10-2

1 x 101

1 x 104

U-234 (orta hızlı akciğer emilimi) (e)

4 x 101

2 x 10-2

1 x 102

1 x 105

U-234 (yavaş akciğer emilimi) (f)

4 x 101

6 x 10-3

1 x 101

1 x 105

U-235 (tüm akciğer emilimi tipleri) (a)(d)(e)(f)

Sınırsız

Sınırsız

1 x 10(b)

1 x 10(b)

U-236 (hızlı akciğer emilimi) (d)

Sınırsız

Sınırsız

1 x 101

1 x 104

U-236 (orta hızlı akciğer emilimi) (e)

4 x 101

2 x 10-2

1 x 102

1 x 105

U-236 (yavaş akciğer emilimi) (f)

4 x 101

6 x 10-3

1 x 101

1 x 104

U-238 (tüm akciğer emilimi tipleri) (d)(e)(f)

Sınırsız

Sınırsız

1 x 10(b)

1 x 10(b)

U (doğal)

Sınırsız

Sınırsız

1 x 10(b)

1 x 10(b)

U (%20 veya daha az zenginleştirilmiş) (g)

Sınırsız

Sınırsız

1 x 100

1 x 103

U (fakirleştirilmiş)

Sınırsız

Sınırsız

1 x 100

1 x 103

Vanadyum (23)

 

 

 

 

V-48

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 101

1 x 105

V-49

4 x 101

4 x 101

1 x 104

1 x 107

Tungsten (74)

 

 

 

 

W-178 (a)

9 x 100

5 x 100

1 x 101

1 x 106

W-181

3 x 101

3 x 101

1 x 103

1 x 107

W-185

4 x 101

8 x 10-1

1 x 104

1 x 107

W-187

2 x 100

6 x 10-1

1 x 102

1 x 106

W-188 (a)

4 x 10-1

3 x 10-1

1 x 102

1 x 105

Ksenon (54)

 

 

 

 

Xe-122 (a)

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 102

1 x 109

Xe-123

2 x 100

7 x 10-1

1 x 102

1 x 109

Xe-127

4 x 100

2 x 100

1 x 103

1 x 105

Xe-131m

4 x 101

4 x 101

1 x 104

1 x 104

Xe-133

2 x 101

1 x 101

1 x 103

1 x 104

 

Radyonüklid (atom numarası)

A1

 

(TBq)

A2

 

(TBq)

Muaf malzeme için aktivite konsantrasyonu

limiti (Bq/g)

Muaf sevkiyat için aktivite limiti (Bq)

Xe-135

3 x 100

2 x 100

1 x 103

1 x 1010

İtriyum (39)

 

 

 

 

Y-87 (a)

1 x 100

1 x 100

1 x 101

1 x 106

Y-88

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Y-90

3 x 10-1

3 x 10-1

1 x 103

1 x 105

Y-91

6 x 10-1

6 x 10-1

1 x 103

1 x 106

Y-91m

2 x 100

2 x 100

1 x 102

1 x 106

Y-92

2 x 10-1

2 x 10-1

1 x 102

1 x 105

Y-93

3 x 10-1

3 x 10-1

1 x 102

1 x 105

İterbiyum (70)

 

 

 

 

Yb-169

4 x 100

1 x 100

1 x 102

1 x 107

Yb-175

3 x 101

9 x 10-1

1 x 103

1 x 107

Çinko (30)

 

 

 

 

Zn-65

2 x 100

2 x 100

1 x 101

1 x 106

Zn-69

3 x 100

6 x 10-1

1 x 104

1 x 106

Zn-69m (a)

3 x 100

6 x 10-1

1 x 102

1 x 106

Zirkonyum (40)

 

 

 

 

Zr-88

3 x 100

3 x 100

1 x 102

1 x 106

Zr-93

Sınırsız

Sınırsız

1 x 10(b)

1 x 10(b)

Zr-95 (a)

2 x 100

8 x 10-1

1 x 101

1 x 106

Zr-97 (a)

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 10(b)

1 x 10(b)

 
 

(a) Aşağıda listesi verildiği üzere, bu ana radyonüklidlerin Ave/veya Adeğerleri, yarı- ömrü 10 günden az olan türevlerinden katkılar içerir:

 

Mg-28 Al-28

Ar-42 K-42

Ca-47 Sc-47

Ti-44 Sc-44

Fe-52 Mn-52m

Fe-60 Co-60m

Zn-69m Zn-69

Ge-68 Ga-68

Rb-83 Kr-83m

Sr-82 Rb-82

Sr-90 Y-90

Sr-91 Y-91m

Sr-92 Y-92

Y-87 Sr-87m

Zr-95 Nb-95m

Zr-97 Nb-97m, Nb-97

Mo-99 Tc-99m

Tc-95m Tc-95

Tc-96m Tc-96

 

Ru-103 Rh-103m

Ru-106 Rh-106

Pd-103 Rh-103m

Ag-108m Ag-108

Ag-110m Ag-110

Cd-115 In-115m

In-114m In-114

Sn-113 In-113m

Sn-121m Sn-121

Sn-126 Sb-126m

Te-118 Sb-118

Te-127m Te-127

Te-129m Te-129

Te-131m Te-131

Te-132 I-132

I-135 Xe-135m

Xe-122 I-122

Cs-137 Ba-137m

Ba-131 Cs-131

Ba-140 La-140

Ce-144 Pr-144m, Pr-144

Pm-148m Pm-148

Gd-146 Eu-146

Dy-166 Ho-166

Hf-172 Lu-172

W-178 Ta-178

W-188 Re-188

Re-189 Os-189m

Os-194 Ir-194

Ir-189 Os-189m

Pt-188 Ir-188

Hg-194 Au-194

Hg-195m Hg-195

Pb-210 Bi-210

Pb-212 Bi-212, Tl-208, Po-212

Bi-210m Tl-206

Bi-212 Tl-208, Po-212

At-211 Po-211

Rn-222 Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214

Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, Tl-207 Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212

Ra-225 Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209 Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214

Ra-228 Ac-228

Ac-225 Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209 Ac-227 Fr-223

Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 Th-234 Pa-234m, Pa-234

Pa-230 Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214 U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-235 Th-231

Pu-241 U-237

Pu-244 U-240, Np-240m Am-242m Am-242, Np-238 Am-243 Np-239

Cm-247 Pu-243

Bk-249 Am-245

Cf-253 Cm-249

(b) Ana nüklidler ve sürekli dengedeki izotopları aşağıda listelenmiştir:

 

Sr-90 Y-90

Zr-93 Nb-93m

Zr-97 Nb-97

Ru-106 Rh-106

Ag-108m Ag-108

Cs-137 Ba-137m

Ce-144 Pr-144

Ba-140 La-140

Bi-212 Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Pb-210 Bi-210, Po-210

Pb-212 Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) Rn-222 Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214

Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207

Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 Ra-228 Ac-228

Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb212, Bi-212, Tl208 (0,36), Po-212 (0,64)

Th-229 Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209

Th-doğal Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, l208 (0,36), Po-212 (0,64)

Th-234 Pa-234m

U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-232 Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

U-235 Th-231

U-238 Th-234, Pa-234m

U-doğal Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb- 214,

Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

Np-237 Pa-233

Am-242m Am-242

Am-243 Np-239

 

 

 1. (c) Miktar, ayrışma hızının ölçümünden veya yüzeyden belli uzaklıkta radyasyon seviyesinin
  ölçümünden tespit edilebilir.
  (d) Bu değerler sadece hem normal taşıma hem de kaza koşullarında UF6, UO2F2 ve UO2(NO3)2
  kimyasal biçimini alan uranyum bileşiklerine uygulanır.
  (e) Bu değerler sadece hem normal taşıma hem de kaza koşullarında kimyasal UO3, UF4, UCl4
  kimyasal biçimini alan uranyum bileşiklerine ve altı değerlikli bileşiklere uygulanır.
  (f) Bu değerler yukarıda (d) ve (e) şıklarında belirtilenlerin dışında tüm uranyum bileşiklerine
  uygulanır.
  (g) Bu değerler yalnıza ışınlanmamış uranyumlara uygulanır.
 
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler