Karayolunda Tehlikeli Madde

Muafiyetler

Bulaşıcı maddeler veya insanlarda veya hayvanlarda hastalığa neden olması olası olmayan maddeler
içermeyen maddeler, başka bir sınıfa dahil edilmeleri için gerekli kriterlere uymadıkları sürece, ADR
hükümlerine tabi değildir.

İnsanlar veya hayvanlar için patojenik olmayan mikroorganizmaları içeren maddeler, başka bir sınıfa dahil
edilmeleri için gerekli kriterlere uymadıkları sürece, ADR hükümlerine tabi değildir.

Bir sağlık riski oluşturmayacak şekilde nötralize edilmiş veya etkisiz hale getirilmiş, herhangi bir biçimde
patojen içeren maddeler, başka bir sınıfa dahil edilmeleri için gerekli kriterlere uymadıkları sürece, ADR
hükümlerine tabi değildir.
NOT: Serbest sıvısı çekilen tıbbi ekipman bu paragrafın zorunluluklarını karşılamış kabul edilir ve
ADR'nin hükümlerine tabi değildir.

Patojen konsantrasyonu, doğal olarak karşılaşılabilecek seviyede olan ve önemli bir hastalık riski
oluşturulmadığı düşünülen maddeler (yiyecek, içecek ve su numuneleri dahil), başka bir sınıfa dahil
edilmeleri için gerekli kriterlere uymadıkları sürece, ADR hükümlerine tabi değildir.

Emici bir malzemeye kan damlatılarak elde edilmiş, kurumuş kan lekeleri ADR'ye tabi değildir.

Dışkıda gizli kan tarama numuneleri ADR'ye tabi değildir.

Transfüzyon amacıyla ya da transfüzyon ya da transplantasyon için kullanılacak kan ürünleri hazırlama
amacıyla toplanmış olan kan ve kan bileşenleri ve transplantasyonda kullanılması amaçlanan her türlü doku
ve organ ile bu amaçlarla bağlantılı olarak alınan numuneler ADR'ye tabi değildir.

Numune, sızıntıyı önleyecek veya uygun olduğu üzere "Muaf insan numunesi" veya "Muaf hayvan
numunesi" sözcükleriyle işaretlenmiş bir ambalajda taşındıkları sürece, patojen bulundurma ihtimali
minimum olan insan veya hayvan numuneleri, ADR hükümlerine tabi değildir.
Aşağıdaki koşulları yerine getirmesi kaydıyla, ambalajın yukarıdaki zorunluluklara uyduğu düşünülür:
(a) Üç bileşen içeren ambalaj:
(i) sızdırmaz ana kap(lar);
(ii) sızdırmaz ikincil ambalaj ve
(iii) kapasitesine, kütlesine ve kullanım amacına uygun sağlamlıkta ve en az bir yüzeyinin
boyutları asgari 100 mm x 100 mm olan dış ambalaj;
(b) Sıvılar için, bütün içeriği emebilecek miktarda emici malzeme, ana kap(lar) ile ikincil ambalaj
arasına yerleştirilir, böylece taşıma sırasında sıvı maddenin dışarıya akması veya sızması
durumunda bu maddenin sıvının dış ambalaja ulaşması ve tampon malzemesinin yapısını
bozması engellenir;
(c) Birden çok kırılabilir ana kap, tek bir ikincil ambalaja yerleştirildiğinde, her ikisi de ayrı ayrı
sarılır veya birbiriyle temas etmelerini engelleyecek şekilde ayrılır.
NOT 1: Maddenin işbu paragraf uyarınca muaf tutulması için profesyonel muhakeme gereklidir. Bu
muhakeme, bilinen tıbbi geçmişe, semptomlara veya gerek insan gerekse hayvan olsun kaynağın
koşullarına ve yerel endemik koşullara dayanmalıdır. İşbu paragraf altında taşınabilecek numuneler;
kolesterol seviyesini, kan şekeri seviyesini, hormon seviyesini veya prostat spesifik antikorları (PSA)
izlemek için kan ve idrar testlerini; bulaşıcı hastalığa sahip olmayan insanların veya hayvanların kalp,
karaciğer veya böbrek gibi organlarının işlevlerini izlemek için kan ve idrar testlerini; terapötik ilaç takibi
için kan ve idrar testlerini; sigorta veya istihdam amaçlı ve uyuşturucu veya alkol tespiti için yapılan kan ve
idrar testlerini; gebelik testlerini, kanser araştırması için yapılan biyopsileri; enfeksiyon şüphesi yoksa
insanlarda veya hayvanlarda antikor saptanması (örn. aşı ile uyarılmış bağışıklığın değerlendirilmesi, otoimmün
hastalığının tanısı, vb.) ile ilgili kan ve idrar testleri kapsar.
NOT 2: İşbu paragraf ile muaf tutulan numunelerin ambalajları, hava yoluyla taşıma için (a) ila(c)
koşullarını karşılamalıdır.

 

Yalnız:
(a) Tıbbi atık (UN No. 3291);
(b) Kategori A'daki (UN No. 2814 veya UN No. 2900) bulaşıcı maddeleriyle kirlenen veya bunları
içeren tıbbi cihazlar veya ekipman ve
(c) Bir başka sınıfın tanımını karşılayan diğer tehlikeli mallarla kirlenen veya bunları içeren tıbbi
cihazlar veya ekipmanlar, dezenfeksiyon, temizleme, sterilizasyon, tamir veya donanım
değerlendirmesi amacıyla taşınan bulaşıcı maddelerle kirlenen veya onları içeren tıbbi cihazlar
veya ekipmanlar, normal taşıma koşullarında kırılmayacak, delinmeyecek veya içeriklerini
sızdırmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiş ambalajlarla ambalajlanmış olmaları halinde;
ADR'nin bu paragrafı dışındaki hükümlerine tabi değildir. Ambalajlamalar 6.1.4 veya 6.6.4'teki
üretim şartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır.
Bu ambalajlamalar 4.1.1.1 ve 4.1.1.2'deki ambalajlama zorunluluklarını karşılamalıdır ve 1,2 m
yükseklikten düştüğünde tıbbi cihazları ve ekipmanı koruyacak özellikte olmalıdır.
Bu ambalajlamalar "KULLANILMIŞ TIBBİ CİHAZ" veya "KULLANILMIŞ TIBBİ EKİPMAN" olarak
işaretlenmelidir. Üst ambalajlar kullanıldığında, ibarenin okunur olması dışında, bunlar da aynı şekilde
işaretlenmelidir.

(Rezerve Edilmiş)

(Rezerve Edilmiş)

(Rezerve Edilmiş)

Biyolojik ürünler

ADR'nin amaçları uyarınca biyolojik ürünler aşağıdaki gruplara ayrılır;
(a) İlgili ulusal makamların zorunlulukları uyarınca imal edilmiş ve ambalajlanmış, nihai ambalaj
veya dağıtım amacı ile taşınan ve kişisel sağlık bakımı amacıyla sağlık personeli veya bireylerin
kendileri tarafından kullanılacak olanlar. Bu gruptaki maddeler, ADR hükümlerine tabi değildir;
(b) Paragraf (a)'ya uymayan ve bulaşıcı madde içerdiği bilinen veya buna inanılan ve Kategori A'ya
ve Kategori B'ye dahil edilmesi için gerekli kriterlere uyanlar. Bu gruptaki maddeler, uygun
olduğu üzere UN No. 2814, 2900 veya 3373 kayıtlarına atanır.
NOT: Bazı ruhsatlı biyolojik ürünler dünyanın belli kısımlarında biyolojik tehlike arz edebilir. Bu durumda
yetkili kurumlar söz konusu biyolojik maddelerin bulaşıcı maddeler için uygulanan yerel gerekliliklere tabi
olmasını veya diğer sınırlamalara uymasını talep edebilir.

 

Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar ve organizmalar GDO

Bulaşıcı madde tanımına uymayan, genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar, başlık 2.2.9 uyarınca
sınıflandırılır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018