Karayolunda Tehlikeli Madde

Transfüzyon amacıyla ya da transfüzyon ya da transplantasyon için kullanılacak kan ürünleri hazırlama
amacıyla toplanmış olan kan ve kan bileşenleri ve transplantasyonda kullanılması amaçlanan her türlü doku
ve organ ile bu amaçlarla bağlantılı olarak alınan numuneler ADR'ye tabi değildir.

Numune, sızıntıyı önleyecek veya uygun olduğu üzere "Muaf insan numunesi" veya "Muaf hayvan
numunesi" sözcükleriyle işaretlenmiş bir ambalajda taşındıkları sürece, patojen bulundurma ihtimali
minimum olan insan veya hayvan numuneleri, ADR hükümlerine tabi değildir.
Aşağıdaki koşulları yerine getirmesi kaydıyla, ambalajın yukarıdaki zorunluluklara uyduğu düşünülür:
(a) Üç bileşen içeren ambalaj:
(i) sızdırmaz ana kap(lar);
(ii) sızdırmaz ikincil ambalaj ve
(iii) kapasitesine, kütlesine ve kullanım amacına uygun sağlamlıkta ve en az bir yüzeyinin
boyutları asgari 100 mm x 100 mm olan dış ambalaj;
(b) Sıvılar için, bütün içeriği emebilecek miktarda emici malzeme, ana kap(lar) ile ikincil ambalaj
arasına yerleştirilir, böylece taşıma sırasında sıvı maddenin dışarıya akması veya sızması
durumunda bu maddenin sıvının dış ambalaja ulaşması ve tampon malzemesinin yapısını
bozması engellenir;
(c) Birden çok kırılabilir ana kap, tek bir ikincil ambalaja yerleştirildiğinde, her ikisi de ayrı ayrı
sarılır veya birbiriyle temas etmelerini engelleyecek şekilde ayrılır.
NOT 1: Maddenin işbu paragraf uyarınca muaf tutulması için profesyonel muhakeme gereklidir. Bu
muhakeme, bilinen tıbbi geçmişe, semptomlara veya gerek insan gerekse hayvan olsun kaynağın
koşullarına ve yerel endemik koşullara dayanmalıdır. İşbu paragraf altında taşınabilecek numuneler;
kolesterol seviyesini, kan şekeri seviyesini, hormon seviyesini veya prostat spesifik antikorları (PSA)
izlemek için kan ve idrar testlerini; bulaşıcı hastalığa sahip olmayan insanların veya hayvanların kalp,
karaciğer veya böbrek gibi organlarının işlevlerini izlemek için kan ve idrar testlerini; terapötik ilaç takibi
için kan ve idrar testlerini; sigorta veya istihdam amaçlı ve uyuşturucu veya alkol tespiti için yapılan kan ve
idrar testlerini; gebelik testlerini, kanser araştırması için yapılan biyopsileri; enfeksiyon şüphesi yoksa
insanlarda veya hayvanlarda antikor saptanması (örn. aşı ile uyarılmış bağışıklığın değerlendirilmesi, otoimmün
hastalığının tanısı, vb.) ile ilgili kan ve idrar testleri kapsar.
NOT 2: İşbu paragraf ile muaf tutulan numunelerin ambalajları, hava yoluyla taşıma için (a) ila(c)
koşullarını karşılamalıdır.

 

Yalnız:
(a) Tıbbi atık (UN No. 3291);
(b) Kategori A'daki (UN No. 2814 veya UN No. 2900) bulaşıcı maddeleriyle kirlenen veya bunları
içeren tıbbi cihazlar veya ekipman ve
(c) Bir başka sınıfın tanımını karşılayan diğer tehlikeli mallarla kirlenen veya bunları içeren tıbbi
cihazlar veya ekipmanlar, dezenfeksiyon, temizleme, sterilizasyon, tamir veya donanım
değerlendirmesi amacıyla taşınan bulaşıcı maddelerle kirlenen veya onları içeren tıbbi cihazlar
veya ekipmanlar, normal taşıma koşullarında kırılmayacak, delinmeyecek veya içeriklerini
sızdırmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiş ambalajlarla ambalajlanmış olmaları halinde;
ADR'nin bu paragrafı dışındaki hükümlerine tabi değildir. Ambalajlamalar 6.1.4 veya 6.6.4'teki
üretim şartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır.
Bu ambalajlamalar 4.1.1.1 ve 4.1.1.2'deki ambalajlama zorunluluklarını karşılamalıdır ve 1,2 m
yükseklikten düştüğünde tıbbi cihazları ve ekipmanı koruyacak özellikte olmalıdır.
Bu ambalajlamalar "KULLANILMIŞ TIBBİ CİHAZ" veya "KULLANILMIŞ TIBBİ EKİPMAN" olarak
işaretlenmelidir. Üst ambalajlar kullanıldığında, ibarenin okunur olması dışında, bunlar da aynı şekilde
işaretlenmelidir.

(Rezerve Edilmiş)

(Rezerve Edilmiş)

(Rezerve Edilmiş)

Biyolojik ürünler

ADR'nin amaçları uyarınca biyolojik ürünler aşağıdaki gruplara ayrılır;
(a) İlgili ulusal makamların zorunlulukları uyarınca imal edilmiş ve ambalajlanmış, nihai ambalaj
veya dağıtım amacı ile taşınan ve kişisel sağlık bakımı amacıyla sağlık personeli veya bireylerin
kendileri tarafından kullanılacak olanlar. Bu gruptaki maddeler, ADR hükümlerine tabi değildir;
(b) Paragraf (a)'ya uymayan ve bulaşıcı madde içerdiği bilinen veya buna inanılan ve Kategori A'ya
ve Kategori B'ye dahil edilmesi için gerekli kriterlere uyanlar. Bu gruptaki maddeler, uygun
olduğu üzere UN No. 2814, 2900 veya 3373 kayıtlarına atanır.
NOT: Bazı ruhsatlı biyolojik ürünler dünyanın belli kısımlarında biyolojik tehlike arz edebilir. Bu durumda
yetkili kurumlar söz konusu biyolojik maddelerin bulaşıcı maddeler için uygulanan yerel gerekliliklere tabi
olmasını veya diğer sınırlamalara uymasını talep edebilir.

 

Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar ve organizmalar GDO

Bulaşıcı madde tanımına uymayan, genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar, başlık 2.2.9 uyarınca
sınıflandırılır.

Tıbbi veya klinik atıklar

Kategori A'daki bulaşıcı maddeleri içeren tıbbi veya klinik atıklar, uygun olduğu üzere UN No. 2814 veya
UN No. 2900 kaydına atanır. Kategori B'deki bulaşıcı maddeleri içeren tıbbi veya klinik atıklar, UN No.
3291 kaydına atanır.
NOT: Değiştirildiği şekliyle 2000/532/EC sayılı Komisyon Kararı'na4 eklenen atıkların listesine göre,
numara 18 01 03'e atanan tıbbi veya klinik atıklar (sağlık hizmetleri ve/veya ilgili araştırmalar için insan
veya havyan atıkları - doğum, tanı, tedavi veya insanlarda enfeksiyonun önlenmesi ile ilgili hizmetler
sonucu ortaya çıkan atıklar - enfeksiyonu engellemek için toplanması ve imhası özel zorunluluklara tabi
olan atıklar) veya numara 18 02 02'ye atanan tıbbi veya klinik atıklar (sağlık hizmetleri ve/veya ilgili
araştırmalar için insan veya havyan atıkları - araştırma, tanı, tedavi veya hayvanlarda enfeksiyonun
önlenmesi ile ilgili hizmetler sonucu ortaya çıkan atıklar - enfeksiyonu engellemek için toplanması ve
imhası özel zorunluluklara tabi olan atıklar), hastalara veya hayvanlara ilişkin tıbbi veya veterinerlik
tanısına dayanarak işbu paragrafta belirtilen hükümler uyarınca sınıflandırılır.

Bulaşıcı madde içerme olasılığının düşük olduğuna inanılan tıbbi veya klinik atıklar, UN No. 3291 kaydına
atanır. Atama için, uluslararası, bölgesel veya ulusal atık katalogları göz önünde bulundurulabilir.
NOT 1: UN No. 3291 kaydının uygun sevkiyat adı "KLİNİK ATIK, TANIMLANMAMIŞ, B.B.B" veya
"(BİYO) TIBBİ ATIK, B.B.B. " veya "DÜZENLENMİŞ TIBBİ ATIK, B.B.B.'dir.
NOT 2: Yukarıda belirtilen sınıflandırma kriterlerine bakılmaksızın, değiştirildiği şekliyle 2000/532/EC4
sayılı Komisyon Kararı'nın ekinde yer alan atıklar listesine göre, numara 18 01 04'e atanan tıbbi veya
klinik atıklar (sağlık hizmetleri ve/veya ilgili araştırmalar için insan veya hayvan atıkları - doğum, tanı,
tedavi veya insanlarda enfeksiyonun önlenmesi ile ilgili hizmetler sonucu ortaya çıkan atıklar - enfeksiyonu
engellemek için toplanması ve imhası özel zorunluluklara tabi olmayan atıklar) veya numara 18 02 03'e
atanan tıbbi veya klinik atıklar (sağlık hizmetleri ve/veya ilgili araştırmalar için insan veya hayvan atıkları
- araştırma, tanı, tedavi veya hayvanlarda enfeksiyonun önlenmesi ile ilgili hizmetler sonucu ortaya çıkan
atıklar - enfeksiyonu engellemek için toplanması ve imhası özel zorunluluklara tabi olmayan atıklar), ADR
hükümlerine tabi değildir.

Öncesinde bulaşıcı madde içeren, ancak dezenfekte edilmiş tıbbi veya klinik atıklar, başka bir sınıfa dahil
edilmeleri için gerekli kriterleri karşılamadıkları sürece, ADR hükümlerine tabi değildir.

UN No. 3291'e atanan tıbbi veya klinik atıklar, ambalajlama grubu II'ye atanır.

Hastalık bulaşmış hayvanlar

Bulaşıcı madde başka bir şekilde taşınabiliyorsa, canlı hayvanlar böyle bir maddenin sevkiyatında
kullanılmaz. Özellikle hastalık bulaştırıldığı veya bulaşıcı madde içerdiği bilenen canlı hayvanlar, yetkili
makam tarafından onaylanmış şartlara ve koşullara göre taşınır.
NOT: Yetkili makamların onayı, tehlikeli mal hususları dikkate alınarak canlı hayvan taşımacılığına ilişkin
ilgili kurallara dayanarak düzenlenecektir.
 
Bu şart ve kuralları belirlemeye yetkili makamlar, ulusal düzeyde düzenlemelere tabi olacaklardır.
Bir ADR'ye Taraf Ülkenin yetkili makamınca verilmiş bir onay yoksa, herhangi bir ADR'ye Taraf Ülkenin
yetkili makamı, ADR'ye taraf olmayan bir ülkenin yetkili makamınca düzenlenen bir onayı tanıyabilir.
Canlı hayvan taşımacılığına ilişkin kurallar, örneğin, taşıma sırasında hayvanların korunması hakkında 22
Aralık 2004 tarihli 1/2005 Nolu Konsey Yönetmeliği'nde (EC) bulunur (Avrupa Birliği Resmi Gazetesi Sayı
L3, 5 Ocak 2005).
_____________________
4 Atıklarla ilgili 75/442/EEC sayılı Konsey Direktifi Madde 1(a)'ya (Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 2006/12/EC
sayılı Direktifi (Avrupa Birliği Resmi Gazetesi, No. L 114, 27 Nisan 2006, sayfa 9) yerine) uygun olarak atıkların listesini
belirtilen 94/3/EC sayılı Karar ve tehlikeli atıklarla ilgili 91/689/EEC sayılı Konsey Direktifi Madde 1(4)'e (Avrupa
Toplulukları Resmi Gazetesi, No. L 226, 6 Eylül 2000, sayfa 3) uygun tehlikeli atıkların listesini belirten 94/904/EC sayılı
Konsey Kararı yerine 3 Mayıs 2000 tarihli 2000/532/EC sayılı Komisyon Kararı'dır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018