Karayolunda Tehlikeli Madde

Taşıma için kabul edilmeyen maddeler

Sınıf 8'teki kimyasal açıdan kararsız maddeler, taşıma sırasındaki normal koşullarda tehlikeli bozunma ve
polimerizasyon olasılığını engelleyecek gerekli önlemlerin alındığı durumlar dışında taşıma için kabul
edilmez. Polimerizasyonu önlemeye yönelik tedbirler için, bkz. Bölüm 3.3, özel hüküm 386. Bu amaçla,
tanklarda ve kaplarda bu tepkimelere yol açabilecek maddelerin bulunmamasına dikkat edilmelidir.

Aşağıdaki maddeler taşıma için kabul edilmez:
- UN No. 1798 NİTROHİDROKLORİK ASİT;
- kullanılmış sülfürik asidin kimyasal olarak kararsız karışımları;
- nitratlayıcı asitlerin kimyasal olarak kararsız karışımları veya nitratsızlaştırılmamış sülfürik asit
ile nitrik asit kalıntılarının karışımları;
- Kütlece %72'den fazla saf asitli perklorik asit sulu çözeltisi veya su dışındaki herhangi bir sıvı
ile perklorik asit karışımları.
_____________________
3 Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması ile ilgili olan ve 67/548/EEC ve
1999/45/EC Direktifini tadil ve iptal eden ve 1907/2006 Nolu (EC) Yönetmeliğini tadil eden ve L 353 sayılı, 31 Aralık 2008
tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde sayfa 1-1355'te yayımlanan Avrupa Parlamentosu'nun ve Konseyi'nin
1272/2008/EC sayılı ve 16 Aralık 2008 tarihli Yönetmeliği.

Toplu kayıtların listesi

Aşındırıcı maddeler, ikincil riski olmayan ve bu maddeleri içeren nesneler

_____________________
a ADR hükümlerine tabi olmayan katı ve aşındırıcı sıvı karışımları, maddenin yüklendiği anda veya ambalaj, konteyner veya
taşıma ünitesi kapanırken görünür durumda serbest sıvı bulunmaması şartıyla, Sınıf 8'in sınıflandırma kriterlerine tabi
olmadan UN No. 3244 kapsamında taşınabilir. Her ambalaj, Ambalajlama grubu II düzeyinde bir sızdırmazlık testinden
geçmiş olan bir tasarım tipine ait olmalıdır.
b Su veya nemli hava ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan klorosilanlar, Sınıf 4.3 maddeleridir.
c Baskın olarak zehirli özellikler taşıyan kloroformatlar, Sınıf 6.1 maddeleridir.
d 2.2.61.1.4 ila 2.2.61.1.9'da tanımlandığı üzere soluma ile yüksek derecede zehirli özelliğe sahip olan aşındırıcı
maddeler, Sınıf 6.1 maddeleridir.
e UN No. 2505 AMONYUM FLORÜR, UN No. 1812 POTASYUM FLORÜR, KATI, UN No. 1690 SODYUM
FLORÜR, UN No. 2674 SODYUM FLOROSİLİKAT ve UN No. 2856 FLOROSİLİKATLAR, B.B.B., UN No. 3415

 

Sınıf 9 Muhtelif tehlikeli maddeler ve nesneler

Kriterler

Sınıf 9 başlığı, taşıma sırasında diğer sınıfların başlıklarınca kapsanmayan, bir tehlike arz eden maddeleri
ve nesneleri kapsar.

Sınıf 9 maddeleri ve nesneleri aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır:
M1 İnce toz şeklinde solunduğunda sağlığı tehlikeye sokabilen maddeler;
M2 Yangın durumunda dioksinler oluşturabilen maddeler ve nesneler;
M3 Alevlenebilir buhar yayan maddeler;
M4 Lityum bataryalar;
M5 Can kurtarıcı aletler;
M6-M8 Çevreye zararlı maddeler:
M6 Su ortamını kirletici madde, sıvı;
M7 Su ortamını kirletici madde, katı;
M8 Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar ve organizmalar;
M9-M10 Yüksek sıcaklıklı maddeler:
M9 Sıvı;
M10 Katı;
M11 Başka bir sınıftaki tanımlara uymayan ama taşıma sırasında tehlike arz eden diğer maddeler ve
nesneler

Tanımlar ve sınıflandırma

Sınıf 9 altında sınıflandırılan maddeler ve nesneler, Bölüm 3.2 Tablo A'da listelenmiştir. Bölüm 3.2 Tablo
A'da ismen belirtilmeyen maddelerin ve nesnelerin Tablo A'daki ilgili kayda veya alt başlık 2.2.9.3'e
atanması aşağıdaki 2.2.9.1.4 ila 2.2.9.1.14 uyarınca yapılır.

İnce toz şeklinde solunduğunda sağlığı tehlikeye sokabilen maddeler

İnce tozlar şeklinde solunduğunda sağlığı tehlikeye sokabilen maddeler asbestler ve asbest ihtiva eden
karışımları içerir.

Yangın durumunda dioksinler oluşturabilen maddeler ve nesneler;

Yangın durumunda dioksin oluşturabilen madde ve nesneler, poliklorlu bifeniller (PCB'ler) ve terfeniller
(PCT'ler), polihalojenli bifeniller ve terfeniller ile bu maddeleri içeren karışımlar ve bu madde ve
karışımları içeren transformatörleri, kondantasörleri ve nesneler gibi nesneleri kapsar.
NOT: PCB veya PCT içeriği 50 mg/kg'dan fazla olmayan karışımlar, ADR hükümlerine tabi değildir.

Alevlenebilir buhar çıkaran maddeler

Alevlenebilir buhar yayan maddeler parlama noktası 55 °C'yi geçmeyen alevlenebilir sıvıları içeren
polimerleri kapsar.

Lityum bataryalar

Lityum bataryalar, ADR'de aksi belirtilen durumlar haricinde (örneğin, özel hüküm 310 kapsamındaki
prototip bataryalar ve küçük üretim partileri veya özel hüküm 376 kapsamında hasarlı bataryalar), aşağıdaki
zorunlulukları karşılayacaktır.
Herhangi bir biçimde lityum içeren piller ve bataryalar, ekipmanın içindeki piller ve bataryalar veya
ekipmanla beraber ambalajlanan piller ve bataryalar, uygunluğuna göre UN No. 3090, 3091, 3480 veya
3481'e atanırlar. Aşağıdaki hükümlere uymaları halinde bu kayıtlar altında taşınabilirler:
(a) Her bir pil veya batarya, Testler ve Kriterler Elkitabı, kısım III, alt başlık 38.3 zorunluluklarını
karşılayan tipte;
NOT: Oluştukları pillerin test edilmiş tiplerinden bağımsız olarak, bataryalar, Testler ve Kriterler Elkitabı,
kısım III, alt başlık 38.3 zorunluluklarını karşılayan tipte olmalıdır.
(b) Normal taşıma koşullarında, her bir pil veya batarya, güvenlik hava tahliye vanasını bünyesinde
bulundurmalıdır veya şiddetli parçalanmayı engelleyecek şekilde tasarlanmalıdır;
(c) Her bir pil veya batarya, harici kısa devreleri önleyecek etkin bir mekanizmayla donatılmalıdır.
(d) Pil veya paralel bağlanmış pil dizilerini içeren her bir batarya, tehlikeli ters akımı engelleyecek
etkin bir mekanizmayla donatılmalıdır (diyotlar, sigortalar, vb.);
(e) Piller ve bataryalar aşağıdakileri içeren bir kalite yönetim programı ile üretilmelidir:
(i) Tasarım ve üretim kalitesi bağlamında organizasyon yapısının ve personel
sorumluluklarının tanımı;
(ii) Kullanılacak gerekli denetim ve test, kalite kontrol, kalite güvencesi ve süreç işletim
talimatları;
(iii) Pillerin üretimi sırasında, dahili kısa devre arızalarını belirlemeye ve engellemeye
yönelik ilgili faaliyetleri içeren süreç kontrolleri;
(iv) Denetim raporları, test verileri, kalibrasyon verileri ve sertifikalar gibi kalite kayıtları.
Test verileri saklanmalı ve yetkili kurumun isteği üzerine sunulmalıdır;
(v) Kalite yönetim programının etkin işlediğinden emin olmak için yönetim gözden
geçirmeleri;
(vi) Belgelerin ve revizyonlarının kontrolüne ilişkin bir süreç;
(vii) Yukarıda (a)'da belirtildiği gibi test edilen tipe uymayan piller ve bataryaların
kontrolüne ilişkin bir yöntem;
(viii) İlgili personel için eğitim programları ve kalifikasyon prosedürleri ve
(ix) Nihai üründe zarar olmadığından emin olmaya yönelik prosedürler.
NOT: Kurum içi kalite yönetim programları kullanılabilir. Üçüncü taraf sertifikası gerekli değildir fakat
yukarıda (i) ila (ix)'da listelenen prosedürler uygun bir şekilde kayıt altına alınmalıdır ve izlenebilmelidir.
Kalite yönetim programının bir kopyası yetkili kurumun isteği halinde sunulmalıdır.
Lityum bataryalar, Bölüm 3.3 özel hüküm 188 zorunluluklarını karşılıyorlarsa, ADR hükümlerine tabi
değildirler.

 

Can kurtarıcı aletler

Can kurtarıcı aletler, Bölüm 3.3 235 veya 296 özel hükümlerindeki tanımlara uyan can kurtarıcı aletleri ve
motorlu taşıt bileşenlerini kapsar.

Çevreye zararlı maddeler

(Silindi)
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018