Karayolunda Tehlikeli Madde

3

Sınırlı ve istisnai miktarlara ilişkin olarak tehlikeli malların listesi, özel hükümler ve muafiyetler

3.1

GENEL

Giriş

İşbu Kısımda verilen hükümler veya tablolara ek olarak, her bir Kısmın, Bölümün ve/veya Başlığın genel
hükümlerine uyulmalıdır. Bu genel zorunluluklara tablolarda yer verilmemiştir. Genel bir zorunluluk özel
bir hüküm ile ters düşüyorsa, özel hüküm uygulanır.

Uygun sevkiyat adı

NOT: Numunelerin taşınmasında kullanılan uygun sevkiyat adı için, bkz. 2.1.4.1.

Uygun sevkiyat adı Bölüm 3.2 Tablo A'daki maddelerin en doğru olarak tarif edildiği kayıt kısmına denir
ve bu isimler büyük harfler ile gösterilmiştir. (ayrıca, ismin bir parçasını oluşturan sayılar, Yunan harfleri,
"sec", "tert" ve "m", "n", "o", "p" harfleri). Maddenin uygun sevkiyat adını müteakip alternatif bir sevkiyat
adını parantez içinde gösterilebilir [örneğin ETANOL (ETİL ALKOL)]. Küçük harfle gösterilen bir kayıtın
parçası uygun sevkiyat adının bir parçası olarak düşünülmez.

"ve" veya "veya/ya da" bağlaçları ve benzerleri küçük harfle kullanıldığı zaman veya ismin kısımları
virgülle işaretlendiği zaman kayıt adının tamamının taşıma evrakı veya ambalaj işaretlerinde gösterilmesi
zorunlu değildir. Bu durum özellikle birkaç farklı kayıt kombinasyonunun tek bir UN Numarası altında
listelendiği hallerde görülür. Bu tip kayıtlar için uygun sevkiyat adının seçimi gösteren örnekler aşağıda
verilmiştir:
(a) UN 1057 ÇAKMAKLAR veya ÇAKMAK GAZI KARTUŞLARI - Uygun sevkiyat adı için en
uygunu aşağıdaki kombinasyonlardır;
ÇAKMAKLAR
ÇAKMAK GAZI KARTUŞLARI;
(b) UN 2793 DEMİR (III) METAL TALAŞLARI, KIRPINTILARI, HURDALARI veya
KIYMIKLARI kendiliğinden ısınmaya yatkın halde. Uygun sevkiyat adı, aşağıdaki
kombinasyonların en uygun olanıdır:
DEMİRLİ METAL TALAŞLARI
DEMİRLİ METAL KIRPINTILARI
DEMİRLİ METAL HURDALARI
DEMİRLİ METAL KIYMIKLARI

Uygun sevkiyat adı gerektiği durumlarda tekil veya çoğul olabilir. Ayrıca, uygun sevkiyat adının bir parçası
olarak niteleyici kelimeler kullanıldığı zaman evrak veya ambalaj işaretlerindeki sıralamaları isteğe
bağlıdır. Örneğin; "DİMETİLAMİN SULU ÇÖZELTİ ismine alternatif olarak "DİMETİLAMİN'in SULU
ÇÖZELTİSİ" şeklinde gösterilebilir. Uygun sevkiyat adını içeren Sınıf 1'deki mallar için ticari veya askeri
isimler ek tanımlama metniyle birlikte kullanılabilir.

Birçok madde hem sıvı hem de katı haline (bkz. 1.2.1'deki sıvı ve katı için tanımlar) veya katı ve çözeltiye
ait kayda sahip olabilir. Bunlar, birbirine yakın olmayabilen ayrı UN numaraları ile verilmiştir 1.

Bölüm 3.2 Tablo A'da belirtilen isim büyük harflerle belirtilmişse niteleyici kelime "ERİMİŞ" 1.2.1'deki
açıklamaya göre katı bir maddenin uygun sevkiyat adının bir parçası olarak eklenir, erimiş haldeki taşımalar
için önerilir (örneğin: ALKİLFENOL, KATI, B.B.B., ERİMİŞ).
________________
1 Ayrıntılar alfabetik indekste (Bölüm 3.2 Tablo B) verilmiştir. Örn.:
NİTROKSİLENLER, SIVI 6.1 1665;
NİTROKSİLENLER, KATI 6.1 3447.

Kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve organik peroksitler haricinde ve Bölüm 3.2 Tablo A Sütun
(2)'de belirtilen büyük harfle yazılmadıkları sürece, "STABİLİZE" kelimesi, taşıma sırasında karşılaşılan
normal koşullar altında tehlikeli tepkimeye yatkın olmalarından dolayı 2.2.X.2 paragraflarına göre
stabilizasyon olmadan taşınması yasaklanmış bir maddenin uygun sevkiyat adının bir parçası olarak eklenir.
(örn.: "ZEHİRLİ SIVI, ORGANİK, B.B.B., STABİLİZE")
Herhangi bir tehlikenin gelişmesini önlemek amacıyla bu tür maddeleri stabilize etmek için sıcaklık
kontrolü kullanıldığında ya da veya aşırı ısı oluşumu veya sıcaklık kontrolüyle birlikte kimyasal
stabilizasyonun kullanıldığı hallerde,
(a) SAPT2 değerinin (kimyasal stabilizasyon uygulandığında, inhibitörlü veya inhibitörsüz
ölçülen), 2.2.41.1.21'de öngörülen değere eşit veya küçük olduğu sıvılar ve katılar için,
2.2.41.1.17 hükümleri, Bölüm 3.3 özel hüküm 386, Bölüm 7.2 özel hüküm V8 ve Bölüm 8.5
özel hüküm S4 ile Bölüm 9.6'nın zorunlulukları uygulanır, ancak bu paragraflarda geçen
"SADT" teriminin, ilgili madde polimerizasyon yoluyla tepkimeye giriyor ise "SAPT"yi de
içerdiği kabul edilir;
(b) Gazlar için: Taşıma koşulları, yetkili makam tarafından onaylanır.

Hidratlar, susuz madde için uygun sevkiyat adı altında taşınabilir.

Genel veya "başka biçimde belirtilmeyen" (B.B.B.) adlar

Bölüm 3.2 Tablo A Sütun (6)'da özel hüküm 274'te veya 318'de belirtilen genel ve "başka biçimde
belirtilmeyen" tam sevkiyat adları, kontrollü bir madde ise ulusal bir kanun veya uluslararası sözleşmelerce
açıklanması yasaklanmadıkça maddelerin teknik adına eklenir. Sınıf 1'deki patlayıcılar için ticari veya
askeri isimleri belirtmek için ilave tanımlama metni tehlikeli madde tanımına eklenebilir. Teknik adlar
uygun sevkiyat adının hemen ardından parantez içine alınır. "ihtiva eden" veya "ihtiva ediyor" gibi uygun
bir niteleyici veya diğer niteleyici kelimeler "karışım"", "çözelti" vb. gibi ve ayrıca teknik içerik yüzdesi
kullanılabilir. Örneğin: "UN 1993 ALEVLENEBİLİR SIVI, B.B.B. (KSİLEN ve BENZEN içeren), 3, II"

Teknik ad, kimyasal veya biyolojik isim veya bilimsel ve teknik elkitaplarında, gazetelerde ve metinlerde
halihazırda kullanılan başka bir isimdir. Ticari isimler bu amaçla kullanılmaz. Pestisitlerde, sadece Dünya
Sağlık Örgütü (WHO) Pestisitlerin Sınıflandırma Yönetmeliğinde yer alan Tehlike ve Sınıflandırma
Talimatları ile belirtilen ISO genel ismi (isimleri), diğer isim(ler) veya aktif maddenin (maddelerin) ismi
(isimleri) kullanılabilir.

Tehlikeli mallardan oluşan bir karışım, Bölüm 3.2 Tablo A Sütun (6)'da 274 sayılı özel hükümle tahsis
edilen "genel" veya "B.B.B." kaydı ile tanımlandığında, ulusal kanunlar veya uluslararası sözleşmelerle
açıklanması yasaklanmış ise kontrollü maddeler hariç olmak üzere, karışımın arz ettiği tehlike veya
tehlikelere en fazla katkıda bulunan en fazla iki bileşeninin gösterilmesi gerekir. Karışım ihtiva eden bir
ambalaj, herhangi bir ikincil risk etiketi ile etiketlenirse, parantez içerisinde gösterilen iki teknik addan biri
ikincil risk etiketinin kullanımını zorunlu kullanıldığı bileşene aittir.
NOT: Bkz. 5.4.1.2.2.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018