Karayolunda Tehlikeli Madde

Genel veya "başka biçimde belirtilmeyen" (B.B.B.) adlar

Bölüm 3.2 Tablo A Sütun (6)'da özel hüküm 274'te veya 318'de belirtilen genel ve "başka biçimde
belirtilmeyen" tam sevkiyat adları, kontrollü bir madde ise ulusal bir kanun veya uluslararası sözleşmelerce
açıklanması yasaklanmadıkça maddelerin teknik adına eklenir. Sınıf 1'deki patlayıcılar için ticari veya
askeri isimleri belirtmek için ilave tanımlama metni tehlikeli madde tanımına eklenebilir. Teknik adlar
uygun sevkiyat adının hemen ardından parantez içine alınır. "ihtiva eden" veya "ihtiva ediyor" gibi uygun
bir niteleyici veya diğer niteleyici kelimeler "karışım"", "çözelti" vb. gibi ve ayrıca teknik içerik yüzdesi
kullanılabilir. Örneğin: "UN 1993 ALEVLENEBİLİR SIVI, B.B.B. (KSİLEN ve BENZEN içeren), 3, II"

Teknik ad, kimyasal veya biyolojik isim veya bilimsel ve teknik elkitaplarında, gazetelerde ve metinlerde
halihazırda kullanılan başka bir isimdir. Ticari isimler bu amaçla kullanılmaz. Pestisitlerde, sadece Dünya
Sağlık Örgütü (WHO) Pestisitlerin Sınıflandırma Yönetmeliğinde yer alan Tehlike ve Sınıflandırma
Talimatları ile belirtilen ISO genel ismi (isimleri), diğer isim(ler) veya aktif maddenin (maddelerin) ismi
(isimleri) kullanılabilir.

Tehlikeli mallardan oluşan bir karışım, Bölüm 3.2 Tablo A Sütun (6)'da 274 sayılı özel hükümle tahsis
edilen "genel" veya "B.B.B." kaydı ile tanımlandığında, ulusal kanunlar veya uluslararası sözleşmelerle
açıklanması yasaklanmış ise kontrollü maddeler hariç olmak üzere, karışımın arz ettiği tehlike veya
tehlikelere en fazla katkıda bulunan en fazla iki bileşeninin gösterilmesi gerekir. Karışım ihtiva eden bir
ambalaj, herhangi bir ikincil risk etiketi ile etiketlenirse, parantez içerisinde gösterilen iki teknik addan biri
ikincil risk etiketinin kullanımını zorunlu kullanıldığı bileşene aittir.
NOT: Bkz. 5.4.1.2.2.

Bu gibi B.B.B. kayıtları için maddelerin teknik adlarına eklenen uygun sevkiyat adının seçimini gösteren
örnekler:
UN 2902 PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B. (drazoksolon);
UN 3394 ORGANOMETALİK MADDE, SIVI, PİROFORİK, SU İLE TEPKİMEYE GİREN
(trimetilgalyum).
______________________________
2 Kendiliğinden hızlanan polimerizasyon sıcaklığı (SAPT) tanımı için bkz. 1.2.1.

Çözeltiler veya karışımlar

NOT: Bir madde Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen özellikle belirtildiğinde, taşıma sırasında Bölüm 3.2 Tablo A
Sütun (2)'deki uygun sevkiyat adı ile tanımlanır. Bu gibi maddeler, sınıflandırmasını etkilemeyen, kararlılık
veya diğer amaçlar için teknik katışkılar (örneğin, üretim sürecinden kaynaklananlar) veya katkı maddeleri
içerebilir. Ancak, sınıflandırmasını etkileyen, kararlılık veya diğer amaçlar için teknik katışkılar veya katkı
maddeleri içeren, ismen belirtilen bir madde çözelti veya karışım (bkz. 2.1.3.3) olarak düşünülür.

Herhangi bir sınıfa dahil edilebilmesi için insan deneyimi kriterleri dahil olmak üzere kriterleri
karşılamayan özelliklere, biçime veya fiziksel hale sahip olmayan bir çözelti veya karışım ADR'ye tabi
değildir.

Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmeyen tek bir baskın maddeden ve ADR'ye tabi olmayan bir veya daha
fazla maddeden veya eser halde Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen bir veya daha fazla maddeden
oluşan ADR'nin sınıflandırma kriterlerine uyan bir çözelti veya karışım, aşağıdakilerin olmaması kaydıyla
Bölüm 3.2. Tablo A'da ismen belirtilen baskın maddenin UN numarasına ve uygun sevkiyat adına atanır:
(a) Çözelti veya karışım, Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmiştir;
(b) Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen ismi ve tanımı, yalnızca saf maddeye
uygulanabileceklerini özellikle belirtir;
(c) Çözeltinin veya karışımın sınıfı, sınıflandırma kodu, ambalajlama grubu veya fiziksel hali,
Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen maddeninkinden farklıdır veya
(d) Çözeltinin veya karışımın tehlike özellikleri, Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen madde için
gereken acil durum müdahale önlemlerinden farklı olan acil tepki önlemleri gerektirir.
Uygun olduğu üzere "ÇÖZELTİ" veya "KARIŞIM" niteleyici kelimeleri uygun sevkiyat adına eklenir,
örneğin, "ASETON ÇÖZELTİSİ". Ayrıca, bir karışımın veya çözeltinin konsantrasyonu, karışımın veya
çözeltinin temel tanımından sonra gösterilebilir, örneğin, "ASETON %75 ÇÖZELTİSİ".

Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmeyen ve iki veya daha fazla tehlikeli maddeden oluşan ADR'nin
sınıflandırma kriterlerine uyan çözelti veya karışım, karışımı veya çözeltiyi en doğru şekilde tanımlayan
uygun sevkiyat adına, tanıma, sınıfa, sınıflandırma koduna ve ambalajlama grubuna sahip bir kayda atanır.

3.2

TEHLİKELİ MALLARIN LİSTESİ

Tablo A: Tehlikeli malların Listesi

Açıklamalar
Kural olarak maddenin (maddelerin) veya nesnenin (nesnelerin) ele alındığı bu Bölüm'deki Tablo A'nın her
satırı özel bir UN numarası tarafından kapsanır. Bununla birlikte, aynı UN numarasına dahil olan maddeler
veya nesneler farklı kimyasal özellikler, fiziksel özellikler ve/veya taşıma koşullarına sahiplerse UN
numarası için birkaç ardışık satır kullanılabilir.
Tablo A'daki her bir sütun aşağıda açıklayıcı notların belirtildiği özel bir konuya ayrılmıştır. Sütunların ve
satırların (hücrelerin) kesişimi, o sütunda yer alan konu ile ilgili bilgiyi içerir, bu satırdaki nesne(ler) veya
madde(ler) için aşağıdakiler geçerlidir:
- İlk dört hücre, bu satıra ait maddeleri veya nesneleri tanımlar (bu konudaki ek bilgi Sütun (6)'da
atıfta bulunulan özel hükümler ile verilebilir);
- Takip eden hücrelerde uygulanabilir özel hükümler, gerek bütün bilgi şeklinde gerekse kodlama
şeklinde verilir. Kodlar, aşağıdaki açıklayıcı notlarda belirtilen Kısım, Bölüm, Başlık ve/veya
Alt Başlıkta bulunan detaylı bilgiye çapraz atıfta bulunur. Boş hücre, özel bir hükmün olmadığı
veya sadece genel zorunlulukların uygulandığı anlamına gelir veya mevcut olan açıklayıcı
notlarda belirtilen taşımadaki sınırlamaları anlamına gelir. Bu tabloda kullanıldığında "SP"
harfleriyle başlayan bir alfa-nümerik kod, Bölüm 3.3'ün özel bir hükmünü belirtir.
Geçerli genel zorunluluklara, karşılık gelen hücrelerde atıfta bulunulmaz. Aşağıdaki açıklayıcı notlar
bunların bulunduğu yerdeki Kısım(lar), Bölüm(ler), Başlık(lar) ve/veya Alt Başlıktaki (Alt Başlıklardaki)
her sütun için belirtilir.
Her sütun için açıklayıcı notlar:
Sütun (1) "UN No."
UN numarası aşağıdakileri içerir:
- Madde veya nesne kendine özel UN numarası ile belirtiliyorsa tehlikeli
madde veya nesne veya
- Kısım 2'nin kriterlerine ("karar ağaçlarına") göre ismen belirtilmeyen
tehlikeli maddelerin veya nesnelerin genel veya b.b.b. kaydı.
Sütun (2) "İsim ve tanım"
İsim ve tanım, madde veya nesne kendi özel UN numarası ile atanmışsa veya Kısım
2'nin kriterlerine ("karar ağaçlarına") göre belirtilen genel veya b.b.b. kaydı varsa,
nesnenin veya maddenin ismini büyük harflerle gösterir. Bu isim uygun sevkiyat adı
veya uygulanabilir olduğu zaman uygun sevkiyat adının bir parçası olarak kullanılır
(uygun sevkiyat adı konusunda daha fazla detaylı bilgi için, (bkz. 3.1.2).
Belirli durumlarda maddenin veya nesnenin sınıflandırma ve/veya taşıma koşulları
farklıysa kaydın amacını netleştirmek için uygun sevkiyat adından sonra küçük
harflerle açıklayıcı bir metin eklenir.
Sütun (3a) "Sınıf"
Sınıf, tehlikeli madde veya nesne başlığı içeren sınıfın numarasını içerir. Bu sınıf
numarası Kısım 2 prosedürlerine ve kriterlerine göre atanır.
Sütun (3b) "Sınıflandırma kodu"
Sınıflandırma kodu, tehlikeli maddenin veya nesnenin sınıflandırma kodunu içerir.
- Sınıf 1'deki tehlikeli maddeler ve nesneler için, kod 2.2.1.1.4 kriterlerine ve
prosedürlerine göre atanan alt grup numarası ve uyumluluk grubu harfi
içerir;
- Sınıf 2'deki tehlikeli maddeler veya nesneler için, kod, 2.2.2.1.2'de ve
2.2.2.1.3'de açıklanmış bir numara ve zararlı madde grubu içerir;
- Sınıf 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ve 9'daki tehlikeli maddeler ve
nesneler için, kodlar 2.2.x.1.2 1'de açıklanır;
- Sınıf 7'deki tehlikeli maddelerin ve nesnelerin sınıflandırma kodu yoktur.
Sütun (4) "Ambalajlama grubu"
Ambalajlama grubu, tehlikeli maddelere atanan ambalajlama grubu numarasını
(numaralarını) (I, II veya III) içerir. Bu ambalajlama grubu numaraları Kısım 2
prosedürlerine ve kriterlerine göre atanır. Belli nesneler veya maddeler ambalajlama
gruplarına atanmaz.
Sütun (5) "Etiketler"
Etiketler, ambalajlara, konteynerlere, tank konteynerlere, portatif tanklara, MEGC'lere
ve araçlara yapıştırılması gereken etiketlerin/levhaların model numaralarını (bkz.
5.2.2.2 ve 5.3.1.7) içerir. Ancak, Sınıf 7 maddeleri veya nesneleri için 7X, kategoriye
göre uygun olarak etiket model numarası 7A, 7B veya 7C (bkz. 5.1.5.3.4 ve
5.2.2.1.11.1) veya levha No. 7D'yi (bkz. 5.3.1.1.3 ve 5.3.1.7.2) ifade eder.
Etiketleme/levha takma ile ilgili genel hükümler (örneğin etiketlerin numarası, yeri)
ambalajlar için 5.2.2.1'de ve konteynerler, tank konteynerler, MEGC'ler, portatif
tanklar ve araçlar için 5.3.1'de bulunur.
NOT: Sütun (6)'daki özel hükümler, yukarıdaki etiketleme hükümlerini değiştirebilir.
Sütun (6) "Özel hükümler"
Özel hükümler, yerine getirilmesi gereken özel hükümlerin sayısal kodlarını içerir. Bu
hükümler, çok sayıdaki konu ile ilişkili, başlıca Sütun (1) ila (5) içerikleri ile ilgilidir
(örneğin, taşıma yasakları, zorunluluklardan muaf olanlar, tehlikeli maddelerle ilgili
belli formların sınıflandırılması ile ilgili hükümler ve ilave etiketler veya işaretleme
hükümleri) ve sayısal yöntemlerde Bölüm 3.3'te sıralanır. Sütun (6) boş ise, ilgili
tehlikeli mallar için Sütun (1) ila (5) içeriğine özel hüküm uygulanmaz.
Sütun (7a) " Sınırlı Miktarlar"
Sınırlı miktarlar, Bölüm 3.4 uyarınca sınırlı miktarlarda taşınan tehlikeli malların
taşınması için iç ambalaj veya nesne başına azami miktarı verir.
Sütun (7b) "İstisnai Miktarlar"
İstisnai miktarlar, aşağıda verilen anlama gelen alfa-nümerik bir kod içerir:
- "E0" istisnai miktarda tehlikeli malların ambalajlanması için mevcut ADR
hükümlerinden muaf olmadığını belirtir.
- "E" harfi ile başlayan diğer tüm alfa-nümerik kodlar, Bölüm 3.5'te belirtilen
koşullar yerine getirildiğinde ADR hükümlerinin geçerli olmayacağını
belirtir.
Sütun (8) "Ambalajlama talimatları"
Geçerli ambalajlama talimatlarının alfa-nümerik kodlarını içerir:
- "P" harfi ile başlayan alfa-nümerik kodlar ambalaj ve kaplar için
ambalajlama talimatını simgeler (IBC'ler ve büyük ambalajlar hariç) veya
"R" harfi ince metal ambalajlar için ambalajlama talimatını simgeler. Bunlar
sayı sırasına göre 4.1.4.1'de sıralanır ve onaylanmış ambalajlar ve kapları
belirtir. Ayrıca 4.1.1, 4.1.2 ve 4.1.3'ün genel ambalajlama hükümlerinden
hangilerinin ve 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 ve 4.1.9'un özel ambalajlama
hükümlerinden hangilerinin karşılanması gerektiğini belirtir. Sütun (8), "P"
veya "R" harfi ile başlayan bir kod içermiyorsa ilgili tehlikeli mallar
ambalajlarda taşınamaz;
- "IBC" harfleriyle başlayan alfa-nümerik kodlar IBC için ambalajlama
talimatını simgeler. Bunlar sayı sırasına göre 4.1.4.2'de sıralanır ve
onaylanan IBC'leri belirtir. Ayrıca 4.1.1, 4.1.2 ve 4.1.3'ün genel
ambalajlama hükümlerinden hangilerinin ve 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 ve
4.1.9'un özel ambalajlama hükümlerinden hangilerinin karşılanması
gerektiğini belirtir. Sütun (8), "IBC" harfleri ile başlayan bir kod
içermiyorsa ilgili tehlikeli mallar IBC'lerde taşınamaz;
- "LP" harfleriyle başlayan alfa-nümerik kodlar büyük ambalajlar için
ambalajlama talimatlarını simgeler. Bunlar sayı sırasına göre 4.1.4.3'te
sıralanır ve onaylanan büyük ambalajları belirtir. Ayrıca 4.1.1, 4.1.2 ve
4.1.3'ün genel ambalajlama hükümlerinden hangilerinin ve 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7, 4.1.8 ve 4.1.9'un özel ambalajlama hükümlerinden hangilerinin
karşılanması gerektiğini belirtir. Sütun (8), "LP" harfleri ile başlayan bir kod
içermiyorsa ilgili tehlikeli mallar büyük ambalajlarda taşınamaz;
NOT: Sütun (9a)'daki özel ambalajlama hükümleri, yukarıdaki ambalajlama
talimatlarını değiştirebilir.
Sütun (9a) "Özel ambalajlama hükümleri"
Özel ambalajlama hükümleri, geçerli özel ambalajlama hükümlerinin alfa-nümerik
kodlarını içerir:
- "PP" veya "RR" harfleriyle başlayan alfa-nümerik kodlar, ilave olarak
karşılaşılan ambalajlar ve kaplar (IBC'ler ve büyük ambalajlar hariç) için ek
olarak yerine getirilmesi gerekli özel ambalajlama hükümlerini simgeler.
Bunlar 4.1.4.1'de Sütun (8)'e ait ilgili ambalajlama talimatının ("P" veya "R"
harfiyle) sonunda bulunur. Sütun (9a) "P" veya "R" harfleriyle başlayan bir
kod içermiyorsa ilgili ambalajlama talimatının sonunda sıralanan özel
ambalajlama hükümlerinin hiçbiri uygulanmaz.
- "B" veya "BB" harfleriyle başlayan alfa-nümerik kodlar, ek olarak yerine
getirilmesi gerekli IBC'ler için özel ambalajlama hükümlerini simgeler.
Bunlar 4.1.4.2'de Sütun (8)'e ait ilgili ambalajlama talimatının ("IBC"
harfleriyle) sonunda bulunur. Sütun (9a) "B" veya "BB" harfleriyle başlayan
bir kod içermiyorsa ilgili ambalajlama talimatının sonunda sıralanan özel
ambalajlama hükümlerinin hiçbiri uygulanmaz;
- "L" harfiyle başlayan alfa-nümerik kodlar, ek olarak yerine getirilmesi
gerekli büyük ambalajlar için özel ambalajlama hükümlerini simgeler.
Bunlar 4.1.4.3'te Sütun (8)'e ait ilgili ambalajlama talimatının ("LP"
harfleriyle) sonunda bulunur. Sütun (9a) "L" harfiyle başlayan bir kod
içermiyorsa ilgili ambalajlama talimatının sonunda sıralanan özel
ambalajlama hükümlerinin hiçbiri uygulanmaz.
 
Sütun (9b) "Karışık ambalajlama hükümleri"
Karışık ambalajlama hükümleri, geçerli karışık ambalajlama hükümlerinin "MP"
harfleriyle başlayan alfa-nümerik kodlarını içerir. Bunlar sayı sırasına göre ile
4.1.10'da listelenmiştir. Sütun (9b) "MP" harfleriyle başlayan bir kod içermiyorsa
sadece genel zorunluluklar uygulanır (bkz. 4.1.1.5 ve 4.1.1.6).
Sütun (10) "Portatif tank ve dökme yük konteyneri talimatları"
Portatif tank talimatları, 4.2.5.2.1 ila 4.2.5.2.4 ve 4.2.5.2.6'ya göre portatif tank
talimatının atandığı alfa-nümerik kodu içerir. Bu portatif tank talimatı, portatif
tanklarda maddenin taşınması için kabul edilen en az kati hükümlere karşılık gelir.
Kodlar ayrıca 4.2.5.2.5'de yer alan maddelerin taşınmasına müsaade eden diğer
portatif tank talimatlarını tanımlar. Kod verilmemişse portatif tanklarda taşımaya
6.7.1.3'te ayrıntılı olarak verildiği üzere yetkili makam onayı kabul edilmedikçe izin
verilmez.
Tasarım, yapı, donanım, tip onayı, portatif tankların işaretleri ve testleri için genel
zorunluluklar Bölüm 6.7'de bulunmaktadır. Kullanım için (örn. dolum) genel
zorunluluklar 4.2.1 ila 4.2.4'te bulunur.
"(M)" işareti, maddenin UN MEGC'lerinde taşınabileceğini gösterir.
NOT: Sütun (11)'deki özel hükümler, yukarıdaki zorunlulukları değiştirebilir.
7.3.1.1 (a) ve 7.3.2 uyarınca dökme maddelerin taşınması için kullanılabilecek Bölüm
6.11'de tanımlanan dökme yük konteyner tiplerine atıfta bulunan "BK" harfleri ile
başlayan alfa-nümerik kodları içerebilir.
Sütun (11) "Portatif tank ve dökme yük konteyneri özel hükümleri"
Portatif tank özel hükümleri, yerine getirilmesi gereken portatif tank özel
hükümlerinin alfa-nümerik kodlarını içerir. "TP" harfleriyle başlayan bu kodlar bu
portatif tankların yapısı veya kullanımı için özel hükümleri simgeler. Bunlar 4.2.5.3'te
bulunur.
NOT: Teknik olarak uygunsa, bu özel hükümler yalnızca sütun (10)'da belirtilen
portatif tanklar için değil, aynı zamanda 4.2.5.2.5'teki tablo uyarınca kullanılabilen
portatif tanklar için de geçerlidir.
Sütun (12) "ADR tankları için tank kodları"
Tank kodları, 4.3.3.1.1 (Sınıf 2 gazları için) veya 4.3.4.1.1 (Sınıf 3 ila Sınıf 9
maddeleri için) uyarınca tank tipini tanımlayan alfa-nümerik kodu içerir. Bu tank tipi,
ilgili maddenin ADR tanklarında taşınması için asgari olarak kabul edilebilir tank
hükümlerine karşılık gelir. İzin verilen diğer tank tiplerini tanımlayan kodlar
4.3.3.1.2'de (Sınıf 2 gazlar için) veya 4.3.4.1.2'de (Sınıf 3 ila Sınıf 9 maddeleri için)
verilmiştir. Kod verilmemişse, ADR tanklarında taşımaya izin verilmez.
Bu sütunda bir tank kodu katıları (S) ve sıvıları (L) belirtiliyorsa, bu maddenin katı
veya sıvı (erimiş) halde tanklarda taşınabilmek için önerilebileceği anlamına gelir.
Genelde bu hüküm 20 °C ila 180 °C erime derecesine sahip maddeler için uygulanır.
Bu sütunda, bir katı için, yalnızca sıvılara ait (L) bir tank kodu belirtiliyorsa, bu
maddenin yalnızca sıvı (erimiş) halde tanklarda taşınabilmek için önerilebileceği
anlamına gelir.
Tank kodunda yapı, donanım, tip onayı, test etme ve işaretleme belirtilmeyenler için
genel zorunluluklar 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3 ve 6.8.5'de bulunur. Kulanım için (örneğin
maksimum dolum derecesi, asgari test basıncı) genel zorunluluklar 4.3.1 den 4.3.4'e
bulunur.
 
Tank kodundan sonraki "(M)" işareti maddenin ayrıca tüplü gaz tankerlerinde veya
MEGC'lerde de taşınabileceği anlamına gelir.
Tank kodundan sonra (+) işareti, tip onayı belgesinde belirtilmesi koşuluyla tankların
alternatif kullanımına izin verildiği anlamına gelir.
Fiber takviyeli plastik tanklar için, bkz. 4.4.1 ve Bölüm 6.9, vakumla çalışan atık tankı
için, bkz. 4.5.1 ve Bölüm 6.10.
NOT: Sütun (13)'teki özel hükümler, yukarıdaki zorunlulukları değiştirebilir.
Sütun (13) " ADR tankları için özel hükümler"
ADR tankları için ek olarak yerine getirilmesi gereken özel hükümlerin alfa-nümerik
kodlarını içerir.
- "TU" harfiyle başlayan alfa-nümerik kodlar bu tankların kullanımı için özel
hükümleri simgeler. Bunlar 4.3.5'te bulunur.
- "TC" harfleriyle başlayan alfa-nümerik kodlar bu tankların yapıları için özel
hükümleri simgeler. Bunlar 6.8.4 (a)'da bulunur.
- "TE" harfleriyle başlayan alfa-nümerik kodlar bu tankların donanım
elemanları için özel hükümleri simgeler. Bunlar 6.8.4 (b)'de bulunur.
- "TA" harfiyle başlayan alfa-nümerik kodlar bu tankların tip onayını için özel
hükümleri simgeler. Bunlar 6.8.4 (c)'de bulunur.
- "TT" harfleriyle başlayan alfa-nümerik kodlar bu tankların testi için özel
hükümleri simgeler. Bunlar 6.8.4 (d)'de bulunur.
- "TM" harfleriyle başlayan alfa-nümerik kodlar bu tankların işaretlemesi için
özel hükümleri simgeler. Bunlar 6.8.4 (e)'de bulunur.
NOT: Teknik olarak uygunsa, bu özel hükümler yalnızca sütun (12)'de belirtilen
portatif tanklar için değil, aynı zamanda 4.3.3.1.2 ve 4.3.4.1.2'teki hiyerarşiler
uyarınca kullanılabilen tanklar için de geçerlidir.
Sütun (14) "Tank taşımaya yönelik araç"
Tankla taşıma için araç (römork veya yarı römorkların çekici aracı dahil), 7.4.2
uyarınca tankta maddenin taşınması için kullanılacak aracı belirten (bkz. 9.1.1) kodu
içerir. Yapı ve aracın onayı ile ilgili zorunluluklar Bölüm 9.1, 9.2 ve 9.7'de verilmiştir.
Sütun (15) "Taşıma kategorisi / (Tünel sınırlama kodu)"
Hücrenin en üstünde, taşıma ünitesi başına taşınan miktarla ilgili muafiyet açısından
(bkz. 1.1.3.6) madde veya nesnenin atandığı taşıma kategorisini gösteren bir rakam
içerir.
Hücrenin altında, köşeli parantez içinde, karayolu tünellerinden maddeyi veya nesneyi
taşıyan aracın geçişiyle ilgili geçerli sınırlamalara atıfta bulunan tünel sınırlama kodu
bulunur. Bunlar 8.6'da bulunur. Tünel sınırlama kodu atanmamışsa, bu '(—)' ile
gösterilir.
Sütun (16) "Taşıma için özel hükümler - Ambalajlar"
Taşıma için özel hükümler - Ambalajlar, ambalajlarda taşıma için geçerli özel
hükümlerin (varsa) "V" harfi ile başlayan alfa-nümerik kodunu (kodlarını) içerir.
Bunlar 7.2.4'te listelenmiştir.
 
Ambalajlarda taşıma ile ilgili genel hükümler Bölüm 7.1'de ve 7.2'de bulunur.
NOT: Ayrıca yükleme, boşaltma ve elleçleme ile ilgili Sütun (18)'de belirtilen özel
hükümlere uyulmalıdır.
Sütun (17) "Taşımacılığa yönelik özel hükümler - Dökme yük"
Dökme yük taşımacılığına yönelik uygulanabilir hükümlerin "VC" harfleriyle
başlayan alfa-nümerik kodunu (kodlarını) ve "AP" harfleriyle başlayan alfa-nümerik
kodunu (kodlarını) içerir. Bunlar 7.3.3'te listelenmiştir. "VC" koduyla tanımlanan özel
bir hüküm veya bu taşıma yöntemine açıkça izin veren özel bir paragrafa yönelik bir
atıf bir bu sütunda bulunmuyorsa ve "BK" koduyla tanımlanan özel bir hüküm veya
bu taşıma yöntemine açıkça izin veren özel bir paragrafa yönelik bir atıf, sütun 10'da
belirtilmemişse, dökme yük taşımaya izin verilmez. Dökme yük taşımacılığına ilişkin
genel ve ek hükümler Bölüm 7.1 ve 7.3'te bulunabilir.
NOT: Ayrıca yükleme, boşaltma ve elleçleme ile ilgili Sütun (18)'de belirtilen özel
hükümlere uyulmalıdır.
Sütun (18) "Taşıma için özel hükümler – Yükleme, boşaltma ve elleçleme"
Taşıma için özel hükümler - Yükleme ve boşaltma, yükleme, indirme ve elleçleme
için geçerli özel hükümlerin "CV" harfleri ile başlayan alfa-nümerik kodunu
(kodlarını) içerir. Bunlar 7.5.11'de listelenmiştir. Kod verilmemişse, sadece genel
hükümler (bkz. 7.5.1 ila 7.5.10) uygulanır.)
Sütun (19) "Taşıma için özel hükümler - Operasyon"
Operasyon için geçerli özel hükümlerin "S" harfi ile başlayan alfa-nümerik kodunu
(kodlarını) içerir. Bunlar Bölüm 8.5'te verilmiştir. Bölüm 8.1 ila 8.4'teki
zorunluluklara ek olarak bu hükümler uygulanır, ancak Bölüm 8.1 ila 8.4'teki
zorunluluklar ile uyuşmazlık durumunda özel hükümler önceliklidir.
Sütun (20) "Tehlike tanım numarası"
Tehlike tanım numarası, sınıf 2 ila 9 maddeleri ve nesneleri için iki veya üç rakamdan
oluşan bir sayı (belirli durumlarda önünde "X" harfi vardır) ve Sınıf 1 maddeleri ve
nesneleri için sınıflandırma kodu (bkz. Sütun (3b)) içerir. 5.3.2.1'de tanımlanan
durumlarda, bu sayı turuncu renkli plakalar ile üst yarıda görünür. Tehlike tanım
numaralarının anlamı 5.3.2.3'te açıklanır.
________________
1 x = Tehlikeli maddelerin ve nesnelerin sınıf numarasıdır, uygulanabilir durumlarda bölme noktası yoktur.
 

 

3.3

BAZI MADDELER VEYA NESNELER İÇİN GEÇERLİ ÖZEL HÜKÜMLER

Bölüm 3.2'deki Tablo A'da yer alan Sütun (6)'nın, özel bir hükmün bir madde veya nesneyle ilgili olduğunu
belirttiği durumlarda, söz konusu hükmün anlamı ve gereklilikleri aşağıda belirtildiği şekildedir. Bir özel
hüküm, ambalaj işaretlemesi için bir zorunluluk içeriyorsa, 5.2.1.2 (a) ve (b) hükümleri karşılanacaktır.
Gereken işaret, örneğin "Hasarlı Lityum Bataryalar" gibi, tırnak işaretleri içinde belirtilen özel bir metin
şeklindeyse, işaretin ebadı, özel hükümde veya ADR'nin bir başka yerinde aksi belirtilmedikçe en az 12 mm
olacaktır.
16 Yeni veya mevcut patlayıcı madde veya nesne numuneleri, aşağıda belirtilen maksatlar için
yetkili makamlarca (bkz. 2.2.1.1.3) belirtilen şekilde taşınabilir: test, sınıflandırma, araştırma ve
geliştirme, kalite kontrol veya ticari numune olarak. Islatılmamış veya duyarlılığı azaltılmamış
patlayıcı numuneleri yetkili makamlar tarafından belirtildiği üzere 10 kg'lık küçük ambalajlarla
sınırlı olmalıdır. Islatılmış veya duyarlılığı azaltılmış patlayıcı numuneler 25 kg ile sınırlı
olmalıdır.
23 Bu maddenin yanma tehlikesi bulunsa dahi, söz konusu tehlikeyi yalnızca kapalı mahallerde
aşırı yangın tehlikesinin bulunduğu koşullarda teşkil etmektedir.
32 Bu madde herhangi başka bir haldeyken ADR gerekliliklerine tabi değildir.
37 Bu madde kaplandığında ADR gerekliliklerine tabi değildir.
38 Bu madde en fazla %0,1 kalsiyum karbür içerdiği durumlarda ADR zorunluluklarına tabi
değildir.
39 Bu madde %30'dan az veya en az %90 silisyum içerdiği durumlarda ADR zorunluluklarına tabi
değildir.
43 Pestisit olarak taşınmaya sunulduğunda, bu maddeler ilgili pestisit girişi ile ilgili pestisit
hükümlerine uygun olarak taşınmalıdır (bkz. 2.2.61.1.10 - 2.2.61.1.11.2).
45 Toplam kütle değerinin en fazla %0,5'i kadar arsenik içeren antimon sülfürler ve oksitler ADR
zorunluluklarına tabi değildir.
47 Ferrisiyanürler ve ferrosiyanürler ADR zorunluluklarına tabi değildir.
48 %20'den fazla hidrosiyanik asit içerdiği durumlarda bu maddenin taşınması yasaktır.
59 Bu maddeler %50'den daha fazla magnezyum içermedikleri hallerde ADR zorunluluklarına tabi
değildir.
60 Konsantrasyon değeri %72'den fazla ise bu maddenin taşınması yasaktır.
61 Uygun sevkiyat adını tamamlaması gereken teknik adı, ISO genel adı (ayrıca bkz. tadil edildiği
şekliyle 1750:1981 "Pestisitler ve diğer kimyasal tarım ilaçları genel adları"); Dünya Sağlık
Örgütü'nün Pestisitlerin Tehlikeye Göre Sınıflandırılması ve Tavsiye Edilen Sınıflandırma
İlkeleri dokümanında belirtilen başka bir isim veya etken maddenin adı olmalıdır (ayrıca bkz.
3.1.2.8.1 ve 3.1.2.8.1.1)
62 Bu madde en fazla %4 sodyum hidroksit içerdiği durumlarda ADR zorunluluklarına tabi
değildir.
65 %8'den az hidrojen peroksit içeren sulu hidrojen peroksit çözeltileri ADR zorunluluklarına tabi
değildir.
66 Zincifre ADR gerekliliklerine tabi değildir.
103 Amonyum nitritler ve bir inorganik nitrit ile amonyum tuzu karışımlarının taşınması yasaktır.
105 UN No. 2556 veya UN No. 2557 tanımlarını karşılayan nitroselülozlar Sınıf 4.1 içerisinde
sınıflandırılabilir.
113 Kimyasal olarak kararsız karışımların taşınması yasaktır.
119 Soğutma makineleri, gıda veya diğer maddelerin kapalı bir bölmede düşük sıcaklıkta saklanması
amacıyla tasarlanmış olan makineler veya diğer cihazlar ve iklimlendirme üniteleri içermektedir.
Soğutma makineleri ve soğutma makinesi aksamları, 2.2.2.1.3 uyarınca 12 kg'dan az Sınıf 2, grup
A veya O gazları ya da 12 litreden az amonyak çözeltisi (UN No. 2672) içeriyorsa ADR
zorunluluklarına tabi değildir.
122 İkincil riskler, varsa kontrol ve acil durum sıcaklıkları ve mevcut organik peroksit formüllerinin
her birine verilen UN numarası (genel kayıt) 2.2.52.4'te belirtilmiştir. 4.1.4.2 ambalajlama talimatı
IBC520 ve 4.2.5.2.6 portatif tank talimatı T23.
123 (Rezerve edildi)
127 Diğer inert malzemeler veya inert malzeme karışımları, bu inert malzemelerin aynı flegmatize
edici özelliklere sahip olması durumunda kullanılabilir.
131 Flegmatize edilmiş maddeler kuru PETN'den belirgin biçimde daha az hassas olmalıdır.
135 Dikloroizosiyanürik asidin dihidratlanmış sodyum tuzu, Sınıf 5.1'e dahil edilme kriterlerini
karşılamaz ve başka bir Sınıfa dahil edilme kriterlerini karşılamadığı takdirde ADR'ye tabi
değildir.
138 p-Bromobenzilsiyanür, ADR zorunluluklarına tabi değildir.
141 Taşıma esnasında tehlike teşkil etmemeleri için yeterli ısıl işlemden geçmiş olan ürünler, ADR
zorunluluklarına tabi değildir.
142 En fazla %1,5 yağ ve %11 nem içeren soya küspesinden elde edilen ve büyük oranda alevlenebilir
çözücüler içermeyen çözücüler, ADR zorunluluklarına tabi değildir.
144 Hacim olarak %24'ten daha fazla alkol içermeyen sulu çözeltiler, ADR zorunluluklarına tabi
değildir.
145 250 litre veya daha küçük kaplarda taşındığında, ambalajlama grubu III'te yer alan alkollü
içecekler ADR zorunluluklarına tabi değildir.
152 Bu maddenin sınıflandırılması, partikül büyüklüğüne veya ambalajlamaya bağlı olarak
değişmektedir; ancak sınır değerleri deneysel olarak belirlenmemiştir. Uygun sınıflandırmalar
2.2.1'e uygun olarak yapılmalıdır.
153 Bu hüküm sadece, suyla temas eden maddelerin alevlenebilir olmadığı ya da kendiliğinden
tutuşma eğilimi göstermediği ve oluşan gaz karışımının alevlenebilir olmadığı testlerle
kanıtlandığı durumlarda geçerlidir.
162 (Silindi)
163 Bölüm 3.2'deki Tablo A'da ismen belirtilen bir madde bu hükme göre taşınamaz. Bu hüküm
kapsamında taşınan maddeler, en fazla %12,6 (kuru kütle olarak) nitrojen içermeyen
nitroselülozlar olmak kaydıyla %20 veya daha az nitroselüloz içerebilir.
168 Taşıma esnasında tehlikeli miktarlarda teneffüs edilebilen asbest liflerinin ortama bırakılmasına
izin vermeyecek şekilde doğal veya suni bir bağlayıcıya (çimento, plastik, asfalt, reçine veya
mineral cevheri gibi) daldırılmış veya yedirilmiş asbest, ADR zorunluluklarına tabi değildir.
Asbest içeren ve bu hükmü karşılamayan mamul nesneler, taşıma esnasında tehlikeli miktarlarda
teneffüs edilebilecek asbest liflerinin ortama bırakılmasına izin vermeyecek şekilde
ambalajlandığında ADR zorunluluklarına tabi değildir.
169 En fazla %0,05 maleik anhidrit içeren katı haldeki ftalik anhidrit ve tetrahidroftalik anhidritler,
ADR zorunluluklarına tabi değildir. En fazla %0,05 maleik anhidrit içeren, parlama noktası
üzerindeki bir sıcaklıktaki erimiş ftalik anhidrit UN No. 3256 kapsamında sınıflandırılmalıdır.
172 Radyoaktif bir malzemenin ikincil risk(ler)e sahip olduğu durumda:
(a) Madde, uygunsa, baskın olan ikincil riskin niteliğine karşılık gelen Kısım 2'de verilen
ambalajlama grubu kriterleri uygulanarak ambalajlama grubu I, II ya da III'e
atanacaktır;
(b) Ambalajlar, malzemenin gösterdiği her bir ikincil riske karşılık gelen ikincil risk
etiketleri ile işaretlenecektir; ikincil risk tabelaları 5.3.1'in ilgili hükümlerine uygun
olarak yük taşıma ünitelerine iliştirilecektir;
(c) Dokümantasyon ve ambalaj işaretlemesi amaçları doğrultusunda, uygun sevkiyat adı,
bu ikincil risk(ler)e en çok katkıda bulunan ve parantez içerisine alınacak olan
içeriklerin adları ile tamamlanacaktır;
(d) Tehlikeli mal taşıma belgesi, Sınıf numarası "7"den sonra ve 5.4.1.1.1 (d)'nin
gerektirdiği üzere ambalajlama grubu atanan yerlerde her bir ikincil riske karşılık
gelen etiket model numarasını (numaralarını) parantez içerisinde belirtecektir.
Ambalajlama için ayrıca bkz. 4.1.9.1.5.
177 Baryum sülfat, ADR zorunluluklarına tabi değildir.
178 Bu gösterim, sadece Bölüm 3.2'deki Tablo A'da uygun bir gösterim bulunmadığında ve menşe
ülkenin yetkili makamının onayı üzerine kullanılabilir (bkz. 2.2.1.1.3).
181 Bu türden madde içeren ambalajlar, Model No. 1'e uygun (bkz. 5.2.2.2.2) bir etiket taşımalıdır.
Yalnız, test verileri bu ambalajdaki maddenin patlayıcı özellik göstermediğini kanıtlıyor ise, için
menşe ülkenin yetkili makamı, kullanılan spesifik ambalajda bu etiketin kullanılmamasına izin
verebilir (bkz. 5.2.2.1.9).
182 Alkali metaller grubu içerisinde lityum, sodyum, potasyum, rubidyum ve sezyum yer almaktadır.
183 Alkali toprak metaller grubu içerisinde magnezyum, kalsiyum, stronsiyum ve baryum yer
almaktadır.
186 Amonyum nitrat içeriği belirlenirken, amonyum iyonlarının moleküler eşdeğeri olarak karışımda
bulunan tüm nitrat iyonları, amonyum nitrat olarak hesaplanır.
188 Taşımaya verilen piller ve bataryalar aşağıda belirtilen koşulları karşıladığında ADR'nin diğer
hükümlerine tabi olmaz:
(a) Lityum metal veya lityum alaşımlı piller için lityum içeriği en fazla 1 g ve lityum iyon
piller için Watt-saat değeri en fazla 20 Wh'dir;
(b) Lityum metal veya lityum alaşımlı batarya için toplam lityum içeriği en fazla 2 g ve
lityum iyon bataryalar için Watt-saat değeri en fazla 100 Wh'dir. Bu hükme tabi olan
lityum iyon bataryalar, 1 Ocak 2009'dan önce üretilenler hariç dış mahfazalarında
Watt-saat değerini taşıyacak şekilde işaretlenecektir.
(c) Tüm piller veya bataryalar, 2.2.9.1.7 (a) ve (e) maddelerinin gerekliliklerini karşılar.
(d) Piller ve bataryalar, teçhizata entegre oldukları durumlar haricinde, pili veya bataryayı
tamamen saran iç ambalajlara yerleştirilecektir. Piller ve bataryalar, kısa devreleri
önleyecek şekilde korunacaktır. Buna, aynı ambalaj içerisinde iletken malzemelerle
kısa devre oluşturabilecek şekilde temasa karşı koruma da dahildir. İç ambalajlar,
4.1.1.1, 4.1.1.2 ve 4.1.1.5 hükümlerine uygunluk gösteren sağlam dış ambalajlar
içerisine yerleştirilecektir.
(e) Teçhizat içine monte edilen piller ve bataryalar, hasara ve kısa devreye karşı
korunacak olup, teçhizat kazara etkinleşmeyi önleyecek etkin vasıtalarla
donatılacaktır.
 
Bu şart, taşıma sırasında bilerek çalışır durumda tutulan aygıtlara (Radyo frekansı ile
tanımlama (RFID) vericileri, kol saatleri, sensörler vs.) ve tehlikeli ısı artışına yol
açma özelliğine sahip olmayan aygıtlara uygulanmaz. Bataryalar teçhizata monte
edilmiş ise, bataryanın, içinde yer aldığı teçhizat tarafından eşdeğer bir koruma ile
donatılmaması halinde, bu teçhizat ambalajın kapasitesi ve kullanım amacı
bakımından yeterli mukavemete ve tasarıma sahip uygun bir materyalden imal edilmiş
sağlam dış ambalajın içine yerleştirilecektir.
(f) Her bir ambalaj, 5.2.1.9'da gösterildiği gibi, uygun lityum batarya işareti ile
işaretlenecektir;
Bu zorunluluk aşağıdakiler için geçerli değildir:
(i) Yalnız teçhizat içine takılmış düğme pil içeren ambalajlar (devre kartları
dahil) ve
(ii) Sevkiyat içinde ikiden fazla paket olmamak üzere, teçhizat içine takılmış en
fazla dört pil veya iki batarya içeren ambalajlar;
(g) Bataryaların teçhizata monte olduğu haller haricinde, her bir ambalaj, düzenlemesi ne
olursa olsun içindeki pillerin veya bataryaların hasar görmeyeceğini ve bataryaların
(veya pillerin) birbirine temas etmesine neden olacak şekilde içindekilerin
kaymayacağını kanıtlamak için 1,2 metreden düşme testine dayanabilecek nitelikte
olmalıdır ve
(h) Bataryaların teçhizata kurulu veya teçhizatla birlikte ambalajlandığı durumlar
haricinde, ambalajlar toplam 30 kg brüt kütleyi aşmamalıdır.
Yukarıda kullanılan ve ADR'nin herhangi bir kısmında anılan "lityum içeriği", bir lityum metalin
veya lityum alaşım pilin anodundaki lityum kütlesini ifade eder.
Bu bataryaların belirli taşıma modlarında taşınmasının sağlanması ve farklı acil durum müdahale
eylemlerinin yürütülmesi amacıyla lityum metal bataryalar ve lityum iyon bataryalar için ayrı
kayıtlar bulunmaktadır.
Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, alt başlık 38.3.2.3'te tanımlanan tek hücreli batarya, bir
"pil" olarak düşünülür ve bu özel hükümde "pillere" ilişkin koşullara göre taşınır.
190 Aerosol püskürtücüler, yanlışlıkla akmaları engelleyecek bir korumayla birlikte taşınmalıdır.
Sadece zehirli olmayan bileşenleri içeren ve 50 ml'yi aşmayan kapasitedeki aerosoller ADR
zorunluluklarına tabi değildir.
191 Sadece zehirli olmayan bileşenler içeren ve 50 ml'yi aşmayan bir kapasitedeki küçük kaplar ADR
zorunluluklarına tabi değildir.
194 Kendiliğinden tepkimeye giren maddelerin her biri için belirlenen, varsa kontrol ve acil durum
sıcaklıkları ve UN numarası (genel kayıt) 2.2.41.4'te belirtilmiştir.
196 Laboratuar testlerinde, baloncuk oluşumu safhasında infilak etmeyen ve tutuşmayan, kapalı bir
ortamda ısıtıldığında herhangi bir etki göstermeyen ve patlayıcı özellik göstermeyen
formülasyonlar bu kayıt kapsamında taşınabilir. Formülasyon, aynı zamanda ısıl kararlılığa sahip
olmalıdır (örneğin, 50 kg'lık ambalaj için SADT sıcaklığı 60 °C veya daha yüksektir). Bu
kriterleri karşılamayan formülasyonlar Sınıf 5.2 hükümleri uyarınca taşınmalıdır (bkz. 2.2.52.4).
198 En fazla %20 oranında nitroselüloz içeren nitroselüloz çözeltileri gerektiği takdirde boya veya
baskı mürekkebi olarak taşınabilir (bkz. UN Numaraları 1210, 1263, 1266, 3066, 3469 ve 3470).
199 1:1000 oranında, 0,07 M hidroklorik asitle birleştirilip 23 °C ± 2 °C sıcaklığında bir saat boyunca
karıştırıldığında, %5 veya daha az oranda çözülebilirlik gösteren (bkz. ISO 3711:1990 "Kurşun
kromat pigmentleri ve kurşun kromat-molibdat pigmentleri- Teknik özellikler ve test yöntemleri")
kurşun bileşiklerinin çözülemez olarak kabul edilmekte olup, diğer bir sınıfa dahil edilme
kriterlerini karşılamamaları halinde ADR zorunluluklarına tabi değildir.
 
201 Çakmak ve çakmak gazı kartuşları, dolduruldukları ülkenin hükümlerine uygunluk gösterecektir.
Bunlar, yanlışlıkla akmaları engelleyecek bir korumayla birlikte taşınmalıdır. Gazın sıvı kısmı 15
°C'de kabın kapasitesinin %85'ini aşmayacaktır. Kapaklarıyla birlikte kaplar, 55 °C'de
sıvılaştırılmış petrol gazının basıncının iki katı oranındaki bir iç basınca dayanabilecek özellikte
olacaktır. Valf mekanizmaları ve ateşleme gereçleri, güvenli bir şekilde mühürlenmeli,
bantlanmalı veya sabitlenmeli veya taşıma sırasında çalışmayı veya içeriğin sızmasını önleyecek
şekilde tasarlanmalıdır. Çakmaklar en fazla 10 g sıvılaştırılmış petrol gazı içermelidir. Çakmak
gazı kartuşları en fazla 65 g sıvılaştırılmış petrol gazı içermelidir.
NOT: Ayrı şekilde toplanan atık çakmaklar için bkz. Bölüm 3.3, özel hüküm 654.
203 Bu kayıt, poliklorlanmış bifeniller, sıvı, UN No. 2315 ve poliklorlanmış bifeniller, katı, UN No.
3432 için kullanılmaz.
204 (Silindi)
205 Bu kayıt, 3155 UN Nolu PENTAKLOROFENOL için kullanılmaz.
207 Polimer kalıplama bileşikleri polistiren, poli(metil metakrilat) veya diğer polimerik
malzemelerden yapılabilir.
208 Ticari sınıftaki kalsiyum nitrat gübreleri, en fazla %10 miktarında amonyum nitrat ve en az %12
miktarında kristalizasyon suyu içeren iki tuzdan (kalsiyum nitrat ve amonyum nitrat) meydana
gelmeleri halinde ADR zorunluluklarına tabi değildir.
210 Bulaşıcı maddeler içeren bitkisel, hayvansal ve bakteriyel kaynaklardan elde edilen toksinler veya
bulaşıcı maddelerin içerisindeki toksinler Sınıf 6.2 olarak sınıflandırılmalıdır.
215 Bu kayıt, sadece teknik olarak saf maddeler veya 75 °C'den yüksek SADT'ye sahip türev
formülasyonlar için geçerlidir; bu nedenle kendiliğinden tepkimeye giren maddelere ait
formülasyonlar için geçerli değildir (kendiliğinden tepkimeye giren maddeler için bkz. 2.2.41.4).
Kütle olarak en fazla %35 oranında azodikarbonamit ile en az %65 oranında inert madde içeren
homojen karışımlar, diğer sınıfların kriterleri karşılanmıyorsa ADR zorunluluklarına tabi değildir.
216 ADR zorunluluklarına tabi olmayan katı karışımları ve alevlenebilir sıvılar, öncelikle Sınıf 4.1
sınıflandırma kriterleri uygulanmaksızın bu kayıt kapsamında taşınabilir; ancak madde
yüklenirken veya ambalaj veya kargo taşıma ünitesi kapatılırken serbest sıvı görülmemelidir. Katı
bir malzemeye emdirilmiş 10 ml'den daha az olmak üzere ambalajlama grubu II'ye veya III'e ait
alevlenebilir sıvı içeren sızdırmaz ambalajlar ve nesneler, nesnede veya ambalajda serbest sıvı
bulunmamak kaydıyla ADR zorunluluklarına tabi değildir.
217 ADR zorunluluklarına tabi olmayan katı karışımları ve zehirli sıvılar, öncelikle Sınıf 6.1
sınıflandırma kriterleri uygulanmaksızın bu kayıt kapsamında taşınabilir; ancak madde
yüklenirken veya ambalajlama anında veya ambalaj veya kargo taşıma ünitesi kapatılırken serbest
sıvı görülmemelidir. Bu kayıt, ambalajlama grubu I kapsamında bir sıvı içeren katılar için
kullanılmaz.
218 ADR zorunluluklarına tabi olmayan katı karışımları ve aşındırıcı sıvılar, öncelikle Sınıf 8
sınıflandırma kriterleri uygulanmaksızın bu kayıt kapsamında taşınabilir; ancak madde
yüklenirken veya ambalajlama anında veya ambalaj veya kargo taşıma ünitesi kapatılırken serbest
sıvı görülmemelidir..
219 4.1.4.1, ambalajlama talimatı P904'e uygun şekilde ambalajlanan ve işaretlenen genetiği
değiştirilmiş mikroorganizmalar (GDMO'lar) ve genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO'lar)
ADR'nin başka hiçbir zorunluluğuna tabi değildir.
GDMO'ların veya GDO'ların Sınıf 6.1'e veya 6.2'ye dahil edilmeye yönelik kriterleri karşılaması
halinde (bkz. 2.2.61.1 ve 2.2.62.1), zehirli maddelerin veya bulaşıcı maddelerin taşınmasına
ilişkin ADR zorunlulukları geçerli olacaktır.
220 Bu çözeltinin veya karışımın alevlenebilir sıvı bileşeninin yalnızca teknik adı uygun sevkiyat
adının hemen yanında parantez içinde gösterilmelidir.
221 Bu kayıt kapsamında yer alan maddeler ambalajlama grubu I'e ait olamaz.
224 Donmuş haldeki maddenin hassasiyetinin, sıvı haldekinden daha fazla olmadığı test edilerek
kanıtlanamıyorsa normal taşıma koşulları esnasında madde sıvı kalmalıdır. Madde, -15 °C
üzerindeki sıcaklıklarda donmamalıdır.
225 Bu kayıt kapsamındaki yangın söndürücüler, yerleşik tahrik kartuşları (kartuşlar, 1.4C veya
1.4S sınıflandırma koduna sahip güç cihazlarıdır) içerebilir; ancak 2.2.2.1.3 uyarınca Sınıf 2,
grup A veya O sınıflandırmasını değiştirmeden, toplam yanıcı (sevk yakıtı) patlayıcı miktarı,
söndürücü birim başına 3,2 g'ı aşmamalıdır. Yangın söndürücüler imalat ülkesinde geçerli olan
hükümlere göre imal edilecek, test edilecek onaylanacak ve etiketlenecektir.
NOT: "İmalat ülkesinde geçerli olan hükümler" ibaresi, imalat ülkesinde geçerli olan ya da
kullanım ülkesinde geçerli olan hükümler anlamına gelir.
Bu girdi kapsamındaki yangın söndürücüler şunları içerir:
(a) manüel taşınan ve kullanılan portatif yangın söndürücüler;
(b) hava araçlarına yerleştirilen yangın söndürücüler;
(c) manüel kullanılan tekerlekli yangın söndürücüler;
(d) tekerlekler ya da tekerlekli platformlar veya (küçük) römorklara benzer taşıma
üniteleri üzerine monte edilen yangın söndürme ekipmanı ya da makineleri ve
(e) yuvarlanmaz özellikte basınçlı varil ve ekipmandan oluşan ve örneğin; yüklendiğinde
ya da boşaltıldığında forklift veya vinç ile elleçlenen yangın söndürücüler.
NOT: Yukarıda bahsedilen yangın söndürücülerde ya da sabit yangınla mücadele
donanımlarında kullanıma yönelik gazlar içeren basınçlı kaplar, Kısım 6.2'nin gerekliliklerini
ve bu basınçlı kaplar ayrı olarak taşındığında ilgili tehlikeli madde için geçerli olan tüm
gereklilikleri karşılayacaktır.
226 Bu maddenin %30'dan fazla uçucu olmayan, alevlenebilir olmayan ve flegmatize edici madde
içeren bu madde formülasyonları ADR zorunluluklarına tabi değildir.
227 Su ve inorganik inert malzemelerle flegmatize edildiğinde, üre nitrat içeriği kütle olarak %75'i
aşmamalıdır ve karışım Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım 1'deki Seri 1, tip (a) testinde infilak
etme özelliği göstermemelidir.
228 Alevlenebilir gazlar için geçerli kriterleri karşılamayan karışımlar (bkz. 2.2.2.1.5) UN No. 3163
kapsamında taşınmalıdır.
230 Lityum piller ve bataryalar 2.2.9.1.7'deki hükümleri karşıladıkları takdirde bu kayıt kapsamında
taşınabilir.
235 Bu kayıt, Sınıf 1 patlayıcı maddeler içeren ve ayrıca diğer sınıflardaki tehlikeli malları
içerebilecek olan nesneler için geçerlidir. Bu nesneler araçlar, gemiler ya da hava araçlarında
güvenliği artırmak için kullanılır - örneğin; hava yastığı şişiriciler, hava yastığı modülleri,
emniyet kemeri gerdiricileri ve piromekanik cihazlar.
236 Polyester reçine setleri iki bileşenden oluşmaktadır: taban malzemesi (Sınıf 3 veya Sınıf 4.1,
ambalajlama grubu II veya III) ve aktivatör (organik peroksit). Organik peroksit, sıcaklık
kontrolü gerektirmeyen D, E veya F tiplerinde olmalıdır. Ambalajlama grubu, uygunluğuna
göre, taban malzemesi için geçerli Sınıf 3 veya Sınıf 4.1 kriterlerine uyarınca II veya III
olmalıdır. Bölüm 3.2'deki Tablo A, Sütun (7a)'da gösterilen miktar sınırı, taban malzemesi için
geçerlidir.
237 Taşımada bulunan kâğıt ayıraç, kaplama veya destek malzemeleri de dahil olmak üzere
membran filtreler, Test ve Kriterler Elkitabı, Kısım I, Test serisi 1 (a)'da açıklanan testlerden
biri ile test edilirken patlamaya neden olmamalıdır.
Buna ilave olarak yetkili makam, Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, alt başlık 33.2.1'de
bulunan standart testleri göz önünde bulundurarak uygun yanma hızı testlerinin sonuçları
temelinde, oldukları halde taşınacak nitroselüloz membran filtrelerin Sınıf 4.1'deki alevlenebilir
katılar için geçerli olan hükümlere tabi olmamasına karar verebilir.
238 (a) Aşağıda belirtilen titreşim ve diferansiyel basınç testlerine batarya sıvısını
sızdırmaksızın dayanma yeteneği bulunan bataryaların akıtmaz olduğu düşünülebilir.
Titreşim testi: Batarya sağlam bir şekilde titreşim makinesinin platformuna bağlanır ve 0,8 mm
(azami 1,6 mm toplam tur mesafesi) büyüklüğünde basit bir harmonik hareket uygulanır.
Frekans, 10 Hz ve 55 Hz sınırları arasında 1 Hz/dk oranında değişim gösterir. Frekans ve dönüş
aralığının tamamı, bataryanın her bir ayakta durma konumu (titreşim doğrultusu) için 95±5
dakika süreyle test edilir. Batarya eşit zaman aralıkları boyunca karşılıklı üç dikey konumda
(varsa doldurma delikleri ve hava menfezleri ters konumda yapılan test dahil olmak üzere) test
edilir.
Diferansiyel basınç testi: Batarya, titreşim testinden sonra en az 88 kPa fark basıncına maruz
kalacak şekilde 24 °C ± 4 °C sıcaklıkta altı saat süre ile bekletilir. Batarya her bir konumda en
az altı saat olmak üzere karşılıklı üç dikey konumda (varsa doldurma delikleri ve hava
menfezleri ters konumda yapılan test dahil olmak üzere) test edilir.
(b) 55 °C sıcaklıkta, kırılan veya çatlayan bir muhafazadan dışarı elektrolit akmazsa,
akacak serbest bir sıvı bulunmuyorsa ve taşıma için ambalajlandığında terminal uçları
kısa devreye karşı korunuyorsa akmayan bataryalar ADR zorunluluklarına tabi
değildir.
239 Bataryalar veya piller, sodyum, sülfür veya sodyum bileşikleri (örn. sodyum polisülfitler ve
sodyum tetrakloroalüminat) dışında tehlikeli madde içeremez. Menşe ülkenin yetkili
makamınca belirlenen koşullar kapsamında olmadıkça ve yine bu makam tarafından
onaylanmadıkça, batarya veya piller sodyumun sıvı halde bulunacağı bir sıcaklıkta taşımaya
kabul edilmemelidir. Menşe ülke ADR'ye Taraf Ülke değilse, onay ve taşıma koşulları
sevkiyatın ilk ulaşacağı ADR'ye Taraf Ülke'nin yetkili makamı tarafından belirlenir.
Piller, normal taşıma koşullarında tehlikeli maddelerin salınımını önlemek maksadıyla tehlikeli
maddeleri tamamen kapatacak şekilde sağlam ve kapalı, ısı olarak sızdırmazlığı sağlanmış metal
muhafazalara sahip olmalıdır.
Bataryalar, normal taşıma koşullarında tehlikeli maddelerin salınımını önlemek maksadıyla
sağlam yapıda ve kapalı metal bir muhafaza içine kapatılmış ve sabitlenmiş hücrelere sahip
olmalıdır.
240 Bu kayıt, ıslak hücreli batarya, sodyum bataryalar, lityum metal bataryalar veya lityum iyon
bataryalar ile çalışan araçlara ve ıslak hücreli veya sodyum bataryalarla çalışan ekipmana,
ancak bu bataryalar takılı olarak taşınmaları halinde uygulanır. Lityum bataryalar, özel hüküm
667'de aksi belirtilmedikçe, 2.2.9.1.7 zorunluluklarını karşılayacaktır.
Bu özel hükmün amacı doğrultusunda, araçlar bir veya birden fazla mal veya kişiyi taşımak için
tasarlanmış kendiliğinden çalışan aygıtlardır. Bu araçlara, elektrikle çalışan arabalar,
motosikletler, küçük motosikletler (scooter), üç ve dört tekerlekli araçlar veya motosikletler,
kamyonlar, lokomotifler, bisikletler (elektrik motorlu pedala sahip) ve bu tür diğer araçlar
(örneğin, kendiliğinden dengeli araçlar veya en az bir oturak ile donatılmamış araçlar),
tekerlekli sandalyeler, çim biçme makineleri, kendiliğinden tahrikli tarım ve inşaat ekipmanı,
botlar ve hava araçları örnek olarak verilebilir. Bu hüküm bir ambalaj içinde taşınan araçları
içerir. Bu durumda, aracın bazı parçaları, ambalaj içine sığması için şasisinden ayrılabilir.
Motorlu çim biçme makineleri, temizleme makineleri veya model botları ve model uçaklar,
ekipmana örnek olarak gösterilebilir. Lityum metal pilleri veya lityum iyon pilleri ile çalışan
ekipmanlar, uygunluklarına göre, UN 3091 EKİPMAN İÇİNDE LİTYUM METAL
BATARYALAR veya UN 3091 EKİPMANLA BİRLİKTE AMBALAJLANMIŞ LİTYUM
METAL BATARYALAR veya UN 3481 EKİPMAN İÇİNDE İYON METAL BATARYALAR
veya UN 3481 EKİPMANLA BİRLİKTE AMBALAJLANMIŞ İYON METAL
BATARYALAR kayıtlarına tahsis edilir. Hem bir içten yanmalı motor hem de ıslak hücreli
bataryalar, sodyum bataryalar, lityum metal bataryalar veya lityum iyon bataryalardan biriyle
çalışan, hibrid elektrikli araçlar, batarya monte edilerek taşındığı hallerde, uygunluğuna göre,
UN 3166 ARAÇ, ALEVLENEBİLİR GAZLA ÇALIŞAN veya UN 3166 ARAÇ,
ALEVLENEBİLİR SIVIYLA ÇALIŞAN kayıtlarına tahsis edilir. Yakıt pili içeren araçlar,
uygunluğuna göre, UN 3166 ARAÇ, YAKIT PİLİ, ALEVLENEBİLİR GAZLA ÇALIŞAN
veya UN 3166 ARAÇ, YAKIT PİLİ, ALEVLENEBİLİR SIVIYLA çalışan kaydına tahsis
edilir.
Araçlar, işleyişleri veya güvenli çalışmaları için gereken bataryalar dışında gerekli diğer
tehlikeli malları (yangın söndürme tüpleri, sıkıştırılmış gaz aküleri veya emniyet cihazları gibi),
ADR'de aksi belirtilmedikçe, bu diğer tehlikeli mallara ilişkin ek zorunluluklara tabi olmadan
taşıyabilirler.
241 Formülasyon, taşıma esnasında homojen kalacak ve ayrılmayacak şekilde hazırlanmalıdır.
Düşük nitroselüloz içeriğine sahip olan ve Test ve Kriterler Elkitabı, Kısım I'deki Test serisi
1(a), 2 (b) ve 2 (c) testleri kapsamında belirtilen kapalı alanlarda ısıtıldığında patlama, parlama
veya infilak testlerinde tehlikeli madde özelliği göstermeyen ve Test ve Kriterler Elkitabı,
Kısım III, alt başlık 33.2.1.4'teki test no. 1 uyarınca (gerekirse talaşlar 1,25 mm'den daha küçük
parça büyüklüğüne parçalanır ve elekten geçirilir) test edildiğinde alevlenebilir bir katı haline
gelmeyen formülasyonlar ADR zorunluluklarına tabi değildir.
242 Sülfür, özel bir şekle (örneğin filiz, granül, küçük topak, pastil veya ince parça) getirilmiş
haldeyse ADR zorunluluklarına tabi değildir.
243 Buji ateşlemeli motorlarda kullanıma yönelik benzin (örn. otomobillerde, sabit motorlarda ve
diğer motorlarda), uçuculuktaki varyasyonlar ne olursa olsun bu kayda atanacaktır.
244 Bu kayıt, alüminyum cürufu, alüminyum sıyırıkları, kullanılmış katodlar, kullanılmış potliner
ve alüminyum tuzu cürufu gibi maddeleri içermektedir.
247 Hacim olarak en az %24 fazla fakat en fazla %70 alkol içeren alkollü içecekler, üretim
sürecinin bir parçası olarak taşındığında, aşağıda belirtilen koşullarda, 4.1.1'in genel
zorunluluklarını karşılayan en az 250 litre ve en fazla 500 litre kapasiteli ahşap fıçılar içerisinde
taşınabilir:
(a) Doldurmadan önce ahşap fıçılar kontrol edilmeli ve sıkıştırılmalıdır;
(b) Sıvının genleşmesine izin verecek şekilde yeterli fire (en az %3) bırakılmalıdır.
(c) Ahşap fıçılar, fıçı deliği yukarı bakacak şekilde taşınmalıdır;
(d) Ahşap fıçılar CSC zorunluluklarını karşılayan konteynerlerde taşınmalıdır. Her bir
ahşap fıçı özel yapılmış kızaklarla sabitlenmelidir ve taşıma esnasında yer
değiştirmesine engel olacak uygun bir yöntemle sıkıştırılmalıdır.
249 Korozyona karşı kararlı, asgari %10 demir içeriğine sahip ferroseryum ADR hükümlerine tabi
değildir.
250 Bu kayıt sadece, Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve
Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme'nin uygulanmasına bağlı
analizler için alınan kimyasal numuneler için kullanılabilir. Bu kayıt kapsamındaki maddelerin
taşınması Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü tarafından belirtilen gözetim ve güvenlik
usulleri zincirine uygun olmalıdır.
Kimyasal numuneler sadece yetkili makamın veya Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü Genel
Direktörünün önceden onay alındığında ve numuneler aşağıdaki hükümlere uygun olduğunda
taşınabilir:
(a) ICAO Teknik Talimatlar belgesindeki ambalajlama talimatı 623'e uygun
ambalajlanmalıdır (bkz. Ek, S-3-8) ve
(b) Taşıma esnasında, ambalajlama hükümlerini ve miktar sınırlamalarını gösteren bir
taşıma onayının nüshası, taşıma evrakına eklenmelidir.
251 KİMYASAL SET veya İLK YARDIM SETİ kaydı, örneğin tıbbi, analitik veya test amaçlarına
yönelik olarak kullanılan ve küçük miktarlarda çeşitli tehlikeli mallar içeren kutulara,
muhafazalara vb. ilişkindir. Bu tür setler Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (7)'de miktarın "0" koduyla
gösterildiği tehlikeli malları içeremez.
Bileşenler tehlikeli reaksiyon göstermemelidir (bkz. 1.2.1, "tehlikeli reaksiyon"). Tek bir setteki
toplam tehlikeli mal miktarı, 1 litre veya 1 kg'ı aşmamalıdır. Set için öngörülen ambalajlama
grubu tamamen sette bulunan herhangi bir madde için ön görülen en sıkı ambalajlama
grubundan olmalıdır.
Set sadece hiçbir ambalajlama grubuna atanmamış tehlikeli malları içeriyorsa, tehlikeli mal
taşıma belgesinde ambalajlama grubunun belirtilmesi gerekmez.
İlk yardım veya işletim amacıyla araç üzerinde taşınan setler ADR zorunluluklarına tabi
değildir.
Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (7)'de belirtilen münferit maddelere uygulanan sınırlı miktarlar için
miktar sınırlarını aşmayan, iç ambalajlarında tehlikeli mal bulunan kimyasal setler ve ilk yardım
setleri, Bölüm 3.4'e uygun olarak taşınabilir.
252 Tüm taşıma koşullarında amonyum nitratın çözelti halinde kalması şartıyla, en fazla %0,2
oranında yanıcı madde içeren ve %80'i aşmayan bir konsantrasyon içinde bulunan sulu
amonyum nitrat çözeltileri ADR zorunluluklarına tabi değildir.
266 Bu madde belirtilenden daha az alkol, su veya flegmatize edici içerdiğinde, yetkili makam
tarafından özel olarak izin verilmedikçe taşınmamalıdır (bkz. 2.2.1.1).
267 Klorat içeren, C tipi tahripli patlayıcılar, amonyum nitrat veya diğer amonyum tuzları içeren
patlayıcılardan ayrı tutulmalıdır.
270 Sınıf 5.1 inorganik katı nitrat maddesinin sulu çözeltileri, taşıma esnasında maruz kalınan asgari
sıcaklıkta çözeltideki madde konsantrasyonu, doyma sınırının en fazla %80'iyse Sınıf 5.1
kriterlerini karşılamadığı kabul edilir.
271 Laktoz veya glikoz veya benzeri maddeler, kütle olarak en az %90 oranında flegmatize edici
içerdiğinde flegmatize edici madde olarak kullanılabilir. Yetkili makam bu karışımların, Testler
ve Kriterler Elkitabı'nın Kısım I, Bölüm 16'daki taşıma için hazırlanan en az üç ambalaja ilişkin
Seri 6(c) testi temelinde Sınıf 4.1 olarak sınıflandırılmasına izin verebilir. Kütle olarak en az
%98 oranında flegmatize edici içeren karışımlar ADR zorunluluklarına tabi değildir. Kütle
olarak en az %90 oranında flegmatize edici içeren karışımlara sahip ambalajların model No.
6.1'e uygun etiket taşımasına gerek yoktur.
272 Yetkili makam tarafından özel olarak izin verilmedikçe, bu madde Sınıf 4.1 hükümleri
kapsamında taşınamaz (bkz. UN No. 0143 ya da uygun şekilde UN No. 0150).
273 Test edildiğinde, 1 m3 hacme sahip madde kendiliğinden ateşlenmiyor ve madde 24 saat süre ile
en az 75 °C ± 2 °C sıcaklığında bekletildiğinde numunenin merkezindeki sıcaklık 200 °C'yi
aşmıyorsa, kendiliğinden ısınmaya karşı kararlı hale gelmiş maneb ve maneb müstahzarlarının
Sınıf 4.2 kapsamında yer almasına gerek yoktur.
274 3.1.2.8'in hükümleri geçerlidir.
278 Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım I, taşıma için hazırlanan ambalajlar üzerindeki Seri 2 ve Seri
6(c) testlerinin sonuçları temelinde, yetkili makam tarafından onay verilmedikçe bu maddeler
sınıflandırılmamalı ve taşınmamalıdır (bkz. 2.2.1.1). Yetkili makam ambalajlama grubunu 2.2.3
kriterlerine ve Seri 6(c) testi için kullanılan ambalaj tipine göre belirlemelidir.
279 Bu maddenin sınıflandırması ve ambalajlama grubu, ADR'de belirlenen katı sınıflandırma
kriterleri yerine insan tecrübesine dayanılarak belirlenmiştir.
280 Bileşen parçaları olarak taşındıklarında ve bu eşyaların taşımaya sunulduğunda Testler ve
Kriterler Elkitabı Kısım 1, Test Serisi 6(c) uyarınca test edilmiş olmaları, cihaz patlaması
olmaması, cihaz kasası ya da basınçlı kapta kırılma olmaması ve yakın çevrede yangınla
mücadele ya da acil durum müdahale çalışmalarını büyük ölçüde engelleyecek fırlama tehlikesi
ya da termal etki olmaması halinde, bu girdi Sınıf 1 ya da diğer sınıflarda tehlikeli mallar içeren
örneğin; hava yastığı şişiriciler, hava yastığı modülleri, emniyet kemeri gerdiricileri ve
piromekanik cihazlar gibi araçlar, gemiler ya da hava araçlarına yönelik güvenlik cihazları için
geçerlidir. Bu kayıt, özel hüküm 296'da açıklanan can kurtarma araçları için geçerli değildir
(UN No. 2990 ve 3072).
282 (Silindi)
283 Darbe emiciler de dahil olmak üzere, sarsıntı emici olarak işlev görmesi amaçlanmış gaz içeren
maddeler veya pnömatik yaylar aşağıdaki koşullar sağlandığında ADR zorunluluklarına tabi
değildir:
(a) Kapasite (litre) ve yüklenme basıncı (bar) bakımından, ürünün 80 değerini aşmadığı
durumlarda, her bir nesne en fazla 1,6 litrelik bir gaz boşluğuna ve en fazla 280 bar
yüklenme basıncına sahiptir (örneğin, 0,5 litre gaz boşluğu ve 160 bar yüklenme
basıncı, 1 litre gaz boşluğu ve 80 bar yüklenme basıncı, 1,6 litre gaz boşluğu ve 50 bar
yüklenme basıncı, 0,28 litre gaz alanı ve 280 bar yüklenme basıncı);
(b) Her bir nesne, 0,5 litrelik gaz boşluğu kapasitesini aşmayan ürünler için 20 °C'de
yüklenme basıncının asgari 4 katı; 0,5 litrelik gaz boşluğu kapasitesini aşan ürünler
için yüklenme basıncının 5 katı asgari patlama basıncına sahiptir;
(c) Her bir nesne, kırılma ile parçalanmayacak malzemeden üretilmiştir;
(d) Her bir nesne, yetkili makamın kabul ettiği bir kalite güvence standardına uygun
şekilde üretilmiştir ve
(e) Tasarım tipi, maddenin parçalanmamasını ve fırlamamasını sağlayacak şekilde
yangınla bozunabilir conta veya diğer bir basınç tahliye cihazı yoluyla basınç tahliyesi
yaptığını kanıtlayan bir yangın testine tabi tutulmuştur.
Aracın çalıştırılmasında kullanılan teçhizat için ayrıca 1.1.3.2 (d)'ye bakınız.
284 Yükseltgen maddeler içeren kimyasal oksijen üreticiler aşağıda belirtilen koşulları sağlamalıdır:
(a) Oksijen üreteci, Paragraf 2.2.1.1.1 (b) altındaki NOT uyarınca Sınıf 1'den hariç
tutulduğunda, patlayıcı ile hareket eden bir cihaz içeriyorsa sadece bu hükme göre
taşınmalıdır;
(b) Oksijen üreteci, ambalajı olmaksızın sert, esnemez, düz ve yatay bir yüzeye, hasar
görme ihtimali yüksek bir konumda 1,8 m yükseklikten düşme testine tabi
tutulduğunda içeriğini kaybetmemeli ve devreye girmemelidir;
(c) Oksijen üreteci, tahrik cihazı ile donatıldıysa, istenmeyen devreye girmeleri önleyecek
en az iki yönteme sahip olmalıdır.
286 Bu kayıt kapsamındaki kütle olarak her biri en fazla 0,5 g olan nitroselüloz membran filtreler,
tek başına bir nesne veya sızdırmaz bir ambalaja içine yerleştirilmişse ADR zorunluluklarına
tabi değildir.
288 Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım I, taşıma için hazırlanan ambalajlar üzerindeki Seri 2 ve Seri
6(c) testlerinin sonuçlarına dayanarak, Yetkili Makam tarafından onay verilmedikçe bu
maddeler sınıflandırılmamalı ve taşınmamalıdır (bkz. 2.2.1.1).
289 Araçlarda, vagonlarda veya gemilerde hava araçlarında veya direksiyon mili, kapı panelleri,
koltuklar vb. gibi tamamlanmış bileşenlerde bulunan, elektrikle çalışan güvenlik cihazları veya
piroteknik güvenlik cihazları ADR'ye tabi değildir.
290 Bu madde, Kısım 2'de belirtilen diğer sınıf tanımlarını ve kriterlerini karşılıyorsa, aşağıdaki
şekilde sınıflandırılacaktır:
(a) Madde, Bölüm 3.5'te öngörülen istisnai miktarlardaki tehlikeli mal kriterlerini
karşılıyorsa, ambalajlar 3.5.2'ye uygun olacak ve 3.5.3 test zorunluluklarını
karşılayacaktır. Radyoaktif malzemeler için geçerli olan diğer tüm zorunluluklar,
1.7.1.5'te öngörülen adi paketler, diğer sınıfa bakılmaksızın geçerli olacaktır;
(b) Miktar, 3.5.1.2'de öngörülen sınırları aşıyorsa, madde ağırlıklı ikincil riske göre
sınıflandırılacaktır. Madde, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (2) uyarınca radyoaktif adi
paket için geçerli olan isim eklenmiş olmak üzere, diğer sınıf için geçerli olan UN
numarası ve uygun sevkiyat adıyla birlikte taşıma belgesinde gösterilecek olup,
madde bu UN numarası için geçerli olan hükümlere uygun olarak taşınacaktır.
Aşağıda taşıma belgesinde yer alan bilgilerin bir örneği verilmiştir:
"UN 1993, Alevlenebilir sıvı, b.b.b. (etanol ve tolüen karışımı), Radyoaktif malzeme, adi paket
- sınırlı malzeme miktarı, 3, PG II".
Ayrıca 2.2.7.2.4.1 zorunlulukları geçerli olacaktır;
(c) Sınırlı miktarlarda ambalajlanmış tehlikeli malların taşınmasına ilişkin Bölüm 3.4
hükümleri, alt paragraf (b) kapsamında sınıflandırılmış maddeler için geçerli değildir;
(d) Madde, bu maddeyi diğer tüm sınıflara ilişkin tehlikeli mal hükümlerinden muaf tutan
özel bir hükmü karşılıyorsa, bu madde UN numarası Sınıf 7 zorunlulukları ile
1.7.1.5'in tüm zorunlulukları kapsamında sınıflandırılacaktır.
291 Alevlenebilir sıvılaştırılmış gazlar, soğutucu makine aksamları içerisinde tutulur. Bu aksamlar
makinenin çalışma basıncının en azından üç katına dayanacak şekilde tasarlanır ve buna göre
test edilir. Soğutucu makineler normal taşıma koşullarında sıvılaştırılmış gazı içerecek ve
basıncı sabit tutan aksamların patlama veya kırılma riskini önleyecek şekilde tasarlanır ve inşa
edilir. Soğutucu makineler ve soğutucu makine aksamı, 12 kg'dan daha az gaz içeriyorsa ADR
zorunluluklarına tabi değildir.
292 (Silindi)
293 Aşağıdaki tanımlar kibritler için geçerlidir:
(a) İri başlı kibritler, başları sürtünmeye hassas ateşleyici bileşim ve küçük bir alevle
veya alevsiz yanan fakat yoğun ısı veren piroteknik bileşim ile hazırlanmış
kibritlerdir;
(b) Emniyet kibritleri, sadece hazırlanmış bir yüzeyde sürtünme ile ateşlenebilen kutu,
deste veya karta iliştirilmiş veya birleştirilmiş kibritlerdir;
(c) Kolay tutuşan kibritler, sert bir yüzeyde sürtünme ile ateşlenen kibritlerdir;
(d) Wax Vesta kibritleri, hazırlanmış bir yüzey veya sert bir yüzeyde sürtünme ile
tutuşturulabilen kibritlerdir.
295 Palette uygun bir işaret ve etiket bulunuyorsa bataryaların her birinin işaretlenmesine veya
etiketlenmesine ihtiyaç yoktur.
296 Bu kayıtlar, can salları, can yelekleri ve kendiliğinden şişen kızaklar için geçerlidir. UN
No.2990, kendiliğinden şişen aparatlar, UN No. 3072 ise, kendiliğinden şişmeyen can kurtarma
cihazları için geçerlidir. Can kurtarma cihazları, şunları içerebilir:
(a) Kazara devreye girmelerini engelleyen ambalajlar içinde dumanlı ve aydınlatmalı
işaret fişekleri içerebilen sinyal cihazları (Sınıf 1);
(b) Yalnızca UN No. 2990 için geçerli olmak üzere, Alt Grup 1.4, uyumluluk grubu S
kapsamındaki güç cihazı kartuşları, kendiliğinden şişme mekanizmasının amaçları
bakımından ve cihaz başına patlayıcı miktarının 3,2 gramı geçmemesi kaydıyla
taşınabilir;
(c) 2.2.2.1.3 kapsamında Sınıf 2, grup A veya O sıkıştırılmış ya da sıvılaştırılmış gazlar;
(d) Elektrik aküleri (Sınıf 8) ve lityum piller (Sınıf 9);
(e) Küçük miktarlarda tehlikeli mal içeren ilk yardım setleri veya tamir setleri (örn. Sınıf
3, 4.1, 5.2, 8 veya 9) ya da
(f) Kazara tutuşmalarını önleyen ambalajlara yerleştirilmiş kolay tutuşan kibritler.
Sınıf 2, grup A veya grup O'daki sıkıştırılmış ya da sıvılaştırılmış gazlardan başka tehlikeli
madde içermeyen, azami 40 kg'a kadar brüt ağırlığı olan ve sağlam, sabit bir dış ambalaj ile
ambalajlanmış, kapasitesi 120 ml'den daha fazla olmayan kaplarda, sadece cihazların
çalıştırılması amacıyla kurulan can kurtarma cihazları, ADR gerekliliklerine tabi değildir.
298 (Silindi)
300 Yüksek olan geçerli olacak şekilde sıcaklık, yükleme anında 35 °C'yi aşarsa veya ortam
sıcaklığının 5 °C üzerindeyse balık unu, balık artıkları ve kril yüklenmez.
302 Başka tehlikeli mal içermeyen fümige edilmiş yük taşıma üniteleri yalnızca 5.5.2 hükümlerine
tabidir.
303 Kaplar, içlerinde bulunan gazın veya gaz karışımlarının, 2.2.2 başlığı hükümleri uyarınca
saptanan sınıflandırma koduna tahsis edilecektir.
304 Bu kayıt yalnızca, kuru potasyum hidroksit içeren ve devreye alınmamış olmakla birlikte,
münferit hücreler içine uygun miktarda su eklenerek kullanımdan önce devreye alınması
amaçlanan bataryaların taşınması için kullanılabilir.
305 En fazla 50 mg/kg konsantrasyon içinde iseler bu maddeler ADR zorunluluklarına tabi değildir.
306 Bu kayıt, sadece Test Serisi 2 (bkz. Testler ve Kriterler Kılavuzu, Kısım I) uyarınca test
edildiklerinde Sınıf 1'e kabul edilmeyecek kadar duyarsız olan maddeler için kullanılabilir.
307 Bu kayıt sadece, ana içerik olarak aşağıda belirtilen bileşim sınırları içerisinde amonyum nitrat
içeren yeknesak karışımlar için başvurulabilir:
(a) Karbon olarak hesaplanan en fazla %0,2 oranında toplam yanabilir/organik
malzemeye sahip en az %90 oranında amonyum nitrat ve varsa içerdiği inorganik ve
amonyum nitrata karşı inert katkı maddesi ya da
(b) Diğer inorganik maddelerle birlikte %90'dan az ama fakat %70'ten fazla amonyum
nitrat veya kalsiyum karbonat ve/veya dolomit ile karıştırılmış %80'den fazla fakat
%90'dan az amonyum nitrat ve karbon olarak hesaplanan en fazla %0,4 oranında
toplam yanabilir/organik malzeme veya
(c) Amonyum nitrat ve %45'ten daha fazla fakat %70'ten daha az amonyum nitrat ile
birlikte amonyum sülfat karışımları içeren nitrojen tipi amonyum nitrat esaslı gübre ve
amonyum nitrat ve amonyum sülfat kompozisyon oranlarının toplamı %70'i aşan
karbon olarak hesaplanan %0,4'ten daha fazla olmayan toplam yanabilir/organik
malzeme.
309 Bu kayıt, kullanımdan önce yalnızca ilave işlemden geçtikten sonra Tip E tahripli patlayıcı
üretmesi amaçlanan, başlıca amonyum nitrat ve yakıt karışımı içeren duyarlılığı azaltılmış
emülsiyonlar, süspansiyonlar ve jeller için geçerlidir.
Emülsiyon karışımları normal olarak aşağıda belirtilen bileşime sahiptir: %60-85 amonyum
nitrat, %5-30 su, %2-8 yakıt, %0,5-4 emülgatör, %0-10 çözünebilir alev bastırıcılar ve eser
katkılar. Amonyum nitratın bir kısmı yerine diğer inorganik nitrat tuzları kullanılabilir.
Süspansiyon ve jel karışımları normal olarak aşağıda belirtilen bileşime sahiptir: %60-85
amonyum nitrat, %0-5 sodyum veya potasyum perklorat, %0-17 heksamin nitrat veya
monometilamin nitrat, %5-30 su, %2-15 yakıt, %0,5-4 kıvam artırıcı ajan, %0-10 çözünebilir
alev bastırıcılar ve eser katkılar. Amonyum nitratın bir kısmı yerine diğer inorganik nitrat tuzları
kullanılabilir.
Maddeler, Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım I, Bölüm 18'de yer alan Test Serisi 8'in 8 (a), (b)
ve (c) testlerini tatmin edici düzeyde geçecek ve yetkili makam tarafından onaylanacaktır.
310 Testler ve Kriterler Elkitabı'nın kısım III, alt başlık 38.3'teki test zorunluluklarını, aşağıda
belirtilen hallerde, en fazla 100 adet pil ve batarya içeren imalat grupları veya bu prototipler
4.1.4.1'deki ambalajlama talimatı P910'a uygun olarak ambalajlanmış halde test için
taşındıklarında imalat öncesi pil ve batarya prototipleri için geçerli değildir.
Taşıma evrakı şu ibareyi içerecektir: "Özel hüküm 310 uyarınca taşıma".
Hasarlı ya da kusurlu piller, bataryalar veya ekipman içinde bulunan piller ve bataryalar, özel
hüküm 376 uyarınca taşınacak ve uygun olduğu üzere 4.1.4.1'in P908 ya da 4.1.4.3'ün LP904
ambalajlama talimatı uyarınca ambalajlanacaktır.
Piller, bataryalar veya ekipman içinde bulunan piller ve bataryalar, bertaraf veya geri dönüşüm
için taşındıklarında, özel hüküm 377 4.1.4.1'in P909 ambalajlama talimatı uyarınca
ambalajlanabilir.
311 Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım I kapsamındaki ilgili testlerin sonuçları temel alınarak
yetkili makam tarafından onaylanmadıkça, maddeler bu kayıt kapsamında taşınamaz. Ambalaj,
taşıma işleminin hiçbir anında seyreltici oranının yetkili makam onayında belirtilen değerin
altına düşmemesini sağlayacaktır.
312 Yakıt pili motoru ile çalışan araçlar, uygunluğuna göre, UN 3166 ARAÇ, YAKIT PİLİ,
ALEVLENEBİLİR GAZLA ÇALIŞAN veya UN 3166 ARAÇ, YAKIT PİLİ,
ALEVLENEBİLİR SIVIYLA çalışan kaydına tahsis edilir. Bu kayıtlar, hem bir yakıt pili ve
içten yanmalı motor hem de ıslak hücreli piller, sodyum pilleri, lityum metal piller veya lityum
iyon pillerden biriyle çalışan, pil(ler) monte edilmiş halde taşınan hibrid elektrikli araçları içerir.
İçten yanmalı motor içeren diğer araçlar, uygunluğuna göre, UN 3166 ARAÇ,
ALEVLENEBİLİR GAZLA ÇALIŞAN veya UN 3166 ARAÇ, ALEVLENEBİLİR SIVIYLA
çalışan kaydına tahsis edilir. Bu kayıtlar, hem bir içten yanmalı motor hem de ıslak hücreli
bataryalar, sodyum bataryalar, lityum metal bataryalar veya lityum iyon bataryalardan biriyle
çalışan, batarya(lar) monte edilmiş halde taşınan hibrid elektrikli araçları içerir.
Lityum bataryalar, özel hüküm 667'de aksi belirtilmedikçe, 2.2.9.1.7 zorunluluklarını
karşılayacaktır.
313 (Silindi)
314 (a) Bu maddeler, yüksek sıcaklıklarda ekzotermik bozunmaya meyillidir. Bozunma, ısı
veya katışkılar yoluyla başlatılabilir (örn. toz halindeki metaller (demir, manganez, kobalt,
magnezyum) ve bileşikleri);
(b) Taşıma sırasında, bu maddeler doğrudan güneş ışığına karşı korunacak ve yeterli
havalandırmaya sahip bölgelere yerleştirilecektir.
315 Bu kayıt, 2.2.61.1.8'de tanımlanan ambalajlama grubu I'in solunum yoluyla zehirlilik kriterlerini
karşılayan Sınıf 6.1 maddeleri için kullanılamaz.
316 Bu kayıt, yalnızca ufalanmayan tablet halinde taşınan kuru kalsiyum hipoklorit için geçerlidir.
317 "İstisnai bölünebilir", 2.2.7.2.3.5'te muaf tutulan bölünebilir malzeme ve bölünebilir malzeme
içeren ambalajlar için geçerlidir.
318 Dokümantasyon için, uygun sevkiyat adı teknik ad ile birlikte verilecektir (bkz. 3.1.2.8).
Taşınan bulaşıcı maddelerin bilinmemesi fakat Kategori A'ya dahil edilme ve UN No. 2814
veya 2900'a tahsis edilme kriterlerini karşıladığına dair şüphe duyulması halinde "şüpheli
Kategori A bulaşıcı madde" ibaresi parantez içerisinde, taşıma belgesindeki uygun sevkiyat
adının ardından gelecektir.
319 Ambalajlama talimatı P650 uyarınca işaretlenmiş olan ambalajlı maddeler ve ambalajlar,
ADR'nin diğer zorunluluklarına tabi değildir.
320 (Silindi)
321 Bu saklama sistemlerinin her zaman hidrojen içerdiği düşünülecektir.
322 Ufalanamaz tablet biçiminde taşınıyorlarsa, bu maddeler ambalajlama grubu III'e tahsis edilir.
323 (Rezerve edildi)
324 En fazla %99 oranındaki konsantrasyonlar içerisinde ise bu maddenin stabilize edilmesi gerekir.
325 Bölünebilir olmayan ve istisnai bölünebilir uranyum hekzaflorür söz konusu ise, malzeme UN
No. 2978 altında sınıflandırılacaktır.
326 Bölünebilir uranyum heksaflorür için, malzeme UN No. 2977 altında sınıflandırılacaktır.
327 5.4.1.1.3 kapsamında sevk edilen atık aerosoller, yeniden işleme alma veya imha amaçlarıyla bu
kayıt altında taşınabilir. Basıncın ve tehlikeli ortamların oluşmasını önlemeye yönelik tedbirler
alınmış olması kaydıyla, bunların harekete ve kazara boşalmaya karşı korunmasına gerek
yoktur. Sızıntı yapan veya ciddi ölçüde deforme olmuş atık aerosoller, ambalajlama talimatı
P207 ve özel hüküm PP87 kapsamında ya da ambalajlama talimatı LP200 ve özel ambalajlama
talimatı L2 kapsamında ambalajlanacaktır. Sızıntı yapan veya ciddi ölçüde deforme olmuş
aerosoller, tehlikeli basınç birikimini önlemeye yönelik uygun tedbirler alınması kaydıyla,
kurtarma ambalajlarında taşınacaktır.
NOT: Deniz taşımacılığında, atık aerosoller kapalı konteynerlerde taşınmaz.
328 Bu kayıt, teçhizat içerisinde yer aldıkları veya teçhizat ile ambalajlandıkları durumlar dahil
olmak üzere yakıt pili kartuşları için geçerlidir. Bir yakıt pili sistemine monte veya bunun bir
parçası olan yakıt pili kartuşlarının, teçhizat içerisinde yer aldığı kabul edilir. Yakıt pili kartuşu,
yakıtın yakıt piline boşaltımını kontrol eden valf(ler) yoluyla yakıt piline boşaltılmak üzere
yakıt depolamış olan bir nesne anlamına gelir. Teçhizat içerisinde yer aldıkları haller de dahil
olmak üzere yakıt pili kartuşları, normal taşıma koşulları altında yakıt sızıntısını önleyecek
şekilde tasarlanacak ve yapılacaktır.
Yakıt pili kartuşlarının, sıvıları yakıt pili olarak kullanan tasarım tipleri, sızıntı yapmaksızın 100
kPa (gösterge) basınçta bir iç basınç testini geçecektir.
Özel hüküm 339'a uygunluk göstermekle yükümlü, metal hidrit içinde hidrojen içeren yakıt pili
kartuşları hariç olmak üzere, her bir yakıt pili kartuşu tasarım tipi, muhafaza sisteminin
arızasına neden olması en muhtemel yön düzeninde, hiçbir içerik kaybı göstermeksizin 1,2
metre yükseklikten sert bir yüzeye düşürme testini geçecektir.
Lityum metal ya da lityum-iyon bataryaları, yakıt pili sistemine dahil edildiğinde, sevkiyat,
UN3091 TEÇHİZAT İÇİNDE BULUNAN LİTYUM METAL BATARYALAR ya da UN
3481 TEÇHİZAT İÇİNDE BULUNAN LİTYUM İYON BATARYALAR için bu madde ve
uygun maddeler dahilinde göre yapılmalıdır.
329 (Rezerve edildi)
330 (Silindi)
331 (Rezerve edildi)
332 Magnezyum nitrat hekzahidrat, ADR zorunluluklarına tabi değildir.
333 Buji ateşlemeli motorlarda kullanıma yönelik etanol ve benzin karışımları (örn. otomobillerde,
sabit motorlarda ve diğer motorlarda), uçuculuktaki değişikliklere bakılmaksızın bu kayda
tahsis edilecektir.
334 Yakıt pili kartuşu, taşıma sırasında yakıtla kazara karışımları önleyecek iki bağımsız yöntemle
donatılması şartıyla bir aktivatör içerebilir.
335 ADR zorunluluklarına tabi olmayan katı karışımları ile çevreye zararlı sıvılar veya katılar, UN
No. 3077 olarak sınıflandırılabilir ve maddenin yüklendiği veya ambalajın veya kargo taşıma
ünitesinin kapatıldığı anlarda, açıkta hiçbir serbest sıvının görülmemesi şartıyla, bu kayıt
kapsamında taşınabilir. Her kargo taşıma ünitesi, dökme yük taşıması için kullanılırken
sızdırmaz olacaktır. Karışımın yüklendiği ve ambalajın veya kargo taşıma ünitesinin kapatıldığı
sırada açıkta serbest sıvı varsa, karışım UN No. 3082 olarak sınıflandırılacaktır.
Katı bir malzemeye yedirilmiş fakat ambalajda veya nesnede serbest sıvı görülmeyen sızdırmaz
ambalajlar ve çevreye zararlı bir sıvının 10 ml'den az bir oranını içeren nesneler, 10 gramdan az
çevreye zararlı katı içeren nesneler, ADR zorunluluklarına tabi değildir.
336 Yanıcı olmayan katı LSA-II veya LSA-III malzemesi içeren tek bir ambalaj, havayoluyla
taşınıyorsa, 3 000 A2'den yüksek aktivite içermeyecektir.
337 B(U) Tipi ve B(M) Tipi ambalajlar havayoluyla taşınıyorsa, aşağıdakilerden yüksek aktiviteye
sahip olamaz:
(a) Düşük oranda dağılabilir radyoaktif malzemeler için: onay belgesinde belirtilen
ambalaj tasarımı için izin verilen değer;
(b) Özel hazırlanmış radyoaktif malzemeler: 3 000 A1 veya 100 000 A2'den düşük olanı
veya
(c) Diğer tüm radyoaktif malzemeler için: 3 000 A2.
338 Bu kayıt altında taşınan ve sıvılaştırılmış alevlenebilir gaz içermek üzere tasarlanmış her yakıt
pili kartuşu:
(a) Sızıntı veya patlama yapmaksızın, 55 °C'de içeriklerin denge basıncının en az iki katı
bir basınca dayanabilecek özellikte olacaktır;
(b) Buhar basıncı 55 °C'de en fazla 1000 kPa olan sıvılaştırılmış alevlenebilir gazın 200
ml'sinden fazlasını içermeyecektir ve
(c) 6.2.6.3.1'de öngörülen sıcak su banyosu testini geçecektir.
339 Metal hidrit içinde hidrojen içeren ve bu kayıt altında taşınan yakıt pili kartuşları, 120 ml'den az
veya buna eşit bir su kapasitesine sahip olacaktır.
Yakıt pili kartuşundaki basınç 55 °C'de 5MPa'yı aşmayacaktır. Tasarım tipi ise, sızıntı veya
patlama olmadan, kartuşun 55 °C'deki tasarım basıncının iki katı veya kartuşun 55 °C'deki
tasarım basıncının 200 kPa üstündeki basınca (hangisi yüksekse) dayanabilecek özellikte
olacaktır. Testin yürütüldüğü basınç, düşürme testinde ve hidrojen çevrimi testinde "asgari
gövde patlama basıncı" olarak anılmaktadır.
Yakıt pili kartuşları, Üreticinin sunduğu prosedürlere uygun şekilde doldurulacaktır. Üretici, her
yakıt pili kartuşu ile aşağıdaki bilgileri verecektir:
(a) Yakıt pili kartuşunun ilk dolumundan veya tekrar dolumundan önce yürütülecek
muayene prosedürleri;
(b) Dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemleri ve olası tehlikeler;
(c) Nominal kapasiteye ne zaman ulaşıldığını saptama yöntemi;
(d) Asgari ve azami basınç aralığı;
(e) Asgari ve azami sıcaklık aralığı ve
(f) İlk dolum ve tekrar dolum için karşılanacak zorunluluklar ile ilk dolum ve tekrar
dolum için kullanılacak teçhizat tipi.
Yakıt pili kartuşları, normal taşıma koşulları altında yakıt sızıntısını önleyecek şekilde
tasarlanacak ve yapılacaktır. Yakıt pilinin bir parçası olan kartuşlar da dahil olmak üzere her
kartuş tasarım tipi, şu testlere tabi tutulacak ve bu testleri geçecektir:
Düşürme testi
Dört farklı yön düzleminde, sert bir yüzeye 1,8 metreden düşürme testi:
(a) Dikey olarak, kapatma valfi düzeneğini barındıran uç üzerine;
(b) Dikey olarak, kapatma valfi düzeneğinin karşısındaki uç üzerine;
(c) Yatay olarak, çapı 38 mm olan çelik bir tepe üzerine, çelik tepenin yukarı bakacağı
şekilde ve
(d) 45° açıda, kapatma valfi düzeneğini barındıran uç üzerine.
Kartuş, nominal dolum basıncına kadar doldurulmuşa, tüm olası sızıntı noktalarında sabun
köpüğü çözeltisi veya eşdeğer bir yöntem kullanılarak saptanmak üzere hiçbir sızıntı
görülmeyecektir. Yakıt pili kartuşuna, ardından tahribata kadar hidrostatik basınç
uygulanacaktır. Kaydedilen patlama basıncı, asgari gövde patlama basıncının %85'ini aşacaktır.
Yangın testi
Nominal kapasitesine kadar hidrojenle doldurulmuş bir yakıt pili kartuşu, yangın girdabı testine
tabi tutulacaktır. Kendisine bağlı bir kapakçık özelliği de içerebilen kartuş tasarımının, şu
hallerde yangın testini geçtiği kabul edilir:
(a) İç basıncın, kartuş kırılmaksızın, sıfır gösterge basıncına kadar tahliye edilmesi veya
(b) Kartuşun, en az 20 dakika boyunca bozulmaksızın yangına dayanabilecek özellikte
olması.
Hidrojen çevrimi testi
Bu testin amacı, yakıt pili kartuşunun tasarlanan gerilme sınırlarının kullanım sırasında
aşılmadığını kanıtlamaktır.
Yakıt pili kartuşu, en fazla %5 nominal hidrojen kapasitesinden en az %95 nominal hidrojen
kapasitesine ve ardından yine en fazla %5 nominal hidrojen kapasitesine çevrilecektir. Dolum
için nominal dolum basıncı kullanılacak ve sıcaklıklar işletim sıcaklığı aralığında kalacaktır.
Çevrim, en az 100 çevrim boyunca devam ettirilecektir.
Çevrim testinin ardından, yakıt pili kartuşu doldurulacak ve kartuşun yerini aldığı su hacmi
ölçülecektir. Çevrime tabi tutulan kartuş ile deplase olan su hacmi, %95 nominal kapasiteye
kadar doldurulmuş ve asgari gövde patlama basıncının %75'i kadar basınç verilmiş olan çevrime
tabi tutulmamış bir kartuşun deplase ettiği su hacmini geçmemesi halinde, kartuş tasarımının
hidrojen çevrim testini geçtiği kabul edilir.
Üretim sızıntı testi
Her bir yakıt pili kartuşu, nominal dolum basıncına kadar basınç verilerek 15 °C ± 5 °C'de
sızıntılara karşı test edilecektir. Hiçbir sızıntı görülmeyecek olup, sızıntılar olası tüm sızıntı
noktalarında sabun köpüğü çözeltisi veya eşdeğer bir yöntem kullanılarak saptanacaktır.
Her yakıt pili kartuşu, aşağıdakilerle kalıcı olarak işaretlenecektir:
(a) MPa cinsinden nominal dolum basıncı;
(b) Üreticinin, yakıt pili kartuşları üzerindeki seri numarası veya tanımlama numarası ve
(c) Azami hizmet ömrünü temel alan son geçerlilik tarihi (yıl dört basamak halinde, ay ise
iki basamak halinde yazılacaktır).
340 Bölüm 3,2, Tablo A, Sütun (7b)'de belirtilen münferit maddeler için geçerli istisnai miktarlara
yönelik miktar sınırlarını aşmayan iç ambalajlardaki tehlikeli maddeleri içeren kimyasal setler,
ilk yardım setleri ve polyester reçine setleri Bölüm 3.5'e uygun şekilde taşınabilir. Bölüm 3.2,
Tablo A, sütun (7b)'de istisnai miktarlar olarak münferit şekilde onaylanmamış olsalar dahi
Sınıf 5.2 maddelerinin söz konusu setlerde taşınmasına izin verilmiş olup, Kod E2'ye tahsis
edilmiştir (bkz. 3.5.1.2).
341 (Rezerve edildi)
342 Yalnızca sterilizasyon cihazlarında kullanımı amaçlanan cam iç kaplar (örneğin ampüller veya
kapsüller), dış ambalaj başına 300 ml'den fazla olmamak üzere iç ambalaj başına en az 30 ml
etilen oksit içermeleri halinde, Bölüm 3.2, Tablo A, sütun (7b)'deki "E0" ibaresi dikkate
alınmaksızın Bölüm 3.5'in hükümleri kapsamında, aşağıdaki koşulların karşılanmasına bağlı
olarak taşınabilir:
(a) Dolumdan sonra, her bir cam iç kabın sızdırmaz olduğu saptanmıştır; bunun için cam
iç kap, etilen oksidin 55 °C'deki buhar basıncına eşit bir iç basınca ulaşılmasını
sağlamaya yetecek bir sıcaklıkta ve süre boyunca sıcak su banyosunda bekletilir. Bu
test sırasında sızıntı, bozulma veya başka bir kusur gösteren cam iç kaplar, bu özel
hüküm kapsamında taşınmaz;
(a) 3.5.2'de istenen ambalaja ek olarak, her bir cam iç kap etilen oksitle uyumlu olan ve
cam iç kabın kırılması veya sızdırması halinde dahi içerikleri taşıyabilecek özellikteki
sızdırmaz bir plastik torbaya yerleştirilmiştir ve
(b) Her bir cam iç kap, ambalajın hasar görmesi (örneğin ufalanması) halinde plastik
torbanın yırtılmasını önleyecek bir yöntemle (manşonlar veya tamponlar) korunur.
343 Bu kayıt, ham petrolün meydana getirdiği buharların, soluma tehlikesi teşkil edebileceği bir
konsantrasyonda hidrojen sülfür içeren ham petrol için geçerlidir. Tahsis edilen ambalajlama
grubu, teşkil edilen tehlike derecesi uyarınca alevlenebilirlik tehlikesi ile soluma tehlikesi
yoluyla saptanacaktır.
344 6.2.6'nın hükümleri karşılanacaktır.
345 Çift cam duvardan mamul, iç ve dış duvar arasındaki havası alınmış (vakum yalıtımlı) ve azami
kapasitesi 1 litre olan açık kriyojenik kaplardaki bu gaz, her bir kabın darbe kaynaklı hasarlara
karşı koruma sağlamak amacıyla uygun tampon veya emici malzemelere sahip bir dış ambalaj
içinde taşınması kaydıyla ADR'ye tabi değildir.
346 4.1.4.1, ambalajlama talimatı P203'ün zorunluluklarını karşılayan ve tamamen gözenekli bir
malzemeye emdirilmiş UN No. 1977, azot, soğutulmuş sıvı dışında hiçbir tehlikeli mal
içermeyen açık kriyojenik kaplar ADR zorunluluklarına tabi değildir.
347 Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım I, Test serisi 6 (d) sonuçlarının, işleyişten kaynaklanan
tehlikeli etkilerin yalnızca ambalajın içiyle sınırlı olduğunu göstermesi durumunda bu kayıt
kullanılır.
348 31 Aralık 2011'den sonra üretilen bataryalar, dış muhafazada Watt-saat oranı ile
işaretlenecektir.
349 Amonyum tuzlu hipoklorit karışımları taşıma için kabul edilmez. UN No. 1791 hipoklorit
çözeltisi Sınıf 8 maddesidir.
350 Amonyum bromat ve onun tuzlu çözeltileri ve amonyum tuzlu bromat karışımları taşıma için
kabul edilemez.
351 Amonyum klorat ve onun sulu çözeltileri ve amonyum tuzlu klorat karışımları taşıma için kabul
edilemez.
352 Amonyum klorür ve onun sulu çözeltileri ve amonyum tuzlu klorürün karışımları taşıma için
kabul edilemez.
353 Amonyum permanganat ve amonyum tuzu ile permanganatın sulu çözeltileri ve karışımları
taşıma için kabul edilemez.
354 Bu madde, soluma soluyla zehirlidir.
355 Bu kayıt altında taşınan acil kullanıma yönelik oksijen tüpleri, tutuşabilir (sevk yakıtı)
patlayıcıların tüp başına 3,2 gramı aşmaması şartıyla, Sınıf 2'deki sınıflandırmada herhangi bir
değişiklik olmaksızın kendilerine monte edilmiş aktive edici kartuşlar (Alt Grup 1.4,
Uyumluluk Grubu C veya S kapsamındaki güç cihazı şeklindeki kartuşlar) içerebilir. Taşıma
için hazırlanan, kendilerine monte aktive edici kartuşlara sahip tüplerde, istenmeyen
aktivasyonları önleyici bir mekanizma bulunacaktır.
356 Araçlara, vagonlara, gemilere veya uçaklara monte edilmesi amaçlanan metal hidrit depolama
sistemleri, taşımaya kabul edilmeden önce üretim ülkesinin yetkili makamı1 tarafından
onaylanacaktır. Taşıma belgesinde, ambalajın üretim ülkesinin yetkili makamınca1
onaylandığını gösterir bir beyan bulunacak ya da imalat üretim ülkesinin yetkili makamının1
onayının bir nüshası, her bir sevkiyatta bulundurulacaktır.
357 Ham petrolün meydana getirdiği buharların, soluma tehlikesi teşkil edebileceği bir
konsantrasyonda hidrojen sülfür içeren ham gaz yağları, UN 3494 KÜKÜRT ORANI YÜKSEK
HAM PETROL, ALEVLENEBİLİR, ZEHİRLİ kaydı kapsamında sevk edilecektir.
358 %1'den fazla, ama %5'ten az olan alkolün içindeki nitrogliserin çözeltisi, Sınıf 3 olarak
sınıflandırılabilir ve 4.1.4.1'de tüm şartları sağlanan ambalajlama talimatları P300 ile uyumlu
şekilde UN No. 3064'e atanmıştır.
359 %1'den fazla, ama %5'ten az olan alkolün içindeki nitrogliserin çözeltisi, eğer 4.1.4.1'deki
ambalajlama talimatları P300'ün tüm şartlarını sağlamazsa Sınıf 1 olarak sınıflandırılacaktır ve
UN No. 0144'e atanacaktır.
360 Sadece lityum metal bataryalar veya lityum iyon bataryalar ile çalışan araçlar, UN 3171 batarya
ile çalışan araçlar maddesi altında sınıflandırılacaktır.
361 Bu kayıt, enerji depolama kapasitesi 0,3 Wh'dan büyük çift kablolu elektrikli kapasitörler için
uygulanır. 0,3 Wh veya daha az enerji depolama kapasitesine sahip kapasitörler, ADR'ye tabi
değildir. Enerji depolama kapasitesi, nominal voltaj ve elektrik kapasitesi kullanarak
hesaplanan, kapasitör tarafından tutulan enerji anlamına gelir. Tehlikeli maddelerin herhangi bir
sınıfının kriterlerini karşılamayan, elektrolit içeren kapasitörler dahil bu maddenin uygulandığı
tüm kapasitörler, aşağıdaki koşullara uyacaktır:
(a) Ekipmana monte edilmemiş kapasitörler, şarj olmamış şekilde taşınacaktır. Ekipmana
monte edilmiş kapasitörler, ya şarj olmamış şekilde taşınacaktır ya da kısa devreye
karşı korunacaktır.
(b) Kısa devre tehlikesine karşı her kapasitör, aşağıda belirtilen şekilde taşınacaktır:
(i) Kapasitörün enerji depolama kapasitesi, 10 Wh veya daha az olduğunda
veya bir modüldeki her kapasitörün enerji depolama kapasitesi, 10 Wh veya
daha az olduğunda, kapasitör veya modül kısa devreye karşı korunacaktır
veya kutuplara metal kayışla tutturulacaktır ve
(ii) Kapasitörün veya modüldeki kapasitörün enerji depolama kapasitesi, 10
Wh'dan büyükse, kapasitör veya modül, kutuplara metal kayışla
tutturulacaktır;
(c) Tehlikeli madde içeren kapasitörler, 95 kPa basınç farkına dayanacak şekilde
tasarlanacaktır;
(d) Kapasitörler, çalışma esnasında yükselebilecek basıncı hava menfezi veya kapasitör
muhafazasındaki zayıf nokta vasıtasıyla, güvenli şekilde tahliye edecek şekilde
tasarlanacak ve imal edilecektir. Hava menfezinden sızacak her türlü sıvı, ambalaj
veya kapasitörün monte edildiği teçhizat tarafından toplanacaktır.
(e) Kapasitörlerin enerji depolama kapasitesi Wh olarak işaretlenmelidir.
Elektrolit içeren, teçhizat içine kurulduğunda dahil tehlikeli madde sınıflarının hiçbir
sınıflandırma kriterine uymayan kapasitörler, ADR'nin diğer hükümlerine tabi değildir.
Tehlikeli maddelerin herhangi bir sınıflandırma kriterine uyan elektrolit içeren, 10 Wh veya
daha az enerji depolama kapasitesine sahip kapasitörler, hasar olmadan 1,2 metre yükseklikten
ambalajsız düşme testini geçerse, ADR'nin diğer hükümlerine tabi değildir.
Tehlikeli maddelerin herhangi bir sınıflandırma kriterine uyan elektrolit içeren, teçhizata monte
edilmiş ve enerji depolama kapasitesi 10 Wh'dan fazla olan kapasitörler, ADR'ye tabidir.
Herhangi bir tehlikeli madde sınıflandırma kriterlerini sağlayan, elektrolit içeren ve teçhizat
içine yerleştirilmiş kapasitörler, teçhizatın uygun malzemeden yapılmış dayanıklı dış ambalaj
içinde ambalajlanması ve ambalajın kullanım amacıyla ilgili olarak ve taşıma anında
kapasitörlerin kazara çalışmasını önleyecek yeterli güç ve tasarıma sahip olması şartıyla, ADR
hükümlerine tabi değildir. Kapasitör içeren büyük, sağlam teçhizatlar, içerisinde bulundukları
kapasitöre eşdeğer bir koruma sağlıyor ise, ambalajlanmamış olarak veya paletler üzerinde
taşınabilir.
NOT: Tasarım olarak uç gerilim sağlayan kapasitörler, (örn. asimetrik kapasitörler) bu kayda
dahil değildir.
362 (Rezerve edildi)
363 (a) Bu kayıt, özel hüküm 666'da atıfta bulunulan UN No. 3166'ya tahsis edilen araç
donanımı hariç olmak üzere, içten yanmalı sistemler veya yakıt pilleri aracılığıyla (içten
yanmalı motorlar, jeneratörler, kompresörler, türbinler, ısıtma birimleri vs.), Bölüm 3.2, Tablo
A sütun (7a)'da belirtilenlerin üzerindeki miktarlarda tehlikeli mal olarak sınıflandırılmış
yakıtlarla çalışan motor veya makineler için geçerlidir.
NOT: Bu kayıt, 1.1.3.2 (a), (d) ile (e), 1.1.3.3 ve 1.1.3.7'de atıfta bulunulan donanım için
geçerli değildir.
(b) Sıvı veya gaz yakıtlar bulunmayan ve diğer tehlikeli mallar içermeyen motor veya
makineler, ADR'ye tabi değildir.
NOT 1: Sıvı yakıt deposu boşaltıldığında ve motor veya makine yakıt noksanı sebebiyle
çalışamadığı zaman motor veya makinenin sıvı yakıt taşımadığı düşünülür. Yakıt hatları, yakıt
filtreleri ve enjektörler gibi motor veya makine bileşenleri, sıvı yakıtlar taşımadığı
düşünüldüğünde temizlenmeleri, boşaltılmaları veya arındırılmaları gerekmez. Ayrıca, sıvı yakıt
deposunun temizlenmesi veya arındırılması gerekmez.
NOT 2: Motor veya makineler, gaz yakıt tankları, sıvı (sıvılaştırılmış gazlar) taşımıyor, tanklar
içindeki basınç 2 bar basıncı aşmıyor ve yakıt kapatma veya izolasyon valfi kapalı ve
sabitlenmiş ise, gaz yakıt içermiyor sayılacaktır.
(c) Sınıf 3 kriterlerini karşılayan yakıtlar ihtiva eden motorlar ve makineler, uygunluğuna
göre, UN No. 3528 MOTOR, İÇTEN YANMALI, ALEVLENEBİLİR SIVIYLA
ÇALIŞAN veya UN No. 3528 MOTOR, YAKIT PİLİ, ALEVLENEBİLİR SIVIYLA
ÇALIŞAN veya UN No. 3528 MAKİNE, İÇTEN YANMALI, ALEVLENEBİLİR
SIVIYLA ÇALIŞAN veya UN No. 3528 MAKİNE, YAKIT PİLİ, ALEVLENEBİLİR
SIVIYLA ÇALIŞAN kayıtlarına tahsis edilecektir.
(d) Sınıf 2 alevlenebilir gazların sınıflandırma kriterlerini karşılayan yakıtlar ihtiva eden
motorlar ve makineler, uygunluğuna göre, UN No. 3529 MOTOR, İÇTEN
YANMALI, ALEVLENEBİLİR GAZLA ÇALIŞAN veya UN No. 3529 MOTOR,
YAKIT PİLİ, ALEVLENEBİLİR GAZLA ÇALIŞAN veya UN No. 3529 MAKİNE,
İÇTEN YANMALI, ALEVLENEBİLİR GAZLA ÇALIŞAN veya UN No. 3529
MAKİNE, YAKIT PİLİ, ALEVLENEBİLİR GAZLA ÇALIŞAN kayıtlarına tahsis
edilecektir.
Hem alevlenebilir gaz hem de alevlenebilir sıvı ile çalışan motorlar ve makineler,
uygun UN No. 3529 kaydına tahsis edilecektir.
(e) Çevreye zararlı maddelere ilişkin 2.2.9.1.10 kriterlerini karşılayan ve herhangi bir
başka sınıfın sınıflandırma kriterlerini karşılamayan sıvı yakıtlar ihtiva eden motorlar
ve makineler, uygunluğuna göre, UN No. 3530 MOTOR, İÇTEN YANMALI veya
UN No. 3530 MAKİNE, İÇTEN YANMALI kayıtlarına tahsis edilecektir.
(f) Motorlar veya makineler, işleyişleri veya güvenli çalışmaları için yakıtlar dışında
gerekli diğer tehlikeli malları (bataryalar, yangın söndürme tüpleri, sıkıştırılmış gaz
aküleri veya emniyet cihazları gibi), ADR'de aksi belirtilmedikçe, bu diğer tehlikeli
mallara ilişkin ek zorunluluklara tabi olmadan taşıyabilirler. Bununla beraber, lityum
bataryalar, özel hüküm 667'de aksi belirtilmedikçe, 2.2.9.1.7 zorunluluklarını
karşılayacaktır.
(g) Motorlar veya makineler aşağıdaki zorunlulukların karşılanması halinde ADR'nin
diğer zorunluluklarına tabi değildir:
(i) Motor veya makine, tehlikeli mal içeren muhafaza araçları dahil olmak
üzere, imalat ülkesinin yetkili makamınca belirtilen yapım şartlarıyla
uyumlu olacaktır.2
(ii) Her türlü valf veya açıklık (örn. havalandırma cihazları) taşıma esnasında
kapalı olacaktır;
(iii) Motorlar veya makineler, tehlikeli maddelerin dikkatsizlikten dolayı
sızmasını önlemek ve makine veya donanımı sabitleyerek taşıma esnasında
hareket ederek yönünün değişmesini veya zarar görmesini önleyecek şekilde
yerleştirilir;
(iv) UN No. 3528 ve UN No. 3530 için:
Motor veya makine, 60 litreden fazla sıvı yakıt içeriyorsa ve en az 450 l,
fakat en fazla 3000 l kapasiteye sahipse, 5.2.2 uyarınca her iki tarafta
etiketlenecektir.
Motor veya makine, 60 litreden fazla sıvı yakıt içeriyorsa ve 3000 l üzerinde
kapasiteye sahipse, her iki tarafına levha takılacaktır. Levhalar, Bölüm 3.2,
Tablo A, Sütun (5)'te öngörülen etiketlere karşılık gelmeli ve 5.3.1.7'deki
şartlara uygunluk göstermelidir. Levhalar, kontrast yaratan renkteki bir
zeminde yer alacak ve ya noktalı ya da belirgin bir dış sınır çizgisine sahip
olacaktır.
(v) UN No. 3529 için:
Motor veya makinenin yakıt tankı en az 450 l, fakat en fazla 1000 l su
kapasitesine sahipse, 5.2.2 uyarınca her iki tarafta etiketlenecektir.
Motor veya makinenin yakıt tankı 1000 l üzerinde su kapasitesine sahipse,
her iki tarafına levha takılacaktır. Levhalar, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun
(5)'te öngörülen etiketlere karşılık gelmeli ve 5.3.1.7'deki şartlara uygunluk
göstermelidir. Levhalar, kontrast yaratan renkteki bir zeminde yer alacak ve
ya noktalı ya da belirgin bir dış sınır çizgisine sahip olacaktır.
(vi) 5.4.1'e uygun bir taşıma belgesi, ancak motor veya makine, UN 3528 ve UN
3530 için 1000 l'den fazla sıvı yakıt içeriyorsa veya UN 3529 için yakıt
tankı 1000 l'den fazla su kapasitesine sahipse gereklidir.
Bu taşıma belgesi, "Özel hüküm 363 uyarınca taşıma" ek beyanını
içerecektir.
364 Bu nesne, taşıma için sunulduğu şekliyle, ambalaj yetkili makam tarafından belirlenen Testler
ve Kriterler El Kitabı Kısım I Test Serileri 6(d) ile uyumlu testleri geçtiği takdirde sadece
Bölüm 3.4 hükümlerine uygun olarak taşınabilir.
 
365 Cıva içeren alet veya parçalar için bkz. UN No. 3506.
366 1 kg'dan fazla olmayan cıva içeren alet ve parçalar, ADR'ye tabi değildir.
367 Dokümantasyon amacıyla:
Aynı ambalajda "Boya" ve "Boyayla ilgili malzeme" içeren ambalajların sevkiyatı için
"Boyayla ilgili malzeme" uygun sevkiyat adı kullanılabilir;
Aynı ambalajda "Boya, aşındırıcı, alevlenebilir" ve "Boyayla ilgili malzeme, aşındırıcı,
alevlenebilir" içeren ambalajların sevkiyatı için "Boyayla ilgili malzeme, aşındırıcı,
alevlenebilir" uygun sevkiyat adı kullanılabilir;
Aynı ambalajda "Boya, alevlenebilir, aşındırıcı" ve "Boyayla ilgili malzeme, alevlenebilir,
aşındırıcı" içeren ambalajların sevkiyatı için "Boyayla ilgili malzeme, alevlenebilir, aşındırıcı"
uygun sevkiyat adı kullanılabilir ve
Aynı ambalajda "Baskı mürekkebi" ve "Baskı mürekkebiyle ilgili malzeme" içeren ambalajların
sevkiyatı için "Baskı mürekkebiyle ilgili malzeme" uygun sevkiyat adı kullanılabilir;
368 Bölünebilir olmayan ya da istisnai bölünebilir uranyum heksaflorür söz konusu ise, malzeme
UN No. 3507 ya da UN No. 2978 kapsamında sınıflandırılır.
369 2.1.3.5.3 (a) uyarınca, zehirli ve aşındırıcı özelliklere sahip adi paket içerisindeki bu radyoaktif
malzeme, radyoaktif malzeme radyoaktivite ve aşındırıcılık ikincil riskleri ile Sınıf 6.1'de
sınıflandırılır.
Sadece 2.2.7.2.4.1.2, 2.2.7.2.4.1.5, 2.2.7.2.4.5.2 ve istisnai bölünebilir malzeme için 2.2.7.2.3.5
koşullarının karşılanması durumunda uranyum hekzaflorür bu kayıt altında sınıflandırılabilir.
Aşındırıcılık ikincil riskine sahip Sınıf 6.1 maddelerinin taşınması için geçerli olan hükümlere
ek olarak, 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.4.1 (b), 7.5.11 CV33 (3.1), (5.1) ila (5.4) ve (6) hükümleri de
geçerlidir.
Sınıf 7 etiketin gösterilmesi gerekmemektedir.
370 Bu kayıt aşağıdakiler için geçerlidir:
- eklenen herhangi bir madde hariç tutularak, karbon olarak hesaplanan herhangi bir
organik madde dahil olmak üzere, %0,2'den fazla tutuşabilir madde bulunan
amonyum nitrat ve
- Test Serisi 2 (Bkz. Testler ve Kriterler Kılavuzu, Kısım I) uyarınca test edildiğinde
pozitif bir sonuç veren her türlü eklenmiş madde hariç olmak üzere, karbon olarak
hesaplanan her türlü organik madde dahil olmak üzere, %0,2'den fazla tutuşabilir
madde bulunmayan amonyum nitrat. Ayrıca bkz. UN No. 1942.
371 (1) Bu kayıt ayrıca tahliye cihazına sahip küçük bir basınçlı kap içeren nesneler için de geçerlidir.
Bu nesneler aşağıdaki zorunluluklara uymalıdır:
(a) Basınçlı kabın su kapasitesi 0,5 litreyi aşmayacak ve çalışma basıncı 15 °C'de 25 barı
aşmayacaktır.
(b) Basınçlı kabın asgari patlama basıncı 15 °C'de gazın basıncının en az dört katı
olacaktır.
(c) Her bir nesne, normal elleçleme, ambalajlama, taşıma ve kullanım koşulları altında
kazayla alev almayı ya da sızıntıyı önleyecek şekilde imal edilecektir. Bu gereklilik,
aktivatöre bağlanan ek bir kilitleme cihazı ile karşılanabilir;
(d) Her bir nesne, basınçlı kabın ya da basınçlı kap parçalarının tehlikeli biçimde
fırlamalarını önleyecek şekilde imal edilecektir;
(e) Her bir basınçlı kap, kopmadan sonra parçalanmayan malzemeden imal edilecektir;
 
(f) Nesnenin tasarım tipi bir yangın testine tabi tutulacaktır. Bu test için, Testler ve
Kriterler Elkitabının g harfi hariç 16.6.1.2, 16.6.1.3.1 ila 16.6.1.3.6, 16.6.1.3.7 (b) ve
16.6.1.3.8 paragraflarının hükümleri geçerli olacaktır. Nesne basıncının, basınçlı kap
parçalanmayacak ve nesne ya da nesne parçaları 10 metreden daha ileriye
fırlamayacak şekilde yangınla çözülen bir conta ya da diğer basınç tahliye cihazı
vasıtasıyla tahliye olduğu gösterilecektir;
(g) Nesnenin tasarım tipi aşağıdaki teste tabi tutulacaktır. Ambalajın ortasındaki bir
nesneyi başlatmak için bir tahrik mekanizması kullanılacaktır. Ambalajın dış tarafında
ambalajın parçalanması, metal kırıkları ya da ambalajı delen bir kap gibi tehlikeli
etkiler olmayacaktır.
(2) İmalatçı, tasarım tipi, imalat ve yanı sıra testler ve sonuçlarına ilişkin teknik dokümantasyon
sunacaktır. İmalatçı, seri halde üretilen nesnelerin iyi kalitede üretilmesi, tasarım tipine uyması
ve gereklilikleri karşılayabilmesini sağlamaya yönelik prosedürler uygulayacaktır (1). İmalatçı,
söz konusu bilgileri talep üzerine yetkili makama sunacaktır.
372 Bu kayıt, 0,3 Wh'den büyük bir enerji depolama kapasitesine sahip asimetrik kapasitörler için
geçerlidir. 0,3 Wh veya daha az enerji depolama kapasitesine sahip kapasitörler, ADR'ye tabi
değildir.
Enerji depolama kapasitesi, aşağıdaki denkleme göre hesaplandığı üzere bir kapasitör içerisinde
depolanan enerji anlamına gelir:
Wh = 1/2CN(UR
2-UL
2) x (1/3600),
bu denklemde nominal kapasitans (CN), nominal voltaj (UR) ve nominal alt sınır voltajı (UL)
kullanılır.
Bu kaydın geçerli olduğu tüm asimetrik kapasitörler aşağıdaki koşulları karşılayacaktır:
(a) Kapasitörler ya da modüller kısa devreye karşı korunacaktır;
(b) Kapasitörler, kullanım sırasında birikebilecek basıncı kapasitör kasasındaki bir
havalandırma deliği ya da zayıf nokta yoluyla güvenli bir şekilde tahliye edilecek
şekilde tasarlanacak ve inşa edilecektir. Havalandırma sonrasında tahliye olan
herhangi bir sıvı, bir ambalaj ya da kapasitörün içine takılmış olduğu ekipman
tarafından tutulacaktır;
(c) Kapasitörler Wh cinsinden bir enerji depolama kapasitesi ile işaretlenecektir ve
(d) Herhangi bir tehlikeli mal sınıfının sınıflandırma kriterlerini karşılayan bir elektrolit
içeren kapasitörler, 95 kPa basınç farkına karşı koyacak şekilde tasarlanacaktır;
Bir modül içerisinde yapılandırılması ya da ekipman içerisine takılması dahil olmak üzere
herhangi bir tehlikeli mal sınıfının sınıflandırma kriterlerini karşılamayan bir elektrolit içeren
kapasitörler, ADR'nin diğer hükümlerine tabi değildir.
Bir modül içerisinde yapılandırılması dahil olmak üzere herhangi bir tehlikeli mal sınıfının
sınıflandırma kriterlerini karşılamayan bir elektrolit içeren ve enerji depolama kapasitesi 20 Wh
ya da daha az olan kapasitörler, kapasitör ambalajlanmış halde sert bir yüzey üzerinde içerik
kaybı olmadan 1,2 metrelik düşürme testine dayanabildiği takdirde, ADR'nin diğer hükümlerine
tabi değildir.
Ekipman içerisine takılmayan, 20 Wh'den fazla bir enerji depolama kapasitesine sahip olan ve
herhangi bir tehlikeli mal sınıfının sınıflandırma kriterlerini karşılayan bir elektrolit içeren
kapasitörler ADR'ye tabidir.
Ekipman içerisine takılan ve herhangi bir tehlikeli mal sınıfının sınıflandırma kriterlerini
karşılayan bir elektrolit içeren kapasitörler, ekipmanın, ambalajın taşıma sırasında kapasitörlerin
kazara işlev kazanmasını önlemesi açısından uygun malzemeden yapılmış ve yeterli mukavemet
ve tasarıma sahip dayanıklı bir dış ambalaj içerisinde ambalajlanması koşuluyla ADR'nin diğer
hükümlerine tabi değildir. Kapasitör içeren büyük, sağlam teçhizatlar, içerisinde bulundukları
kapasitöre eşdeğer bir koruma sağlıyor ise, ambalajlanmamış olarak veya paletler üzerinde
taşınabilir.
 
NOT: Bu özel hükme rağmen, Sınıf 8 alkali elektrolitler içeren nikel-karbon asimetrik
kapasitörler UN 2795 AKÜLER, SULU, ALKALİ DOLDURULMUŞ, elektrik depolama şeklinde
taşınacaktır.
373 Basınçsız bor triflorür gazı içeren nötron radyasyon detektörleri, aşağıdaki koşullar karşılandığı
takdirde bu kayıt kapsamında taşınabilir:
(a) Her bir radyasyon detektörü aşağıdaki koşulları karşılayacaktır:
(i) Her bir detektör içerisindeki basınç, 20 °C'de 105 kPa mutlak basıncı
aşmayacaktır;
(ii) Gaz miktarı detektör başına 13 g'ı aşmayacaktır;
(iii) Her bir detektör, tescilli bir kalite güvence programı kapsamında imal
edilecektir;
NOT: ISO 9001 bu amaç için kullanılabilir.
(iv) Her bir nötron radyasyon detektörü, lehimli metal-seramik besleme
düzeneğine sahip, kaynaklı metal yapıda olacaktır. Bu detektörler, tasarım
tipi yeterlilik testinde gösterilen şekilde asgari 1800 kPa patlama basıncına
sahip olacaktır ve
(v) Her bir detektör dolum öncesinde 1 x 10-10 cm3/s sızdırmazlık standardına
göre test edilecektir.
(b) Tekil bileşenler olarak taşınan radyasyon detektörleri şu şekilde taşınacaktır:
(i) Detektörler, tüm gaz içeriklerini emmeye veya adsorbe etmeye yetecek
emici veya adsorbe edici malzemeye sahip izole bir ara plastik astar
içerisinde ambalajlanacaktır;
(ii) Dayanıklı bir dış ambalaj içinde ambalajlanacaktır. Tamamlanmış ambalaj,
detektörlerden gaz içeriğinde sızıntı olmadan 1,8 m düşme testine
dayanabilecektir;
(iii) Tüm detektörlerden gelen toplam gaz miktarı dış ambalaj başına 52 g'ı
aşmayacaktır.
(c) Paragraf (a) koşullarını karşılayan detektörler içeren komple nötron radyasyonu
saptama sistemleri aşağıdaki şekilde taşınacaktır:
(i) Detektörler güçlü bir izole dış kasa içerisine yerleştirilecektir;
(ii) Kasa, tüm gaz içeriğini emmeye veya adsorbe etmeye yetecek emici veya
adsorbe edici malzeme içerecektir;
(iii) Tamamlanmış sistemler, bir sistemin dış kasası eşdeğer koruma sağlamadığı
takdirde, detektörlerden gaz içeriğinde sızıntı olmadan 1,8 m düşme testine
karşı koyabilen güçlü dış ambalaj içerisine yerleştirilecektir.
4.1.4.1'in ambalajlama talimatı P200 geçerli değildir.
Taşıma belgesi şu ibareyi içerecektir: "Özel hüküm 373'e uygun taşıma".
Lehim camlı ek yerleri olanlar dahil olmak üzere, 1 g'dan fazla olmayan bor triflorür içeren
nötron radyasyon detektörleri, paragraf (a)'da yer alan gereklilikleri karşıladığı takdirde ADR'ye
tabi değildir ve paragraf (b) uyarınca ambalajlanır. Bu gibi detektörleri içeren radyasyon tespit
sistemleri, paragraf (c) uyarınca ambalajlandıkları takdirde ADR'ye tabi değildir.
374 (Rezerve edildi)
375 Sıvılar için tekli ya da iç ambalaj başına 5 l ya da daha az net miktar içeren ya da katılar için
tekli ya da iç ambalaj başına 5 kg ya da daha az net kütleye sahip olan tekli ya da kombine
ambalajlar içerisinde taşındıklarında bu maddeler, ambalajların 4.1.1.1, 4.1.1.2 ve 4.1.1.4 ila
4.1.1.8'in genel hükümlerini karşılamaları koşuluyla ADR'nin diğer hükümlerine tabi değildir.
 
376 Testler ve Kriterler Kılavuzunun geçerli hükümlerine göre test edilen tipe uygun olmaması
nedeniyle hasarlı ya da kusurlu olarak tanımlanan lityum iyon piller veya bataryalar ya da
lityum metal piller veya bataryalar bu özel hükmün gerekliliklerine uygun olacaktır.
Bu özel hükmün amaçları doğrultusunda bunlar aşağıdakileri içerebilir, fakat bunlarla sınırlı değildir:
- Güvenlik nedeniyle kusurlu olarak tanımlanmış piller ya da bataryalar;
- Sızdırmış ya da hava almış piller veya bataryalar;
- Taşıma öncesinde tanı konulamayan piller veya bataryalar ya da
- Fiziksel ya da mekanik hasara uğramış piller veya bataryalar.
NOT: Bir bataryayı hasarlı ya da kusurlu olarak değerlendirirken, bataryanın tipi ve önceki kullanımı ile
yanlış kullanımı hesaba katılacaktır.
Özel hüküm 230 haricinde ve bu özel hükümde aksi belirtilmedikçe, piller ve bataryalar UN No. 3090,
UN No. 3091, UN No. 3480 ve No. UN 3481 için geçerli olan hükümlere göre taşınacaktır.
Ambalajlar, uygunluğuna göre "HASARLI/KUSURLU LİTYUM İYON BATARYALAR" ya da
"HASARLI/KUSURLU LİTYUM METAL BATARYALAR" şeklinde işaretlenecektir.
Piller ve bataryalar uygun olduğu üzere 4.1.4.1'in P908 ya da 4.1.4.3'ün LP904 ambalajlama talimatlarına
uygun olarak ambalajlanacaktır.
Normal taşıma koşulları altında hızla parçalara ayrılma, tehlikeli tepkimeye girme, alevlenme ya da
tehlikeli şekilde ısı oluşturma veya tehlikeli şekilde zehirli, aşındırıcı ya da alevlenebilir gaz veya buhar
yaymaya eğilimli piller ve bataryalar, yetkili makam tarafından belirlenen koşullara uygun olarak
yapılması haricinde taşınmayacaktır. ADR anlaşmasına taraf ülke, verilen onayın RTD, ADR, ADN,
IMDG Kodu veya ICAO Teknik Şartnamesi ile uyumlu prosedürlere uygun olması şartıyla, ADR
anlaşmasına taraf olmayan bir ülkenin onayını da tanıyabilir. Bu durumda, hücreler ve bataryalar taşıma
kategorisi 0'a tahsis edilir.
377 Bertaraf ya da geri dönüşüm için taşınan, lityum olmayan bataryalar ile birlikte ya da bunlar
olmadan ambalajlanan lityum iyon ve lityum metal piller ve bataryalar ile söz konusu piller ve
bataryaları içeren ekipman, 4.1.4.1'in ambalajlama talimatı P909 uyarınca ambalajlanabilir.
Bu piller ve bataryalar 2.2.9.1.7 (a) ila (e) gerekliliklerine tabi değildir.
Ambalajlar "BERTARAF EDİLECEK LİTYUM BATARYALAR" ya da "GERİ
DÖNÜŞTÜRÜLECEK LİTYUM BATARYALAR" şeklinde işaretlenecektir.
Belirlenen hasarlı ya da kusurlu bataryalar, özel hüküm 376 uyarınca taşınacak ve uygun olduğu
üzere 4.1.4.1'in ambalajlama talimatı P908 ya da 4.1.4.3'ün ambalajlama talimatı LP904
uyarınca ambalajlanacaktır.
378 Bölüm 6.2 ve 4.1.4.1'in ambalajlama talimatı P200'ün zorunluluklarını karşılamayan, tekrar
doldurulabilir olmayan basınçlı kaplarda bu gazı içeren radyasyon detektörleri, aşağıdaki
şartlarla bu kayıt altında taşınabilir:
(a) Her bir kaptaki çalışma basıncı, 50 barı geçmez;
(b) Kap kapasitesi, 12 litreyi geçmez;
(c) Her bir kap, bir tahliye cihazı takıldığında çalışma basıncının en az 3 katına ve tahliye
cihazı takılmadığında çalışma basıncının en az 4 katına eşit asgari patlama basıncına
sahiptir;
(d) Her bir kap, kopma halinde parçalanmayacak malzemeden yapılmıştır;
(e) Her bir detektör, kayıtlı bir kalite güvence programına göre üretilmiştir.
NOT: ISO 9001 bu amaç için kullanılabilir.
(f) Detektörler güçlü dış ambalajlarda taşınır. Bütün ambalaj, detektör kırılmadan veya
dış ambalaj patlamadan 1.2 metre düşme testine dayanabilecektir. Detektör içeren
donanım, detektörün içinde yer aldığı donamın tarafından eşdeğer bir koruma ile
donatılmaması halinde, sağlam dış ambalajın içine yerleştirilecektir.
(g) Taşıma belgesi şu ibareyi içerecektir: "Özel hüküm 378'e uygun taşıma".
Radyasyon algılama sistemlerindeki detektörler dahil olmak üzere, radyasyon detektörleri,
detektörün yukarıdaki (a) ila (f) arasında geçen zorunlulukları karşılaması ve detektör kaplarının
kapasitesi 50 ml'yi aşmaması halinde, ADR'nin diğer zorunluluklarına tabi değildir.
379 Amonyak püskürtme sistemlerinde veya bu sistemlerin bir parçası olması amaçlanan kaplarda
bulunan bir katı üzerinde adsorbe edilen veya emilen susuz amonyaklar, aşağıdaki koşulların
karşılanması halinde ADR'nin diğer hükümlerine tabi değildir:
(a) Adsorpsiyon veya emilim aşağıdaki özellikleri gösterir:
(i) Kap içinde 20 °C'deki basınç 0,6 bardan düşüktür;
(ii) Kap içinde 35 °C'deki basınç 1 bardan düşüktür;
(iii) Kap içinde 85 °C'deki basınç 12 bardan düşüktür;
(b) Adsorbe edici veya emici malzeme, Sınıf 1 ila 8'de listelenen tehlikeli özelliklere
sahip değildir;
(c) Bir kabın maksimum içeriği 10 kg amonyak olacaktır ve
(d) Adsorbe veya emilmiş amonyak ihtiva eden kaplar, aşağıdaki koşulları
karşılamaktadır:
(i) Kaplar, ISO 11114-1:2012'de belirtildiği şekilde amonyakla uyumlu bir
malzemeden yapılacaktır;
(ii) Kaplar ve kapakları, sızdırmaz biçimde kapatılacak ve üretilmiş amonyak
ihtiva edebilecektir;
(iii) Her bir kap, %0.1'den fazla hacimsel genleşme olmadan 85 °C'deki basınca
dayanabilecektir;
(iv) Her bir kaba, basınç 15 barı aştığında, şiddetli kopma, patlama veya fırlama
olmaksızın gaz tahliyesine imkan veren bir cihaz takılacaktır ve
(v) Her bir kap, basınç tahliye cihazı devre dışı bırakıldığında, sızıntı olmadan
20 bar basınca dayanabilecektir.
Bir amonyak püskürtücüde taşındığında, kaplar, püskürtücüye, düzenek tek bir kap gibi aynı
uzunluğa sahip olacak şekilde bağlanacaktır.
Bu özel hükümde bahsi geçen mekanik mukavemet özellikleri, nominal kapasitesine kadar
doldurulmuş bir kap ve/veya püskürtücü prototipi kullanarak ve sıcaklık belirtilen basınçlara
ulaşılana kadar artırılarak test edilecektir.
Test sonuçları ayrıca belgelendirilecek, izlenebilir olacak ve istek üzerine ilgili mercilere
iletilecektir.
380 ve 381 (Rezerve edildi)
382 Polimer boncuklar polistiren, poli(metil metakrilat) veya diğer polimerik malzemelerden
yapılabilir. Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, alt başlık 38.4.4'te belirtilen Test U1
sırasında (alevlenebilir buhar açığa çıkarmaya yatkın maddeler için test yöntemi) alevlenebilir
hiçbir buharın ortaya çıkmadığı gösterilebildiği takdirde, genleşebilir polimer boncukların bu
UN numarası altında sınıflandırılmasına gerek yoktur. Bu test, sadece bir maddenin
sınıflandırmasının iptali düşünüldüğünde yapılmalıdır.
383 Selüloitten imal edilen masa tenisi topları, her bir masa tenisi topunun net kütlesi 3,0 gramı
aşmamak ve masa tenisi toplarının toplam net kütlesi, ambalaj başına 500 gramı aşmamak
üzere, ADR'ye tabi değildir.
384 (Rezerve edildi)
385 Bu kayıt, alevlenebilir sıvı veya gazlı içten yanmalı motor veya yakıt pilleriyle çalışan araçlar
için geçerlidir.
Hem bir içten yanmalı motor hem de ıslak hücreli piller, sodyum bataryalar, lityum metal
bataryalar veya lityum iyon bataryalardan biriyle çalışan, bataryalar monte edilmiş halde taşınan
hibrit elektrikli araçlar bu kayda tahsis edilir. Islak hücreli piller, sodyum bataryalar, lityum
metal bataryalar veya lityum iyon bataryalardan biriyle çalışan, bataryalar monte edilmiş halde
taşınan araçlar, UN No. 3171 BATARYA İLE ÇALIŞAN ARAÇ kaydına tahsis edilir (bkz.
özel hüküm 240).
Bu özel hükmün amacı doğrultusunda, araçlar bir veya birden fazla mal veya kişiyi taşımak için
tasarlanmış kendiliğinden çalışan aygıtlardır. Bu araçlara elektrikle çalışan arabalar,
motosikletler, kamyonlar, lokomotifler, küçük motosikletler (scooter), üç ve dört tekerlekli
araçlar veya motosikletler, çim biçme makineleri, kendiliğinden tahrikli tarım ve inşaat
makineleri, botlar ve hava araçları örnek olarak verilebilir.
Bataryalar, hava yastıkları, yangın söndürücüler, sıkıştırılmış gaz aküleri, emniyet cihazları ve
aracın çalışması veya kullanıcı ya da yolcuların güvenliği için gerekli diğer ayrılmaz bileşenler
gibi tehlikeli mallar, araç içine güvenli şekilde monte edilecek ve ADR'ye tabi olmayacaktır.
Bununla beraber, lityum bataryalar, özel hüküm 667'de aksi belirtilmedikçe, 2.2.9.1.7
zorunluluklarını karşılayacaktır.
386 Maddeler sıcaklık kontrolü ile stabilize edildiklerinde, 2.2.41.1.17 hükümleri, Bölüm 7.2'nin V8
özel hükmü, Bölüm 8.5'in S4 özel hükmü ve Bölüm 9.6'nın zorunlulukları geçerlidir. Kimyasal
stabilizasyon kullanıldığında, ambalaj, IBC veya tankı taşımaya veren kişi, ambalajı, IBC veya
tank içindeki maddenin 50 °C veya portatif tank söz konusu ise 45 °C ortalama sıcaklıkta
tehlikeli polimerleşmeye yol açmasını önlemek için stabilizasyon seviyesinin yeterli olmasını
sağlayacaktır. Kimyasal stabilizasyonun tahmini taşıma süresi içinde daha düşük sıcaklıklarda
etkisiz olması halinde, sıcaklık kontrolü gereklidir. Bu saptamanın yapılmasında dikkate
alınması gereken faktörler, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, ambalaj, IBC veya tankın
kapasitesi ve geometrisinin yanı sıra, mevcut izolasyonun etkisi, taşımaya verilen maddenin
sıcaklık derecesi, yolculuğun süresi ve yolculuk esnasında tipik olarak karşılaşılan ortam
sıcaklığı koşulları (mevsimi de dikkate alarak), kullanılan stabilizörün etkinliği ve diğer
özellikleri, yönetmeliklerde öngörülen geçerli işletim kontrolleri (örneğin ısı kaynaklarından
korunma gereksinimleri, ortam sıcaklığının üzerindeki bir sıcaklıkta taşınan diğer kargo gibi) ve
diğer ilgili her türlü faktörü içerir.
387-499 (Rezerve edildi)
500 (Silindi)
501 Erimiş naftalin için bkz. UN No. 2304.
502 Nitroselüloz esaslı, kendiliğinden ısınan UN No. 2006 plastikler, b.b.b. ve 2002 selüloit
artıkları, Sınıf 4.2 maddeleridir.
503 Beyaz veya sarı, erimiş fosfor için bkz. UN No. 2447.
504 En az %30 oranında kristalizasyon suyu içeren UN No. 1847 potasyum sülfür, en az %30
oranında kristalizasyon suyu içeren UN No. 1849 sodyum sülfür ve en az %25 oranında
kristalizasyon suyu içeren UN No. 2949 sodyum hidrosülfür, Sınıf 8 maddeleridir.
505 UN No. 2004 magnezyum diamit, Sınıf 4.2 maddesidir.
506 Toprak alkalileri ve piroforik şekildeki toprak alkali alaşımları, Sınıf 4.2 maddeleridir.
Küçük topak, burgulu veya şerit şeklinde %50'den fazla magnezyum içeren UN No. 1869
magnezyum veya magnezyum alaşımları Sınıf 4.1 maddeleridir.
507 Zehirli alevlenebilir gaz salınımını engelleyen katkı maddelerine sahip UN No. 3048
alüminyum fosfürlü pestisitler, Sınıf 6.1 maddeleridir.
508 UN No. 1871 titanyum hidrit ve UN No. 1437 zirkonyum hidrit, Sınıf 4.1 maddeleridir. UN No.
2870 alüminyum borohidrit, Sınıf 4.2 maddesidir.
509 UN No. 1908 klorit çözeltisi, Sınıf 8 maddesidir.
510 UN No. 1755 kromik asit çözeltisi, Sınıf 8 maddesidir.
511 UN No. 1625 cıva nitrat, UN No. 1627 cıva iki nitrat ve UN No. 2727 talyum nitrat, Sınıf 6.1
maddeleridir. Katı toryum nitrat, uranil nitrat heksahidrat çözeltisi ve katı uranil nitrat, Sınıf 7
maddeleridir.
512 UN No. 1730 sıvı antimon pentaklorür, UN No. 1731 antimon pentaklorür çözeltisi, UN No.
1732 antimon pentaflorür ve UN No. 1733 antimon triklorür Sınıf 8 maddeleridir.
513 Kuru veya kütlece %50'den az su ıslatılmış UN No. 0224 baryum azid Sınıf 1 maddesidir.
Kütlece %50'den az su ile ıslatılmış UN No. 1571 baryum azid Sınıf 4.1 maddesidir. UN No.
1854 piroforik baryum alaşımları Sınıf 4.2 maddeleridir. UN No. 1445 baryum klorat, katı, UN
No. 1446 baryum nitrat, UN No. 1447 baryum perklorat, katı, UN No. 1448 baryum
permanganat, UN No. 1449 baryum peroksit, UN No. 2719 baryum bromat ve %22'den fazla
aktif klor içeren UN No. 2741 baryum hipoklorit, UN No. 3405 baryum klorat, çözelti, UN No.
3406 baryum perklorat, çözelti, Sınıf 5.1 maddeleridir. UN No. 1565 baryum siyanür ve UN
No. 1884 baryum oksit Sınıf 6.1 maddeleridir.
514 UN No. 2464 berilyum nitrat Sınıf 5.1 maddesidir.
515 UN No. 1581 kloropikrin ve metil bromür karışımı ile UN No. 1582 kloropikrin ve metil klorür
karışımı Sınıf 2 maddeleridir.
516 UN No. 1912 metil klorür ve metilen klorür karışımı Sınıf 2 maddeleridir.
517 UN No. 1690 sodyum florür, katı, UN No. 1812 potasyum florür, katı, UN No. 2505 amonyum
florür, UN No. 2674 sodyum florosilikat ve UN No. 2856 florosilikatlar, b.b.b., UN No. 3415
sodyum florür, çözelti ve UN No. 3422 potasyum florür, çözelti, Sınıf 6.1 maddeleridir.
518 UN No. 1463 krom trioksit, susuz (kromik asit, katı), Sınıf 5.1 maddesidir.
519 UN No. 1048 hidrojen bromür, susuz, Sınıf 2 maddesidir.
520 UN No. 1050 hidrojen klorür, susuz, Sınıf 2 maddesidir.
521 Katı kloritler ve hipokloritler Sınıf 5.1 maddeleridir.
522 Kütlece %50'den fazla fakat %72'den az saf asit içeren UN No. 1873 perklorik asit sulu çözeltisi
Sınıf 5.1 maddesidir. Kütlece %72'den fazla saf asit içeren perklorik asit çözeltileri veya su
haricindeki sıvıların herhangi biriyle oluşan perklorik karışımları taşımaya kabul edilmez.
523 UN No. 1382 susuz potasyum sülfür ve UN No. 1385 susuz sodyum sülfür ile %30'dan az
kristalizasyon suyu içeren hidratları ile %25'ten az kristalizasyon suyu içeren UN No. 2318
sodyum hidrosülfür Sınıf 4.2 maddeleridir.
524 18 μm veya daha fazla kalınlığa sahip UN No. 2858 bitmiş zirkonyum ürünleri Sınıf 4.1
maddeleridir.
525 Toplam siyanür iyon içeriği %30'dan fazla olan inorganik siyanür çözeltileri, ambalajlama
grubu I olarak; toplam siyanür iyon içeriği %3'ten fazla fakat %30'dan az çözeltiler ambalajlama
grubu II olarak; toplam siyanür iyon içeriği, %0,3'ten fazla fakat %3'ten az olan çözeltiler ise
ambalajlama grubu III olarak sınıflandırılır.
526 UN No. 2000 selüloit, Sınıf 4.1.'e atanmıştır.
528 Kendiliğinden ısınmayan, UN No. 1353 hafifçe nitratlanmış selüloza emdirilmiş lifler veya
kumaşlar, Sınıf 4.1 maddeleridir.
529 Kütlece en az %20 oranında suyla veya alkol ve su karışımıyla ıslatılmış olan UN No. 0135 cıva
fülminat Sınıf 1 maddesidir. Cıva klorür (kalomel) bir Sınıf 6.1 maddesidir (UN No. 2025).
530 Kütlece en fazla %37 oranında hidrazin içeren UN No. 3293 hidrazin, sulu çözelti, Sınıf 6.1
maddesidir.
531 23 °C'nin altında parlama noktasına sahip ve nitrojen içeriği ne olursa olsun %55'ten daha fazla
nitroselüloz içeren veya %12,6'nın (kuru kütlenin) üzerinde nitrojen içerikli %55'ten az
nitroselüloz içeren karışımlar Sınıf 1 (bkz. UN No. 0340 veya 0342) veya Sınıf 4.1 (UN No.
2555, 2556 veya 2557) maddeleridir.
532 En az %10, en fazla %35 amonyak içeren UN No. 2672 amonyak çözeltisi Sınıf 8 maddesidir.
533 UN No. 1198 alevlenebilir formaldehit çözeltileri Sınıf 3 maddeleridir. %25'ten az formaldehit
içeren ve alevlenebilir olmayan formaldehit çözeltileri ADR zorunluluklarına tabi değildir.
534 Bazı iklim koşullarında benzin, 50 °C'de 110 kPa'dan (1,10 bar) fazla 150 kPa'dan (1,50 bar) az
buhar basıncına sahip olabilse de, buhar basıncı 50 °C'de en fazla 110 kPa (1,10 bar) olan bir
madde olarak değerlendirilmeye devam edilecektir.
535 UN No. 1469 kurşun nitrat, UN No. 1470 kurşun perklorat, katı ve UN No. 3408 kurşun
perklorat, çözelti, Sınıf 5.1 maddeleridir.
536 Katı naftalin için bkz. UN No. 1334.
537 Piroforik olmayan UN No. 2869 titanyum triklorür karışımı Sınıf 8 maddesidir.
538 Sülfür için (katı haldeki), bkz. UN No. 1350.
539 Parlama noktası en az 23 °C olan izosiyanat çözeltileri Sınıf 6.1 maddeleridir.
540 UN No. 1326 hafniyum tozu, ıslatılmış, UN No. 1352 titanyum tozu, ıslatılmış veya en az %25
oranında su ile ıslatılmış UN No. 1358 zirkonyum tozu, Sınıf 4.1 maddeleridir.
541 Belirlenen sınır değerlerinden daha az su içeriği, alkol içeriği veya plastikleştirici içeriğine
sahip nitroselüloz karışımları, Sınıf 1 maddeleridir.
542 Tremolit ve/veya aktinolit içeren talk bu kayıt kapsamındadır.
543 UN No. 1005 amonyak, susuz, %50'den fazla amonyak içeren UN No. 3318 amonyak çözeltisi
ve %35'ten fazla fakat %50'den az amonyak içeren UN No. 2073 amonyak çözeltisi Sınıf 2
maddeleridir. En fazla %10 oranında amonyak içeren amonyak çözeltileri ADR
zorunluluklarına tabi değildir.
544 UN No. 1032 dimetilamin, susuz, UN No. 1036 etilamin, UN No. 1061 metilamin, susuz ve UN
No. 1083 trimetilamin, susuz, Sınıf 2 maddeleridir.
545 Kütlece %10'dan az suyla ıslatılmış UN No. 0401 dipikril sülfit Sınıf 1 maddesidir.
546 Bitmiş levha, şerit veya kangal tel halindeki, 18 μm'den az kalınlıktaki UN No. 2009 kuru
zirkonyum Sınıf 4.2 maddesidir. Bitmiş levha, şerit veya kangal tel halindeki, 254μm veya daha
fazla kalınlıktaki kuru zirkonyum ADR zorunluluklarına tabi değildir.
547 Kendiliğinden ısınan haldeki UN No. 2210 maneb veya UN No. 2210 maneb müstahzarları,
Sınıf 4.2 maddeleridir.
548 Su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar çıkaran klorosilanlar Sınıf 4.3 maddeleridir.
549 Parlama noktası 23 °C'den düşük olan ve su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar çıkarmayan
klorosilanlar Sınıf 3 maddeleridir. Parlama noktası 23 °C'ye eşit veya daha yüksek olan ve su ile
temas ettiğinde alevlenebilir gazlar çıkarmayan klorosilanlar Sınıf 8 maddeleridir.
550 Kütük, çubuk veya külçe halindeki UN No. 1333 seryum Sınıf 4.1 maddesidir.
551 Parlama noktası 23 °C'den düşük olan izosiyanatların çözeltileri Sınıf 3 maddeleridir.
552 Toz veya diğer alevlenebilir şekillerdeki, aniden tutuşabilen metaller ve metal alaşımları Sınıf
4.2 maddeleridir. Toz veya diğer alevlenebilir haldeki su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar
çıkaran metaller ve metal alaşımları Sınıf 4.3 maddeleridir.
553 Bu hidrojen peroksit ve peroksiasetik asit karışımı, laboratuar testinde (bkz. Testler ve Kriterler
ElKitabı, kısım II, başlık 20) hem kavite durumda infilak etmemeli hem de aniden
parlamamalıdır ve kapalı olarak ısıtıldığında etki göstermemeli ve patlayıcı etki yapmamalıdır.
Formülasyon, termik olarak kararlı (50 kg ambalaj için 60 °C veya daha büyük kendiliğinden
hızlanan bozunma sıcaklığı) ve peroksiasetik asit ile uyumlu sıvı duyarlılığının azaltılması için
kullanılmalıdır. Bu kriterleri karşılamayan formülasyonlar, Sınıf 5.2 maddeleri olarak kabul
edilecektir (bkz. Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım II, paragraf 20.4.3(g)).
554 Su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar çıkaran metal hidritler Sınıf 4.3 maddeleridir. UN No.
2870 alüminyum borohidrit veya cihazlardaki UN No. 2870 alüminyum borohidrit Sınıf 4.2
maddeleridir.
555 Kendiliğinden tutuşmayan haldeki fakat su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar çıkaran,
zehirli olmayan yapıdaki metal talaşları ve tozları Sınıf 4.3 maddeleridir.
556 Kendiliğinden tutuşan organometalik bileşikler ve çözeltileri Sınıf 4.2 maddeleridir. Su ile
temas ettiğinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkarmayan veya kendiliğinden
tutuşmayan konsantrasyonlardaki organometalik bileşiklerin alevlenebilir çözeltileri Sınıf 3
maddeleridir.
557 Piroforik haldeki metal talaşları ve tozları Sınıf 4.2 maddeleridir.
558 Piroforik haldeki metal ve metal alaşımları Sınıf 4.2 maddeleridir. Su ile temas ettiğinde
alevlenebilir gazlar çıkarmayan ve piroforik olmayan veya kendiliğinden ısınmayan fakat
kolayca tutuşabilen metal ve metal alaşımları Sınıf 4.1 maddeleridir.
559 (Silindi)
560 Yüksek sıcaklıktaki sıvılar, b.b.b. 100 °C'de veya daha yüksek bir sıcaklıkta (erimiş metaller ve
erimiş tuzlar da dahil olmak üzere) ve parlama noktası kendi parlama noktasının altında olan
maddeler, Sınıf 9 maddeleridir (UN No. 3257).
561 Önemli ölçüde aşındırıcı özelliklere sahip kloroformatlar Sınıf 8 maddeleridir.
562 Kendiliğinden yanabilen organometalik bileşikler Sınıf 4.2 maddeleridir. Su ile tepkimeye giren
alevlenebilir organometalik bileşikler Sınıf 4.3 maddeleridir.
563 UN No. 1905 selenik asit, Sınıf 8 maddesidir.
564 UN No. 2443 vanadyum oksitriklorür, UN No. 2444 vanadyum tetraklorür ve UN No. 2475
vanadyum triklorür Sınıf 8 maddeleridir.
565 Hayvanların/insanların tıbbi/veteriner tedavisinden veya biyolojik araştırmalardan kalan ve
Sınıf 6.2 maddelerini içermesi muhtemel olmayan atıklar bu kayda ayrılacaktır.
Kontaminasyonu giderilmiş olan klinik atıklar veya daha önceden bulaşıcı maddeler içermiş
olan biyolojik araştırmalardan kalan atıklar, Sınıf 6.2 zorunluluklarına tabi değildir.
566 Kütlece %37'den fazla hidrazin içeren UN No. 2030 hidrazin sulu çözeltisi Sınıf 8 maddesidir.
567 (Silindi)
568 Belirlenen sınır değerinden daha düşük su içeriği bulunan baryum azit, UN No. 0224 ile Sınıf 1
maddesi kapsamındadır.
569-579 (Rezerve edildi)
580 (Silindi)
581 Bu kayıt %1 ila %4 oranında metilasetilen içeren propadien karışımları ve aşağıdaki karışımları
içerir.

Karışım

İçerik, % hacmen

5.4.1.1 doğrultusunda izin verilen teknik ad

Metilasetilen ve propadien, en fazla

Propan ve propilen, en fazla

C4 doymuş hidrokarbonlar, en fazla

P1

63

24

14

"Karışım P1"

P2

48

50

5

"Karışım P2"

 

582 Bu kayıt, diğerlerinin yanı sıra, aşağıdaki özelliklere sahip R... harfiyle belirtilmiş gaz karışımlarını kapsar:

 

Karışım

70 °C'de azami buhar basıncı (MPa)

50 °C'de asgari yoğunluk (kg/l)

5.4.1.1 doğrultusunda izin verilen teknik ad

F1

1,3

1,30

"Karışım F1"

F2

1,9

1,21

"Karışım F2"

F3

3,0

1,09

"Karışım F3"

 

NOT 1: Trikloroflorometan (soğutucu R 11), 1,1,2-trikloro-1,2,2-trifloroetan (soğutucu R 113), 1,1,1-
trikloro-2,2,2-trifloroetan (soğutucu R 113a), 1-kloro-1,2,2- trifloroetan (soğutucu R 133) ve 1 -kloro-
1,1,2-trifloroetan (soğutucu R 133b) Sınıf 2 maddeler değildir. Buna rağmen, bu gazlar F1 ila F3
karışımları bileşimleri içerisine girerler.
NOT 2: Referans yoğunluklar, dikloroflorometan (1,30 kg/l), diklorodiflorometan (1,21 kg/l) ve
klorodiflorometan (1,09 kg/l) yoğunluklarına karşılık gelir.
583 Bu kayıt, diğerlerinin yanı sıra, aşağıdaki özelliklere sahip gaz karışımlarını kapsar:
 

Karışım

70 °C'de azami buhar basıncı (MPa)

50 °C'de asgari yoğunluk (kg/l)

5.4.1.1 doğrultusunda izin verilen teknik ad

A

1.1

0,525

"Karışım A" ya da "Bütan"

A01

1,6

0,516

"Karışım A01"ya da "Bütan"

A02

1,6

0,505

"Karışım A02" ya da "Bütan"

A0

1,6

0,495

"Karışım A0" ya da "Bütan"

A1

2,1

0,485

"Karışım A1"

B1

2,6

0,474

"Karışım B1"

B2

2,6

0,463

"Karışım B2"

B

2,6

0,450

"Karışım B"

C

3.1

0,440

"Karışım C" ya da "Propan"

 

a Tanklarda taşıma için "Bütan" ya da "Propan" ticari adları sadece bütünleyici olarak kullanılabilir.
584 Bu gaz aşağıda belirtilen durumlarda ADR zorunluluklarına tabi değildir:
- Gaz halindeyken, en fazla %0,5 oranında hava içerdiğinde;
- Mukavemetini zayıflatabilecek kusurları bulunmayan metal kapsüllerde (sodor,
sparklet) tutulduğunda;
- Kapsül kapağının sızdırmazlığı sağlandığında;
- Bir kapsül bu gazdan en fazla 25 g içerdiğinde;
- Bir kapsül cm3 kapasite başına bu gazdan en fazla 0,75 g içerdiğinde.
585 (Silindi)
586 Hafniyum, titanyum ve zirkonyum tozları görülebilir miktarda su fazlası içermelidir. Islatılmış,
partikül ebadı 53μm veya fazla olan, mekanik şekilde üretilmiş olan veya ıslatılmış, partikül
ebadı 840μm veya daha fazla olan, kimyasal şekilde üretilmiş olan hafniyum, titanyum ve
zirkonyum tozları ADR zorunluluklarına tabi değildir.
587 Baryum stearat ve baryum titanat ADR zorunluluklarına tabi değildir.
588 Alüminyum bromür ve alüminyum klorürün katı haldeki hidratlı halleri ADR zorunluluklarına
tabi değildir.
589 (Silindi)
590 Demir klorür hekzahidrat ADR zorunluluklarına tabi değildir.
591 En fazla %3 oranında serbest asit içeren kurşun sülfat ADR zorunluluklarına tabi değildir.
592 Bu maddeleri taşımış olan temizlenmemiş boş ambalajlar (boş IBC'ler ve büyük ambalajlar
dahil), boş tankerler, boş sökülebilir tanklar, boş portatif tanklar, boş tank konteynerleri ve boş
küçük konteynerler ADR zorunluluklarına tabi değildir.
593 Tıbbi veya biyolojik numuneleri soğutması amaçlanan bu gaz, açık kriyojenik kaplara yönelik
4.1.4.1, ambalajlama talimatı P203 (6) hükümlerine uygun çift cidarlı kaplarda tutuluyorsa ADR
zorunluluklarına tabi değildir. (5.5.3'de belirtilen durum hariç).
594 İmalat ülkesinde geçerli olan hükümlere göre imal edilen ve doldurulan aşağıdaki nesneler ADR
gerekliliklerine tabi değildir:
(a) Aşağıdaki durumlarda, UN No. 1044 kazara tahliyeye karşı koruma sağlanmış yangın
söndürücüler:
- güçlü bir dış ambalaj içerisinde ambalajlandıkların ya da
- 4.1.4.1'de ambalaj talimatı P003'ün özel ambalajlama talimatı PP91'in
gerekliliklerini karşılayan büyük yangın söndürücüler olduklarında;
(b) UN No. 3164 nesneler, pnömatik ya da hidrolik, güçlü bir dış ambalaj içerisinde
ambalajlandıklarında kuvvet aktarımı, öz mukavemet ya da üretim sonucu olan iç gaz
basıncından daha fazla streslere karşı koymak üzere tasarlanmış.
NOT: "İmalat ülkesinde geçerli olan hükümler" ibaresi, imalat ülkesinde geçerli olan ya da
kullanım ülkesinde geçerli olan hükümler anlamına gelir.
596 Kadmiyum sülfür, kadmiyum sülfoselenit ve daha yüksek yağ asitlerinin (örneğin kadmiyum
stearat) kadmiyum tuzları gibi kadmiyum pigmentleri ADR zorunluluklarına tabi değildir.
597 Kütlece en fazla %10 oranında saf asit içeren asetik asit çözeltileri ADR zorunluluklarına tabi
değildir.
598 Aşağıda belirtilenler ADR zorunluluklarına tabi değildir:
(a) Aşağıdaki koşulları karşılayan yeni aküler:
- kaymayacak, düşmeyecek veya hasar görmeyecek şekilde sabitlenmişse;
- örneğin paletler üzerinde uygun şekilde istiflenmedilerse taşıma cihazları ile
temin edilmişlerse;
- dış taraflarında tehlikeli alkali veya asit izleri bulunmuyorsa;
- kısa devreye karşı korunmaları kaydıyla;
(b) Aşağıdaki koşulları karşılayan kullanılmış aküler:
- muhafazaları hasar görmemişse;
- örneğin paletler üzerine istiflenme yoluyla sızmayacak, kaymayacak,
düşmeyecek veya hasar görmeyecek şekilde sabitlenmişse;
- dış taraflarında tehlikeli alkali veya asit izleri bulunmadıkça;
- kısa devreye karşı korunmaları korunuyorlarsa.
"Kullanılmış aküler", normal hizmet ömrü sonunda geri dönüşüm için taşınan aküler anlamına
gelir.
599 (Silindi).
600 Kaynaşık ve katılaştırılmış vanadyum pentoksit ADR zorunluluklarına tabi değildir.
601 Perakende satış veya kişisel veya hane tüketimi için dağıtılması amacıyla üretilmiş ve
ambalajlanmış maddeler olan kullanıma hazır farmasötik ürünler (ilaçlar), ADR
zorunluluklarına tabi değildir.
602 Sarı ve beyaz fosfor içermeyen fosforlu sülfürlerin taşıma için kabul edilmez.
603 UN No. 1051'e veya UN No. 1614'e yönelik açıklamayı karşılamayan susuz hidrojen siyanürün
taşınması yasaktır. %3'ten daha az su içeren hidrojen siyanür (hidrosiyanik asit), pH değeri 2,5
± 0,5 ve sıvı berrak ve renksiz ise kararlıdır.
604-606 (Silindi)
607 Potasyum nitrat karışımları ve amonyum tuzlu sodyum nitrit taşıma için kabul edilmez.
608 (Silindi)
609 Tutuşabilir katışkılar içeren tetranitrometan taşıma için kabul edilmez.
610 %45'ten daha fazla hidrojen siyanür içeriyorsa bu maddenin taşınması yasaktır.
611 %0,2'den daha fazla tutuşabilir madde (karbon olarak hesaplanan herhangi bir organik madde
dahil) içeren amonyum nitrat, Sınıf 1'e ait bir maddenin veya nesnenin bileşeni olmadığı
takdirde taşıma için kabul edilemez.
612 (Rezerve edildi)
613 %10'dan fazla klorik asit içeren klorik asit çözeltisi ve sudan farklı herhangi bir sıvı ile klorik
asit karışımları taşıma için kabul edilemez.
614 2.2.61.1 kriterleri uyarınca oldukça zehirli olduğu kabul edilen konsantrasyonlardaki 2,3,7,8-
tetraklorodibenzo-p-dioksin (TCDD), taşıma için kabul edilemez.
615 (Rezerve edildi)
616 %40'tan fazla sıvı nitrik esterleri içeren maddeler 2.3.1'de belirtilen yüzeye sızma testini
geçecektir.
617 Patlayıcının tipine ilave olarak, söz konusu patlayıcının ticari adı da ambalaja işaretlenecektir.
618 1,2-bütadien içeren kaplarda gaz halindeki oksijen konsantrasyonu 50 ml/m3 değerini
aşmamalıdır.
619-622 (Rezerve edildi)
623 UN No.1829 kükürt trioksit inhibe edilecektir. %99,95 veya daha yüksek saflıktaki kükürt
trioksit, sıcaklığın 32,5 °C veya üzerinde tutulması kaydıyla inhibitör olmaksızın taşınabilir. Bu
maddenin tanklarda inhibitör olmaksızın asgari 32,5 °C'de taşınması için, "Transport under
minimum temperature of the product of 32,5 °C" ("Asgari 32,5 °C ürün sıcaklığında
taşıyın") ibaresi taşıma belgesinde yer alacaktır.
625 Bu nesneleri içeren ambalajlar aşağıdaki şekilde açık olarak işaretlenmelidir: "UN 1950
AEROSOLLER".
626-627 (Rezerve edildi)
632 Kendiliğinden alevlenebilir (piroforik) maddeler olarak düşünülmektedir.
633 Bu maddeyi içeren ambalajlar ve küçük kaplar şu işareti taşımalıdır: "Keep away from any
source of ignition" ("Herhangi bir ateş kaynağından uzak durun"). Bu işaret, sevkiyatta
bulunan ülkenin resmi dilinde olmalı ve ayrıca bu lisan İngilizce, Fransızca veya Almanca
değilse, taşıma işleminin gerçekleştiği ülkeler arasındaki sözleşmeler aksini belirtmedikçe
İngilizce, Fransızca veya Almanca olmalıdır.
634 (Silindi)
635 Nesnenin ambalaj, sandıklar veya nesnenin dışarıdan tanınmasını önleyecek herhangi bir
yöntemle kuşatılmış olmaması halinde, bu nesneleri içeren ambalajların model no. 9'a uygun bir
etiket taşımasına gerek yoktur.
636 (a) Teçhizatta yer alan piller, taşıma sırasında açık devre voltajının 2 voltun altına veya
deşarj olmamış pilin voltajının üçte ikisinin altına (hangisi düşükse, o dikkate alınmak üzere)
düşebileceği şekilde deşarj olmamalıdır.
(b) Ara işleme tesisine kadar:
- Ayıklama, bertaraf ya da geri dönüşüm amacıyla taşınmak üzere toplanan ve
teslim edilen, ekipman içerisinde bulunmayan ve her birinin brüt kütlesi 500
g'dan fazla olmayan lityum piller ya da bataryalar veya Watt-saat değeri 20
Wh'den fazla olmayan lityum iyon piller, Watt-saat değeri 100 Wh'den fazla
olmayan lityum iyon bataryalar, lityum içeriği 1 g'dan fazla olmayan lityum
metal piller ve toplam lityum içeriği 2 g'dan fazla olmayan lityum metal
bataryalar; ayrıca 
- Temizleme, sökme, geri dönüşüm veya bertaraf için toplanan taşımaya
verilen, özel hanelerden gelen teçhizat içinde bulunan lityum piller ve
bataryalar;
NOT: “Özel hanelerden gelen teçhizat” özel hanelerden gelen teçhizatı ve
ticari, endüstriyel, kurumsal ve diğer kaynaklardan gelen, fakat niteliği ve
miktarı itibariyle özel hanelerden gelenlere benzer olan teçhizatı ifade eder.
Gerek özel hanelerde gerekse özel hane dışındaki kullanıcılarca kullanılma
ihtimali bulunan teçhizat, her halükarda, özel hanelerden gelen teçhizatı
ifade eder.
aşağıdaki koşulları karşıladıkları takdirde, özel hüküm 376 ve paragraf 2.2.9.1.7 dahil
olmak üzere ADR'nin diğer hükümlerine tabi değildir:
(i) Ek zorunluluklar 1 ve 2 haricinde 4.1.4.1'in ambalajlama talimatı P909'un
hükümleri geçerli olacaktır;
(ii) Taşıma ünitesi başına lityum pil veya bataryaların toplam miktarının 333
kg'yi geçmemesini sağlamak için yerinde bir kalite güvence sistemi
uygulanır;
NOT: Karışım içerisindeki toplam lityum pil ve batarya miktarı, kalite
güvence sistemine dahil edilen bir istatistiksel yöntem ile değerlendirilebilir.
Kalite güvence kayıtlarının bir kopyası talep üzerine yetkili makama
sunulacaktır.
(iii) Ambalajlar "BERTARAF EDİLECEK LİTYUM BATARYALAR" ya da
"GERİ DÖNÜŞTÜRÜLECEK LİTYUM BATARYALAR" şeklinde
işaretlenir.
Lityum pil veya batarya içeren teçhizat, 4.1.4.1'in ambalajlama talimatı P
909 (3) uyarınca ambalajsız veya paletler üzerinde taşınıyorsa, bu işaret,
alternatif olarak araçların veya konteynerlerin dış yüzeyine uygulanabilir.
637 Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar ile genetiği değiştirilmiş organizmalar, insanlar ve
hayvanlar için tehlikeli olmayan fakat hayvanları, bitkileri, mikrobiyolojik maddeleri ve
ekosistemleri doğal olarak meydana gelemeyecek şekilde değiştirebilen maddelerdir. Genetiği
değiştirilmiş mikroorganizmalar ve genetiği değiştirilmiş organizmalar, menşe, geçiş ve varış
ülkelerinin yetkili makamları tarafından kullanımına izin verilmiş olmaları halinde ADR
zorunluluklarına tabi değildir3.
Canlı omurgalı veya omurgasız hayvanlar, madde başka bir şekilde taşınabiliyorsa, bu UN
numarası kapsamında sınıflandırılmış olan maddeleri taşımak için kullanılamaz.
Bu UN numarası kapsamında kolayca yok olabilen maddelerin taşınması için gerekli bilgiler
sağlanmalıdır; örneğin: "Cool at +2 °/+4 °C" ("+2 °/+4 °C'de soğutun") veya "Carry in
frozen state" ("Donmuş halde taşıyın") veya "Do not freeze" ("Dondurmayın").
638 Kendiliğinden tepkimeye giren maddelerle ilgili maddelerdir (bkz. 2.2.41.1.19).
639 Bkz. 2.2.2.3, sınıflandırma kodu 2F, UN No. 1965, Not 2.
640 Bölüm 3.2, Tablo A, sütun (2)'de bahsedilen fiziksel ve teknik özellikler, aynı ambalajlama
grubundaki maddelerin ADR tanklarında taşınmasına yönelik farklı tank kodlarını
belirlemektedir.
Tankta taşınan ürünün söz konusu fiziksel ve teknik özelliklerinin tanımlanması için, yalnızca
ADR tanklarının taşınması halinde, taşıma belgesinde istenen bilgilerin yanı sıra şunlar da
eklenecektir:
"Özel hüküm 640X". Burada X, Bölüm 3.2, Tablo A, sütun (6)'daki özel hüküm 640'a yapılan
referansın ardından gelen ilgili büyük harftir.
Spesifik bir UN numarasına ait spesifik bir ambalajlama grubunun maddeleri için, en azından en
sıkı şartları karşılayan tank tipindeki taşıma işlemleri halinde bu bilgilerden feragat edilebilir.
642 1.1.4.2 kapsamında yetki verildiği durumlar hariç olmak üzere, UN Model Düzenlemeleri'nin
bu kaydı, serbest amonyak içeren gübre amonyaklayıcı çözeltilerin taşınması için kullanılamaz.
643 Taş veya agrega asfalt karışımı, Sınıf 9 zorunluluklarına tabi değildir.
644 Bu madde, aşağıdakilerin sağlanması koşuluyla taşımaya verilebilir:
- Taşınan maddenin %10'luk bir sulu çözeltide ölçülen pH değerinin 5 ve 7 arasında
olması;
- Çözeltinin, klor seviyesinin %0,02'yi aşabileceği miktarlarda klor bileşiği veya
%0,2'den fazla tutuşabilir malzeme içermemesi;
645 Bölüm 3.2, Tablo A, sütun (3b)'de anılan sınıflandırma kodu, sadece taşıma işleminden önce
ADR'ye Taraf Ülkenin yetkili makamının onayı üzerine kullanılabilir. Onay, sınıflandırma
onayı belgesi şeklinde yazılı olarak verilmeli (bkz. 5.4.1.2.1 (g)) ve kendine özgü bir referansı
olmalıdır. 2.2.1.1.7.2'deki prosedür kapsamında bir alt gruba atama yapıldıysa, yetkili makam,
Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım I, Başlık 16, Test Serisi 6'dan elde edilen test verileri temel
alınarak doğrulanacak olan geçerli sınıflandırmayı talep edebilir.
646 Buhar aktivasyon prosesi ile üretilen karbon ADR zorunluluklarına tabi değildir.
647 Kütlece en fazla %25 oranında saf asit içeren gıda saflığında sirke veya asetik asit maddelerinin
taşınması sadece aşağıdaki şartlara tabidir:
(a) IBC'ler ve büyük ambalajlar da dahil olmak üzere ambalajlar ve tanklar, gıda
saflığında sirke/asetik asidin aşındırmasına kalıcı olarak dirençli paslanmaz çelikten
veya plastik maddelerden mamul olacaktır;
(b) IBC'leri ve büyük ambalajlar da dahil olmak üzere ambalajlar ve tanklar en azından
yılda bir defa gözle muayeneye tabi tutulacaktır. Muayenenin sonucu kayıt edilecek
ve kayıtlar en azından bir yıl süre ile saklanacaktır. IBC'ler ve büyük ambalajlar da
dahil olmak üzere hasarlı ambalajlar ve tanklar doldurulmayacaktır;
(c) IBC'ler ve büyük ambalajlar da dahil olmak ambalajlar ve tanklar, ürün dışarı
taşmayacak veya dış yüzeylere yapışmayacak şekilde doldurulacaktır;
(d) Contalar ve kapaklar gıda saflığında sirke/asetik aside dirençli olacaktır. IBC'ler ve
büyük ambalajlar da dahil olmak üzere ambalajların ve tankların, normal taşıma
koşullarında sızıntı olmayacak şekilde ambalajlayan veya dolduran tarafından
hermetik sızdırmazlığı sağlanacaktır;
(e) 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 ve 4.1.1.8'deki genel ambalajlama
şartlarını karşılayan, cam veya plastikten mamul iç ambalajlara sahip kombine
ambalajlar (bkz. 4.1.4.1, ambalajlama talimatı P001) kullanılabilir;
ADR'nin diğer hükümleri geçerli değildir.
648 Hava almayacak şekilde kapatılmış ambalajlar şeklindeki mukavva levhalar, kağıt şeritler,
pamuk-yün yumakları, plastik malzemeden mamul örtüler gibi, bu pestisite emdirilmiş nesneler,
ADR hükümlerine tabi değildir.
649 (Silindi)
650 Ambalaj kalıntılarından, katılaşmış ve sıvı boya kalıntılardan oluşan atıklar, ambalajlama grubu
II'nin koşulları kapsamında taşınacaktır. UN No. 1263, ambalajlama grubu II'nin hükümlerine
ek olarak, atık ayrıca aşağıdaki gibi ambalajlanabilir ve taşınabilir:
(a) Atıklar, 4.1.4.1, ambalajlama talimatı P002 veya 4.1.4.2, ambalajlama talimatı IBC06
uyarınca ambalajlanabilir;
(b) Atık, tam duvarlara sahip üst ambalajlarda tip 13H3, 13H4 ve 13H5 esnek IBC'ler
içine ambalajlanabilir;
(c) (a) veya (b) kapsamında belirtilen ambalajlar ve IBC'ler üzerindeki testler, katılar
bakımından, ilgisine göre Bölüm 6.1 veya 6.5'in şartlarına uygun olarak, ambalajlama
grubu II performans seviyesinde yürütülebilir.
Testler, taşımaya hazırlanan atığın temsili numunesiyle doldurulmuş şekildeki
ambalajlarda ve IBC'lerde yürütülebilir.
(d) Tam duvarlara sahip örtülü araçlarda, kapalı konteynerlerde veya örtülü büyük
konteynerlerde, dökme yük taşımacılığına izin verilmiştir. Araçların ve konteynerlerin
gövdesi, örneğin uygun ve yeterince sağlam bir iç astar kullanılarak sızdırmaz olacak
veya sızdırmaz hale getirilecektir.
(e) Atık, bu özel hükmün koşulları kapsamında taşınıyorsa, mallar taşıma belgesinde
5.4.1.1.3 uyarınca aşağıdaki şekilde beyan edilecektir:
"UN 1263 ATIK BOYA, 3, II, (D/E)" veya
"UN 1263 ATIK BOYA, 3, PG II, (D/E)".
651 Araç başına net patlayıcı kütlesinin 3000 kilogramı aşmaması kaydıyla, taşıma ünitesi başına
net patlayıcı kütlesi 4000 kilogramı aşmaması halinde Özel hüküm V2 (1), uygulanmaz.
652 Bölüm 6.2'nin şartlarını karşılamayan fakat sıcak hava balonu veya sıcak hava zeplin yakıtı
kapları olarak kullanım için ulusal havacılık hükümleri uyarınca yapılmış ve onaylanmış olan
östenitik paslanmaz çelik, ferritik ve östenitik çelik (Duplex çelik) ve kaynaklı titanyum kaplar,
hizmete (ilk muayene tarihi) 1 Temmuz 2004 tarihinden önce alındılarsa, şu koşulları
karşılamaları kaydıyla karayolunda taşınabilir:
(a) 6.2.1'in genel koşullarına uygunluk gösterilmesi;
(b) Kapların tasarımının veya üretiminin, ulusal bir hava taşımacılığı makamı tarafından
havacılıkta kullanım için onaylanmış olması;
(c) 6.2.3.1.2'den farklı olmak üzere, hesaplama basıncı +40° C'lik azaltılmış azami ortam
sıcaklığından edilir; bu durumda:
(i) 6.2.5.1'den farklı olarak, silindirler asgari Rm > 450 MPa, εA > %20 (εA =
kopma uzaması) şartlarını karşılayan, haddelenmiş ve tavlanmış ticari
saflıktaki titanyumdan imal edilecektir;
(ii) östenitik paslanmaz çelik ve ferritik ve östenitik çelik (Duplex çelik)
silindirler, +40° C'lik azaltılmış azami ortam sıcaklığından elde edilen bir
hesaplama basıncında, asgari garanti edilen akma mukavemetinin (Re)
%85'ine kadar gerilme düzeyi ile kullanılabilir;
(iii) kaplar, nominal basıncı 26 bar olan bir basınç tahliye cihazıyla donatılacak
ve bu kapların test basıncı en az 30 bar olacaktır;
(d) (c)'nin muafiyetleri uygulanmıyorsa, kaplar 65° C referans sıcaklığa göre tasarlanacak
ve kullanım ülkesinin yetkili makamı tarafından belirtilen nominal bir basınca sahip
basınç tahliye cihazlarıyla donatılacaktır;
(e) Kapların ana gövdesi, yapısal hücreli bir köpük veya benzer bir malzemeden mamul
en az 25 mm kalınlıkta dış, suya dirençli ve koruyucu bir tabakayla kaplanacaktır;
(f) Taşıma sırasında kap, bir sandığa veya ek bir güvenlik cihazına sıkı bir şekilde
sabitlenecektir;
(g) Kaplar, kapların yalnızca sıcak hava balonları veya sıcak hava zeplinlerinde kullanıma
yönelik olduğunu beyan eden net, görülebilir bir etiketle işaretlenecektir;
(g) Hizmet süresi (ilk muayene tarihinden itibaren) 25 yılı geçmeyecektir.
653 Azami 15,2 MPa.litre (152 bar.litre) test basıncı kapasiteli ürüne sahip tüplerde bu gazın
taşınması, aşağıdaki koşullar sağlanıyorsa ADR'nin diğer hükümlerine tabi olmaz.
- Tüplere ilişkin yapım ve test hükümlerine uyulması;
- Tüplerin, kombine ambalajlara ilişkin Kısım 4 şartlarını karşılayan dış ambalajlara
yerleştirilmesi. 4.1.1.1, 4.1.1.2 ve 4.1.1.5 ila 4.1.1.7'nin genel ambalajlama
hükümlerine uyulacaktır;
- Tüpler, diğer tehlikeli mallarla birlikte ambalajlanmamıştır;
- Bir ambalajın toplam brüt kütlesi 30 kilogramı aşmamaktadır ve
- Her bir ambalaj, sıkıştırılmış argon için "UN 1006", karbon dioksit için "UN 1013",
sıkıştırılmış helyum için "UN 1046", sıkıştırılmış azot için "UN 1066" ile açıkça ve
dayanıklı şekilde işaretlenmiştir. Bu işaret, en az 100 mm'ye 100 mm ölçüsünde bir
hatla etrafı çevrilmiş baklava şekilli bir alanla gösterilecektir.
654 5.4.1.1.3 kapsamında ayrı ayrı toplanan ve sevk edilen atık çakmaklar, imha amacıyla bu kayıt
altında taşınabilir. Bunların, basıncın ve tehlikeli atmosferlerin birikimini önlemeye yönelik
tedbirler alınmışsa, kazara boşaltıma karşı korunmasına gerek yoktur.
Sızdırma yapan veya ciddi ölçüde deforme olmuş çakmaklar dışındaki atık çakmaklar,
ambalajlama talimatı P003 kapsamında ambalajlanacaktır. Ayrıca aşağıdaki hükümler de
geçerlidir:
- Yalnızca azami kapasitesi 60 litre olan sert ambalajlar kullanılacaktır;
- Ambalajlar, herhangi bir tutuşmayı önlemek için suyla ya da diğer uygun koruma
malzemesiyle doldurulacaktır;
- Normal taşıma koşullarında, çakmakların tüm ateşleme mekanizmaları, tamamen
koruyucu malzeme ile kapatılmış olacaktır;
- Ambalajlar, alevlenebilir atmosfer oluşumunu ve basınç birikimini önlemek amacıyla
yeterli ölçüde havalandırılacaktır;
- Ambalajlar, sadece havalandırılmış veya açık araçlarda ya da konteynerlerde
taşınacaktır.
Sızıntı yapan veya ciddi ölçüde deforme olmuş çakmaklar, tehlikeli basınç birikimini önlemek
üzere uygun önlemler alınması kaydıyla kurtarma ambalajlarında taşınacaktır.
NOT: 4.1.4.1'deki P002 ambalajlama talimatının 201 özel hükmü ile PP84 ve RR5 özel
hükümleri atık çakmaklara uygulanmaz.
655 97/23/EC sayılı Direktif4 veya 2014/68/EU Direktifi5 kapsamında tasarlanmış, yapılmış,
onaylanmış ve işaretlenmiş olan ve nefes alma aparatları için kullanılan tüpler ile kapakları,
Bölüm 6.2'ye uygunluk göstermeksizin taşınabilir. Bunun için, bunların 6.2.1.6.1'de belirtilen
muayenelere ve testlere tabi tutulmaları ve 4.1.4.1, ambalajlama talimatı P200'de belirtilen
testler arasındaki sure aralığının aşılmaması gerekmektedir. Hidrolik basınç testi için kullanılan
basınç, 97/23/EC4 sayılı Direktif veya 2014/68 EU Direktifi5 uyarınca tüp üzerinde işaretlenir.
656 (Silindi)
657 Bu kayıt, sadece teknik olarak saf maddeler için kullanılır; LPG karışımları için, bkz. UN No.
1965 veya 2.2.2.3 NOT 2 ile bağlantılı olarak bkz. UN No. 1075.
658 EN ISO 9994:2006 + A1:2008 ile uyumlu UN No. 1057 ÇAKMAKLAR. "Çakmaklar -
Güvenlik Şartnamesi" ve UN No. 1057 ÇAKMAK GAZI KARTUŞLARI, aşağıdaki şartları
sağlaması halinde, sadece 3.4.1, a ila h hükümleri, 3.4.2 (toplam brüt kütlesi 30 kg. olanlar
hariç), 3.4.3 (toplam brüt kütlesi 20 kg. olanlar hariç), 3.4.11 ve 3.4.12, hükümlerine uygun
olarak taşınabilir:
(a) Her ambalajın toplam brüt kütlesi, 10 kg.'dan fazla değildir;
(b) Kütlesi 100 kg.'dan fazla olmayan ambalajlar bir araçta veya büyük konteynerde
taşınır ve
(c) Her dış ambalaj, açıkça ve dayanıklı şekilde uygun olarak "UN 1057 ÇAKMAKLAR"
veya "UN 1057 ÇAKMAK GAZI KARTUŞLARI" şeklinde işaretlenecektir.
659 Bölüm 3.2 Tablo A Sütun (9a) ve Sütun (11)'de PP86 veya TP7 olarak tahsis edilen ve bu
yüzden havanın buhar boşluğundan çıkarılmasına gereksinim duyan maddeler, bu UN numarası
altında taşımada kullanılmazlar, fakat Bölüm 3.2 Tablo A'da listelenen ilgili UN numaralarıyla
taşınırlar.
NOT: Bkz. 2.2.2.1.7
660 Yakıt gazı içeren motorlu araçlara monte edilmek üzere tasarlanmış yakıt gazı muhafaza
sistemlerinin taşınmasında aşağıdaki şartların sağlanması halinde, ADR'nin alt başlıkları
4.1.4.1, Bölüm 5.2, Bölüm 5.4 ve Bölüm 6.2'nin uygulanmasına gerek yoktur:
(a) Yakıt gaz muhafaza sistemleri, uygunluğuna göre, ECE Yönetmeliği No. 67 Düzeltme
26, ECE Yönetmeliği No. 110 Düzeltme 17 veya ECE Yönetmeliği No. 1158 veya EC
Yönetmeliği No. 79/20099 şartlarını, EU Yönetmeliği No. 406/201010 ile birlikte
sağlayacaktır.
(b) Yakıt gaz muhafaza sistemleri, sızdırmaz olmalıdır ve emniyeti etkileyebilecek
herhangi bir dış hasar belirtisi göstermemelidir.
NOT 1: Kriterler, ISO 11623:2002 Taşınabilir gaz tüpleri - Periyodik muayene ve kompozit gaz
tüplerinin testi (veya ISO DIS 19078 Gaz tüpleri - Tüp montajı muayenesi ve yüksek basınçlı
tüplerin otomotiv araçları için yakıt olarak kullanılan doğalgazın araç üzerinde depolanması
amacıyla yeniden yeterliliğinin belirlenmesi) standardında bulunabilir.
NOT 2: Eğer yakıt gaz muhafaza sistemleri, sızdırmaz değilse veya fazla doldurulmuşsa veya
emniyetini etkileyecek bir hasar görürse, sadece ADR'ye uyumlu basınçlı kurtarma kaplarında
taşıma yapılacaktır.
(c) Eğer gaz muhafaza sistemi, iki vanaya veya hat üzerinde daha fazlası varsa, taşımanın
normal şartları altında, iki valf gaz sızdırmayacak şekilde çok sıkı şekilde kapatılmış
olmalıdır. Eğer tek valf varsa veya tek valf çalışır vaziyette ise, basınç tahliye cihazı
haricindeki tüm açıklıklar, normal taşıma koşulları altında gaz sızdırmayacak şekilde
çok sıkı şekilde kapatılacaktır.
(d) Yakıt gazı muhafaza sistemleri, basınç tahliye cihazının tıkanmasını veya valflere
herhangi bir hasarı ve yakıt gaz sistemlerinin herhangi başka basınçlı parçası ve
normal taşıma koşulları altında sehven gazın dışarı çıkmasını önleyecek şekilde
taşınmalıdır. Yakıt gazı muhafaza sistemleri, kaymayı, yuvarlanmayı veya dikey
hareketi önleyecek şekilde sabitlenmelidir.
(e) Yakıt gazı muhafaza sistemleri, 4.1.6.8 (a), (b), (c), (d) veya (e) hükümlerini
sağlamalıdır.
(f) Eğer yakıt gaz muhafaza sistemleri bir taşıma cihazında taşınmadığı sürece, Bölüm
5.2'nin işaretleme ve etiketleme hükümleri karşılanacaktır. Böyle bir durumda,
işaretler ve tehlike etiketleri, taşıma cihazına takılacaktır.
(g) Dokümantasyon
Bu özel hükümle uyumlu olarak taşınan her sevkiyat, en azından aşağıdaki bilgilere
sahip bir taşıma belgesiyle taşınacaktır:
(i) Yakıt gaz muhafaza sistemlerindeki gazın UN numarası, UN harflerinden
sonra gelir;
(ii) Gazın uygun sevkiyat adı;
(iii) Etiket model numarası;
(iv) Yakıt gaz muhafaza sistemlerinin numarası;
(v) Sıvılaştırılmış gazlarda, her yakıt gaz muhafaza sistemindeki gazın kg.
cinsinden net kütlesi ve sıkıştırılmış gazlarda, nominal çalışma basıncı ile
takip edilen her yakıt gaz muhafaza sisteminin litre cinsinden su kapasitesi;
(vi) Gönderenin ve alıcının isimleri ve adresleri.
(i)'den (v)'e kadar olan kısım, aşağıdaki örneklerden birine uygun görünecektir:
Örnek 1: UN 1971 doğalgaz, toplam 50 l sıkıştırılmış 2.1, 1 yakıt gaz muhafaza sistemi, 200 bar
Örnek 2: UN 1965 hidrokarbon gaz karışımı, sıvılaştırılmış, b.b.b., 2.1 3 yakıt gazı muhafaza
sistemi, gazın her 15 kg'lık net kütlesi.
NOT: ADR'nin tüm diğer hükümleri uygulanacaktır.
661 (Silindi)
662 Sadece gemi ya da hava aracında kullanılan ve Bölüm 6.2'nin hükümlerine uygun olmayan
silindirler, silindirlerin onay veren ülkenin yetkili makamı tarafından tanınan bir standarda
uygun olarak tasarlanmış ve inşa edilmiş olmaları ve aşağıdakiler dahil olmak üzere ADR'nin
ilgili tüm diğer gerekliliklerinin karşılanması koşuluyla dolum ya da inceleme ve ardından geri
dönüş amacıyla taşınabilir:
(a) Silindirler, 4.1.6.8'e uygun valf koruması ile taşınacaktır;
(b) Silindirler, 5.2.1 ve 5.2.2'ye uygun olarak işaretlenecek ve etiketlenecektir ve
(c) 4.1.4.1'in ambalajlama talimatı P200'ün ilgili tüm dolum gerekliliklerine uyulacaktır.
Taşıma evrakı şu ibareyi içerecektir: "Özel hüküm 662 uyarınca taşıma".
663 Bu kayıt sadece yenileme, onarım, rutin bakım, yeniden imal etme ya da yeniden kullanım
haricinde malzemesinin bertarafı, geri dönüşümü ya da geri kazanımı tehlikeli malların
taşımasında kullanılmış olan ve taşımaya teslim edildiklerinde sadece ambalaj parçalarına
yapışan tehlikeli mal kalıntıları haricinde boşaltılmış olan ambalajlar, büyük ambalajlar ya da
IBC'ler veya bunların parçaları için kullanılabilir.
Kapsam:
Iskarta, boş, temizlenmemiş ambalajlar içerisinde bulunan kalıntılar sadece 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 ya
da 9 sınıfı tehlikeli mallara ait olacaktır. Ayrıca bunlar aşağıdaki gibi olmayacaktır:
- Ambalajlama grubu I'e atanan ya da Bölüm 3.2 Tablo A'da yer alan Sütun (7a)'da "0"
atanan maddeler veya
- Sınıf 3 ya da Sınıf 4.1 duyarlılığı azaltılmış patlayıcı maddeler olarak sınıflandırılan
maddeler veya
- Sınıf 4.1 kendiliğinden tepkimeye giren maddeler olarak sınıflandırılan maddeler veya
- Radyoaktif malzemeler veya
- Asbest (UN 2212 ve UN 2590), poliklorlanmış bifeniller (UN 2315 ve UN 3432) ve
polihalojenlenmiş bifeniller, halojenlenmiş monometildifenilmetanlar veya
polihalojenlenmiş terfeniller (UN 3151 ve UN 3152).
Genel hükümler:
Sınıf 5.1'e ait bir risk ya da ikincil risk oluşturan kalıntılar bulunan ıskarta, boş, temizlenmemiş
ambalajlar, diğer ıskarta, boş, temizlenmemiş ambalajlar ile birlikte ambalajlanmayacak ya da
diğer ıskarta, boş, temizlenmemiş ambalajlar ile birlikte aynı konteyner, araç ya da dökme yük
konteynerine yüklenmeyecektir.
Bu kayıt için geçerli olan hükümlere uygunluğu sağlamak için yükleme sahasında, belgelenmiş
bir ayıklama prosedürü uygulanacaktır.
NOT: ADR'nin tüm diğer hükümleri geçerlidir.
664 Bu kayıt kapsamındaki maddeler sabit tanklarda (tankerler) ya da sökülebilir tanklarda
taşındığında, bu tanklar ek cihazlarla donatılabilir.
Ek cihazlar:
- tankın boşaltılması sırasında UN 1202, UN 1993 ambalajlama grubu III, UN 3082
eklerin ya da tehlikeli olmayan maddelerin dağıtılmasına yönelik servis donanımının
parçasıdır;
- tankın servis donanımının tahliye cihazına kalıcı olarak bağlanmış bağlantı boruları ve
hortumlar, kapatma cihazları, pompalar ve dozaj cihazları gibi elemanlardan oluşur;
- gövdenin entegre bir parçası olan, tank ya da tankerin dış cephesine kalıcı olarak
sabitlenen muhafaza araçlarını içerir.
Alternatif olarak, ek cihazlar ambalajlarla bağlantı sağlamak için konektörlere sahip olabilir. Bu
durumda, ambalajın kendisi ek cihazın bir parçası olarak görülmez.
Yapılandırmaya bağlı olarak aşağıdaki gereklilikler geçerli olacaktır:
(a) Muhafaza aracının yapısı:
(i) Gövdenin entegre bir parçası (örneğin; tank bölmesi) olarak bunlar Bölüm
6.8'in ilgili hükümlerini karşılayacaktır.
(ii) Tank ya da tankerin dış cephesine kalıcı olarak sabitlendiğinde, aşağıdaki
hükümlere uygun olmaları koşuluyla bunlar ADR'nin yapı hükümlerine tabi
değildir:
Bunlar metal malzemeden mamul olacak ve aşağıdaki asgari cidar kalınlığı
gerekliliklerine uygun olacaktır:

Malzeme

Asgari cidar kalınlığı a

Östenitik paslanmaz çelik

2,5 mm

Diğer çelikler

3 mm

Alüminyum alaşımlar

4 mm

%99.80 saf alüminyum

6 mm

 

a Çift cidarlı muhafaza araçları için, dış metal cidar ve iç metal cidarın
toplam kalınlığı, öngörülen cidar kalınlığına uygun olacaktır.
Kaynak işlemi, 6.8.2.1.23'ün birinci paragrafına göre yürütülebilir, ancak
kaynak kalitesini doğrulamak için diğer uygun yöntemler uygulanabilir.
(iii) Ek cihaza bağlanabilen ambalajlar metal ambalaj olacak ve söz konusu ek
için geçerli olan şekilde Bölüm 6.1'in ilgili yapı gerekliliklerini
karşılayacaktır.
(b) Tank onayı
Ek cihazın, tankın orijinal tip onayına dahil edilmemesi durumunda, ek cihazlarla
donatılan ya da bunlarla donatılması amaçlanan tanklar için 6.8.2.3.4 hükümleri
geçerli olacaktır.
(c) Muhafaza aracı ve ek cihazların kullanımı
(i) Yukarıda (a) (i) olması durumunda, ilave gereklilik yoktur.
(ii) Yukarıda (a) (ii) olması durumunda, muhafaza aracının toplam kapasitesi
araç başına 400 litreyi aşmayacaktır.
(iii) Yukarıda (a) (iii) olması durumunda, 7.5.7.5 ve 8.3.3 geçerli değildir.
Ambalajlar, sadece tankın boşaltılması sırasında ek cihaza bağlanabilir.
Taşıma sırasında, sızdırmaz olması için kapaklar ve konektörler kapalı
olacaktır.
(d) Ek cihazlara yönelik test
Ek cihaz için 6.8.2.4 hükümleri geçerli olacaktır. Fakat yukarıda (a) (ii) olması
durumunda, tankın ilk, ara ya da periyodik muayenesi sırasında, ek cihazın muhafaza
aracı sadece dış bir görsel inceleme ve sızdırmazlık testine tabi tutulur. Sızdırmazlık
testi en az 0,2 bar test basıncında gerçekleştirilir.
NOT: Yukarıda (a) (iii)de açıklanan ambalajlar için ADR'nin ilgili hükümleri geçerli
olacaktır.
(e) Taşıma evrakı
Söz konusu ek için, sadece 5.4.1.1.1 (a) ila (d) uyarınca gerekli bilgilerin taşıma
evrakına eklenmesi gerekir. Bu durumda, "ek cihaz" açıklaması, taşıma evrakına
eklenir.
(f) Sürücülerin eğitimi
Bu maddenin tanklar içerisinde taşınmasına yönelik olarak 8.2.1 uyarınca eğitilmiş
olan sürücülerin, eklerin taşınması için ilave eğitime ihtiyacı yoktur.
(g) Levha takma ya da işaretleme
Sabit tankın (tanker ya da sökülebilir tankın Bölüm 5.3 uyarınca bu kayıt kapsamında
taşınması için levha takılması ya da işaretlenmesi, ek bir cihazın ya da bunun içinde
taşınan eklerin varlığından etkilenmez.
665 Öğütülmemiş taş kömürü, kok ve antrasit, Sınıf 4.2, ambalajlama grubu III sınıflandırma
kriterlerini karşılıyorsa, ADR zorunluluklarına tabi değildir.
666 Özel hüküm 240, 312 ve 385 uyarınca UN No. 3166 veya UN No. 3171'e tahsis edilen araçlar
ve UN No. 3171'e tahsis edilen batarya ile çalışan donanım ve bu araçların ihtiva ettikleri ve
kendilerinin veya donanımlarının çalışması için gerek duyulan her türlü tehlikeli mal, bir yük
olarak taşındığında, aşağıdaki koşulların karşılanması kaydıyla, ADR'nin diğer hükümlerine tabi
değildir:
(a) Sıvı yakıtlar için, motor veya donanım ve yakıt deposu arasındaki her türlü valf,
donanımın çalışır durumda kalması için gerekli olmadıkça kapalı olmalıdır. Uygun
olan yerlerde, araçlar dikey olarak yüklenmeli ve devrilmeye karşı sabitlenmelidir.
(b) Teçhizatın çalışır durumda kalması için gerekli olmadıkça, gaz yakıtları için, gaz
deposu ile motor arasındaki valf kapalı ve elektrik kontağı açık olmalıdır;
(c) Metal hidrit depolama sistemleri, üretim ülkesinin yetkili makamınca onaylanacaktır.
Üretim ülkesi ADR'ye taraf ülke değilse, onay, ADR'ye taraf ülkenin yetkili makamı
tarafından tanınacaktır.
(d) (a) ve (b) hükümleri, sıvı veya gaz yakıtı boşaltılmış araçlar için geçerli değildir.
NOT 1: Sıvı yakıt deposu boşaltıldığında ve araç yakıt eksikliği sebebiyle
çalışamadığı zaman aracın sıvı yakıt taşımadığı düşünülür. Yakıt hatları, yakıt
filtreleri ve enjektörler gibi araç bileşenleri, sıvı yakıtlar taşımadığı düşünüldüğünde
temizlenmeleri, boşaltılmaları veya arındırılmaları gerekmez. Ayrıca, sıvı yakıt
deposunun temizlenmesi veya arındırılması gerekmez.
NOT 2: Bir araç, gaz yakıt tankları, sıvı (sıvılaştırılmış gazlar) taşımıyor, tanklar
içindeki basınç 2 bar basıncı aşmıyor ve yakıt kapatma veya izolasyon valfi kapalı ve
sabitlenmiş ise, gaz yakıt içermiyor sayılacaktır.
667 (a) Üretim öncesi prototip lityum pil veya bataryalar ya da 100'den az pil veya bataryadan
oluşan, küçük bir üretim partisine ait batarya veya lityum pil veya bataryalar araca, motora veya
makineye monte edildiğinde, 2.2.9.1.7 (a) zorunlulukları uygulanmaz;
(b) Hasarlı veya kusurlu araç, motor veya makinelerdeki lityum pil veya bataryalara
2.2.9.1.7 zorunlulukları uygulanmaz. Bu tür durumlarda aşağıdaki koşullar
karşılanacaktır:
(i) Hasar veya kusurun pil veya bataryanın güvenliği üzerinde önemli etkisi
yoksa, hasarlı ve arızalı araçlar, motorlar veya makineler, uygunluğuna göre
özel hüküm 363 veya 666'da tanımlanan koşullar altında taşınabilir;
(ii) Hasar veya kusurun pil veya bataryanın güvenliği üzerinde önemli etkisi
varsa, lityum pil veya batarya çıkarılacak ve özel hüküm 376'ya göre
taşınacaktır;
Bununla beraber, pil veya bataryayı güvenli şekilde çıkarmak veya pil veya bataryanın
durumunu doğrulamak mümkün değilse, araç, motor veya makine, (i)'de belirtildiği
gibi çekilebilir veya taşınabilir.
668 Yol işaretlerini uygulamak amacına yönelik yüksek sıcaklıklı maddeler, aşağıdaki koşulların
karşılanması kaydıyla ADR gereklerine tabi değildir:
(a) Sınıf 9 dışında başka bir sınıfın kriterlerini karşılamazlar;
(b) Kazanın dış yüzey sıcaklığı 70 °C'yi geçmez.
(c) Kazan, taşıma esnasında ürün kaybını önleyecek şekilde kapalıdır;
(d) Kazanın maksimum kapasitesi 3000 l ile sınırlıdır.
669 Bir sıvı veya gazlı yakıtla çalışan ve taşıma esnasında taşıma ünitesinin bir parçası olarak
römork tarafından kullanılması amaçlanan teçhizat veya elektrik enerjisi depolama ve üretim
sistemi ile donatılmış bir römork, UN numarası 3166 veya 3171'e tahsis edilecek ve sıvı yakıt
taşıyan tankların toplam kapasitesi 500 litreyi aşmamak kaydıyla, bir araç üzerinde yük olarak
taşındığında bu UN numaraları için belirtilen aynı koşullara tabi olacaktır.
___________________________________________
6 ECE Yönetmeliği No. 67 (Onaya ilişkin yeknesak hükümler: I. Tahrik sisteminde sıvılaştırılmış petrol gazları
kullanan M ve N kategorisine ait özel araç donanımının onayı. II. Donanımın kurulumuna bağlı olarak, tahrik sistemlerinde
sıvılaştırılmış petrol gazı kullanımı için özel donanım takılmış M ve N kategorisine ait araçların onayı)
7 ECE Yönetmeliği No. 110 (Onaya ilişkin yeknesak hükümler: I. Tahrik sisteminde sıkıştırılmış doğalgaz (CNG)
ve/veya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) kullanılan motorlu taşıtların özel bileşenleri; II. Tahrik sisteminde sıkıştırılmış
doğalgaz (CNG) ve/veya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) kullanımına yönelik onaylı bir tipin özel bileşenlerinin kurulumu
açısından araçlar.)
8 ECE Yönetmeliği No. 115 (Onaya ilişkin yeknesak hükümler: I. LPG kullanımı için motorlu taşıtlara takılmış özel
LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) dönüşüm sistemleri); II. CNG kullanımı için motorlu taşıtlarda özel CNG (sıkıştırılmış
doğalgaz) dönüşüm sistemleri);
9 Hidrojenle çalışan motorlu taşıtların tip onayıyla ilgili ve 2007/46/EC Direktifini değiştiren 79/2009 sayılı (EC) 14
Ocak 2009 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği
10 Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin hidrojenle çalışan motorlu araçların tip onayıyla ilgili 79/2009 sayılı
Yönetmeliğini uygulamaya koyan 26 Nisan 2010 tarihli 406/2010 sayılı Komisyon Yönetmeliği (EU).
___________________________________________
4 Basınçlı ekipmanlarla ilgili Üye Ülkelerin yasalarının yakınlaştırılması konusunda 29 Mayıs 1997 tarihli 97/23/EC
sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi (Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi, No. L 181, 9 Temmuz 1997, s. 1-55).
5 Basınçlı ekipmanların (PED) piyasaya sürülmesine ilişkin Üye Ülkelerin yasalarının yakınlaştırılması konusunda
15 Mayıs 2014 tarihli 2014/68/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi (Avrupa Birliği Resmi Gazetesi, No. L
189, 27 Haziran 2014, s. 164 - 259).
________________
3 Ayrıca bkz. Avrupa Topluluğu için yetkilendirme usullerini ortaya koyan, genetiği değiştirilmiş organizmaların
çevreye kasıtlı salımına ilişkin ve 90/220/EEC sayılı Konsey Direktifini ilga eden 2001/18/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konseyi Direktifi, Kısım C (Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi, No. L 106, 17 Nisan 2001, s.8-14).
________________
2 Örneğin, Avrupa Parlamentosu 2006/42/EC Direktifi ve makineler hakkında 17 Mayıs 2006 Konseyi'nin ilgili
hükümleri ve 95/16/EC Direktifi düzeltmesi. (9 Haziran 2006 L 157 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi, sayfa 0024-0086).
________________
1 Üretim ülkesi ADR'ye taraf ülke değilse onay, ADR'ye taraf ülkenin yetkili makamı tarafından tanınacaktır.

3.4

SINIRLI MİKTARLARDA AMBALAJLANAN TEHLİKELİ MALLAR

Bu Bölüm, sınırlı miktarlarda ambalajlanmış belirli sınıflara ait tehlikeli mallarının taşınmasına ilişkin
hükümleri içerir. İç ambalaj veya nesne için ilgili miktar sınırı, her bir madde için Bölüm 3.2, Tablo A,
Sütun (7a)'da belirtilmektedir. Buna ilaveten, bu Bölüm uyarınca taşınmasına izin verilmeyen her bir kayıt
için bu sütunda "0" miktarı gösterilmektedir.
Bu Bölümün hükümlerini karşılayan ve bu şekilde sınırlı miktarlarda ambalajlanan tehlikeli malların sınırlı
miktarları, aşağıdaki bölüm ve kısımların ilgili hükümleri haricinde diğer ADR hükmüne tabi değildir:
(a) Kısım 1, Bölüm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9;
(b) Kısım 2;
(c) Kısım 3, Bölüm 3.1, 3.2, 3.3 (özel hüküm 61, 178, 181, 220, 274, 625, 633 ve 650 (e) hariç);
(d) Kısım 4, paragraf 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 ila 4.1.1.8;
(e) Kısım 5, 5.1.2.1(a) (i) ve (b), 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.2.1.10, 5.4.2;
(f) Kısım 6, 6.1.4 üretim şartları ile paragraf 6.2.5.1 ve 6.2.6.1 ila 6.2.6.3;
(g) Kısım 7, Bölüm 7.1 ve 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1 (7.5.1.4 hariç), 7.5.2.4, 7.5.7, 7.5.8 ve 7.5.9;
(h) 8.6.3.3 ve 8.6.4.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018