Karayolunda Tehlikeli Madde

3.4

SINIRLI MİKTARLARDA AMBALAJLANAN TEHLİKELİ MALLAR

Bu Bölüm, sınırlı miktarlarda ambalajlanmış belirli sınıflara ait tehlikeli mallarının taşınmasına ilişkin
hükümleri içerir. İç ambalaj veya nesne için ilgili miktar sınırı, her bir madde için Bölüm 3.2, Tablo A,
Sütun (7a)'da belirtilmektedir. Buna ilaveten, bu Bölüm uyarınca taşınmasına izin verilmeyen her bir kayıt
için bu sütunda "0" miktarı gösterilmektedir.
Bu Bölümün hükümlerini karşılayan ve bu şekilde sınırlı miktarlarda ambalajlanan tehlikeli malların sınırlı
miktarları, aşağıdaki bölüm ve kısımların ilgili hükümleri haricinde diğer ADR hükmüne tabi değildir:
(a) Kısım 1, Bölüm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9;
(b) Kısım 2;
(c) Kısım 3, Bölüm 3.1, 3.2, 3.3 (özel hüküm 61, 178, 181, 220, 274, 625, 633 ve 650 (e) hariç);
(d) Kısım 4, paragraf 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 ila 4.1.1.8;
(e) Kısım 5, 5.1.2.1(a) (i) ve (b), 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.2.1.10, 5.4.2;
(f) Kısım 6, 6.1.4 üretim şartları ile paragraf 6.2.5.1 ve 6.2.6.1 ila 6.2.6.3;
(g) Kısım 7, Bölüm 7.1 ve 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1 (7.5.1.4 hariç), 7.5.2.4, 7.5.7, 7.5.8 ve 7.5.9;
(h) 8.6.3.3 ve 8.6.4.

Tehlikeli mallar, yalnızca uygun dış ambalajlara yerleştirilmiş iç ambalajlar içinde ambalajlanacaktır. Ara
ambalajlar kullanılabilir. Bununla birlikte, Alt Grup 1.4, Uyumluluk Grubu S nesneleri için 4.1.5’in
hükümlerine tamamen uyulacaktır. İç ambalajların kullanımı aerosoller veya "gaz içeren küçük kaplar" gibi
nesnelerin taşınması için gerekli değildir. Bir ambalajın toplam brüt kütlesi 30 kilogramı aşmayacaktır.

Alt Grup 1.4, Uyumluluk Grubu S nesneleri hariç, 4.1.1.1, 4.1.1.2 ve 4.1.1.4 ila 4.1.1.8 şartlarını karşılayan
sıkı-sargılı veya streç ambalajlı tablalar, bu Bölüm uyarınca taşınan tehlikeli mallar içeren iç ambalajlar
veya nesneler için dış ambalaj olarak kabul edilebilir. Cam, porselen, seramik veya belirli plastiklerden
mamul ambalajlar gibi kırılmaya veya kolayca yırtılmaya meyilli iç ambalajlar, 4.1.1.1, 4.1.1.2 ve 4.1.1.4
ila 4.1.1.8 hükümlerini karşılayan uygun ara ambalajlara yerleştirilecek olup, 6.1.4'teki yapım şartlarını
karşılayacak şekilde tasarlanacaktır. Ambalajın toplam brüt kütlesi 20 kg'yi aşmayacaktır.

Cam, porselen veya seramik iç ambalajlardaki Sınıf 8, ambalajlama grubu II kapsamındaki sıvı maddeler,
uyumlu ve sert bir ara ambalaj içerisinde kuşatılacaktır.

(Rezerve Edilmiş)

(Rezerve Edilmiş)

Sınırlı miktarlar içeren ambalajları işaretleme

Hava nakliyesi hariç olmak üzere, sınırlı miktarlarda tehlikeli mal içeren ambalajlar, Şekil 3.4.7.1'de
gösterilen işareti taşıyacaktır.
 
Şekil 3.4.7.1
Sınırlı miktarlar içeren ambalajlara yönelik işaret
 
İşaret kolay görünür, okunaklı ve etkinliğinde önemli bir azalma olmadan açık hava maruziyetine karşı
koyabilecek kapasitede olacaktır.
İşaret, 45 ° açıda ayarlanmış (baklava şeklinde) bir kare şeklinde olacaktır. Üst ve alt kısımları ve
çevreleyen çizgi, siyah olacaktır. Orta alan beyaz ya da uygun kontrast arka planlı olacaktır. Minimum
boyutlar 100 mm x 100 mm ve baklava şeklini veren çizginin asgari genişliği 2 mm olacaktır. Boyutların
belirtilmediği durumlarda, tüm özellikler gösterilenlerle yaklaşık orantılı olacaktır.

 

Ambalaj boyutu gerektirdiği takdirde, Şekil 3.4.7.1'de gösterilen asgari dış boyutlar, işaretin açıkça görünür
kalması koşuluyla 50 mm x 50 mm'den az olmayacak şekilde azaltılabilir. Baklava şeklini veren çizginin
asgari genişliği en az 1 mm olacak şekilde azaltılabilir.

ICAO Teknik Talimatları Kısım 3, Bölüm 4'e uygun olarak sınırlı miktarlar taşıyan ambalajlara yönelik işaretleme

ICAO Teknik Şartnamesi Kısım 3, Bölüm 4'ün hükümlerine uygun olarak ambalajlanmış tehlikeli mallar
içeren ambalajlar, bu hükümlere uygunluğu göstermek için Şekil 3.4.8.1'de gösterilen işareti taşıyabilir:
 
Şekil 3.4.8.1
ICAO Teknik Şartnamesi Kısım 3, Bölüm 4'e uygun olarak sınırlı miktarlar taşıyan ambalajlara yönelik
işaret
İşaret kolay görünür, okunaklı ve etkinliğinde önemli bir azalma olmadan açık hava maruziyetine karşı
koyabilecek kapasitede olacaktır.
İşaret, 45 ° açıda ayarlanmış (baklava şeklinde) bir kare şeklinde olacaktır. Üst ve alt kısımları ve
çevreleyen çizgi, siyah olacaktır. Orta alan beyaz ya da uygun kontrast arka planlı olacaktır. Minimum
boyutlar 100 mm x 100 mm ve baklava şeklini veren çizginin asgari genişliği 2 mm olacaktır. "Y" sembolü
işaretin ortasına yerleştirilecek ve açıkça görünür olacaktır. Boyutların belirtilmediği durumlarda, tüm
özellikler gösterilenlerle yaklaşık orantılı olacaktır.
 

Ambalaj boyutu gerektirdiği takdirde, Şekil 3.4.8.1'de gösterilen asgari dış boyutlar, işaretin açıkça görünür
kalması koşuluyla 50 mm x 50 mm'den az olmayacak şekilde azaltılabilir. Baklava şeklini veren çizginin
asgari genişliği en az 1 mm olacak şekilde azaltılabilir. "Y" sembolü, Şekil 3.4.8.1'de gösterilen yaklaşık
oranda kalacaktır.

Hava nakliyesine ilişkin ilave etiketler ve işaretleri içeren veya içermeyen, 3.4.8'de gösterilen işareti taşıyan
tehlikeli malları ihtiva eden ambalajların, uygunluğuna göre 3.4.1'in ve 3.4.2 ila 3.4.4'ün hükümlerini
karşıladığı düşünülür ve bunların 3.4.7'de gösterilen işareti taşıması gerekmez

3.4.7'de gösterilen işareti taşıyan ve Kısım 5 ve Kısım 6'da belirtilen gerekli tüm işaretler ve etiketler dahil
olmak üzere ICAO Teknik Şartnamesi hükümlerine uygun olan sınırlı miktarlarda tehlikeli mallar içeren
ambalajların, uygunluğuna göre, bölüm 3.4.1'in ve 3.4.2 ila 3.4.4'ün hükümlerini karşıladığı varsayılır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018