Karayolunda Tehlikeli Madde

ICAO Teknik Talimatları Kısım 3, Bölüm 4'e uygun olarak sınırlı miktarlar taşıyan ambalajlara yönelik işaretleme

ICAO Teknik Şartnamesi Kısım 3, Bölüm 4'ün hükümlerine uygun olarak ambalajlanmış tehlikeli mallar
içeren ambalajlar, bu hükümlere uygunluğu göstermek için Şekil 3.4.8.1'de gösterilen işareti taşıyabilir:
 
Şekil 3.4.8.1
ICAO Teknik Şartnamesi Kısım 3, Bölüm 4'e uygun olarak sınırlı miktarlar taşıyan ambalajlara yönelik
işaret
İşaret kolay görünür, okunaklı ve etkinliğinde önemli bir azalma olmadan açık hava maruziyetine karşı
koyabilecek kapasitede olacaktır.
İşaret, 45 ° açıda ayarlanmış (baklava şeklinde) bir kare şeklinde olacaktır. Üst ve alt kısımları ve
çevreleyen çizgi, siyah olacaktır. Orta alan beyaz ya da uygun kontrast arka planlı olacaktır. Minimum
boyutlar 100 mm x 100 mm ve baklava şeklini veren çizginin asgari genişliği 2 mm olacaktır. "Y" sembolü
işaretin ortasına yerleştirilecek ve açıkça görünür olacaktır. Boyutların belirtilmediği durumlarda, tüm
özellikler gösterilenlerle yaklaşık orantılı olacaktır.
 

Ambalaj boyutu gerektirdiği takdirde, Şekil 3.4.8.1'de gösterilen asgari dış boyutlar, işaretin açıkça görünür
kalması koşuluyla 50 mm x 50 mm'den az olmayacak şekilde azaltılabilir. Baklava şeklini veren çizginin
asgari genişliği en az 1 mm olacak şekilde azaltılabilir. "Y" sembolü, Şekil 3.4.8.1'de gösterilen yaklaşık
oranda kalacaktır.

Hava nakliyesine ilişkin ilave etiketler ve işaretleri içeren veya içermeyen, 3.4.8'de gösterilen işareti taşıyan
tehlikeli malları ihtiva eden ambalajların, uygunluğuna göre 3.4.1'in ve 3.4.2 ila 3.4.4'ün hükümlerini
karşıladığı düşünülür ve bunların 3.4.7'de gösterilen işareti taşıması gerekmez

3.4.7'de gösterilen işareti taşıyan ve Kısım 5 ve Kısım 6'da belirtilen gerekli tüm işaretler ve etiketler dahil
olmak üzere ICAO Teknik Şartnamesi hükümlerine uygun olan sınırlı miktarlarda tehlikeli mallar içeren
ambalajların, uygunluğuna göre, bölüm 3.4.1'in ve 3.4.2 ila 3.4.4'ün hükümlerini karşıladığı varsayılır.

Üst ambalajların kullanımı

Sınırlı miktarlarda ambalajlanan tehlikeli mallar içeren bir üst ambalaj için aşağıdaki koşullar geçerlidir:
Bir üst ambalajda tüm tehlikeli malları temsil eden işaretler görünür olmadığı sürece, üst ambalaj:
- "OVERPACK" ("ÜST AMBALAJ") kelimesiyle işaretlenecektir. "OVERPACK" ("ÜST
AMBALAJ") işaretinin harfleri en az 12 mm büyüklüğünde olacaktır. İşaret, menşe ülkenin
resmi dilinde ve ayrıca bu dilin İngilizce, Fransızca veya Almanca olmaması halinde, taşıma
işlemine müdahil ülkeler arasındaki anlaşmaların aksini öngörmediği durumlarda, İngilizce,
Fransızca veya Almanca dillerinde olacaktır ve
- bu Bölümde istenen işaretlerle işaretlenecektir.
Hava taşımacılığı haricinde, 5.1.2.1'in diğer hükümleri, üst ambalajda sınırlı miktarlarda ambalajlanmış
diğer tehlikeli mallar taşınıyorsa ve yalnızca bu diğer tehlikeli maddelere ilişkin olarak geçerli olacaktır.

Taşıma işlemi öncesinde, sınırlı miktarlarda ambalajlanmış tehlikeli malları gönderen taraflar, gönderilecek
malların toplam brüt kütlesini takip edilebilir bir şekilde taşımacıya bildirecektir.

(a) Sınırlı miktarlarda ambalajlanmış tehlikeli mal taşıyan, azami kütlesi 12 tondan fazla olan
taşıma üniteleri, taşıma ünitesi 5.3.2 ile uyumlu şekilde turuncu renkli plaka işaretlemesi gerektiren diğer
tehlikeli maddeleri taşıdığında, 3.4.15 uyarınca ön ve arka kısımdan işaretlenecektir. Bu sonraki durumda,
taşıma ünitesi sadece gereken turuncu renkli plaka işaretlemesini gösterebilir veya hem 5.3.2 ile uyumlu
turuncu renkli plaka işaretlemesini, hem de 3.4.15 ile uyumlu işareti gösterebilir.
(b) Azami kütlesi 12 tondan fazla olan taşıma üniteleri üzerinde sınırlı miktarlarda ambalajlanmış
tehlikeli mal taşıyan konteynerler, 5.3.1'e göre levha takılması gereken tehlikeli madde taşıyan
konteynerler hariç, 3.4.15 uyarınca dört tarafından işaretlenecektir. Bu ikinci durumda,
konteyner yalnızca levhaları gösterebilir veya hem 5.3.1 ile uyumlu olan plakaları, hem de
3.4.15'e uygun işaretleri gösterebilir.
Konteynerlere iliştirilmiş olan işaretlerin, bu taşıma ünitesinin dışından görülmemesi durumu
haricinde taşıma ünitesinin işaretlenmesine gerek yoktur. Bu ikinci durumda, taşıma ünitesinin
ön ve arka tarafına aynı işaretler iliştirilecektir.

Sınırlı miktarlarda ambalajlanan tehlikeli malları içeren ambalajların toplam brüt kütlesi, taşıma ünitesi
başına 8 tonu aşmamak kaydıyla, 3.4.13'te belirtilen işaretlerden feragat edilebilir.

Minimum boyutların 250 mm x 250 mm olması haricinde, 3.4.13'te belirtilen işaretler 3.4.7'de
belirtilenlerle aynı olacaktır. Sınırlı miktarda tehlikeli mal taşınmıyorsa, bu işaretler kaldırılacak veya
kapatılacaktır.

3.5

İSTİSNAİ MİKTARLARDA AMBALAJLANMIŞ TEHLİKELİ MALLAR

İstisnai miktarlar

Nesneler hariç olmak üzere, belirli sınıflara ait tehlikeli malların istisnai miktarları, bu Bölümün
hükümlerini karşılıyorsa, aşağıdakiler haricinde ADR'nin diğer hükümlerine tabi değildir:
(a) Bölüm 1. 3'teki eğitim şartları;
(b) Kısım 2'deki sınıflandırma prosedürleri ve ambalajlama grubu kriterleri;
(c) 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 ve 4.1.1.6'daki ambalajlama şartları.
NOT: Radyoaktif malzemeler söz konusu ise, 1.7.1.5'te belirtilen adi paketlerdeki radyoaktif malzeme
şartları geçerli olacaktır.

Bu Bölümün hükümleri uyarınca istisnai miktarlarda taşınabilen tehlikeli mallar, aşağıdaki alfa-nümerik bir

kod aracılığıyla Bölüm 3.2, Tablo A, sütun (7b)'de gösterilmektedir:

 

Kod

İç ambalaj başına azami net miktar (katılar için gram, sıvılar ve gazlar için ml olarak)

Dış ambalaj başına azami net miktar (katılar için gram, sıvı ve gazlar için ml olarak veya karışık ambalajlama durumunda gram ve ml toplamı)

E0

İstisnai Miktar olarak İzin Verilmeyenler

E1

30

1000

E2

30

500

E3

30

300

E4

1

500

E5

1

300

 

Gazlar için, iç ambalajlar için gösterilen hacim, iç kabın su kapasitesini; dış ambalajlar için belirtilen hacim eki tüm iç ambalajların toplam su kapasitesini ifade eder.

Farklı kodların tahsis edildiği istisnai miktarlardaki tehlikeli malların birlikte ambalajlandığı hallerde, dış
ambalaj başına toplam miktar, en kısıtlayıcı koda karşılık gelen miktarla sınırlı olacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018