Karayolunda Tehlikeli Madde

4.1

ORTA BOY DÖKME YÜK KONTEYNERLERİ (IBC'LER) VE BÜYÜK AMBALAJLAR DAHİL AMBALAJLARIN KULLANIMI

Tehlikeli malların IBC'ler ve büyük ambalajlar da dahil olmak üzere ambalajlarda ambalajlanmasına ilişkin genel hükümler

NOT: Sınıf 2, 6.2 ve 7 kapsamındaki maddelerin ambalajlanması için, bu bölümde yer alan genel hükümler
sadece, 4.1.8.2 (Sınıf 6.2), 4.1.9.1.5 (Sınıf 7) ve 4.1.4'teki ilgili ambalajlama talimatlarında (Sınıf 2 için
P201 ve LP200 ve Sınıf 6.2 için P620, P621, IBC620 ve LP621) belirtildiği şekilde geçerlidir.

Tehlikeli mallar; yük taşıma üniteleri arasındaki aktarma, yük taşıma üniteleri ile depolar arasında aktarma
ile müteakip olarak manüel veya mekanik elleçleme için bir paletten veya üst ambalajdan ayırma da dahil
olmak üzere normal olarak taşıma esnasında maruz kalınabilecek darbe ve yüklemelere dayanabilecek
sağlamlıktaki büyük ambalajlar ve IBC'ler dahil kaliteli ambalajlara yerleştirilmelidir. Büyük ambalajlar ve
IBC'ler dahil ambalajlar taşımaya hazırlanırken, taşıma sırasındaki normal koşullar ya da titreşim ve nem
veya basınç değişikliklerinin (örneğin rakımdan kaynaklanan) neden olabileceği içerik kaybını önlemek
üzere hazırlanmalı ve kapatılmalıdır. Büyük ambalajlar ve IBC'ler dahil ambalajlar, üretici tarafından
verilen bilgilere uygun şekilde kapatılmalıdır. Taşıma esnasında ambalajların, IBC'lerin ve büyük
ambalajların dış kısımlarına herhangi bir tehlikeli kalıntı yapışmamalıdır. Bu hükümler, yerine göre, yeni,
kullanılmış, yenilenmiş veya yeniden üretilmiş ambalajlar ve yeni, kullanılmış, onarılmış veya yeniden
üretilmiş IBC'ler ve yeni, kullanılmış veya yeniden üretilmiş büyük ambalajlar için geçerlidir.

IBC'ler ve büyük ambalajlar dahil, ambalajların tehlikeli mallarla doğrudan temas eden kısımları:
(a) Tehlikeli mallardan etkilenmemeli veya bu nedenle önemli ölçüde zayıflamamalıdır;
(b) Bir tepkimeyi hızlandırma veya tehlikeli mallarla tepkimeye girme gibi tehlikeli etkilere neden
olmamalıdır ve
(c) Tehlikeli malların, normal taşıma koşulları altında tehlike teşkil edebilecek şekilde sızıntı
yapmasına izin vermemelidir.
Gerekli olduğunda, uygun bir iç kaplamaya veya işleme tabi tutulacaklardır.
NOT: IBC'ler de dahil olmak üzere polietilenden mamul plastik ambalajların kimyasal uyumluluğu için
bkz. 4.1.1.21.

ADR'de aksi öngörülmediği takdirde, iç ambalajlar dışında büyük ambalajlar ve IBC'ler dahil tüm
ambalajlar, 6.1.5, 6.3.5, 6.5.6 veya 6.6.5 hükümlerine uygun olarak başarıyla test edilmiş bir tasarım tipine
uygun olmalıdır. Testin gerekli olmadığı ambalajlar 6.1.1.3'te belirtilmiştir.

Büyük ambalajlar ve IBC'ler dahil ambalajlar sıvı ile doldurulurken, taşıma esnasında sıcaklığa bağlı olarak
sıvının genleşmesinden kaynaklanabilecek bir sızıntı veya kalıcı şekil bozukluğunun önlenmesi için yeterli
boşluk (fire) bırakılır. Özel zorunluluklar belirtilmedikçe, sıvılar 55 °C sıcaklıkta bir ambalajı tamamen
dolduramaz. Bununla birlikte, 50 °C ortalama dökme sıcaklığında, su kapasitesinin %98'inden daha fazla
doldurulmamasını temin etmek için bir IBC'de yeterli boşluk bırakılmalıdır. 15 °C doldurma sıcaklığı için,
azami doldurma derecesi, aksi belirtilmedikçe aşağıdaki iki yöntemden biriyle belirlenecektir:
(a)

Maddenin °C cinsinden kaynama noktası (ilk kaynama noktası)

< 60

≥ 60

≥ 100

≥ 100

< 200

≥ 200

< 300

< 300

Ambalaj kapasitesinin yüzdesi olarak doldurma derecesi

90

92

94

96

98

veya

İç ambalajlar, normal taşıma koşullarında kırılmayacak, delinmeyecek veya içindeki maddeleri dış ambalaja
sızdırmayacak şekilde dış ambalajlar içine yerleştirilmelidir. Sıvı içeren iç ambalajlar, kapakları yukarı
bakacak şekilde ve 5.2.1.10'da öngörülen yönlendirme işaretlerine uygun dış ambalajlar içerisine
yerleştirecektir. Cam, porselen veya seramik veya bazı plastik malzemelerden yapılmış olan kolayca
kırılabilecek ya da delinebilecek iç ambalajlar uygun tampon malzemesi ile dış ambalaja sabitlenmelidir.
Taşınan maddelerin hiçbir sızıntısı, tampon malzemesinin veya dış ambalajın koruyucu özelliğini büyük
ölçüde bozmamalıdır.

Bir kombine ambalajın veya büyük ambalajın dış ambalajının farklı türdeki iç ambalajlarla başarılı bir
şekilde test edilmiş olması durumunda, çeşitli farklı iç ambalajlar bu dış ambalaj veya büyük ambalaj içinde
birleştirilebilir. Buna ilave olarak eşdeğer bir performans sağlanması kaydıyla ambalajın daha fazla test
edilmesine gerek kalmaksızın aşağıdaki iç ambalaj türlerine izin verilmektedir:
(a) Eşdeğer veya daha küçük iç ambalajlar aşağıdaki koşullarda kullanılabilir:
(i) İç ambalajların test edilen iç ambalajlara benzer tasarımda olması (yuvarlak şekilli,
dikdörtgen, vb.);
(ii) İç ambalajların yapı malzemelerinin (cam, plastik, metal vb.), darbe ve yığılma
kuvvetlerine, orijinal olarak test edilen iç ambalajlarla eşit veya daha yüksek
mukavemet göstermesi;
(iii) iç ambalajların, aynı veya daha küçük ağızlara sahip olmaları ve benzer kapak
tasarımına sahip olmaları (vidalı kapak, menteşeli kapak vb.)
(iv) Boşlukları doldurmak ve iç ambalajların fazla hareket etmemesini sağlamak için
yeterli ilave tampon malzemesi kullanılması ve
(v) İç ambalajların dış ambalaj içine, test edilen ambalaj ile aynı şekilde yerleştirilmesi.
(b) Daha az sayıdaki test edilmiş iç ambalaj veya yukarıda (a) maddesinde belirtilen alternatif
türdeki iç ambalajlar, boş alanları doldurmak ve iç ambalajın fazla hareket etmemesini
sağlamak için yeterli tampon malzemesi eklenmesi koşuluyla kullanılabilir.

4.1.1.3'te verilenler de dâhil olmak üzere tüm gerekliliklerin karşılanması ve uygun ise, ambalaj içindeki
hareketi önlemek için uygun tampon kullanılması şartıyla, ambalajlama talimatlarına ek olarak, bir dış
ambalaj içinde ek ambalajların kullanılmasına (örneğin; ara ambalaj ya da zorunlu bir iç ambalaj içindeki
kap gibi) izin verilir.

Tehlikeli mallar, birbirleriyle tehlikeli şekilde tepkimeye giriyorlarsa veya aşağıda belirtilenlere neden
oluyorlarsa aynı dış ambalaj içerisine ya da büyük ambalajlara konmamalıdır:
(a) Yanma veya önemli ölçüde ısı oluşması;
(b) Alevlenebilir, boğucu, yükseltgen veya zehirli gazların oluşması;
(c) Aşındırıcı maddelerin oluşması veya
(d) Kararlı olmayan maddelerin oluşması.
NOT: Karışık ambalajlama özel hükümleri için, 4.1.10'a bakın.
-----------------------------
1 Nispi yoğunluk (d), özgül ağırlık (SG) ile aynı kabul edilmekte olup ve bu Bölüm genelinde bu şekilde
kullanılacaktır.

Islatılmış veya seyreltilmiş maddeler içeren ambalajların kapakları, sıvı (su, çözücü veya flegmatizör)
yüzdesinin taşıma esnasında öngörülen limitlerin altına düşmemesini sağlayacaktır.

İki veya daha fazla kapak sistemi IBC'ye seri olarak takılmışsa, taşınan maddeye en yakın olanı önce
kapatılmalıdır.

İçeriklerden gaz salımı nedeniyle ambalaj içerisinde basınç gelişebileceği hallerde (sıcaklık artışı veya diğer
nedenlerle), ambalaj veya IBC, salınan gazın zehirlilik, alevlenebilirlik veya salınan miktar nedeniyle
tehlike teşkil etmemesi kaydıyla bir hava menfeziyle donatılabilir.
Maddelerin normal ayrışması nedeniyle tehlikeli aşırı basınç oluşabilecek hallerde, bir havalandırma cihazı
takılacaktır. Hava menfezi, Ambalaj veya IBC'nin, taşınmasının amaçlandığı durumlarda, sıvı sızıntısı ve
yabancı madde girişinin normal taşıma koşulları altında engelleneceği bir şekilde tasarlanacaktır.
NOT: Havayolu taşımacılığında ambalajın havalandırılmasına izin verilmez.

Sıvılar yalnızca normal taşıma koşullarında oluşabilecek iç basınca uygun bir dirence sahip iç ambalajlara
doldurulabilir.

IBC'ler ve büyük ambalajlar dahil olmak üzere yeni, yeniden üretilmiş veya kullanılmış ambalajlar veya
yenilenmiş ambalajlar ve onarılmış ve rutin olarak bakımı yapılmış IBC'ler, ilgili durumlarda 6.1.5, 6.3.5,
6.5.6 veya 6.6.5'te açıklanan testleri geçebilmelidir. Doldurulmadan ve taşımaya verilmeden önce, IBC'ler
ve büyük ambalajlar dahil tüm ambalajların korozyona, kontaminasyona veya diğer bir hasara uğramadığı
kontrol edilmeli ve tüm IBC'ler herhangi bir servis donanımının düzgün çalışıp çalışmadığına ilişkin olarak
muayene edilmelidir. Kabul edilen tasarım tipi ile karşılaştırıldığında mukavemetinin azaldığına dair
işaretler veren her türlü ambalaj daha fazla kullanılmamalı veya tasarım tipi testlerine dayanacak şekilde
yenilenmelidir. Test edilen tasarım tipi ile karşılaştırıldığında mukavemetinin azaldığına işaretler veren
IBC'ler daha fazla kullanılmamalı ve tasarım tipi testlerine dayanacak şekilde onarılmalı ve rutin bakımı
yapılmalıdır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018