Karayolunda Tehlikeli Madde

Kapsam

6.1.5.2.6'da belirtilen polietilen ambalajlar ile 6.5.6.3.5'te belirtilen polietilen IBC'ler için, doldurma
maddeleriyle kimyasal uyumluluk, 4.1.1.21.3 ila 4.1.1.21.5'te belirlenen prosedürleri izleyerek ve
4.1.1.21.6'daki tablo kullanılarak standart sıvılara indirgenme yoluyla doğrulanabilir. Bunun için 6.1.6 göz
önünde bulundurularak ve 4.1.1.21.2 koşulları karşılanmak kaydıyla özel tasarım tiplerinin, 6.1.5 veya
6.5.6'daki standart sıvılarla test edilmesi gerekmektedir. Bu alt başlık kapsamındaki özümleme
(asimilasyon) işleminin mümkün olmadığı hallerde, kimyasal uyumluluk, 6.1.5.2.5 kapsamındaki tasarım
tipi testi yoluyla veya sırasıyla ambalajlar için 6.1.5.2.7 kapsamındaki laboratuar testleri yoluyla ve IBC'ler
için 6.5.6.3.3 veya 6.5.6.3.6 kapsamındaki testler yoluyla doğrulanabilir.
NOT: Bu alt başlığın hükümlerinden bağımsız olarak, IBC'ler de dahil olmak üzere ambalajların spesifik
bir doldurma maddesi için kullanımı, Bölüm 3.2, Tablo A'daki sınırlamalar ile Bölüm 4.1'deki ambalajlama
talimatlarına tabidir.

Koşullar

Doldurma maddelerinin nispi yoğunlukları, sırasıyla 6.1.5.3.5 veya 6.5.6.9.4 kapsamında başarıyla
yürütülen düşürme testinin yüksekliğini ve 6.1.5.6 kapsamında başarıyla yürütülen veya gerekli hallerde
6.5.6.6 uyarınca özümlenmiş standart sıvılarla yürütülen istifleme testinin kütlesini belirlemek için
kullanılan değerleri aşmayacaktır. Doldurma maddelerinin 50 °C veya 55 °C'deki buhar basınçları, 6.1.5.5.4
veya 6.5.6.8.4.2 kapsamında, özümlenmiş standart sıvılarla başarıyla yürütülen iç basınç (hidrolik) testinin
basıncını belirlemek için kullanılan değeri aşmayacaktır. Doldurma maddelerinin, standart sıvılardan oluşan
bir kombinasyona özümlenmesi durumunda, doldurma maddelerinin karşılık gelen değerleri, uygulanan
düşürme yüksekliklerinden, istifleme kütlelerinden ve iç basınç testlerinden elde edilen asgari değerleri
aşmayacaktır.
Örneğin: UN 1736 Benzoil klorür, "Hidrokarbonlar ve ıslatıcı çözelti karışımı" adındaki standart sıvılar
kombinasyonuna özümlenir. 50 °C'de buhar basıncı 0,34 kPa, nispi yoğunluğu ise yaklaşık 1.2'dir. Plastik
variller ve bidonlar için tasarım tipi testleri, asgari olarak istenen test seviyelerinde yürütülmüştür.
Uygulamada bu, istifleme testinin genel olarak istifleme yükleriyle "Hidrokarbon karışımı" için 1,0
değerinde nispi yoğunluğun, "Islatıcı çözelti" için ise 1,2 değerinde bir nispi yoğunluğun düşünülerek
yürütüldüğü anlamına gelir (standart sıvıların tanımı için bkz. 6.1.6). Sonuç olarak, test edilen tasarım
tiplerinin kimyasal uyumluluğu, "hidrokarbon karışımı" adlı standart sıvı ile tasarım tipinin yetersiz test
seviyesi nedeniyle benzoil klorür için doğrulanamaz. (Çoğu durumda uygulanan iç hidrolik test basıncının
100 kPa'dan az olmaması nedeniyle, benzoil klorürün buhar basıncı, 4.1.1.10 uyarınca bu test seviyesi
tarafından karşılanacaktır).
Bir çözelti, karışımı veya müstahzar gibi bir doldurma maddesinin tüm bileşenleri, deterjanlardaki veya
dezenfektanlardaki ıslatıcı maddeler gibi, tehlikeli olup olmadıklarına bakılmaksızın, özümleme
(asimilasyon) prosedürüne dahil edilecektir.

Özümleme (asimilasyon) prosedürü

Doldurma maddelerinin, tablo 4.1.1.21.6'da sıralı maddeler veya madde gruplarına tahsis edilmesi için
aşağıdaki adımlar atılacaktır (ayrıca bkz. Şekil 4.1.1.21.1):
(a) Doldurma maddesinin Kısım 2 prosedürleri ve kriterleri uyarınca sınıflandırılması (UN
numarası ile ambalajlama grubunun belirlenmesi);
(b) Burada yer alıyorsa, tablo 4.1.1.21.6, sütun (1)'deki UN numarasına gidilmesi;
(c) Bu UN numarası için birden fazla kayıt varsa, ambalajlama grubu, konsantrasyon, parlama
noktası, tehlikeli olmayan bileşenlerin varlığı gibi unsurlar bakımından, sütun (2a), (2b) ve
(4)'te verilen bilgiler yoluyla ilgili satırın seçilmesi.
Bu mümkün değilse, kimyasal uyumluluk ambalajlar için 6.1.5.2.5 veya 6.1.5.2.7 uyarınca ve
IBC'ler için 6.5.6.3.3 veya 6.5.6.3.6 uyarınca doğrulanacaktır (bununla birlikte, sulu çözeltiler
için bkz. 4.1.1.21.4);
(d) UN numarası ve doldurma maddesinin (a) kapsamında belirlenen ambalajlama grubu,
özümleme (asimilasyon) listesinde yer almıyorsa, kimyasal uyumluluk ambalajlar için 6.1.5.2.5
veya 6.1.5.2.7 uyarınca, IBC'ler için ise 6.5.6.3.3 veya 6.5.6.3.6 uyarınca kanıtlanacaktır;
(e) Seçilen satırın sütun (5)'inde yer alıyorsa 4.1.1.21.5'te açıklanan "Toplu kayıtlar kuralı"nın
uygulanması;
(f) Standart sıvının veya standart sıvı kombinasyonunun sütun (5)'te özümlenmiş olması ve tasarım
tipinin söz konusu standart sıvı(lar) için onaylanmış olması halinde doldurma maddesinin
kimyasal uyumluluğunun, 4.1.1.21.1 ve 4.1.1.21.2 göz önünde bulundurularak doğrulandığı
düşünülebilir.

 

Sulu çözeltiler

4.1.1.21.3 kapsamındaki spesifik standart sıvılara özümlenmiş maddelerin veya madde gruplarının sulu
çözeltileri, aşağıdaki koşulların karşılanması kaydıyla söz konusu standart sıvılara özümlenebilir:
(a) Sulu çözelti, 2.1.3.3 kriterleri uyarınca listelenmiş bir madde olarak aynı UN numarasına tahsis
edilebilir ve
(b) Sulu çözelti, 4.1.1.21.6 kapsamındaki özümleme listesinde ismen özel olarak anılmamaktadır ve
(c) Tehlikeli madde ve çözücü su arasında kimyasal tepkime gerçekleşmemektedir.
Örneğin: UN 1120 tert-Bütanol sulu çözeltileri:
- Saf tert-Bütanolün kendisi, özümleme (asimilasyon) listesinde "asetik asit" adlı standart sıvıya
tahsis edilmiştir.
- Tert-Bütanol sulu çözeltileri, 2.1.3.3 kapsamında UN 1120 BÜTANOLLER kaydı altında
sınıflandırılabilir; çünkü tert-Bütanol sulu çözeltisi, sınıf, ambalajlama grubu ve fiziksel hali
bakımından saf madde kayıtlarından farklı değildir. Ayrıca, "1120 BÜTANOLLER" kaydı,
açıkça saf maddeler ile sınırlandırılmamıştır; bu maddelerin sulu çözeltileri de Bölüm 3.2,
Tablo A'da ve özümleme (asimilasyon) listesinde ismen başka bir şekilde özel olarak
belirtilmemektedir.
- UN 1120 BÜTANOLLER, normal taşıma koşulları altında suyla tepkimeye girmemektedir.
Sonuç olarak, UN 1120 tert-Bütanol sulu çözeltileri, standart sıvı "asetik asit"e tahsis edilebilir.

Sütun (5)'te, kendileri için "Toplu kayıtlar kuralı" belirtilen doldurma maddelerinin özümlenmesi için
aşağıdaki adımlar atılacak ve şartlar karşılanacaktır (ayrıca bkz. Şekil 4.1.1.21.2'deki şema):
(a) 4.1.1.21.2'deki koşullar dikkate alınarak çözeltinin, karışımın veya müstahzarın 4.1.1.21.3
uyarınca her bir tehlikeli bileşeni için özümleme (asimilasyon) prosedürünün yürütülmesi.
Genel kayıtlar söz konusu ise, yüksek yoğunluktaki polietilen üzerinde hasar verici bir etkisi
olmadığı bilinen bileşenler göz ardı edilebilir (örneğin, UN 1263 BOYA veya BOYA İLE
İLGİLİ MALZEMELER'deki katı pigmentler);
(b) Bir çözelti, karışım veya müstahzar, şu durumlarda standart bir sıvıya özümlenemez:
(i) Bir veya daha fazla tehlikeli bileşenin UN numarası ve ambalajlama grubunun
özümleme (asimilasyon) listesinde yer almaması veya
(ii) "Toplu kayıtlar kuralı"nın bir veya daha fazla bileşen için özümleme (asimilasyon)
listesinin sütun (5)'inde gösteriliyor olması ya da
(iii) (UN 2059 NİTROSELÜLOZ ÇÖZELTİ, ALEVLENEBİLİR, hariç olmak üzere)
tehlikeli bileşenlerinden birinin veya daha fazlasının sınıflandırma kodunun,
çözeltinin, karışımın veya müstahzarın kodundan farklı olması.
(c) Tüm tehlikeli bileşenlerin özümleme (asimilasyon) listesinde yer alması ve sınıflandırma
kodlarının, çözeltinin, karışımın veya müstahzarın kendisinin sınıflandırma koduna uygun
olması halinde ve tüm tehlikeli bileşenlerin sütun (5)'te aynı standart sıvıya veya standart sıvı
karışımlarına özümlenmiş olması durumunda, çözeltinin, karışımın veya müstahzarın kimyasal
uyumluluğunun 4.1.1.21.1 ve 4.1.1.21.2 göz önünde bulundurularak doğrulandığı kabul
edilebilir.
(d) Tüm tehlikeli bileşenlerin özümleme (asimilasyon) listesinde sıralanmış olması ve sınıflandırma
kodlarının, çözeltinin, karışımın veya müstahzarın sınıflandırma koduna uygun olması, fakat
sütun (5)'te farklı standart sıvıların gösteriliyor olması durumunda, 4.1.1.21.1 ve 4.1.1.21.2
dikkate alınarak kimyasal uyumluluğun yalnızca aşağıdaki standart sıvı kombinasyonları için
doğrulandığı düşünülebilir:
(i) standart sıvı "suya" tahsis edilmiş, sınıflandırma kodu C1 olan inorganik asitler hariç
olmak üzere, su/nitrik asit %55;
(ii) su / ıslatıcı çözelti;
(iii) su / asetik asit;
(iv) su / hidrokarbon karışımı;
(v) su / n-bütil asetat - n-bütil asetat ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti;
(e) Bu kural kapsamında, kimyasal uyumluluğun (d)'de belirtilenlerden ve her durumda (b)'de
belirtilenlerden farklı standart sıvı kombinasyonları için doğrulandığı düşünülmez. Bu
durumlarda, kimyasal uyumluluk başka yöntemlerle doğrulanacaktır (bkz. 4.1.1.21.3 (d)).
Örnek 1: UN 1940 TİYOGLİKOLİK ASİT (%50) ve UN 2531 METAKRİLİK ASİT, STABİLİZE (%50);
karışımın sınıflandırması: UN 3265 AŞINDIRICI SIVI, ASİDİK, ORGANİK, B.B.B..
- Hem bileşenlerin UN numarası hem de karışımın UN numarası özümleme (asimilasyon)
listesine dahil edilir;
- Hem bileşenler hem de karışım aynı sınıflandırma koduna sahiptir: C3;
- UN 1940 TİYOGLİKOLİK ASİT, standart sıvı "asetik asit"e özümlenmiş olup, UN 2531
METAKRİLİK ASİT, STABİLİZE, standart sıvı "n-bütil asetat / n-bütil asetat ile doyurulmuş
ıslatıcı çözelti"ye özümlenmiştir. Paragraf (d) uyarınca, bu kabul edilebilir bir standart sıvı
kombinasyonu değildir. Karışımın kimyasal uyumluluğunun başka yöntemlerle doğrulanması
gerekir.
Örnek 2: UN 1793 İZOPROPİL ASİT FOSFAT (%50) ve UN 1803 FENOSÜLFONİK ASİT, SIVI (%50);
karışımın sınıflandırması: UN 3265 AŞINDIRICI SIVI, ASİDİK, ORGANİK, B.B.B..
- Hem bileşenlerin UN numarası hem de karışımın UN numarası özümleme (asimilasyon)
listesine dahil edilir;
- Hem bileşenler hem de karışım aynı sınıflandırma koduna sahiptir: C3;
- UN 1793 İZOPROPİL ASİT FOSFAT, standart sıvı "ıslatıcı çözelti"ye özümlenmiş olup, UN
1803 FENOSÜLFONİK ASİT, SIVI, standart sıvı "su "ya özümlenmiştir. Paragraf (d) uyarınca,
bu kabul edilebilir standart sıvı kombinasyonlarından biridir. Sonuç olarak, ambalaj tasarım
tipinin, standart sıvılar olarak "ıslatıcı çözelti" ve "su" için onaylanmış olması kaydıyla
kimyasal uyumluluğun bu karışım için doğrulandığı düşünülebilir.
Kabul edilebilir standart sıvı kombinasyonları:
- standart sıvı "suya" tahsis edilmiş, sınıflandırma kodu C1 olan inorganik asitler hariç olmak üzere su/nitrik asit
(%55);
- su / ıslatıcı çözelti;
- su / asetik asit;
- su / hidrokarbon karışımı;
- su / n-bütil asetat - n-bütil asetat ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

 

Özümleme (asimilasyon) listesi

Aşağıdaki tabloda (özümleme (asimilasyon) listesi), tehlikeli maddeler, UN numaralarının sayısal sırasıyla
listelenmiştir. Kural olarak her bir satır, spesifik bir UN numarasının kapsadığı tehlikeli bir maddeyi, tek
kaydı veya toplu kaydı ele almaktadır. Bununla birlikte, aynı UN numarasına ait maddelerin farklı isimleri
(örn. bir madde grubunun münferit izomerleri), farklı kimyasal özellikleri, farklı fiziksel özellikleri ve/veya
farklı taşıma koşulları olması halinde, aynı UN numarası için birkaç ardışık satır da kullanılabilmektedir.
Bu durumlarda, spesifik ambalajlama grubu içerisindeki tek kayıt veya toplu kayıt, bu ardışık satırların
sonuncusudur.
Tablo 4.1.1.21.6, sütun (1) ila (4), Bölüm 3.2, Tablo A'dakine benzer bir yapıyı izlemekte olup, bu alt
başlığın amaçları bakımından maddenin tanımlanması için kullanılmaktadır. Son sütun, maddenin
özümlenebileceği standart sıvıyı (sıvıları) göstermektedir.
Her bir sütun için açıklayıcı notlar:
Sütun (1) UN No.
UN numarasını içerir:
- Madde, kendi spesifik UN numarasına atanmışsa, tehlikeli maddenin UN numarası
anlamındadır veya
- İsmen listelenmeyen tehlikeli maddenin Kısım 2 kriterleri ("karar ağaçları") uyarınca tahsis
edildiği toplu kaydın UN numarası anlamındadır.
Sütun (2a) Uygun sevkiyat adı veya teknik ad
Çeşitli izomerler içerebilen maddenin adını, tek kaydın adını veya toplu kaydın adını içerir.
Gösterilen isim, ilgili uygun sevkiyat adından farklı olabilir.
Sütun (2b) Açıklama
Sınıflandırma, taşıma koşulları ve/veya maddenin kimyasal uyumluluğunun değişkenlik gösterebileceği
durumlarda kaydın kapsamının netliğe kavuşturulması amacıyla açıklayıcı bir metin içerir.
Sütun (3a) Sınıf
Başlığı, tehlikeli maddeyi kapsamak üzere sınıfın numarasını içerir. Bu sınıf numarası, Kısım 2
prosedürleri ve kriterleri uyarınca tahsis edilir.
Sütun (3b) Sınıflandırma kodu
Tehlikeli maddenin Kısım 2 prosedürleri ve kriterleri kapsamındaki sınıflandırma kodunu içerir.
Sütun (4) Ambalajlama grubu
Kısım 2 prosedürleri ve kriterleri uyarınca tehlikeli maddeye tahsis edilmiş olan ambalajlama grubu
numaralarını (I, II veya III) içerir. Bazı maddeler, ambalajlama gruplarına tahsis edilmez.
Sütun (5) Standart sıvı
Bu sütun, belirleyici bir bilgi olarak, maddenin özümlenebileceği standart sıvıyı veya standart sıvılar
kombinasyonunu ya da 4.1.1.21.5 kapsamındaki toplu kayıtlar kuralına yapılan bir referansı gösterir.
 
Tablo 4.1.1.21.6: Özümleme (asimilasyon) listesi
 

UN

No.

Uygun sevkiyat adı veya teknik ad

3.1.2

Açıklama

 

3.1.2

Sınıf

 

2.2

Sınıflandırma Kodu

2.2

Ambalajlama grubu 2.1.1.3

Standart sıvı

(1)

(2a)

(2b)

(3a)

(3b)

(4)

(5)

1090

Aseton

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı Dikkat: Yalnızca, maddenin taşıma ambalajı dışına geçirgenliğinin kabul

edilebilir bir seviyede olduğu durumlarda geçerlidir

1093

Akrilonitril, stabilize

 

3

FT1

I

n-Bütil asetat / n-bütil asetat ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

1104

Amil asetatlar

saf izomerler ve izomerik

karışım

3

F1

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

1105

Pentanoller

saf izomerler ve izomerik karışım

3

F1

II/III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

1106

Amilaminler

saf izomerler ve izomerik

karışım

3

FC

II/III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

1109

Amil formatlar

saf izomerler ve izomerik

karışım

3

F1

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

1120

Bütanoller

saf izomerler ve izomerik

karışım

3

F1

II/III

Asetik asit

1123

Bütil asetatlar

saf izomerler ve izomerik

karışım

3

F1

II/III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

1125

n-Bütilamin

 

3

FC

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

1128

n-Bütil format

 

3

F1

II

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

1129

Bütiraldehit

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

1133

Yapışkanlar

alevlenebilir sıvı içerir

3

F1

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

1139

Kaplama çözeltisi

yüzey uygulamaları veya endüstriyel veya araç alt kaplaması, varil veya fıçı iç kaplaması gibi diğer

kaplamaları kapsar

3

F1

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

1145

Siklohekzan

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

1146

Siklopentan

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

1153

Etilen glikol dietil eter

 

3

F1

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

ve hidrokarbon karışımları

1154

Dietilamin

 

3

FC

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

1158

Diizopropilamin

 

3

FC

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

 

UN

No.

Uygun sevkiyat adı veya teknik ad

 

3.1.2

Açıklama

 

3.1.2

Sınıf

 

2.2

Sınıflandırma Kodu

 

2.2

Ambalajlama grubu

 

2.1.1.3

Standart sıvı

(1)

(2a)

(2b)

(3a)

(3b)

(4)

(5)

1160

Dimetilamin sulu çözelti

 

3

FC

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

1165

Dioksan

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

1169

Özütler, aromatik, sıvı

 

3

F1

II/III

Toplu kayıt kuralı

1170

Etanol veya Etanol çözeltisi

sulu çözelti

3

F1

II/III

Asetik asit

1171

Etilen glikol monoetil eter

 

3

F1

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

ve hidrokarbon karışımları

1172

Etilen glikol monoetil eter asetat

 

3

F1

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

ve hidrokarbon karışımları

1173

Etil asetat

 

3

F1

II

n-Bütil asetat / n-bütil asetat ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

1177

2-Etilbütil asetat

 

3

F1

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

1178

2-Etilbütiraldehit

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

1180

Etil bütirat

 

3

F1

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

1188

Etilen glikol monometil eter

 

3

F1

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

ve hidrokarbon karışımları

1189

Etilen glikol monometil eter asetat

 

3

F1

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

ve hidrokarbon karışımları

1190

Etil format

 

3

F1

II

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

1191

Oktil aldehitler

saf izomerler ve izomerik

karışım

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

1192

Etil laktat

 

3

F1

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

1195

Etil propionat

 

3

F1

II

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

1197

Özütler, tatlandırıcı, sıvı

 

3

F1

II/III

Toplu kayıt kuralı

1198

Formaldehit çözeltisi,

alevlenebilir

sulu çözelti, parlama noktası

23 °C ve 60 °C arasında

3

FC

III

Asetik asit

1202

Dizel yakıtı

EN 590:2013 + AC:2014'e

uygun veya parlama noktası en fazla 100 °C

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

 

UN

No.

Uygun sevkiyat adı veya teknik ad

3.1.2

Açıklama

 

3.1.2

Sınıf

 

2.2

Sınıflandırma Kodu

2.2

Ambalajlama grubu 2.1.1.3

Standart sıvı

(1)

(2a)

(2b)

(3a)

(3b)

(4)

(5)

1202

Gaz yağı

parlama noktası en fazla 100

°C

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

1202

Isıtma yağı, hafif

ekstra hafif

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

1202

Isıtma yağı, hafif

EN 590:2013 + AC:2014'e

uygun veya parlama noktası en fazla 100 °C

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

1203

Benzin

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

1206

Heptanlar

saf izomerler ve izomerik

karışım

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

1207

Hekzaldehit

n-Hekzaldehit

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

1208

Hekzanlar

saf izomerler ve izomerik

karışım

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

1210

Matbaa mürekkebi veya matbaa mürekkebiyle ilgili

malzemeler

alevlenebilir, matbaa mürekkebi inceltici veya

azaltıcı bileşik dahil

3

F1

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

1212

İzobütanol

 

3

F1

III

Asetik asit

1213

İzobütil asetat

 

3

F1

II

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

1214

İzobütilamin

 

3

FC

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

1216

İzooktenler

saf izomerler ve izomerik

karışım

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

1219

İzopropanol

 

3

F1

II

Asetik asit

1220

İzopropil asetat

 

3

F1

II

n-Bütil asetat / n-bütil asetat ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

1221

İzopropilamin

 

3

FC

I

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

1223

Kerosen

 

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

1224

3, 3-Dimetil-2-bütanon

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

1224

Ketonlar, sıvı, b.b.b.

 

3

F1

II/III

Toplu kayıt kuralı

1230

Metanol

 

3

FT1

II

Asetik asit

1231

Metil asetat

 

3

F1

II

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

1233

Metilamil asetat

 

3

F1

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

1235

Metilamin sulu çözelti

 

3

FC

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

1237

Metil bütirat

 

3

F1

II

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

1247

Metil metakrilat monomer,

stabilize

 

3

F1

II

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

1248

Metil propionat

 

3

F1

II

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

 

UN

No.

Uygun sevkiyat adı veya teknik ad

3.1.2

Açıklama

 

3.1.2

Sınıf

 

2.2

Sınıflandırma Kodu

2.2

Ambalajlama grubu 2.1.1.3

Standart sıvı

(1)

(2a)

(2b)

(3a)

(3b)

(4)

(5)

1262

Oktanlar

saf izomerler ve izomerik

karışım

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

1263

Boya veya Boya ile ilgili malzemeler

boya, vernik, emaye, renklendirici, lake, cila, parlatıcı, sıvı dolgu ve sıvı vernik bazı dahil veya boya

inceltici veya azaltıcı bileşik dahil

3

F1

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

1265

Pentanlar

n-Pentan

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

1266

Parfümeri ürünleri

alevlenebilir çözücüler içeren

3

F1

II/III

Toplu kayıt kuralı

1268

Kömür katranlı nafta

50 °C'de buhar basıncı 110

kPa'dan az

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

1268

Petrol distilatları, b.b.b.

veya Petrol ürünleri, b.b.b.

 

3

F1

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

1274

n-Propanol

 

3

F1

II/III

Asetik asit

1275

Propionaldehit

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

1276

n-Propil asetat

 

3

F1

II

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

1277

Propilamin

n-Propilamin

3

FC

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

1281

Propil formatlar

saf izomerler ve izomerik

karışım

3

F1

II

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

1282

Piridin

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

1286

Reçine yağı

 

3

F1

II/III

Toplu kayıt kuralı

1287

Kauçuk çözeltisi

 

3

F1

II/III

Toplu kayıt kuralı

1296

Trietilamin

 

3

FC

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

1297

Trimetilamin sulu çözelti

kütlece en fazla %50,

trimetilamin

3

FC

I/II/III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

1301

Vinil asetat, stabilize

 

3

F1

II

n-Bütil asetat / n-bütil asetat ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

1306

Ahşap koruyucular, sıvı

 

3

F1

II/III

Toplu kayıt kuralı

1547

Anilin

 

6.1

T1

II

Asetik asit

1590

Dikloroanilinler, sıvı

saf izomerler ve izomerik

karışım

6.1

T1

II

Asetik asit

1602

Boya, sıvı, zehirli, b.b.b.

veya Boya ara ürünü, sıvı, zehirli, b.b.b.

 

6.1

T1

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

1604

Etilendiamin

 

8

CF1

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

1715

Asetik anhidrit

 

8

CF1

II

Asetik asit

 

UN

No.

Uygun sevkiyat adı veya teknik ad

3.1.2

Açıklama

 

3.1.2

Sınıf

 

2.2

Sınıflandırma Kodu

2.2

Ambalajlama grubu 2.1.1.3

Standart sıvı

(1)

(2a)

(2b)

(3a)

(3b)

(4)

(5)

1717

Asetil klorür

 

3

FC

II

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

1718

Bütil asit fosfat

 

8

C3

III

Islatıcı çözelti

1719

Hidrojen sülfür

sulu çözelti

8

C5

III

Asetik asit

1719

Kostik alkali sıvı, b.b.b.

inorganik

8

C5

II/III

Toplu kayıt kuralı

1730

Antimon pentaklorür, sıvı

saf

8

C1

II

Su

1736

Benzoil klorür

 

8

C3

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

1750

Kloroasetik asit çözeltisi

sulu çözelti

6.1

TC1

II

Asetik asit

1750

Kloroasetik asit çözeltisi

mono- ve dikloroasetik asit

karışımları

6.1

TC1

II

Asetik asit

1752

Kloroasetil klorür

 

6.1

TC1

I

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

1755

Kromik asit çözeltisi

en fazla %30 kromik asit

içeren sulu çözelti

8

C1

II/III

Nitrik asit

1760

Siyanamid

en fazla %50 siyanamid içeren sulu çözelti

8

C9

II

Su

1760

O,O-Dietil-ditiyofosforik asit

 

8

C9

II

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

1760

O,O-Diizopropil- dityofosforik asit

 

8

C9

II

n-Bütil asetat / n-bütil asetat ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

1760

O,O-Di-n-propil-

dityofosforik asit

 

8

C9

II

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

1760

Aşındırıcı sıvı, b.b.b.

parlama noktası 60 °C'den

fazla

8

C9

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

1761

Kuprietilendiamin çözeltisi

sulu çözelti

8

CT1

II/III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

1764

Dikloroasetik asit

 

8

C3

II

Asetik asit

1775

Floroborik asit

en fazla %50 floroborik asit içeren sulu çözelti

8

C1

II

Su

1778

Florosilisik asit

 

8

C1

II

Su

1779

Formik asit

kütlece %85'ten fazla asit ile

8

C3

II

Asetik asit

1783

Hekzametilendiamin

çözeltisi

sulu çözelti

8

C7

II/III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

1787

Hidriyodik asit

sulu çözelti

8

C1

II/III

Su

1788

Hidrobromik asit

sulu çözelti

8

C1

II/III

Su

1789

Hidroklorik asit

%38'den fazla sulu çözelti ile

8

C1

II/III

Su

1790

Hidroflorik asit

en fazla %60 hidroflorik asit içeren

8

CT1

II

Su, izin verilen kullanım süresi: En fazla 2 yıl

1791

Hipoklorit çözelti

ticarette kabul gördüğü şekilde ıslatıcı maddeler

içeren sulu çözelti

8

C9

II/III

Nitrik asit ve ıslatıcı çözelti *

 

UN

No.

Uygun sevkiyat adı veya teknik ad

3.1.2

Açıklama

 

3.1.2

Sınıf

 

2.2

Sınıflandırma Kodu

2.2

Ambalajlama grubu

2.1.1.3

Standart sıvı

(1)

(2a)

(2b)

(3a)

(3b)

(4)

(5)

1791

Hipoklorit çözelti

sulu çözelti

8

C9

II/III

Nitrik asit *

UN 1791 için: Testler yalnızca bir hava menfezi ile yürütülecektir. Testin, standart sıvı olarak nitrik asit ile yürütülmesi halinde, aside dirençli bir hava menfezi ve conta kullanılacaktır. Testin, hipoklorit çözeltileriyle yürütülmesi halinde, aynı tasarım tipindeki ve hipoklorite

dirençli (örn. silikon kauçuk), fakat nitrik aside dirençli olmayan hava menfezleri ve contaların kullanımına da izin verilmektedir.

1793

İzopropil asit fosfat

 

8

C3

III

Islatıcı çözelti

1802

Perklorik asit

kütlece en fazla %50 asit içeren sulu çözelti

8

CO1

II

Su

1803

Fenolsülfonik asit, sıvı

izomerik karışım

8

C3

II

Su

1805

Fosforik asit, çözelti

 

8

C1

III

Su

1814

Potasyum hidroksit çözelti

sulu çözelti

8

C5

II/III

Su

1824

Sodyum hidroksit çözelti

sulu çözelti

8

C5

II/III

Su

1830

Sülfürik asit

%51'den fazla saf asit ile

8

C1

II

Su

1832

Sülfürik asit, kullanılmış

kimyasal olarak kararlı

8

C1

II

Su

1833

Sülfürlü asit

 

8

C1

II

Su

1835

Tetrametilamonyak

hidroksit, çözelti

parlama noktası 60 °C'den

fazla olan sulu çözelti

8

C7

II

Su

1840

Çinko klorür çözeltisi

sulu çözelti

8

C1

III

Su

1848

Propionik asit

kütlece en az %10, en fazla

%90 asit ile

8

C3

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

1862

Etil krotonat

 

3

F1

II

n-Bütil asetat / n-bütil asetat ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

1863

Yakıtı, havacılık, türbin

motoru

 

3

F1

I/II/III

Hidrokarbon karışımı

1866

Reçine çözeltisi

alevlenebilir

3

F1

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

1902

Diizositil asit fosfat

 

8

C3

III

Islatıcı çözelti

1906

Dip asidi

 

8

C1

II

Nitrik asit

1908

Klorit çözeltisi

sulu çözelti

8

C9

II/III

Asetik asit

1914

Bütil propionatlar

 

3

F1

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

1915

Siklohekzanon

 

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

1917

Etil akrilat, stabilize

 

3

F1

II

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

1919

Metil akrilat, stabilize

 

3

F1

II

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

1920

Nonanlar

saf izomerler ve izomerik karışımlar, parlama noktası 23

°C ila 60 °C arasında

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

1935

Siyanür çözeltisi, b.b.b.

inorganik

6.1

T4

I/II/III

Su

1940

Tiyoglikolik asit

 

8

C3

II

Asetik asit

1986

Alkoller, alevlenebilir,

zehirli, b.b.b.

 

3

FT1

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

1987

Siklohekzanol

teknik saf

3

F1

III

Asetik asit

1987

Alkoller, b.b.b.

 

3

F1

II/III

Toplu kayıt kuralı

1988

Aldehitler, alevlenebilir,

zehirli, b.b.b.

 

3

FT1

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

 

UN

No.

Uygun sevkiyat adı veya teknik ad

3.1.2

Açıklama

 

3.1.2

Sınıf

 

2.2

Sınıflandırma Kodu

2.2

Ambalajlama grubu 2.1.1.3

Standart sıvı

(1)

(2a)

(2b)

(3a)

(3b)

(4)

(5)

1989

Aldehitler, b.b.b.

 

3

F1

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

1992

2,6-cis-Dimetil-morfolin

 

3

FT1

III

Hidrokarbon karışımı

1992

Alevlenebilir sıvı, zehirli,

b.b.b.

 

3

FT1

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

1993

Propionik asit vinil ester

 

3

F1

II

n-Bütil asetat / n-bütil asetat ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

1993

(1-Metoksi-2-propil) asetat

 

3

F1

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

1993

Alevlenebilir sıvı, b.b.b.

 

3

F1

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

2014

Hidrojen peroksit, sulu çözelti

en az %20, en fazla %60 oranında hidrojen peroksit

içeren, gerektiğinde stabilize

5.1

OC1

II

Nitrik asit

2022

Kresilik asit

kresoller, ksilenoller ve metil fenoller içeren sıvı

6.1

TC1

II

Asetik asit

2030

Hidrazin sulu çözelti

kütlece en az %37, en fazla

%64 hidrazin ile

8

CT1

II

Su

2030

Hidrazin hidrat

%64 oranında hidrazin içeren sulu çözelti

8

CT1

II

Su

2031

Nitrik asit

kırmızı dumanlı dışında, en fazla %55 oranında saf asit

içeren

8

CO1

II

Nitrik asit

2045

İzobütiraldehit

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

2050

Diizobütilen izomerik

bileşikler

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

2053

Metil izobütil karbinol

 

3

F1

III

Asetik asit

2054

Morfolin

 

8

CF1

I

Hidrokarbon karışımı

2057

Tripropilen

 

3

F1

II/III

Hidrokarbon karışımı

2058

Valeraldehit

saf izomerler ve izomerik

karışım

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

2059

Nitroselüloz çözeltisi, alevlenebilir

 

3

D

I/II/III

Toplu kayıt kuralı: Genel prosedürden sapmalar F1 sınıflandırma koduna sahip

çözücülere uygulanabilir.

2075

Kloral, susuz, stabilize

 

6.1

T1

II

Islatıcı çözelti

2076

Kresoller, sıvı

saf izomerler ve izomerik

karışım

6.1

TC1

II

Asetik asit

2078

Tolüen diizosiyanat

sıvı

6.1

T1

II

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2079

Dietilentriamin

 

8

C7

II

Hidrokarbon karışımı

2209

Formaldehit çözeltisi

%37 oranında Form-aldehit,

metanol içeriğine sahip sulu çözelti: %8-10

8

C9

III

Asetik asit

2209

Formaldehit çözeltisi

en az %25 oranında

formaldehit içeren sulu çözelti

8

C9

III

Su

2218

Akrilik asit, stabilize

 

8

CF1

II

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

 

UN

No.

Uygun sevkiyat adı veya teknik ad

3.1.2

Açıklama

 

3.1.2

Sınıf

 

2.2

Sınıflandırma Kodu

2.2

Ambalajlama grubu 2.1.1.3

Standart sıvı

(1)

(2a)

(2b)

(3a)

(3b)

(4)

(5)

2227

n-bütil metakrilat, stabilize

 

3

F1

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2235

Klorobenzil klorürler, sıvı

para-Klorobenzil klorür

6.1

T2

III

Hidrokarbon karışımı

2241

Sikloheptan

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

2242

Siklohepten

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

2243

Siklohekzil asetat

 

3

F1

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2244

Siklopentanol

 

3

F1

III

Asetik asit

2245

Siklopentanon

 

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

2247

n-Dekan

 

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

2248

Di-n-bütilamin

 

8

CF1

II

Hidrokarbon karışımı

2258

1,2-Propilendiamin

 

8

CF1

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2259

Trietilentetramin

 

8

C7

II

Su

2260

Tripropilamin

 

3

FC

III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2263

Dimetilsiklohekzanlar

saf izomerler ve izomerik

karışım

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

2264

N,N-Dimetil-

siklohekzilamin

 

8

CF1

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2265

N,N-Dimetil-formamid

 

3

F1

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2266

Dimetil-n-propilamin

 

3

FC

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2269

3,3'-İmino-dipropilamin

 

8

C7

III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2270

Etilamin sulu çözelti

en az %50, en fazla %70 oranında etilamin içeren, parlama noktası 23 °C'nin altında, aşındırıcı veya hafif

aşındırıcı

3

FC

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2275

2-Etilbütanol

 

3

F1

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2276

2-Etilhekzilamin

 

3

FC

III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2277

Etil metakrilat, stabilize

 

3

F1

II

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2278

n-Hepten

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

2282

Hekzanoller

saf izomerler ve izomerik

karışım

3

F1

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2283

İzobütil metakrilat, stabilize

 

3

F1

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

 

UN

No.

Uygun sevkiyat adı veya teknik ad

3.1.2

Açıklama

 

3.1.2

Sınıf

 

2.2

Sınıflandırma Kodu

2.2

Ambalajlama grubu 2.1.1.3

Standart sıvı

(1)

(2a)

(2b)

(3a)

(3b)

(4)

(5)

2286

Pentametilheptan

 

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

2287

İzoheptenler

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

2288

İzohekzenler

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

2289

İzoforonediamin

 

8

C7

III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2293

4-Metoksi-4-metil-pentan-2-

on

 

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

2296

Metilsiklohekzan

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

2297

Metilsiklohekzanon

saf izomerler ve izomerik

karışım

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

2298

Metilsiklopentan

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

2302

5-Metilhekzan-2-on

 

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

2308

Nitrosilsülfürik asit, sıvı

 

8

C1

II

Su

2309

Oktadienler

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

2313

Pikolinler

saf izomerler ve izomerik

karışım

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

2317

Sodyum kuprosiyanür çözelti

sulu çözelti

6.1

T4

I

Su

2320

Tetraetilenpentamin

 

8

C7

III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2324

Triizobütilen

C12-mono- olefinler karışımı, parlama noktası 23 °C ve 60

°C arasında

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

2326

Trimetil-siklohekzilamin

 

8

C7

III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2327

Trimetilhekzametilen- diaminler

saf izomerler ve izomerik karışım

8

C7

III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2330

Undekan

 

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

2336

Alil format

 

3

FT1

I

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2348

Bütil akrilatlar, stabilize

saf izomerler ve izomerik

karışım

3

F1

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2357

Siklohekzilamin

parlama noktası 23 °C ve 60

°C arasında

8

CF1

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2361

Diizobütilamin

 

3

FC

III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2366

Dietil karbonat

 

3

F1

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2367

alfa-metil-valeraldehit

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

2370

1-Hekzen

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

2372

1,2-Di-(dimetilamino)-etan

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

 

UN

No.

Uygun sevkiyat adı veya teknik ad

3.1.2

Açıklama

 

3.1.2

Sınıf

 

2.2

Sınıflandırma Kodu

2.2

Ambalajlama grubu 2.1.1.3

Standart sıvı

(1)

(2a)

(2b)

(3a)

(3b)

(4)

(5)

2379

1,3-Dimetilbütilamin

 

3

FC

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2383

Dipropilamin

 

3

FC

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2385

Etil izobütirat

 

3

F1

II

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2393

İzobütil format

 

3

F1

II

n-Bütil asetat / n-bütil asetat ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2394

İzobütil propionat

parlama noktası 23 °C ve 60

°C arasında

3

F1

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2396

Metakrilaldehit, stabilize

 

3

FT1

II

Hidrokarbon karışımı

2400

Metil izovalerat

 

3

F1

II

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2401

Piperidin

 

8

CF1

I

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2403

İzopropenil asetat

 

3

F1

II

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2405

İzopropil bütirat

 

3

F1

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2406

İzopropil izobütirat

 

3

F1

II

n-Bütil asetat / n-bütil asetat ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2409

İzopropil propionat

 

3

F1

II

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2410

1,2,3,6-Tetrahidro-piridin

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

2427

Potasyum klorat, sulu

çözelti

 

5.1

O1

II/III

Su

2428

Sodyum klorat, sulu çözelti

 

5.1

O1

II/III

Su

2429

Kalsiyum klorat, sulu

çözelti

 

5.1

O1

II/III

Su

2436

Tiyoasetik asit

 

3

F1

II

Asetik asit

2457

2,3-Dimetilbütan

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

2491

Etanolamin

 

8

C7

III

Islatıcı çözelti

2491

Etanolamin çözeltisi

sulu çözelti

8

C7

III

Islatıcı çözelti

2496

Propionik anhidrit

 

8

C3

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2524

Etil ortoformat

 

3

F1

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2526

Furfurilamin

 

3

FC

III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

 

UN

No.

Uygun sevkiyat adı veya teknik ad

3.1.2

Açıklama

 

3.1.2

Sınıf

 

2.2

Sınıflandırma Kodu

2.2

Ambalajlama grubu 2.1.1.3

Standart sıvı

(1)

(2a)

(2b)

(3a)

(3b)

(4)

(5)

2527

İzobütil akrilat, stabilize

 

3

F1

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2528

İzobütil izobütirat

 

3

F1

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2529

İzobütirik asit

 

3

FC

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2531

Metakrilik asit, stabilize

 

8

C3

II

n-Bütil asetat / n-bütil asetat ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2542

Tribütilamin

 

6.1

T1

II

Hidrokarbon karışımı

2560

2-Metilpentan-2-ol

 

3

F1

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2564

Trikloroasetik asit çözelti

sulu çözelti

8

C3

II/III

Asetik asit

2565

Disiklohekzilamin

 

8

C7

III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2571

Etilsülfürik asit

 

8

C3

II

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2571

Alkilsülfürik asitler

 

8

C3

II

Toplu kayıt kuralı

2580

Alüminyum bromür çözelti

sulu çözelti

8

C1

III

Su

2581

Alüminyum klorür çözelti

sulu çözelti

8

C1

III

Su

2582

Ferik klorür çözelti

sulu çözelti

8

C1

III

Su

2584

Metan sülfonik asit

%5'ten fazla serbest sülfürik

asit ile

8

C1

II

Su

2584

Alkilsülfonik asitler, sıvı

%5'ten fazla serbest sülfürik

asit ile

8

C1

II

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2584

Benzen sülfonik asit

%5'ten fazla serbest sülfürik

asit ile

8

C1

II

Su

2584

Tolüen sülfonik asitler

%5'ten fazla serbest sülfürik

asit ile

8

C1

II

Su

2584

Arilsülfonik asitler, sıvı

%5'ten fazla serbest sülfürik asit ile

8

C1

II

n-Bütil asetat / n-bütil asetat ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2586

Metan sülfonik asit

en fazla %5 serbest sülfürik

asit ile

8

C1

III

Su

2586

Alkilsülfonik asitler, sıvı

en fazla %5 serbest sülfürik asit ile

8

C1

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2586

Benzen sülfonik asit

en fazla %5 serbest sülfürik

asit ile

8

C1

III

Su

2586

Tolüen sülfonik asitler

en fazla %5 serbest sülfürik

asit ile

8

C1

III

Su

2586

Arilsülfonik asitler, sıvı

en fazla %5 serbest sülfürik

asit ile

8

C1

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2610

Trialilamin

 

3

FC

III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

 

UN

No.

Uygun sevkiyat adı veya teknik ad

3.1.2

Açıklama

 

3.1.2

Sınıf

 

2.2

Sınıflandırma Kodu

2.2

Ambalajlama grubu 2.1.1.3

Standart sıvı

(1)

(2a)

(2b)

(3a)

(3b)

(4)

(5)

2614

Metalil alkol

 

3

F1

III

Asetik asit

2617

Metilsiklohekzanoller

saf izomerler ve izomerik karışımlar, parlama noktası

23 °C ila 60 °C arasında

3

F1

III

Asetik asit

2619

Benzildimetilamin

 

8

CF1

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2620

Amil bütiratlar

saf izomerler ve izomerik karışımlar, parlama noktası

23 °C ila 60 °C arasında

3

F1

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2622

Glisidaldehit

parlama noktası 23 °C altında

3

FT1

II

Hidrokarbon karışımı

2626

Klorik asit, sulu çözelti

en fazla %10 oranında klorik

asit içeren

5.1

O1

II

Nitrik asit

2656

Kinolin

parlama noktası 60 °C'den fazla

6.1

T1

III

Su

2672

Amonyak çözelti

15 °C'de su içerisinde bağıl yoğunluğu 0,880 ila 0,957 arasında olan ve %10'dan fazla ama %35'ten az

amonyak içeren

8

C5

III

Su

2683

Amonyum sülfür çözeltisi

sulu çözelti, parlama noktası 23 °C ve 60 °C arasında

8

CFT

II

Asetik asit

2684

3-Dietilamino-propilamin

 

3

FC

III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2685

N,N-Dietiletilen-diamin

 

8

CF1

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2693

Bisülfitler, sulu çözelti,

b.b.b.

inorganik

8

C1

III

Su

2707

Dimetildioksanlar

saf izomerler ve izomerik

karışım

3

F1

II/III

Hidrokarbon karışımı

2733

Aminler, alevlenebilir, aşındırıcı, b.b.b. veya Poliaminler, alevlenebilir,

aşındırıcı, b.b.b.

 

3

FC

I/II/III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2734

Di-sec-bütilamin

 

8

CF1

II

Hidrokarbon karışımı

2734

Aminler, sıvı, aşındırıcı, alevlenebilir, b.b.b. veya Poliaminler, sıvı, aşındırıcı,

alevlenebilir,

 

8

CF1

I/II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2735

Aminler, sıvı, aşındırıcı, alevlenebilir, b.b.b. veya Poliaminler, sıvı, aşındırıcı,

b.b.b.

 

8

C7

I/II/III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2739

Bütirik anhidrit

 

8

C3

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2789

Asetik asit, glasiyal veya

Asetik asit çözeltisi

kütlece %80'den fazla asit

içeren sulu çözelti

8

CF1

II

Asetik asit

2790

Asetik asit çözeltisi

kütlece %10'dan fazla ancak

%80'den az asit içeren sulu çözelti

8

C3

II/III

Asetik asit

 

UN

No.

Uygun sevkiyat adı veya teknik ad

3.1.2

Açıklama

 

3.1.2

Sınıf

 

2.2

Sınıflandırma Kodu

2.2

Ambalajlama grubu 2.1.1.3

Standart sıvı

(1)

(2a)

(2b)

(3a)

(3b)

(4)

(5)

2796

Sülfürik asit

en fazla %51 oranında saf asit

ile

8

C1

II

Su

2797

Akü sıvısı, alkali

Potasyum/Sodyum hidroksit,

sulu çözelti

8

C5

II

Su

2810

2-Kloro-6-florobenzil klorür

stabilize

6.1

T1

III

Hidrokarbon karışımı

2810

2-Feniletanol

 

6.1

T1

III

Asetik asit

2810

Etilen glikol monohekzil eter

 

6.1

T1

III

Asetik asit

2810

Zehirli sıvı, organik, b.b.b.

 

6.1

T1

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

2815

N-Aminoetilpiperazin

 

8

CT1

III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2818

Amonyum polisülfür

çözeltisi

sulu çözelti

8

CT1

II/III

Asetik asit

2819

Amil asit fosfat

 

8

C3

III

Islatıcı çözelti

2820

Bütirik asit

n-Bütirik asit

8

C3

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2821

Fenol çözeltisi

sulu çözelti, zehirli, alkali olmayan

6.1

T1

II/III

Asetik asit

2829

Kaproik asit

n-Kaproik asit

8

C3

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2837

Bisülfatlar, sulu çözelti

 

8

C1

II/III

Su

2838

Vinil bütirat, stabilize

 

3

F1

II

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2841

Di-n-Amilamin

 

3

FT1

III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2850

Propilen tetramer

C12-monoolefinler karışımı, parlama noktası 23 °C ve 60

°C arasında

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

2873

Dibütilaminoetanol

N,N-Di-n-bütilaminetanol

6.1

T1

III

Asetik asit

2874

Furfuril alkol

 

6.1

T1

III

Asetik asit

2920

O,O-Dietil-ditiyofosforik asit

parlama noktası 23 °C ve 60

°C arasında

8

CF1

II

n-Bütilasetat / n-Bütilasetat ile

doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2920

O,O-Dimetil-dityofosforik

asit

parlama noktası 23 °C ve 60

°C arasında

8

CF1

II

Islatıcı çözelti

2920

Hidrojen bromür

Glasiyal asetik asitte %33

oranında çözelti

8

CF1

II

Islatıcı çözelti

2920

Tetrametilamonyum hidroksit

sulu çözelti, parlama noktası 23 °C ve 60 °C arasında

8

CF1

II

Su

2920

Aşındırıcı sıvı, alevlenebilir,

b.b.b.

 

8

CF1

I/II

Toplu kayıt kuralı

2922

Amonyum sülfür

parlama noktası 60 °C'den fazla olan sulu çözelti

8

CT1

II

Su

2922

Kresoller

sulu alkali çözeltisi, sodyum

ve potasyum kresolat karışımı

8

CT1

II

Asetik asit

 

UN

No.

Uygun sevkiyat adı veya teknik ad

3.1.2

Açıklama

 

3.1.2

Sınıf

 

2.2

Sınıflandırma Kodu

2.2

Ambalajlama grubu 2.1.1.3

Standart sıvı

(1)

(2a)

(2b)

(3a)

(3b)

(4)

(5)

2922

Fenol

sulu alkali çözeltisi, sodyum

ve potasyum fenolat karışımı

8

CT1

II

Asetik asit

2922

Sodyum hidrojen diflorür

sulu çözelti

8

CT1

III

Su

2922

Aşındırıcı sıvı, zehirli, b.b.b.

 

8

CT1

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

2924

Alevlenebilir sıvı, aşındırıcı, b.b.b.

hafif aşındırıcı

3

FC

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

2927

Zehirli sıvı, aşındırıcı,

organik, b.b.b.

 

6.1

TC1

I/II

Toplu kayıt kuralı

2933

Metil 2-kloro-propionat

 

3

F1

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2934

İzopropil 2-kloro-propionat

 

3

F1

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2935

Etil 2-kloropropionat

 

3

F1

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2936

Tiyolaktik asit

 

6.1

T1

II

Asetik asit

2941

Floroanilinler

saf izomerler ve izomerik

karışım

6.1

T1

III

Asetik asit

2943

Tetrahidrofurfurilamin

 

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

2945

N-Metilbütilamin

 

3

FC

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2946

2-Amino-5-dietil- aminopentan

 

6.1

T1

III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2947

İzopropil kloroasetat

 

3

F1

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

2984

Hidrojen peroksit, sulu çözelti

en az %8, en fazla %20

oranında hidrojen peroksit içeren, gerektiğinde stabilize

5.1

O1

III

Nitrik asit

3056

n-Heptaldehit

 

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

3065

Alkollü içecekler

hacimce %24'ten fazla alkol içeren

3

F1

II/III

Asetik asit

3066

Boya veya Boya ile ilgili malzemeler

boya, vernik, emaye, renklendirici, lake, cila, parlatıcı, sıvı dolgu ve sıvı vernik bazı dahil veya boya inceltici veya azaltıcı bileşik

dahil

8

C9

II/III

Toplu kayıt kuralı

3079

Metakrilonitril, stabilize

 

6.1

TF1

I

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

3082

sec-Alkol C6-C17 poli (3-6) etoksilat

 

9

M6

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

ve hidrokarbon karışımları

 

UN

No.

Uygun sevkiyat adı veya teknik ad

3.1.2

Açıklama

 

3.1.2

Sınıf

 

2.2

Sınıflandırma Kodu

2.2

Ambalajlama grubu 2.1.1.3

Standart sıvı

(1)

(2a)

(2b)

(3a)

(3b)

(4)

(5)

3082

Alkol C12-C15 poli (1-3) etoksilat

 

9

M6

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

ve hidrokarbon karışımları

3082

Alkol C13-C15 poli (1-6) etoksilat

 

9

M6

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

ve hidrokarbon karışımları

3082

Uçak türbin yakıtı JP-5

parlama noktası 60 °C'den

fazla

9

M6

III

Hidrokarbon karışımı

3082

Uçak türbin yakıtı JP-7

parlama noktası 60 °C'den

fazla

9

M6

III

Hidrokarbon karışımı

3082

Katran

parlama noktası 60 °C'den

fazla

9

M6

III

Hidrokarbon karışımı

3082

Kömür katranlı nafta

parlama noktası 60 °C'den

fazla

9

M6

III

Hidrokarbon karışımı

3082

Katrandan üretilmiş kreozot

parlama noktası 60 °C'den fazla

9

M6

III

Hidrokarbon karışımı

3082

Odun katrandan üretilmiş

kreozot

parlama noktası 60 °C'den

fazla

9

M6

III

Hidrokarbon karışımı

3082

Kresil difenil fosfat

 

9

M6

III

Islatıcı çözelti

3082

Desil akrilat

 

9

M6

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

ve hidrokarbon karışımları

3082

Diizobütil ftalat

 

9

M6

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti ve

hidrokarbon karışımı

3082

Di-n-bütil ftalat

 

9

M6

III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

ve hidrokarbon karışımları

3082

Hidrokarbonlar

sıvı, parlama noktası 60

°C'den fazla, çevre için tehlikeli

9

M6

III

Toplu kayıt kuralı

3082

İzodesil difenil fosfat

 

9

M6

III

Islatıcı çözelti

3082

Metilnaftalalinler

izomerik karışım, sıvı

9

M6

III

Hidrokarbon karışımı

3082

Triaril fosfatlar

b.b.b.

9

M6

III

Islatıcı çözelti

3082

Trikresil fosfat

en fazla %3 orto-izomer

içeren

9

M6

III

Islatıcı çözelti

3082

Triksilenil fosfat

 

9

M6

III

Islatıcı çözelti

3082

Çinko alkil ditiyofosfat

C3-C14

9

M6

III

Islatıcı çözelti

3082

Çinko aril ditiyofosfat

C7-C16

9

M6

III

Islatıcı çözelti

3082

Çevreye zararlı madde, sıvı,

b.b.b.

 

9

M6

III

Toplu kayıt kuralı

3099

Yükseltgen, sıvı, zehirli, b.b.b.

 

5.1

OT1

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

 

UN

No.

Uygun sevkiyat adı veya teknik ad

3.1.2

Açıklama

 

3.1.2

Sınıf

 

2.2

Sınıflandırma Kodu

2.2

Ambalajlama grubu 2.1.1.3

Standart sıvı

(1)

(2a)

(2b)

(3a)

(3b)

(4)

(5)

3101

3103

3105

3107

3109

3111

3113

3115

3117

3119

Organik Peroksit, Tip B, C, D, E veya F, sıvı veya Organik Peroksit, Tip B, C, D, E veya F, sıvı, sıcaklık kontrollü

 

5.2

P1

 

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti ve hidrokarbon karışımları ve nitrik asit**

** UN Numarası 3101, 3103, 3105, 3107, 3109, 3111, 3113, 3115, 3117, 3119 için (%40 peroksit içeriğine sahip tert-bütil hidroperoksit ve peroksiasetik asitler hariçtir): Teknik olarak saf haldeki veya uyumlulukları bakımından bu listede standart sıvı olarak "hidrokarbon

karışımı" kapsamındaki çözücüler içerisindeki bir çözeltide bulunan tüm organik peroksitler. Hava menfezlerinin ve contaların organik peroksitlerle uyumluluğu, tasarım tipi testinden bağımsız olarak, nitrik asitle yürütülen laboratuar testleri yoluyla doğrulanacaktır.

3145

Bütilfenoller

sıvı, b.b.b.

8

C3

I/II/III

Asetik asit

3145

Alkilfenoller, sıvı, b.b.b.

C2 ila C12 homologları dahil

8

C3

I/II/III

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

3149

Hidrojen peroksit ve peroksiasetik asit karışımı, stabilize

UN 2790 asetik asit, UN 2796 sülfürik asit ve/veya UN 1805 fosforik asit, su ve en fazla

%5 peroksiasetik asit ile

5.1

OC1

II

Islatıcı çözelti ve nitrik asit

3210

Kloratlar, inorganik, sulu

çözelti, b.b.b.

 

5.1

O1

II/III

Su

3211

Perkloratlar, inorganik,

sulu çözelti, b.b.b.

 

5.1

O1

II/III

Su

3213

Bromatlar, inorganik, sulu

çözelti, b.b.b.

 

5.1

O1

II/III

Su

3214

Permanganatlar, inorganik,

sulu çözelti, b.b.b.

 

5.1

O1

II

Su

3216

Persülfatlar, inorganik, sulu çözelti, b.b.b.

 

5.1

O1

III

Islatıcı çözelti

3218

Nitratlar, inorganik, sulu

çözelti, b.b.b.

 

5.1

O1

II/III

Su

3219

Nitritler, inorganik, sulu çözelti, b.b.b.

 

5.1

O1

II/III

Su

3264

Bakırlı klorür

sulu çözelti, hafif aşındırıcı

8

C1

III

Su

3264

Hidroksilamin sülfat

%25 sulu çözelti

8

C1

III

Su

3264

Fosforlu asit

sulu çözelti

8

C1

III

Su

3264

Aşındırıcı sıvı, asidik, inorganik, b.b.b.

parlama noktası 60 °C'den fazla

8

C1

I/II/III

Toplu kayıt kuralı; UN No. 1830, 1832, 1906 ve 2308

bileşenlerine sahip karışımlar için geçerli değildir.

3265

Metoksiasetik asit

 

8

C3

I

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

3265

Alil süksinik asit anhidrit

 

8

C3

II

n-Bütil asetat / n-bütil asetat ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

3265

Ditiyoglikolik asit

 

8

C3

II

n-Bütil asetat / n-bütil asetat

ile doyurulmuş ıslatıcı çözelti

 

UN

No.

Uygun sevkiyat adı veya teknik ad

3.1.2

Açıklama