Karayolunda Tehlikeli Madde

Her metal, sert plastik ve kompozit IBC, 6.5.4.4 veya 6.5.4.5 uyarınca gerektiği şekilde muayene ve test
edilecektir:
- hizmete alınmadan önce;
- sonrasında ise, iki buçuk yılı aşmayan aralıklarla;
- onarım veya yeniden üretim sonrasında, taşıma için tekrar kullanılmadan önce.
Bir IBC, son periyodik test veya muayene döneminin bitiş tarihinden sonra doldurulmayacak ve taşımaya
sunulmayacaktır. Bununla birlikte, son periyodik test veya muayene döneminin bitiş tarihinden önce
doldurulan bir IBC, son periyodik test veya muayene döneminin bitiş tarihini müteakip üç ayı
geçmeyecek bir süre boyunca taşınabilir. Buna ilave olarak IBC'ler aşağıdaki durumlarda son periyodik
test veya muayene döneminin bitiş tarihinden sonra kullanılabilir:
(a) Tekrar doldurma işleminden önce gerekli testin veya muayenenin yapılması amacıyla,
boşaltımdan sonra fakat temizlemeden önce;
(b) Yetkili makam tarafından aksi onaylanmadıkça, tehlikeli malların veya atıkların doğru şekilde
bertarafı veya geri dönüştürülmesi için iadesine olanak tanımak amacıyla, son periyodik testin
veya muayenenin son geçerlilik tarihinden itibaren en fazla altı ay boyunca.
NOT: Taşıma belgesindeki bilgiler için, bkz. 5.4.1.1.11.

31HZ2 tipindeki IBC'ler dış kasanın hacminin en az %80'i kadar doldurulmalıdır.

Ülkesi ve adı veya yetkili sembolü dayanıklı bir şekilde üzerine işaretlenmiş olan metal, sert plastik veya
kompozit ve esnek IBC'lerin sahipleri tarafından yürütülen rutin bakımlar dışında, rutin bakımı
gerçekleştiren taraf, üreticinin UN tasarım tipi işaretinin yanında IBC üzerinde aşağıda belirtilenleri sağlam
bir şekilde işaretleyecektir:
(a) Rutin bakımın gerçekleştiği Ülkenin adı ve
(b) Rutin bakımı gerçekleştiren tarafın adı veya yetkili sembolü.

Ambalajlama talimatlarına ilişkin genel hükümler

1. ila 9. Sınıflarda yer alan tehlikeli mallar için geçerli ambalajlama talimatları Kısım 4.1.4'te verilmiştir.
Talimatlar, geçerli oldukları ambalajlama tipine bağlı olarak üç alt başlığa ayrılmıştır:
Alt başlık 4.1.4.1 IBC'ler ve büyük ambalajlar dışındaki ambalajlar için; bu ambalajlama talimatları
RID ve ADR'ye özel ambalajlar için "P" veya "R" harfi ile başlayan alfa-nümerik bir
kod ile gösterilir;
Alt başlık 4.1.4.2 IBC'ler için; bunlar "IBCs" harfleriyle başlayan alfa-nümerik bir kod ile gösterilir;
Alt başlık 4.1.4.3 büyük ambalajlar için; bunlar "LP" harfleri ile başlayan alfa-nümerik bir kod ile
gösterilir.
Genel olarak ambalajlama talimatları, 4.1.1, 4.1.2 veya 4.1.3'te yer alan genel hükümlerin geçerli olduğunu
gösterir. Ambalaj talimatları, uygun hallerde, Bölüm 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 veya 4.1.9'un özel
hükümlerine uyulmasını gerektirebilir. Özel ambalajlama hükümleri, münferit maddelere veya malzemelere
ilişkin ambalajlama talimatında da belirtilebilir. Aynı zamanda aşağıda belirtilen harfleri içeren alfanümerik
kodlarla da gösterilebilirler:
"PP" IBC'ler ve büyük ambalajlar dışındaki ambalajlar için ya da "RR", RID ve ADR'ye özgü özel
hükümler için;
"B" IBC'ler için veya "BB", RID ve ADR'ye özgü özel ambalajlama hükümleri için;
"L" büyük ambalajlar için ya da "LL", ADR'ye özgü özel ambalajlama hükümleri için
Aksi belirtilmedikçe, her bir ambalajlama Kısım 6'nın ilgili hükümlerine uygun olacaktır. Genel olarak
ambalajlama talimatları, uyumluluğa ilişkin bir kılavuz olmayıp, kullanıcı, ilgili maddenin seçilen ambalaj
malzemesiyle uyumlu olup olmadığını (örneğin, cam kaplar çoğu florür için uygun değildir) kontrol
etmeden bir ambalaj seçmeyecektir. Ambalajlama talimatlarında cam kaplara izin verildiği hallerde,
porselen, çömlek veya seramik ambalajlara da müsaade edilir.

Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (8) her bir madde veya nesne için başvurulması gereken ambalajlama
talimatlarını göstermektedir. Sütun (9a) ve (9b), spesifik maddeler veya nesneler için geçerli olan özel
ambalajlama hükümleriyle karışık ambalajlama hükümlerini (bkz. 4.1.10) göstermektedir.

Her bir ambalajlama talimatı uygun durumlarda kabul edilebilir tekli veya kombine ambalajları
göstermektedir. Kombine ambalajlar için kabul edilebilir dış ambalajlar, iç ambalajlar ve geçerli olduğunda
her bir iç veya dış ambalaja konulmasına müsaade edilen azami miktar gösterilmektedir. Azami net kütle ve
azami kapasite 1.2.1'de tanımlandığı gibidir.

Taşıma esnasında sıvılaşmaya meyilli maddeler taşınırken aşağıda belirtilen ambalajlar kullanılmayacaktır:
Ambalajlar
Variller: 1D ve 1G
Kutular: 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 ve 4H2
Torbalar: 5L1, 5L2, 5L3, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5M1 ve 5M2
Kompozit ambalajlar: 6HC, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HD1, 6PC, 6PD1, 6PD2, 6PG1, 6PG2 ve
6PH1
Büyük ambalajlar
Esnek plastik: 51H (dış ambalaj)
IBC'ler
Ambalajlama grubu I'deki maddeler için: Tüm IBC tipleri
Ambalajlama grubu II ve III maddeleri için:
Ahşap: 11C, 11D ve 11F
Mukavva: 11G.
Esnek: 13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 ve 13M2
Kompozit: 11HZ2 ve 21HZ2
Bu paragrafın amaçları bakımından, 45 °C'ye eşit veya daha düşük bir erime noktasına sahip maddeler ve
madde karışımları taşıma esnasında sıvı haline gelebilecek katılar olarak değerlendirilmelidir.

 

Bu Bölümdeki ambalajlama talimatlarının, belirli bir ambalaj tipinin kullanımına (örn. 4G; 1A2) yetki
verdiği hallerde, aynı ambalaj tanımlama kodunun ardından Kısım 6 şartlarına uygun şekilde işaretlenmiş
olan "V","U veya "W" harflerini taşıyan ambalajlar (örn. 4GV, 4GU ya da 4GW; 1A2V, 1A2U ya da
1A2W) ilgili ambalajlama talimatı uyarınca söz konusu ambalaj tipinin kullanımı için geçerli olan aynı
koşullar ve sınırlamalar altında kullanılabilir. Örneğin, ambalaj kodu "4GV" ile işaretlenmiş kombine
ambalaj, iç ambalaj tipleri ve miktar sınırlamaları konusundaki ilgili ambalajlama talimatında yer alan
şartların gözetilmesi şartıyla, "4G" ile işaretli herhangi bir kombine ambalajın kullanımına yetki verilen her
durumda kullanılabilir.

Sıvılar ve katılar için basınçlı kaplar

ADR'de aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki şartlara uygun basınçlı kaplar:
(a) Bölüm 6.2'nin ilgili şartları veya
(b) 4.1.3.6 hükümlerinin karşılanması kaydıyla basınçlı kabın imal edildiği ülkenin uyguladığı,
tasarım, yapım, test, imalat ve muayene hakkındaki ulusal ve uluslararası standartlar ve metalik
silindirler, tüpler, basınçlı variller ve silindir demetleri ve basınçlı kurtarma kaplarının yapısı
aşağıdaki asgari patlama oranlarını (patlama basıncı bölü test basıncı) karşılayacaktır:
(i) Doldurulabilir basınçlı kaplar için 1,50;
(ii) Tekrar doldurulamayan basınçlı kaplar için 2,00,
patlayıcılar, ısıl olarak kararsız maddeler, organik peroksitler, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler,
kimyasal tepkime nedeniyle önemli basınç değerlerinin oluşabileceği maddeler ve radyoaktif malzemeler
(4.1.9 kapsamında izin verilmedikçe) haricindeki her türlü sıvı veya katı maddenin taşınması için
kullanılabilir.
Bu alt başlık, 4.1.4.1., ambalajlama talimatı P200, tablo 3'te anılan maddeler için geçerli değildir.

Basınçlı kabın her bir tasarım tipi, imalat ülkesinin yetkili makamınca veya Bölüm 6.2'de belirtildiği şekilde
onaylanacaktır.

Aksi belirtilmedikçe, asgari test basıncı 0,6 MPa olan basınçlı kaplar kullanılacaktır.

Aksi belirtilmedikçe, basınçlı kaplar aşırı doldurma veya yangın halinde patlamayı önleyecek şekilde
tasarlanmış bir acil durum basınç tahliye cihazı ile temin edilebilir.
Basınçlı kap valfleri, içeriğin salınımı olmaksızın hasara dayanabilecek şekilde tasarlanacak ve yapılacak
veya 4.1.6.8 (a) ila (e)'de verilen yöntemlerden biri sayesinde basınçlı kabın içeriğinin istenmeden
salınımına neden olabilecek hasarlara karşı korunacaktır.

Doldurma derecesi, 50 °C'de basınçlı kabın kapasitesinin %95'ini aşmayacaktır. Basınçlı kabın, 55 °C
sıcaklıkta tamamen sıvı ile dolmasını önlemek üzere yeterli bir fire (boşluk) bırakılacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018