Karayolunda Tehlikeli Madde

Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (8) her bir madde veya nesne için başvurulması gereken ambalajlama
talimatlarını göstermektedir. Sütun (9a) ve (9b), spesifik maddeler veya nesneler için geçerli olan özel
ambalajlama hükümleriyle karışık ambalajlama hükümlerini (bkz. 4.1.10) göstermektedir.

Her bir ambalajlama talimatı uygun durumlarda kabul edilebilir tekli veya kombine ambalajları
göstermektedir. Kombine ambalajlar için kabul edilebilir dış ambalajlar, iç ambalajlar ve geçerli olduğunda
her bir iç veya dış ambalaja konulmasına müsaade edilen azami miktar gösterilmektedir. Azami net kütle ve
azami kapasite 1.2.1'de tanımlandığı gibidir.

Taşıma esnasında sıvılaşmaya meyilli maddeler taşınırken aşağıda belirtilen ambalajlar kullanılmayacaktır:
Ambalajlar
Variller: 1D ve 1G
Kutular: 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 ve 4H2
Torbalar: 5L1, 5L2, 5L3, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5M1 ve 5M2
Kompozit ambalajlar: 6HC, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HD1, 6PC, 6PD1, 6PD2, 6PG1, 6PG2 ve
6PH1
Büyük ambalajlar
Esnek plastik: 51H (dış ambalaj)
IBC'ler
Ambalajlama grubu I'deki maddeler için: Tüm IBC tipleri
Ambalajlama grubu II ve III maddeleri için:
Ahşap: 11C, 11D ve 11F
Mukavva: 11G.
Esnek: 13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 ve 13M2
Kompozit: 11HZ2 ve 21HZ2
Bu paragrafın amaçları bakımından, 45 °C'ye eşit veya daha düşük bir erime noktasına sahip maddeler ve
madde karışımları taşıma esnasında sıvı haline gelebilecek katılar olarak değerlendirilmelidir.

 

Bu Bölümdeki ambalajlama talimatlarının, belirli bir ambalaj tipinin kullanımına (örn. 4G; 1A2) yetki
verdiği hallerde, aynı ambalaj tanımlama kodunun ardından Kısım 6 şartlarına uygun şekilde işaretlenmiş
olan "V","U veya "W" harflerini taşıyan ambalajlar (örn. 4GV, 4GU ya da 4GW; 1A2V, 1A2U ya da
1A2W) ilgili ambalajlama talimatı uyarınca söz konusu ambalaj tipinin kullanımı için geçerli olan aynı
koşullar ve sınırlamalar altında kullanılabilir. Örneğin, ambalaj kodu "4GV" ile işaretlenmiş kombine
ambalaj, iç ambalaj tipleri ve miktar sınırlamaları konusundaki ilgili ambalajlama talimatında yer alan
şartların gözetilmesi şartıyla, "4G" ile işaretli herhangi bir kombine ambalajın kullanımına yetki verilen her
durumda kullanılabilir.

Sıvılar ve katılar için basınçlı kaplar

ADR'de aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki şartlara uygun basınçlı kaplar:
(a) Bölüm 6.2'nin ilgili şartları veya
(b) 4.1.3.6 hükümlerinin karşılanması kaydıyla basınçlı kabın imal edildiği ülkenin uyguladığı,
tasarım, yapım, test, imalat ve muayene hakkındaki ulusal ve uluslararası standartlar ve metalik
silindirler, tüpler, basınçlı variller ve silindir demetleri ve basınçlı kurtarma kaplarının yapısı
aşağıdaki asgari patlama oranlarını (patlama basıncı bölü test basıncı) karşılayacaktır:
(i) Doldurulabilir basınçlı kaplar için 1,50;
(ii) Tekrar doldurulamayan basınçlı kaplar için 2,00,
patlayıcılar, ısıl olarak kararsız maddeler, organik peroksitler, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler,
kimyasal tepkime nedeniyle önemli basınç değerlerinin oluşabileceği maddeler ve radyoaktif malzemeler
(4.1.9 kapsamında izin verilmedikçe) haricindeki her türlü sıvı veya katı maddenin taşınması için
kullanılabilir.
Bu alt başlık, 4.1.4.1., ambalajlama talimatı P200, tablo 3'te anılan maddeler için geçerli değildir.

Basınçlı kabın her bir tasarım tipi, imalat ülkesinin yetkili makamınca veya Bölüm 6.2'de belirtildiği şekilde
onaylanacaktır.

Aksi belirtilmedikçe, asgari test basıncı 0,6 MPa olan basınçlı kaplar kullanılacaktır.

Aksi belirtilmedikçe, basınçlı kaplar aşırı doldurma veya yangın halinde patlamayı önleyecek şekilde
tasarlanmış bir acil durum basınç tahliye cihazı ile temin edilebilir.
Basınçlı kap valfleri, içeriğin salınımı olmaksızın hasara dayanabilecek şekilde tasarlanacak ve yapılacak
veya 4.1.6.8 (a) ila (e)'de verilen yöntemlerden biri sayesinde basınçlı kabın içeriğinin istenmeden
salınımına neden olabilecek hasarlara karşı korunacaktır.

Doldurma derecesi, 50 °C'de basınçlı kabın kapasitesinin %95'ini aşmayacaktır. Basınçlı kabın, 55 °C
sıcaklıkta tamamen sıvı ile dolmasını önlemek üzere yeterli bir fire (boşluk) bırakılacaktır.

Aksi belirtilmedikçe, basınçlı kaplar her 5 yılda bir periyodik muayeneye ve teste tabi tutulacaktır.
Periyodik muayene kapsamında, dış inceleme, iç inceleme veya yetkili makamın onayladığı alternatif bir
yöntem, bir basınç testi veya yetkili makamının onayı ile aynı derecede etkili tahribatsız bir testin yanı sıra
tüm aksesuarların (örn. valflerin sıkılığı, acil durum tahliye valfleri veya eriyebilir elemanlar) muayenesi
gerçekleştirilecektir. Basınçlı kaplar, periyodik muayene ve test zamanları geldikten sonra
doldurulmayacaktır; ancak süre limitinin bitmesinden sonra kendileri taşınabilir. Basınçlı kap onarımları
4.1.6.11 şartlarını karşılayacaktır.

Doldurma işleminden önce, ambalajlayan, basınçlı kap üzerinde bir muayene yürütecek olup, basınçlı
kabın, taşınacak madde için onaylı olduğundan ve ADR zorunluluklarının karşılandığından emin olacaktır.
Kapatma valfleri, dolumdan sonra kapatılacak ve taşıma sırasında kapalı kalacaktır. Gönderen, kapakların
ve teçhizatların sızdırmadığını doğrulayacaktır.

Tekrar doldurulabilir basınçlı kaplar, servis değişimi için gerekli işlemler yürütülmediyse daha önce
muhafaza edilen maddeden farklı bir maddeyle doldurulmayacaktır.

Sıvılar ve katılar için basınçlı kabın 4.1.3.6 kapsamında işaretlenmesi (Bölüm 6.2 şartlarına uygunluk
göstermeyen), imalat ülkesinin yetkili makamının belirlediği şartlara uygun olacaktır.

İlgili ambalajlama talimatında özel olarak yetki verilmemiş olan ambalajlar veya IBC'ler, 1.5.1 kapsamında
Taraf Ülkeler arasında geçici bir istisna anlaşması kapsamında özel olarak izin verilmedikçe, maddenin
veya nesnenin taşınması için kullanılamaz.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018