Karayolunda Tehlikeli Madde

Sıvılar ve katılar için basınçlı kaplar

ADR'de aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki şartlara uygun basınçlı kaplar:
(a) Bölüm 6.2'nin ilgili şartları veya
(b) 4.1.3.6 hükümlerinin karşılanması kaydıyla basınçlı kabın imal edildiği ülkenin uyguladığı,
tasarım, yapım, test, imalat ve muayene hakkındaki ulusal ve uluslararası standartlar ve metalik
silindirler, tüpler, basınçlı variller ve silindir demetleri ve basınçlı kurtarma kaplarının yapısı
aşağıdaki asgari patlama oranlarını (patlama basıncı bölü test basıncı) karşılayacaktır:
(i) Doldurulabilir basınçlı kaplar için 1,50;
(ii) Tekrar doldurulamayan basınçlı kaplar için 2,00,
patlayıcılar, ısıl olarak kararsız maddeler, organik peroksitler, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler,
kimyasal tepkime nedeniyle önemli basınç değerlerinin oluşabileceği maddeler ve radyoaktif malzemeler
(4.1.9 kapsamında izin verilmedikçe) haricindeki her türlü sıvı veya katı maddenin taşınması için
kullanılabilir.
Bu alt başlık, 4.1.4.1., ambalajlama talimatı P200, tablo 3'te anılan maddeler için geçerli değildir.

Basınçlı kabın her bir tasarım tipi, imalat ülkesinin yetkili makamınca veya Bölüm 6.2'de belirtildiği şekilde
onaylanacaktır.

Aksi belirtilmedikçe, asgari test basıncı 0,6 MPa olan basınçlı kaplar kullanılacaktır.

Aksi belirtilmedikçe, basınçlı kaplar aşırı doldurma veya yangın halinde patlamayı önleyecek şekilde
tasarlanmış bir acil durum basınç tahliye cihazı ile temin edilebilir.
Basınçlı kap valfleri, içeriğin salınımı olmaksızın hasara dayanabilecek şekilde tasarlanacak ve yapılacak
veya 4.1.6.8 (a) ila (e)'de verilen yöntemlerden biri sayesinde basınçlı kabın içeriğinin istenmeden
salınımına neden olabilecek hasarlara karşı korunacaktır.

Doldurma derecesi, 50 °C'de basınçlı kabın kapasitesinin %95'ini aşmayacaktır. Basınçlı kabın, 55 °C
sıcaklıkta tamamen sıvı ile dolmasını önlemek üzere yeterli bir fire (boşluk) bırakılacaktır.

Aksi belirtilmedikçe, basınçlı kaplar her 5 yılda bir periyodik muayeneye ve teste tabi tutulacaktır.
Periyodik muayene kapsamında, dış inceleme, iç inceleme veya yetkili makamın onayladığı alternatif bir
yöntem, bir basınç testi veya yetkili makamının onayı ile aynı derecede etkili tahribatsız bir testin yanı sıra
tüm aksesuarların (örn. valflerin sıkılığı, acil durum tahliye valfleri veya eriyebilir elemanlar) muayenesi
gerçekleştirilecektir. Basınçlı kaplar, periyodik muayene ve test zamanları geldikten sonra
doldurulmayacaktır; ancak süre limitinin bitmesinden sonra kendileri taşınabilir. Basınçlı kap onarımları
4.1.6.11 şartlarını karşılayacaktır.

Doldurma işleminden önce, ambalajlayan, basınçlı kap üzerinde bir muayene yürütecek olup, basınçlı
kabın, taşınacak madde için onaylı olduğundan ve ADR zorunluluklarının karşılandığından emin olacaktır.
Kapatma valfleri, dolumdan sonra kapatılacak ve taşıma sırasında kapalı kalacaktır. Gönderen, kapakların
ve teçhizatların sızdırmadığını doğrulayacaktır.

Tekrar doldurulabilir basınçlı kaplar, servis değişimi için gerekli işlemler yürütülmediyse daha önce
muhafaza edilen maddeden farklı bir maddeyle doldurulmayacaktır.

Sıvılar ve katılar için basınçlı kabın 4.1.3.6 kapsamında işaretlenmesi (Bölüm 6.2 şartlarına uygunluk
göstermeyen), imalat ülkesinin yetkili makamının belirlediği şartlara uygun olacaktır.

İlgili ambalajlama talimatında özel olarak yetki verilmemiş olan ambalajlar veya IBC'ler, 1.5.1 kapsamında
Taraf Ülkeler arasında geçici bir istisna anlaşması kapsamında özel olarak izin verilmedikçe, maddenin
veya nesnenin taşınması için kullanılamaz.

Sınıf 1'de yer alanlar dışındaki ambalajlanmamış nesneler

Büyük veya sağlam nesnelerin Bölüm 6.1 veya 6.6 zorunlulukları uyarınca ambalajlanmasının mümkün
olmadığı ve boş, temizlenmemiş veya ambalajlanmamış şekilde taşınmalarının gerektiği hallerde, menşe
ülkenin yetkili makamı2 bu tür bir taşıma yöntemini onaylayabilir. Bunu yaparken yetkili makam aşağıdaki
hususları göz önünde bulunduracaktır:
(a) Büyük ve sağlam nesneler, yük taşıma üniteleri arasında ve yük taşıma üniteleri ve depolar
arasında aktarma ile manüel veya mekanik elleçleme için bir paletten veya ambalajdan ayırma
da dahil olmak üzere taşıma sırasında normal olarak karşılaşılabilecek darbe ve yüklemelere
dayanabilecek güce sahip olacaktır.
(b) Tüm kapaklar ve ağızlar, taşıma sırasındaki normal koşullar ya da titreşim ve nem veya basınç
değişikliklerinin (örneğin rakımdan kaynaklanan) neden olabileceği içerik kaybını önleyecek
şekilde kapatılacaktır. Taşıma esnasında büyük ve sağlam nesnelerin dış kısımlarına herhangi
bir tehlikeli kalıntı yapışmayacaktır.
(c) Büyük ve sağlam nesnelerin tehlikeli mallarla doğrudan temas eden kısımları:
(i) Tehlikeli mallardan etkilenmemeli veya bu nedenle önemli ölçüde zayıflamamalıdır
ve
(ii) Bir tepkimeyi hızlandırma veya tehlikeli mallarla tepkimeye girme gibi tehlikeli
etkilere neden olmamalıdır;
d) Sıvı içeren büyük ve sağlam nesneler, taşıma esnasında herhangi bir sızdırmayı veya kalıcı bir
şekil bozukluğunu önleyecek şekilde istiflenmeli ve korunmalıdır.
(e) Normal taşıma koşullarında esnemeyecek şekilde kızaklara, sandıklara veya diğer taşıma
araçlarına ya da kargo taşıma ünitesine sabitlenmelidir.
-----------------------------
2 Menşe ülke ADR'ye Taraf Ülke değilse, sevkiyatın ulaşacağı ilk ADR'ye Taraf Ülkenin yetkili makamı.

4.1.3.8.1 hükümleri uyarınca yetkili makam tarafından onaylanan ambalajlanmamış malzemeler, Kısım
5'teki sevkiyat prosedürlerine tabi olacaktır. Ayrıca, bu nesneleri gönderen taraf, söz konusu onayın bir
kopyasının taşıma belgesine iliştirildiğinden emin olacaktır.
NOT: Büyük ve sağlam nesnelere, esnek yakıt muhafaza sistemleri, askeri teçhizatlar, 3.4.1 uyarınca sınırlı
miktarların üzerinde tehlikeli mal içeren makineler veya teçhizatlar örnek olarak verilebilir.

Ambalajlama talimatlarının listesi

NOT: Aşağıdaki ambalajlama talimatları, IMDG Kodu ve UN Model Kurallarında kullanılan numaralama
sistemini kullanmasına karşın, okuyucular bazı ayrıntıların ADR için farklı olabileceğini dikkate almalıdır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018