Karayolunda Tehlikeli Madde

Sınıf 2'ye ait özel ambalajlama hükümleri ile ambalajlama talimatı P200'e tahsis edilmiş diğer sınıflara ait maddelere ilişkin özel ambalajlama hükümleri

Bu bölüm, Sınıf 2'ye ait maddeler ile ambalajlama talimatı P200'e tahsis edilmiş diğer sınıflara ait malların
taşınmasına yönelik basınçlı kapların ve açık kriyojenik kapların kullanımı için geçerli olan genel
zorunlulukları sunmaktadır (örn. UN 1051 hidrojen siyanür, stabilize). Basınçlı kaplar, taşıma sırasındaki
normal koşullar altında ve titreşim ve nem veya basınç değişikliklerinin (örneğin rakımdan kaynaklanan) de
neden olabileceği içerik kaybını önleyecek şekilde yapılacak ve kapatılacaktır.

Basınçlı kapların ve açık kriyojenik kapların tehlikeli mallarla doğrudan temas halindeki kısımları, söz
konusu tehlikeli mallardan etkilenmeyecek ve tehlikeli bir etki (bir tepkimeyi başlatma veya tehlikeli
mallarla tepkimeye girme gibi) yaratmayacaktır (ayrıca bkz. bu bölümün sonundaki standartlar tablosu).

Kapakları da dahil olmak üzere basınçlı kaplar ve açık kriyojenik kaplar, 6.2.1.2'nin gereklilikleri ve
4.1.4.1'in ilgili ambalajlama talimatları uyarınca bir gaz veya gaz karışımı taşımak için seçilir. Bu alt
bölüm, ayrıca MEGC'lerin ve tüplü gaz tankerlerinin elemanları olan basınçlı kaplar için de geçerlidir.

Tekrar doldurulabilir bir basınçlı kabın kullanımındaki herhangi bir değişiklik, emniyetli çalışma için
gerekli olan boşaltma, temizleme ve tahliye işlemlerini içermelidir (bu bölümün sonundaki standartlar
tablosuna da bakınız). Buna ek olarak, daha önceden Sınıf 8'e ait bir aşındırıcı madde veya aşındırma yan
riski teşkil eden başka bir sınıf maddesi içermiş olan basınçlı bir kap, 6.2.1.6 ve 6.2.3.5'te sırasıyla belirtilen
gerekli muayene ve test işlemleri yürütülmediyse Sınıf 2'ye ait bir maddenin taşınması için kullanılamaz.

Doldurma işleminden önce, ambalajlayan, basınçlı kap veya açık kriyojenik kap üzerinde bir muayene
yürütecek olup, basınçlı kabın veya açık kriyojenik kabın ve basınç altındaki bir kimyasalın olması halinde,
taşınacak sevk yakıtının onaylı olduğundan ve zorunlulukların karşılandığından emin olacaktır. Kapatma
valfleri, dolumdan sonra kapatılacak ve taşıma sırasında kapalı kalacaktır. Gönderen, kapakların ve
teçhizatların sızdırmadığını doğrulayacaktır.
NOT: Demetler içindeki münferit silindirlere donatılmış kapatma valfleri, taşınan maddenin ambalajlama
hükmü P200'deki özel ambalajlama hükmü 'k' veya 'q'ya tabi olmaması halinde taşıma sırasında açık
olabilir.

Basınçlı kaplar ve açık kriyojenik kaplar, doldurulan spesifik maddeye ilişkin ilgili ambalajlama talimatında
belirtilen çalışma basınçları, doldurma oranları ve hükümlerine uygun şekilde doldurulacaktır. Reaktif
gazlar ve gaz karışımları, gazın tam bozunması sırasında basınçlı kabın çalışma basıncının aşılmayacağı bir
basınca kadar doldurulacaktır. Silindir demetleri, demetteki hiçbir silindirin en düşük çalışma basıncını
aşacak şekilde doldurulmayacaktır.

Kapaklarıyla birlikte basınçlı kaplar, Bölüm 6.2'de belirtilen tasarım, yapım, muayene ve test hükümlerini
karşılamalıdır. Dış ambalajların öngörüldüğü durumlarda basınçlı kaplar ve açık kriyojenik kaplar,
belirtilen dış ambalajların içine sağlam bir şekilde emniyete alınarak konmalıdır. Ayrıntılı ambalajlama
talimatlarında aksi belirtilmedikçe, bir veya daha fazla iç ambalaj bir dış ambalaj içerisine yerleştirilebilir.

Valfler, içeriğin salınımı olmaksızın hasara dayanabilecek özellikte olacak şekilde tasarlanacak ve
yapılacak veya aşağıdaki yöntemlerden biri sayesinde basınçlı kabın içeriğinin istenmeden salınımına neden
olabilecek hasarlara karşı korunacaktır (ayrıca bu bölüm sonundaki standartlar tablosuna bakınız):
(a) Valfler, basınçlı kapların boğaz kısmı içine yerleştirilmelidir ve dişli tapa veya kapak ile
korunmalıdır;
(b) Valfler kapaklar ile korunmalıdır. Kapaklar, valflerde sızıntı oluşursa, gazları boşaltmak için
yeterli kesit alanı olan havalandırma deliklerine sahip olur.
(c) Valfler örtüler veya muhafaza kapakları ile korunmalıdır;
(d) Basınçlı kaplar çerçevelerde taşınır (örn. demetlerdeki silindirler) veya
(e) Basınçlı kaplar koruyucu kutularda taşınır. UN basınçlı kapları için, taşımaya hazırlanan
ambalaj, 6.1.5.3'te belirtilen düşürme testini ambalajlama grubu I performans seviyesine göre
geçebilecek özellikte olmalıdır.

Tekrar doldurulamayan basınçlı kaplar:
(a) Kutu veya sandık gibi dış ambalajlarda veya şrink film veya streç filmle sarılmış tablalar gibi
dış ambalajlarda taşınabilir.
(b) alevlenebilir veya zehirli gazlar ile doldurulduğunda, 1,25 litre veya daha az bir su kapasitesine
sahip olmalıdır;
(c) 200 ml/m3'e (ppm) eşit veya daha düşük bir LC50'ye sahip zehirli maddeler için kullanılamaz Ve
(d) Hizmete alındıktan sonra onarıma tabi tutulamaz.

Kriyojenik kaplar dışındaki tekrar doldurulabilir basınçlı kaplar, 6.2.1.6 hükümlerine, UN onaylı olmayan
kaplar 6.2.3.5.1 hükümlerine ve ambalajlama talimatı P200, P205 veya P206'a göre periyodik olarak
muayene edilecektir. Kapalı kriyojenik kapların basınç tahliye vanaları, 6.2.1.6.3 deki hükümlere ve P203
ambalajlama talimatına göre, periyodik muayenelere ve testlere tabi tutulacaklardır. Basınçlı kaplar,
periyodik muayene zamanı geldikten sonra doldurulmayacak olup, muayene ve imha işlemlerinin ve ara
taşıma operasyonlarının yürütülmesi amaçlarıyla zaman sınırının sona ermesinden sonra taşınabilir.

Onarımlar, ilgili tasarım ve yapım standartlarının imalat ve test zorunluluklarıyla tutarlı olacak olup, bölüm
6.2'de belirtilen periyodik muayene standartlarında belirtildiği şekilde yürütülecektir. Kapalı kriyojenik
kapların ceketi hariç olmak üzere basınçlı kaplar, aşağıdakilerden hiçbirinin onarımına tabi tutulmayacaktır:
(a) Kaynak çatlakları veya diğer kaynak kusurları;
(b) Cidarlardaki çatlaklar;
(c) Cidar, başlık veya alt tarafın malzemesindeki sızıntılar veya kusurlar.

Kapların doldurulmasına aşağıdaki durumlarda izin verilmez:
(a) Kabın veya servis teçhizatının bütünlüğü etkilenecek ölçüde hasar gördüğünde;
(b) Basınçlı kap ve servis teçhizatı muayene edilip ve iyi çalışır durumda olduğu belirlenmediyse;
(c) Gerekli sertifikalar, yeniden testler ve doldurma işaretleri okunaklı değilse.

Doldurulmuş kapların taşımada kullanımına aşağıdaki hallerde izin verilmez:
(a) Sızıntı yapıyorsa;
(b) Kabın veya servis teçhizatının bütünlüğü etkilenecek ölçüde hasar gördüğünde;
(c) Basınçlı kap ve servis teçhizatı muayene edilip ve iyi çalışır durumda olduğu belirlenmediyse
ve
(d) gerekli sertifikalar, yeniden testler ve doldurma işaretleri okunaklı değilse.

Kap sahipleri, yetkili makamın makul bir talebi üzerine, basınçlı kabın uygunluğunu göstermek için gerekli
tüm bilgileri, yetkili makamın kolaylıkla anlayacağı bir dilde ibraz edecektir. Talep üzerine söz konusu
kurumla sahip oldukları basınçlı kapların uygunsuzluğunu ortadan kaldırmak için yürütülen her türlü eylem
konusunda işbirliği de yapacaklardır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018