Karayolunda Tehlikeli Madde

Organik peroksitler (Sınıf 5.2) ve kendiliğinden tepkimeye giren Sınıf 4.1 maddeleri için özel ambalajlama hükümleri

Organik peroksitler için, tüm kaplar "etkin bir biçimde kapatılmalıdır". Gaz gelişiminden dolayı ambalaj
içinde önemli miktarda iç basınç birikmesi halinde, gaz emisyonunun tehlikeye neden olmaması şartıyla bir
hava menfezi takılması gerekebilir; aksi takdirde dolum derecesi sınırlandırılır. Havalandırma
mekanizması, ambalaj dik konumdayken sıvı kaçırmayacak şekilde yapılmalı ve pisliklerin içeri girmesini
önleyebilecek özellikte olmalıdır. Varsa dış ambalajlar, havalandırma mekanizmasının çalışmasını
engellemeyecek şekilde tasarlanır.

Ambalajların kullanımı (IBC'ler dışında)

Organik peroksitlere ve kendiliğinden tepkimeye giren maddelere yönelik ambalajlar Bölüm 6.1
zorunluluklarına uygunluk gösterecek ve onun ambalajlama grubu II'nin test zorunluluklarını yerine
getirecektir.

Organik peroksitler ve kendiliğinden tepkimeye giren maddelere yönelik ambalajlama yöntemleri,
ambalajlama talimatı 520'de sıralanmış olup OP1 ila OP8 arası numaralandırılmıştır. Her ambalajlama
yöntemi için belirtilen miktarlar, ambalaj başına izin verilen azami miktarlardır.

Halihazırda münferit şekilde numaralandırılmış olan organik peroksitler ve kendiliğinden tepkimeye giren
maddeler için uygun ambalajlama yöntemleri 2.2.41.4 ve 2.2.52.4'te sıralanmıştır.

Yeni organik peroksitler, yeni kendiliğinden tepkimeye giren maddeler veya halihazırda numaralandırılmış
olan organik peroksitler ile kendiliğinden tepkimeye giren maddelerin yeni formülleri için uygun
ambalajlama yönteminin belirlenmesi için prosedür izlenecektir:
(a) ORGANİK PEROKSİT, TİP B veya KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN MADDE, TİP
B:
Organik peroksitlerin (veya kendiliğinden tepkimeye giren maddelerin) Testler ve Kriterler
Elkitabı'ndaki 20.4.3 (b) (ilgili, 20.4.2 (b)) kriterlerini karşılaması durumunda, ambalajlama
yöntemi OP5'e tabi olacaklardır. Organik peroksit (veya kendiliğinden tepkimeye giren madde),
bu kriterleri yalnızca ambalajlama yöntemi OP5 ile izin verilenden daha küçük bir ambalaj ile
sağlıyorsa (yani, OP1'den OP4'e kadar listelenen ambalajlardan biri), bu durumda daha düşük
OP numaralı uygun bir ambalajlama yöntemi tahsis edilir.
(b) ORGANİK PEROKSİT, TİP C veya KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN MADDE, TİP
C:
Organik peroksitlerin (veya kendiliğinden tepkimeye giren maddelerin) Testler ve Kriterler
Elkitabı'ndaki 20.4.3 (c) (ilgili, 20.4.2 (c)) kriterlerini karşılaması durumunda, ambalajlama
yöntemi OP6'ya tabi olacaklardır. Organik peroksit (veya kendiliğinden tepkimeye giren
madde), bu kriterleri yalnızca ambalajlama yöntemi OP6 ile izin verilenden daha küçük bir
ambalaj ile sağlıyorsa, bu durumda daha düşük OP numaralı uygun bir ambalajlama yöntemi
tahsis edilir.
(c) ORGANİK PEROKSİT, TİP D veya KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN MADDE, TİP
D:
Bu tip organik peroksit veya kendiliğinden tepkimeye giren madde için ambalajlama yöntemi
OP7 tahsis edilir;
(d) ORGANİK PEROKSİT, TİP E veya KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN MADDE, TİP
E:
Bu tip organik peroksit veya kendiliğinden tepkimeye giren madde için ambalajlama yöntemi
OP8 tahsis edilir;
(e) ORGANİK PEROKSİT, TİP F veya KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN MADDE, TİP
F:
Bu tip organik peroksit veya kendiliğinden tepkimeye giren madde için ambalajlama yöntemi
OP8 tahsis edilir.

Orta boy dökme yük konteyneri kullanımı

Ambalajlama talimatı IBC520'de özel olarak sıralanmış olan halihazırda atanmış organik peroksitler, bu
ambalajlama talimatı uyarınca IBC'lerde taşınabilir. IBC'ler Bölüm 6.5'in zorunluluklarına uygunluk
gösterecek ve ambalajlama grubu II'nin test zorunluluklarına uyacaktır.

Diğer tip F organik peroksitler veya kendiliğinden tepkimeye giren maddeler, yetkili makamın bu tür bir
taşımanın emniyetli bir şekilde yapılacağını onayladığı uygun testlere dayanarak, menşe ülkenin yetkili
makamı tarafından öngörülen şartlar altında IBC'ler içinde taşınabilir. Yapılan bu testlerin şunları içermesi
gerekir:
(a) Organik peroksidin (veya kendiliğinden tepkimeye giren maddenin) Testler ve Kriterler
Elkitabı'ndaki 20.4.3 (f) (ilgili, 20.4.2 (f)) maddesinde, El Kitabı Şekil 20.1 (b), çıkış kutusu
F'de verilen sınıflandırma prensiplerine uygunluk gösterdiğinin doğrulanması;
(b) Taşıma esnasında normalde temas halindeki tüm maddelerin uyumluluğunun doğrulanması;
(c) Uygulanabilir olduğunda, SADT türevi olarak düşünülen, IBC içinde taşınan maddeler ile ilgili
kontrol ve acil durum sıcaklıklarının saptanması;
(d) Uygulanabilir olduğunda, basınç ve acil durum tahliye cihazlarının tasarlanması ve
(e) Maddelerin güvenle taşınması için gerekliyse özel hükümlerin belirlenmesi.
Menşe ülke ADR'ye Taraf Ülke değilse, sınıflandırma ve taşıma koşulları sevkiyatın ulaşacağı ilk ADR'ye
taraf ülkenin yetkili makamı tarafından tanınmalıdır.

Dikkate alınması gereken acil durumlar, kendiliğinden hızlanan bozunma ve yangın girdabıdır. Komple
metal muhafazalı metal veya kompozit IBC'lerin patlayarak parçalanmasını önlemek için, acil durum
tahliye cihazları bozunma ürünlerini ve kendiliğinden hızlanan bozunma sırasında veya 4.2.1.13.8'de
formüllerle hesaplanan en az bir saatlik bir yangın girdabı sırasında ortaya çıkan buharları tahliye edecek
şekilde tasarlanmalıdır.

Bulaşıcı maddeler (Sınıf 6.2) için özel ambalajlama hükümleri

Bulaşıcı maddeleri gönderen taraflar, ambalajların varış yerine iyi bir durumda ulaşmasını sağlayacak
şekilde hazırlanmasını ve taşıma esnasında insanlar veya hayvanlar için tehlike teşkil etmemesini
sağlamalıdır.

4.1.1.10 ila 4.1.1.12 ve 4.1.1.15 hariç olmak üzere 4.1.1.1 ila 4.1.1.17, arasındaki genel ambalajlama
hükümleri ve 1.2.1'deki tanımlar, bulaşıcı madde ambalajları için geçerlidir. Bununla birlikte sıvılar
yalnızca normal taşıma koşullarında oluşabilecek iç basınca uygun bir dirence sahip ambalajlara
doldurulmalıdır.

İçeriklerin maddeler halindeki bir listesi, ikincil ambalajla dış ambalaj arasına iliştirilecektir. Taşınan
bulaşıcı maddelerin bilinmemesi fakat Kategori A'ya dahil edilme kriterlerini karşıladığına dair şüphe
duyulması halinde "şüpheli Kategori A bulaşıcı madde" ibaresi parantez içerisinde, dış ambalajın içindeki
dokümandaki uygun sevkiyat adının ardından gelecektir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018