Karayolunda Tehlikeli Madde

Orta boy dökme yük konteyneri kullanımı

Ambalajlama talimatı IBC520'de özel olarak sıralanmış olan halihazırda atanmış organik peroksitler, bu
ambalajlama talimatı uyarınca IBC'lerde taşınabilir. IBC'ler Bölüm 6.5'in zorunluluklarına uygunluk
gösterecek ve ambalajlama grubu II'nin test zorunluluklarına uyacaktır.

Diğer tip F organik peroksitler veya kendiliğinden tepkimeye giren maddeler, yetkili makamın bu tür bir
taşımanın emniyetli bir şekilde yapılacağını onayladığı uygun testlere dayanarak, menşe ülkenin yetkili
makamı tarafından öngörülen şartlar altında IBC'ler içinde taşınabilir. Yapılan bu testlerin şunları içermesi
gerekir:
(a) Organik peroksidin (veya kendiliğinden tepkimeye giren maddenin) Testler ve Kriterler
Elkitabı'ndaki 20.4.3 (f) (ilgili, 20.4.2 (f)) maddesinde, El Kitabı Şekil 20.1 (b), çıkış kutusu
F'de verilen sınıflandırma prensiplerine uygunluk gösterdiğinin doğrulanması;
(b) Taşıma esnasında normalde temas halindeki tüm maddelerin uyumluluğunun doğrulanması;
(c) Uygulanabilir olduğunda, SADT türevi olarak düşünülen, IBC içinde taşınan maddeler ile ilgili
kontrol ve acil durum sıcaklıklarının saptanması;
(d) Uygulanabilir olduğunda, basınç ve acil durum tahliye cihazlarının tasarlanması ve
(e) Maddelerin güvenle taşınması için gerekliyse özel hükümlerin belirlenmesi.
Menşe ülke ADR'ye Taraf Ülke değilse, sınıflandırma ve taşıma koşulları sevkiyatın ulaşacağı ilk ADR'ye
taraf ülkenin yetkili makamı tarafından tanınmalıdır.

Dikkate alınması gereken acil durumlar, kendiliğinden hızlanan bozunma ve yangın girdabıdır. Komple
metal muhafazalı metal veya kompozit IBC'lerin patlayarak parçalanmasını önlemek için, acil durum
tahliye cihazları bozunma ürünlerini ve kendiliğinden hızlanan bozunma sırasında veya 4.2.1.13.8'de
formüllerle hesaplanan en az bir saatlik bir yangın girdabı sırasında ortaya çıkan buharları tahliye edecek
şekilde tasarlanmalıdır.

Bulaşıcı maddeler (Sınıf 6.2) için özel ambalajlama hükümleri

Bulaşıcı maddeleri gönderen taraflar, ambalajların varış yerine iyi bir durumda ulaşmasını sağlayacak
şekilde hazırlanmasını ve taşıma esnasında insanlar veya hayvanlar için tehlike teşkil etmemesini
sağlamalıdır.

4.1.1.10 ila 4.1.1.12 ve 4.1.1.15 hariç olmak üzere 4.1.1.1 ila 4.1.1.17, arasındaki genel ambalajlama
hükümleri ve 1.2.1'deki tanımlar, bulaşıcı madde ambalajları için geçerlidir. Bununla birlikte sıvılar
yalnızca normal taşıma koşullarında oluşabilecek iç basınca uygun bir dirence sahip ambalajlara
doldurulmalıdır.

İçeriklerin maddeler halindeki bir listesi, ikincil ambalajla dış ambalaj arasına iliştirilecektir. Taşınan
bulaşıcı maddelerin bilinmemesi fakat Kategori A'ya dahil edilme kriterlerini karşıladığına dair şüphe
duyulması halinde "şüpheli Kategori A bulaşıcı madde" ibaresi parantez içerisinde, dış ambalajın içindeki
dokümandaki uygun sevkiyat adının ardından gelecektir.

Boş bir ambalaj, gönderene veya başka bir yere geri gönderilmeden önce, ambalaj dezenfekte veya sterilize
edilmeli ve böylece her türlü tehlike etkisiz hale getirilmeli ve ambalajın bulaşıcı bir madde içermiş
olduğunu belirten herhangi bir işaret veya etiket kaldırılmalı veya silinmelidir.

Eşdeğer performans seviyesi sağlanmak koşuluyla ikincil ambalaj içine yerleştirilmiş olan ana kaplardaki
şu değişikliklere komple ambalajın daha fazla test edilmesine ihtiyaç duymaksızın müsaade edilmiştir:
(a) Test edilen birincil kaplara eşit veya bundan daha küçük boyuttaki ana kapların kullanımına şu
koşullarda izin verilebilir:
(i) Ana kapların test edilen ana kapla benzer tasarımda olması (örneğin, şekil: yuvarlak,
dikdörtgen, vs.);
(ii) Ana kapların yapım malzemesinin (örn. cam, plastik, metal), darbe ve yığma
kuvvetlerine orijinal olarak test edilen iç ambalajlarla eşit veya daha fazla seviyede
dayanıklılık sunması;
(iii) Ana kabın aynı veya daha küçük deliklere sahip ve benzer tasarımda kapaklı olması
(örneğin vidalı kapak, sürtünme kapakçığı, vb.);
(iv) Boş alanları doldurmak ve ana kapların önemli ölçüde hareket etmesini önlemek için
yeterli ilave tampon malzemesi kullanılması ve
(v) Ana kapların ikincil ambalaj içerisine, test edilen ambalajdaki gibi yerleştirilmiş
olması.
(b) Daha az sayıdaki test edilmiş ana kaplar veya yukarıda (a) maddesinde belirtilen alternatif
türdeki ana kaplar, boş alanları doldurmak ve ana kabın önemli ölçüde hareket etmesini
önlemek için tampon maddelerin kullanılması koşuluyla kullanılabilir.

 

4.1.8.1 ila 4.1.8.5 sayılı paragraflar, yalnızca Kategori A'daki bulaşıcı maddeler için geçerlidir (UN No.
2814 ve 2900). Bunlar, UN No. 3373, BİYOLOJİK MADDE, KATEGORİ B (bkz. ambalajlama talimatı
P650, 4.1.4.1), UN No. 3291 KLİNİK ATIK, BELİRSİZ, B.B.B. veya (BİYO) TIBBİ ATIK, B.B.B. veya
DÜZENLENMİŞ TIBBİ ATIK B.B.B. için geçerli değildir.

Hayvansal malzemelerin taşınması için, ilgili ambalajlama talimatında spesifik olarak kullanımına izin
verilmemiş ambalajlar veya IBC'ler, menşe ülkenin yetkili makamı2 tarafından özel olarak onaylanmadığı
ve aşağıdaki koşulları karşılamadığı takdirde bir maddenin veya nesnenin taşınması için kullanılmaz:
(a) Alternatif ambalaj, bu Kısmın genel zorunluluklarına uygunluk göstermektedir;
(b) Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun 8'de gösterilen ambalajlama talimatı ön görüyorsa, alternatif
ambalaj Kısım 6'nın zorunluluklarını karşılamaktadır;
(c) Menşe ülkenin yetkili makamı 2, alternatif ambalajın madde Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (8)'de
gösterilen özel ambalajlama talimatında belirtilen bir yöntemle ambalajlanmış olduğu hallerle
en azından aynı güvenlik seviyesini sağladığına karar vermiştir ve
(d) Yetkili makam onayının nüshası, her bir sevkiyatta bulundurulmaktadır veya taşıma belgesi
alternatif ambalajın yetkili makam tarafından onaylandığını gösterir bir ibare içermektedir.

Radyoaktif malzemeler için özel ambalajlama hükümleri

Genel

Radyoaktif malzemeler için kullanılan ambalajlama ve ambalajlar, Bölüm 6.4'te belirtilen zorunluluklara
uymalıdır. Bir ambalaj içindeki radyoaktif malzeme miktarı 2.2.7.2.2, 2.2.7.2.4.1, 2.2.7.2.4.4, 2.2.7.2.4.5,
2.2.7.2.4.6, Bölüm 3.3teki özel hüküm 336 ve 4.1.9.3'te belirtilen sınırları aşmayacaktır.
ADR kapsamındaki radyoaktif malzemeler için ambalaj tipleri şöyledir:
(a) Adi paket (bkz. 1.7.1.5);
(b) Endüstriyel ambalaj Tip 1 (Tip IP-1 ambalajı);
(c) Endüstriyel ambalaj Tip 2 (Tip IP-2 ambalajı);
(d) Endüstriyel ambalaj Tip 3 (Tip IP-3 ambalajı);
(e) Tip A ambalajı;
(f) Tip B(U) ambalajı;
(g) Tip B(M) ambalajı;
(h) Tip C ambalajı
Bölünebilir malzeme veya uranyum hekzaflorür içeren ambalajlar ek zorunluluklara tabidir.
-------------------------
2 Menşe ülke ADR'ye taraf ülke değilse, sevkiyatın ulaşacağı ilk ADR'ye taraf ülkenin yetkili makamı.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018