Karayolunda Tehlikeli Madde

Radyoaktif malzemeler için özel ambalajlama hükümleri

Genel

Radyoaktif malzemeler için kullanılan ambalajlama ve ambalajlar, Bölüm 6.4'te belirtilen zorunluluklara
uymalıdır. Bir ambalaj içindeki radyoaktif malzeme miktarı 2.2.7.2.2, 2.2.7.2.4.1, 2.2.7.2.4.4, 2.2.7.2.4.5,
2.2.7.2.4.6, Bölüm 3.3teki özel hüküm 336 ve 4.1.9.3'te belirtilen sınırları aşmayacaktır.
ADR kapsamındaki radyoaktif malzemeler için ambalaj tipleri şöyledir:
(a) Adi paket (bkz. 1.7.1.5);
(b) Endüstriyel ambalaj Tip 1 (Tip IP-1 ambalajı);
(c) Endüstriyel ambalaj Tip 2 (Tip IP-2 ambalajı);
(d) Endüstriyel ambalaj Tip 3 (Tip IP-3 ambalajı);
(e) Tip A ambalajı;
(f) Tip B(U) ambalajı;
(g) Tip B(M) ambalajı;
(h) Tip C ambalajı
Bölünebilir malzeme veya uranyum hekzaflorür içeren ambalajlar ek zorunluluklara tabidir.
-------------------------
2 Menşe ülke ADR'ye taraf ülke değilse, sevkiyatın ulaşacağı ilk ADR'ye taraf ülkenin yetkili makamı.

Herhangi bir ambalajın dış yüzeyinde kısa süreli tutunan kontaminasyon, mümkün olduğu kadar düşük
tutulmalı ve normal taşıma şartları altında, aşağıdaki sınırları aşmamalıdır:
(a) Beta ve gama yayıcıları ile düşük zehirliliğe sahip alfa yayıcıları için 4 Bq/cm2 ve
(b) Diğer tüm alfa yayıcıları için 0,4 Bq/cm2
Bu sınır değerleri, yüzeyin herhangi bir kısmındaki 300 cm2'lik bir alan üzerindeki ortalama değer için
geçerlidir.

Bir ambalaj, radyoaktif malzemelerin kullanımı için gerekli olanlar dışında hiçbir madde içermeyecektir.
Tasarımdan kaynaklanan taşıma koşulları altında bu maddeler ile ambalaj arasındaki etkileşim, ambalajın
emniyetini azaltmayacaktır.

7.5.11, CV33'te belirtilenler hariç olmak üzere, bu üst ambalajların, konteynerlerin, tankların, IBC'lerin ve
araçların iç ve dış yüzeyindeki kısa süreli tutunan kontaminasyon seviyesi, 4.1.9.1.2'de belirtilen sınırları
aşamaz.

Diğer tehlikeli özelliklere sahip radyoaktif malzemeler için ambalaj tasarımı sırasında bu özellikler dikkate
alınmalıdır. İkincil bir risk teşkil eden radyoaktif malzemeler, Kısım 6'nın ilgili bölümlerindeki
zorunluluklar ile söz konusu ikincil riske yönelik Bölüm 4.1, 4.2 veya 4.3'teki ilgili zorunlulukları tam
olarak karşılayan ambalajlar, IBC'ler, tanklar veya dökme yük konteynerleri içinde taşınır.

Bir ambalaj radyo aktif malzeme taşınması için kullanılmadan önce, gerekli ADR hükümleri ve geçerli
onay belgesi ile uygunluğu sağlamak adına tasarım koşullarına uygun şekilde üretildiği doğrulanacaktır.
Aşağıdaki gereklilikler de uygun olmaları halinde yerine getirilecektir:
(a) Muhafaza sisteminin tasarım basıncı 35 kPa'ı (gösterge) aşarsa, her bir ambalajın muhafaza
sisteminin bu basınç altında bütünlüğünü idame ettirebilme yeteneğine ilişkin onaylanmış
tasarım gereksinimlerine uygun olması temin edilmelidir.
(b) Tip B(U), Tip B(M) ya da Tip C ambalaj olarak kullanılacak olan her bir ambalajlama için ve
bölünebilir malzeme içerecek olan her bir ambalajlama için, koruma ile muhafazasının
etkinliğinin ve gerektiğinde ısı transferi özellikleri ile depolama sisteminin etkinliğinin,
onaylanan tasarım için belirlenen veya geçerli sınırlar içerisinde olduğu temin edilmelidir;
(c) Bölünebilir malzeme içermesi mümkün her bir ambalaj için, kritiklik güvenlik özelliklerinin
etkililiğinin tasarım için uygun olan ve belirlenmiş sınırlar içinde olduğuna ilişkin özellikle
6.4.11.1 nötron zehri gerekliliklerinin karşılanmasına ilişkin kontroller yapılacaktır ve bu nötron
zehrinin varlığını ve dağılımını doğrulayacak kontroller yapılacaktır.

Herhangi bir ambalajın nakliyesinden önce, ambalajın aşağıdakilerden hiçbirini içermediği kontrol edilir:
(a) Ambalaj tasarımı için belirtilenlerden farklı radyonüklidler ya da
(b) Ambalaj tasarımı için belirtilenlerden farklı formda ya da fiziksel ve kimyasal durumdaki
içerikler.

Herhangi bir ambalajın nakliyesinden önce, ADR'nin ilgili hükümlerinde belirtilen ve onay belgesinde
belirtilen ilgili tüm hükümlerin yerine getirilip getirilmediği kontrol edilecektir. Aşağıdaki gereklilikler de
uygun olmaları halinde yerine getirilecektir:
(a) 6.4.2.2 gerekliliklerini karşılamayan kaldırma malzemelerinin ortadan kaldırıldığından ya da
6.4.2.3 uyarınca ambalajı kaldırmak için yetersiz olarak değerlendirildiğinden emin olunuz
(b) Her bir Tip B (U), Tip B (M) ve Tip C ambalaj, bu gerekliliklerden herhangi bir muafiyete tek
taraflı onay alınmadığı sürece sıcaklık ve basınç gerekliliklerine yeterli uyum sağlanana kadar
bekletilecektir;
(c) Her bir Tip B(U), Tip B(M) ve Tip C ambalaj, muayene ve/veya uygun testlerle muhafaza
sisteminin radyoaktif içeriklerin kaçabileceği bütün kapakların, valflerin ve diğer açıklıklarının
uygun bir şekilde kapandığından ve uygun olduğu durumlarda 6.4.8.8 ve 6.4.10.3 hükümlerine
uygun şekilde olduğunu gösterir şekilde kapatıldığından emin olunmalıdır.
(d) Bölünebilir malzeme içeren ambalajlar için, 6.4.11.5 (b) dâhilinde verilen ölçümler ve 6.4.11.8
dâhilinde verilen her bir ambalajın kapandığını gösteren testler yapılır.

 

Malı gönderen ayrıca sertifika koşulları altında ambalajın düzgün kapatılması ve sevkiyat öncesi
hazırlıklarla ilgili talimatların bir nüshasını da bulundurmalıdır.

Münhasır kullanım (yüke özel taşıma) kapsamındaki sevkiyatlar haricinde, herhangi bir ambalajın veya üst
ambalajın taşıma indeksi 10'u, kritiklik güvenlik indeksi ise 50'yi aşmayacaktır.

7.5.11, CV33 (3.5)(a)'da belirtilen koşullar altında münhasır kullanım (yüke özel taşıma) kapsamında
taşınan ambalajlar veya üst ambalajlar haricinde, bir ambalajın veya üst ambalajın dış yüzeyindeki azami
radyasyon düzeyi, hiçbir koşulda 2 mSv/h'yi aşmayacaktır.

Münhasır kullanım (yüke özel taşıma) kapsamındaki bir ambalajın veya üst ambalajın azami radyasyon
düzeyi, hiçbir koşulda 10 mSv/h'yi aşmayacaktır.

LSA maddelerinin ve SCO'nun taşınmasına ilişkin zorunluluklar ve kontroller

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018