Karayolunda Tehlikeli Madde

Diğer tehlikeli özelliklere sahip radyoaktif malzemeler için ambalaj tasarımı sırasında bu özellikler dikkate
alınmalıdır. İkincil bir risk teşkil eden radyoaktif malzemeler, Kısım 6'nın ilgili bölümlerindeki
zorunluluklar ile söz konusu ikincil riske yönelik Bölüm 4.1, 4.2 veya 4.3'teki ilgili zorunlulukları tam
olarak karşılayan ambalajlar, IBC'ler, tanklar veya dökme yük konteynerleri içinde taşınır.

Bir ambalaj radyo aktif malzeme taşınması için kullanılmadan önce, gerekli ADR hükümleri ve geçerli
onay belgesi ile uygunluğu sağlamak adına tasarım koşullarına uygun şekilde üretildiği doğrulanacaktır.
Aşağıdaki gereklilikler de uygun olmaları halinde yerine getirilecektir:
(a) Muhafaza sisteminin tasarım basıncı 35 kPa'ı (gösterge) aşarsa, her bir ambalajın muhafaza
sisteminin bu basınç altında bütünlüğünü idame ettirebilme yeteneğine ilişkin onaylanmış
tasarım gereksinimlerine uygun olması temin edilmelidir.
(b) Tip B(U), Tip B(M) ya da Tip C ambalaj olarak kullanılacak olan her bir ambalajlama için ve
bölünebilir malzeme içerecek olan her bir ambalajlama için, koruma ile muhafazasının
etkinliğinin ve gerektiğinde ısı transferi özellikleri ile depolama sisteminin etkinliğinin,
onaylanan tasarım için belirlenen veya geçerli sınırlar içerisinde olduğu temin edilmelidir;
(c) Bölünebilir malzeme içermesi mümkün her bir ambalaj için, kritiklik güvenlik özelliklerinin
etkililiğinin tasarım için uygun olan ve belirlenmiş sınırlar içinde olduğuna ilişkin özellikle
6.4.11.1 nötron zehri gerekliliklerinin karşılanmasına ilişkin kontroller yapılacaktır ve bu nötron
zehrinin varlığını ve dağılımını doğrulayacak kontroller yapılacaktır.

Herhangi bir ambalajın nakliyesinden önce, ambalajın aşağıdakilerden hiçbirini içermediği kontrol edilir:
(a) Ambalaj tasarımı için belirtilenlerden farklı radyonüklidler ya da
(b) Ambalaj tasarımı için belirtilenlerden farklı formda ya da fiziksel ve kimyasal durumdaki
içerikler.

Herhangi bir ambalajın nakliyesinden önce, ADR'nin ilgili hükümlerinde belirtilen ve onay belgesinde
belirtilen ilgili tüm hükümlerin yerine getirilip getirilmediği kontrol edilecektir. Aşağıdaki gereklilikler de
uygun olmaları halinde yerine getirilecektir:
(a) 6.4.2.2 gerekliliklerini karşılamayan kaldırma malzemelerinin ortadan kaldırıldığından ya da
6.4.2.3 uyarınca ambalajı kaldırmak için yetersiz olarak değerlendirildiğinden emin olunuz
(b) Her bir Tip B (U), Tip B (M) ve Tip C ambalaj, bu gerekliliklerden herhangi bir muafiyete tek
taraflı onay alınmadığı sürece sıcaklık ve basınç gerekliliklerine yeterli uyum sağlanana kadar
bekletilecektir;
(c) Her bir Tip B(U), Tip B(M) ve Tip C ambalaj, muayene ve/veya uygun testlerle muhafaza
sisteminin radyoaktif içeriklerin kaçabileceği bütün kapakların, valflerin ve diğer açıklıklarının
uygun bir şekilde kapandığından ve uygun olduğu durumlarda 6.4.8.8 ve 6.4.10.3 hükümlerine
uygun şekilde olduğunu gösterir şekilde kapatıldığından emin olunmalıdır.
(d) Bölünebilir malzeme içeren ambalajlar için, 6.4.11.5 (b) dâhilinde verilen ölçümler ve 6.4.11.8
dâhilinde verilen her bir ambalajın kapandığını gösteren testler yapılır.

 

Malı gönderen ayrıca sertifika koşulları altında ambalajın düzgün kapatılması ve sevkiyat öncesi
hazırlıklarla ilgili talimatların bir nüshasını da bulundurmalıdır.

Münhasır kullanım (yüke özel taşıma) kapsamındaki sevkiyatlar haricinde, herhangi bir ambalajın veya üst
ambalajın taşıma indeksi 10'u, kritiklik güvenlik indeksi ise 50'yi aşmayacaktır.

7.5.11, CV33 (3.5)(a)'da belirtilen koşullar altında münhasır kullanım (yüke özel taşıma) kapsamında
taşınan ambalajlar veya üst ambalajlar haricinde, bir ambalajın veya üst ambalajın dış yüzeyindeki azami
radyasyon düzeyi, hiçbir koşulda 2 mSv/h'yi aşmayacaktır.

Münhasır kullanım (yüke özel taşıma) kapsamındaki bir ambalajın veya üst ambalajın azami radyasyon
düzeyi, hiçbir koşulda 10 mSv/h'yi aşmayacaktır.

LSA maddelerinin ve SCO'nun taşınmasına ilişkin zorunluluklar ve kontroller

Tekli endüstriyel ambalaj Tip IP-1, Tip IP-2 ve Tip IP-3 içindeki LSA maddesi veya LSA miktarı veya
nesne veya nesneler toplamı, hangisi uygunsa, korumasız malzeme veya nesne veya nesneler toplamından 3
m mesafede harici radyasyon seviyesi 10 mSv/h değerini aşmayacaktır.

2.2.7.2.3.5 kapsamında tutulmayan bölünebilir bir malzeme olan ya da bölünebilir malzeme içeren LSA
malzemesi ve SCO için, 7.5.11, CV33 (4.1) ve (4.2) gereklilikleri karşılanacaktır

Bölünebilir bir malzeme olan ya da bölünebilir malzeme içeren LSA malzemesi ve SCO için, 6.4.11.1
gereklilikleri karşılanacaktır.

LSA-I ve SCO-I grupları içinde yer alan LSA maddeleri ve SCO aşağıdaki şartlarda ambalajlanmadan
taşınabilir:
(a) Sadece doğal olarak meydana gelen radyonüklidler içeren maden cevherleri dışındaki tüm
ambalajlanmamış malzemeler, normal taşıma şartları altında araçtan radyoaktif içeriklerin
kaçmasını önleyecek ve koruyucu malzemede herhangi bir hasar olmayacak şekilde taşınır;
(b) Sadece ulaşılabilir ve ulaşılamayan yüzeylerdeki bulaşmanın 2.2.7.1.2'de belirtilen "bulaşma"
tanımında karşılık gelen seviyenin on katından daha fazla olmadığı SCO-I grubunun taşındığı
haller hariç olmak üzere, her bir araç münhasır kullanım (yüke özel taşıma) şartlarına tabidir
(c) Ulaşılamayan yüzeylerdeki sabit olmayan bulaşmanın 2.2.7.2.3.2 (a)(i)'de belirtilen değerleri
aştığından şüphelenilen SCO-I için, radyoaktif malzemenin araca yayılmadığının kanıtlanması
için gerekli ölçümler yapılır.
(d) Ambalajlanmamış bölünebilir malzemeler, 2.2.7.2.3.5 (e) gerekliliklerini karşılayacaktır

LSA malzemesi ve SCO, 4.1.9.2.4'te aksi belirtilen haller haricinde, aşağıdaki tabloya uygun olarak
ambalajlanır:
Tablo 4.1.9.2.5: LSA maddelerine ve SCO'ya ilişkin endüstriyel ambalaj zorunlulukları

Radyoaktif içerikler

Endüstriyel ambalaj tipi

Münhasır kullanıma (yüke özel taşımaya) tabi olanlar

Münhasır kullanıma (yüke özel taşımaya) tabi olmayanlar

LSA-I

Katı a

Sıvı

 

Tip IP-1 Tip IP-1

 

Tip IP-1 Tip IP-2

LSA-II

Katı

Sıvı ve gaz

 

Tip IP-2 Tip IP-2

 

Tip IP-2 Tip IP-3

LSA-III

Tip IP-2

Tip IP-3

SCO-I a

Tip IP-1

Tip IP-1

SCO-II

Tip IP-2

Tip IP-2

 

a 4.1.9.2.4'te belirtilen koşullar altında LSA-I malzemeleri ve SCO-I ambalajsız olarak taşınabilir.

 

Bölünebilir malzeme içeren ambalajlar

Bölünebilir malzeme ambalajlarının içeriği, doğrudan ADR içinde ya da onay belgesinde ambalaj tasarımı
için belirtilecektir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018