Karayolunda Tehlikeli Madde

Doldurma

Dolumdan önce, MEGC'ler, taşınacak gaz için kullanımına izin verildiklerinin kanıtlanması ve ilgili ADR
hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü amacıyla muayene edilir.

MEGC bileşenleri, her bir elemana doldurulacak olan belli gaz için 4.1.4.1, P200 sayılı ambalajlama
talimatında belirtilen çalışma basınçlarına, dolum oranlarına ve dolum hükümlerine uygun olarak
doldurulacaktır. Hiçbir durumda bir MEGC veya bileşenler grubu bir ünite olarak, herhangi bir elemanın en
düşük çalışma basıncının üstünde doldurulmaz.

MEGC'ler kabul edilebilir en yüksek brüt kütlelerinin üstünde doldurulmaz.

İzolasyon vanaları, dolumdan sonra kapatılacak ve taşıma sırasında kapalı kalacaktır. Zehirli gazlar (T, TF,
TC, TO, TFC ve TOC grubu gazlar), sadece her bir elemanın bir izolasyon vanasıyla donatılmış olduğu
MEGC'lerde taşınabilir.

Dolum ağzı veya ağızları, kapaklarla veya tıkaçlarla kapatılır. Dolum sonrasında, kapakların ve donanımın
sızdırmazlığı, dolduran tarafından kontrol edilir.

MEGC'lerin doldurulmasına aşağıdaki durumlarda izin verilmez:
(a) Basınçlı kapların ya da yapısal veya servis donanımının bütünlüğü etkilenecek ölçüde hasar
gördüğünde;
(b) Basınçlı kap veya yapısal ya da servis donanımı muayene edilip ve iyi çalışır durumda olduğu
belirlenmediyse;
(c) Gerekli sertifikalar, yeniden testler ve doldurma işaretleri okunaklı değilse.

Aşağıdaki hallerde dolu MEGC'ler taşımaya sunulamaz:
(a) Sızıntı yapıyorsa;
(b) Basınçlı kapların ya da yapısal veya servis donanımı bütünlüğü etkilenecek ölçüde hasar
gördüğünde;
(c) Basınçlı kap veya yapısal ya da servis donanımı muayene edilip ve iyi çalışır durumda olduğu
belirlenmediyse ve
(d) gerekli sertifikalar, yeniden testler ve doldurma işaretleri okunaklı değilse.

Temizlenmeyen ve yıkanmayan boş çok elemanlı gaz konteynerleri, daha önce içlerinde bulunan maddeyle
dolu çok elemanlı gaz konteynerleriyle aynı hükümlere tabi olacaktır.

Portatif tank talimatları ve özel hükümler

Genel

Bu bölümde, portatif tanklarda taşınma yetkisi verilen tehlikeli mallarla ilgili portatif tank talimatları ve
özel hükümleri yer almaktadır. Her bir portatif tank talimatı, alfa sayısal bir kodla tanımlanmıştır (örneğin
T1). Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (10)'da, portatif bir tankta taşınmasına izin verilen her bir madde için
başvurulacak portatif tank talimatı gösterilmektedir. Belli bir tehlikeli mal girişi için Sütun (10)'da herhangi
bir portatif tank talimatının yer almaması halinde, 6.7.1.3'te ayrıntıları verildiği şekilde yetkili bir
makamdan onay alınmadığı sürece, söz konusu maddenin portatif tanklarla taşınmasına izin verilmez.
Portatif tank özel hükümleri, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (11)'de yer alan belirli tehlikeli mallara tahsis
edilmiştir. Her bir portatif tank talimatı, alfa sayısal bir kodla tanımlanmıştır (örneğin TP1). Portatif tank
özel hükümlerinin bir listesi 4.2.5.3'te verilmiştir.
NOT: MEGC'lerde taşınmalarına izin verilen gazlar Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (10)'da "(M)" harfiyle
gösterilmiştir.

Portatif tank talimatları

Portatif tank talimatları, Sınıf 1 ila Sınıf 9'da yer alan tehlikeli mallar için geçerlidir. Portatif tank talimatları,
belli maddeler için geçerli olan portatif tank hükümleriyle ilgili özel bilgiler vermektedir. Bu hükümler, bu
Bölümdeki genel hükümler ile Bölüm 6.7'de yer alan genel zorunluluklara ek olarak yerine getirilecektir.

Sınıf 1 ve 3 ila 9'da yer alan mallar için portatif tank talimatları, geçerli asgari test basıncını, asgari gövde
kalınlığını (referans çelik üzerinden), alt kapak zorunlulukları ile basınç tahliye zorunluluklarını
göstermektedir. T23 sayılı portatif tank talimatında, portatif tanklarda taşınmasına izin verilen Sınıf 4.1
kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ile Sınıf 5.2 organik peroksitler, geçerli kontrol ve acil tahliye
sıcaklıklarıyla birlikte verilmiştir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018