Karayolunda Tehlikeli Madde

Portatif tank özel hükümleri

Portatif tank özel hükümleri
Bölüm 6.7'de yer alan portatif tank talimatları ya da zorunluluklarıyla öngörülenlere ilave olarak veya
bunların yerine uygulanan hükümleri vurgulamak amacıyla belli maddeler için portatif tank özel hükümleri
tahsis edilmiştir. Portatif tank özel hükümleri, "TP" (tank hükmü) harfleri ile başlayan alfa sayısal bir kodla
tanımlanmış olup Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (11)'de yer alan belirli maddelere tahsis edilmiştir. Aşağıda,
portatif tank özel hükümlerinin bir listesi verilmiştir:
TP1 4.2.1.9.2'de öngörülen doldurma derecesi aşılamaz.
TP4 Doldurma derecesi %90'ı ya da alternatif olarak, ilgili makam tarafından onaylanan başka bir
değeri geçemez (bkz. 4.2.1.16.2).
TP5 4.2.3.6'da öngörülen doldurma derecesi aşılamaz.
TP6 Yangın girdabı da dahil olmak üzere herhangi bir olayda tankın patlamasını önlemek için,
tankın kapasitesine ve taşınan maddenin yapısına uygun basınç tahliye tertibatları donatılacaktır.
Bu tertibat, taşınan maddeye de uygunluk gösterecektir.
TP7 Buhar alanındaki hava, nitrojen veya başka yollarla bertaraf edilecektir.
TP8 Taşınan maddenin parlama noktasının 0 °C'den yüksek olduğu hallerde test basıncı 1,5 bara
düşürülebilir.
TP9 Bu açıklama kapsamındaki bir madde, sadece ilgili makam tarafından verilecek bir onay üzerine
portatif tankla taşınabilir.
TP10 Yılda bir kez test edilecek olan en az 5 mm kalınlığında bir kurşun kaplama ya da yetkili kurum
tarafından onaylanan başka bir uygun kaplama malzemesi gerekmektedir.
TP12 (Silindi)
TP13 (Rezerve edildi)
TP16 Tank, normal taşıma şartlarında yetersiz basıncı ve aşırı basıncı önleyecek özel bir cihazla
donatılmalıdır. Bu cihaz yetkili kurum tarafından onaylanmalıdır.
Ürünün basınç tahliye vanasında kristalleşmesini önlemeye yönelik basınç tahliye şartları,
6.7.2.8.3'te öngörüldüğü gibidir.
TP17 Tankın sıcaklık yalıtımı için sadece inorganik, yanmaz malzemeler kullanılmalıdır.
TP18 Sıcaklık 18 °C ila 40 °C arasında tutulacaktır. Katılaştırılmış metakrilik asit ihtiva eden portatif
tanklar, taşıma sırasında tekrar ısıtılmayacaktır.
TP19 Hesaplanan gövde kalınlığı 3 mm kadar artırılacaktır. Gövde kalınlığı, periyodik hidrolik test
periyotları arasında orta aralıklarla ultrason yöntemiyle kontrol edilir.
TP20 Bu madde sadece bir nitrojen örtüsü (blanket) altında yalıtılmış tanklarda taşınabilir.
TP21 Gövde kalınlığı 8 mm'den az olmayacaktır. Tanklar, 2,5 yılı aşmayan aralıklarla hidrolik olarak
test edilecek ve iç muayeneden geçecektir.
TP22 Mafsallar ve diğer teçhizatlar için kullanılan yağlama maddeleri oksijen uyumlu olacaktır.
TP23 Silindi.
TP24 Taşınan maddenin yavaş yavaş kimyasal olarak çözülmesinden kaynaklanan aşırı basınç
birikimini önlemek amacıyla portatif tank, gövdenin buhar alanında azami dolum şartları altında
bir yerde bir tertibatla teçhiz edilebilir. Bu tertibat ayrıca devrilme ya da tanka yabancı madde
girişi durumunda kabul edilemez miktarda sıvı sızıntısını da önleyecektir. Bu cihaz yetkili
makam ya da yetkili kurum tarafından onaylanmalıdır.
TP25 32,5 °C'ye eşit veya üstünde bir sıcaklıkta tutulması koşuluyla, %99,95 saflıkta kükürt trioksit,
bir önleyici (negatif katalizör) olmaksızın tanklarla taşınabilir.
TP26 Isıtılmış şartlar altında taşındığı hallerde, ısıtma teçhizatı gövdenin dışına monte edilir. UN No.
3176 için, bu zorunluluk sadece maddenin suyla tehlikeli bir reaksiyona girdiği haller için
geçerlidir.
TP27 6.7.2.1'de tanımlanan test basıncı uyarınca 4 bar veya daha düşük bir test basıncının kabul
edilebilir olduğunun kanıtlanması halinde, asgari 4 bar test basıncına sahip portatif bir tank
kullanılabilir.
TP28 6.7.2.1’de tanımlanan test basıncı uyarınca 2,65 bar veya daha düşük bir test basıncının kabul
edilebilir olduğunun kanıtlanması halinde, asgari 2,65 bar test basıncına sahip portatif bir tank
kullanılabilir.
TP29 6.7.2.1'de tanımlanan test basıncı uyarınca 1,5 bar veya daha düşük bir test basıncının kabul
edilebilir olduğunun kanıtlanması halinde, asgari 1,5 bar test basıncına sahip portatif bir tank
kullanılabilir.
TP30 Bu madde, yalıtılmış tanklarda taşınacaktır.
TP31 Bu madde, yalnızca katı halde, tanklarda taşınacaktır.
TP32 UN No. 0331, 0332 ve 3375 için, portatif tanklar aşağıdaki koşullara tabi olarak kullanılabilir:
(a) Gereksiz kısıtlamayı önlemek amacıyla, metalden mamul her portatif tank yeniden
kapanan yaylı tipte bir basınç tahliye cihazı, kırılabilir disk veya eriyebilir bir
elemanla donatılacaktır. Boşaltmaya başlama veya duruma göre patlama basıncı, test
basınçları 4 bardan fazla olan portatif tanklar için 2.65 bardan fazla olmayacaktır.
(b) Sadece UN 3375 için tanklarda taşımaya uygunluk kanıtlanacaktır. Bu uygunluğu
değerlendirme yöntemlerinden biri, Test Serisi 8'deki test 8 (d)'dir (bkz. Testler ve
Kriterler Elkitabı, Kısım 1, Alt Bölüm 18.7).
(c) Maddelerin, topaklanmayla sonuçlanabilecek bir süre boyunca portatif tankta
kalmalarına izin verilmeyecektir. Maddelerin tank içindeki birikimini ve sıkışmasını
önlemek için uygun önlemler alınacaktır (örn. temizlik vs.).
TP33 Bu maddeye tahsis edilmiş olan portatif tank talimatı, granül ve toz şeklindeki katılar ile
soğutulmuş ve katı kütle olarak taşınan, erime noktalarının üzerindeki sıcaklıklarda doldurulan
ve taşınan katılar için geçerlidir. Erime noktaları üzerinde taşınan katılar için bkz. 4.2.1.19.
TP34 Portatif tank, 6.7.4.15.1'de belirtilen levha üzerinde "DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI İÇİN
DEĞİL" işaretini, dış ceketin iki tarafında da en az 10 cm yükseklikteki harflerle taşıyorsa,
portatif tankların 6.7.4.14.1'deki darbe testine tabi tutulmasına gerek yoktur.
TP35 Silindi
TP36 Buhar alanındaki eriyebilir elemanlar portatif tanklarda kullanılabilir.
TP37 Silindi
TP38 31 Aralık 2012 kadar uygulanabilir olan ADR'deki T9 portatif tank talimatı,31 Aralık 2018'ya
kadar uygulanmaya devam edebilir.
TP39 31 Aralık 2012 kadar uygulanabilir olan ADR'deki T4 portatif tank talimatı,31 Aralık 2018'ya
kadar uygulanmaya devam edebilir.
TP40 Portatif tanklar, püskürtme uygulaması teçhizatı ile donatılmış ise taşınamazlar.
TP41 Yetkili makam bir anlaşma ile 2,5 yıllık iç denetim iptal edilebilir ya da bu tank hükümlerinin
geçerli olduğu organometalik maddelerin taşınması için portatif tankların tahsis edilmesi
şartıyla, diğer test metotları ya da muayene yöntemleri ile gerçekleştirilebilir. Ancak bu
muayene, 6.7.2.19.7 koşulları karşılandığında gerekli olur.

4.3

SABİT TANKLARIN (TANKERLER), METALİK MALZEMEDEN MAMUL GÖVDELİ SÖKÜLEBİLİR TANKLAR, TANK KONTEYNERLER İLE TANK TAKAS GÖVDELERİ VE TÜPLÜ GAZ TANKERLERİ İLE ÇOK ELEMANLI GAZ KONTEYNERLERİNİN (MEGC) KULLANIMI

NOT: Portatif tanklar ve UN sertifikalı çok elemanlı gaz konteynerleri için bkz. Bölüm 4.2; fiber takviyeli plastik
tanklar için bkz. Bölüm 4.4; vakumla çalışan atık tankları için bkz. Bölüm 4.5.

Kapsam

Sayfanın genişliğini kapsayacak şekilde yer alan hükümler, hem sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar
ve tüplü gaz tankerleri, hem de tank konteynerleri, tank takas gövdeleri ve çok elemanlı gaz konteynerleri
(MEGC) için geçerlidir. Tek bir sütunda bulunan hükümler ise sadece aşağıdakiler için geçerlidir:
- Sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri (sol sütun);
- Tank konteynerler, tank takas gövdeleri ve MEGC'ler (sağ sütun).

Bu hükümler şunlar için geçerlidir:
Sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve
tüplü gaz tankerleri
  tank konteynerleri, tank takas gövdeleri ve MEGC'ler
Gazlı, sıvı, toz halinde veya tanecikli maddelerin taşınması için kullanılan araçlar.

Bölüm 4.3.2, her sınıftan maddenin taşınmasına yönelik olarak kullanılabilen sabit tanklar (tankerler),
sökülebilir tanklar, tank konteynerleri ve tank takas gövdeleri için geçerli olan hükümlere ile 2.Sınıftan
gazların taşınması amacıyla kullanılan tüplü gaz tankerleri ve MEGC'ler için geçerli olan hükümlere yer
vermektedir. Bölüm 4.3.3 ve 4.3.4, Bölüm 4.3.2 hükümlerine eklenen veya bunlarda değişiklik yapan özel
hükümler içermektedir.

Yapım, donanım, tip onayı, testler ve işaretlemeye ilişkin gereklilikler için bkz. Bölüm 6.8.

Bu Bölümün uygulanmasıyla ilişkili geçici önlemler için bkz:

1.6.3.  |    1.6.4.

Tüm sınıflar için geçerli hükümler

Kullanım

ADR'ye tabi bir madde, sadece Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (12)'deki 4.3.3.1.1 ve 4.3.4.1.1 maddeleri
uyarınca tank koduyla ilgili bir hüküm getirilmişse sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar, tüplü gaz
tankerleri, tank konteynerleri, tank takas gövdeleri ve MEGC'lerde taşınabilir.

Gerekli tank, tüplü gaz tankeri ve MEGC tipi, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (12)'de kod şeklinde verilmiştir.
Kodun dört parçasının okunmasına ilişkin açıklamalar 4.3.3.1.1 (taşınacak maddenin 2. Sınıfa ait olduğu
hallerde) ile 4.3.4.1.1'de (taşınacak maddenin Sınıf 1 ve Sınıf 3'ten 9'a kadar olduğu hallerde)1 verilmiştir.

4.3.2.1.2 uyarınca gerekli olan tip, bu Bölümde ya da Bölüm 6.8'de aksi öngörülmediği sürece, söz konusu
tehlikeli madde için kabul edilebilir olan en az katı imalat zorunluluklarına karşılık gelmektedir. Daha
yüksek asgari bir hesaplama basıncı ya da dolum ve boşaltım kapaklarına veya emniyet valfleri/cihazlarına
ilişkin daha katı zorunluluklar öngören kodlara karşılık gelen tanklar da kullanılabilir. (bkz. Sınıf 2 için
4.3.3.1.1 ve Sınıf 3 ila 9 için bkz. 4.3.4.1.1).
-------------------------------
1 Sınıf 1,5.2 veya 7 kapsamındaki maddelerin taşınmasına yönelik tanklar için istisna yapılmıştır (bkz.4.3.4.1.3).

Bazı maddeler için tanklar, tüplü gaz tankerleri ya da MEGC'ler, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (13)'te
öngörülen özel hükümler arasında yer alan ilave hükümlere tabidir.

Tanklar, tüplü gaz tankerleri ve MEGC'ler, 6.8.2.3.1 uyarınca taşınması onaylananlar haricindeki ve tank
gövdesinin, sızdırmaz contaların, servis donanımının ve koruyucu kaplamaların imal edilmesinde kullanılan
maddelerle temas halinde, tehlikeli ürünler yaratacak ya da bu maddeleri belirgin ölçüde zayıflatacak
şekilde tehlikeli bir reaksiyona (bkz. "tehlikeli reaksiyon", 1.2.1) girebilecek maddelerle yüklenemez2.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018