Karayolunda Tehlikeli Madde

Bazı maddeler için tanklar, tüplü gaz tankerleri ya da MEGC'ler, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (13)'te
öngörülen özel hükümler arasında yer alan ilave hükümlere tabidir.

Tanklar, tüplü gaz tankerleri ve MEGC'ler, 6.8.2.3.1 uyarınca taşınması onaylananlar haricindeki ve tank
gövdesinin, sızdırmaz contaların, servis donanımının ve koruyucu kaplamaların imal edilmesinde kullanılan
maddelerle temas halinde, tehlikeli ürünler yaratacak ya da bu maddeleri belirgin ölçüde zayıflatacak
şekilde tehlikeli bir reaksiyona (bkz. "tehlikeli reaksiyon", 1.2.1) girebilecek maddelerle yüklenemez2.

Kamu sağlığının zarar görmemesi için gerekli önlemler alınmadığı sürece, tehlikeli malların taşınmasında
kullanılan tanklar, gıda maddelerinin taşınması için kullanılamaz.

Tank kaydı, tank sahibi veya işletmecisi tarafından saklanacak; bu kişi bu belgeleri yetkili makamın talebi
üzerine ibraz edecektir. Tank kaydı, tankın kullanım ömrü boyunca ve tankın hizmetten alınmasından
itibaren 15 ay boyunca saklanacaktır.
Tank sahibinin veya işletmecisinin tankın kullanım ömrü sırasında değişmesi durumunda, tank kaydı yeni
tank sahibine veya işletmeciye gecikmeksizin teslim edilecektir.
Tank kaydının veya tüm gerekli belgelerin nüshaları, periyodik muayeneler ve istisnai kontroller halinde
6.8.2.4.5 veya 6.8.3.4.16 uyarınca tanklar üzerinde yürütülmesi gereken testler, muayeneler ve denetimler
için uzmana sunulacaktır.

Doldurma derecesi

Ortam sıcaklıklarındaki sıvıların taşınmasına yönelik tanklarda aşağıdaki doldurma dereceleri aşılamaz:
(a) alevlenebilir maddeler, çevreye zararlı maddeler ve yanıcı çevreye zararlı maddeler için, başka
riskler olmaksızın (örn. zehirlilik ya da aşındırıcılık), havalandırma cihazı ya da emniyet valfleri
bulunan tanklarda (önünde bir patlama diski bulunduğu hallerde bile):

Bu formüllerde α, 15 °C ila 50 °C arasındaki, yani 35 °C sıcaklıktaki azami değişim için, sıvının ortalama
kübik genleşme katsayısıdır.
α aşağıdaki formülle hesaplanır:
 
Bu denklemde d15 ve d50 , sıvının sırasıyla 15 °C'deki ve 50 °C'deki bağıl yoğunluklarıdır.
tF ise sıvının dolum sırasındaki ortalama sıcaklığıdır.
-------------------------------
2 Tankın, tüplü gaz tankerinin ya da MEGC’nin malzemeleriyle maddenin uyumluluğu konusunda bilgi almak üzere
maddenin imalatçısı ve yetkili kuruma danışmak gerekli olabilir.

Yukarıdaki 4.3.2.2.1'in (a)'dan (d)'ye kadar olan hükümleri, muhteviyatı bir ısıtma tertibatı yoluyla taşıma
sırasındaki sıcaklığı 50 °C'nin üstünde tutulan tanklar için geçerli olmayacaktır. Bu durumda başlangıçtaki
doldurma derecesi, tank kapasitesinin %95'inden daha fazla dolu olmayacak ve taşıma sırasında dolum
sıcaklığı aşılmayacak şekilde ayarlanacak ve sıcaklık buna göre düzenlenecektir.

Sıvı haldeki maddelerin, sıvılaştırılmış gazların veya soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasına
yönelik tank gövdelerinin bölmeler veya taşma plakaları vasıtasıyla en fazla 7500 litre kapasitede bölümlere
ayrılmadığı hallerde, bunlar kapasitelerinin %80'inden az ya da %20'sinden fazla doldurulamaz.
Bu hüküm şunlar için geçerli değildir:
- 20 °C'de kinematik viskozitesi, en az 2 680 mm2/s olan sıvılar;
- Doldurma derecesinde en az 2 680 mm2/s kinematik viskoziteye sahip erimiş maddeler;
- UN 1963, HELYUM, SOĞUTULMUŞ, SIVI ve UN No. 1966 HİDROJEN, SOĞUTULMUŞ,
SIVI.

Çalıştırma

Gövde duvarlarının kalınlığı, kullanımı boyunca, aşağıdaki şekilde öngörülen asgari rakamın altına inemez:

6.8.2.1.17 to 6.8.2.1.21.                               |                              6.8.2.1.17 to 6.8.1.20.

                                                                                     
Taşıma sırasında tank konteynerleri/MEGC'ler, taşıyıcı araç
üzerine, taşıyıcı aracın ya da tank konteynerinin/MEGC'nin
kendi sabitleme tertibatıyla yanlamasına ve boylamasına
darbelere karşı ve devrilmeye karşı yeterince korunacak
şekilde yüklenir.3 Servis donanımı da dahil olmak üzere tank
konteynerleri/MEGC'LER darbelere ya da devrilmeye karşı
korunaklı olarak imal edilmiş ise, bu şekilde korunmasına
ihtiyaç yoktur.

 

Tankların, tüplü gaz tankerlerinin ve MEGC'lerin doldurulması ve boşaltılması sırasında, tehlikeli
miktarlarda gaz ve buharın açığa çıkmasını önlemek için uygun önlemler alınmalıdır. Tanklar, tüplü gaz
tankerleri ve MEGC'ler, içindeki maddelerin kontrolsüz bir şekilde saçılmasını önleyecek şekilde
kapatılacaktır. Alttan boşaltmalı tankların kapakları vidalı tapalarla, kör flanşlarla ya da bunlar kadar etkili
diğer teçhizatla kapatılır. Dolum sonrasında, dolduran, tankların, tüplü gaz tankerlerinin, MEGC'lerin kapalı
ve sızdırmaz olduğundan emin olmalıdır. Bu husus aynı zamanda, daldırma tüpünün üst kısmı için de
geçerlidir.
------------------------------
3 Gövdelerin korunmasıyla ilgili örnekler:
- Yan darbelere karşı koruma örneğin orta çizgi seviyesinde gövdeyi her iki yandan da koruyan
boylamasına çubuklardan oluşabilir;
- Devrilmeye karşı koruma örneğin kasayla ilişki içinde enlemesine sabitlenen takviye halkalarından ya da
çubuklarından oluşabilir;
- Arkadan darbeye karşı koruma örneğin tampon ya da bir kasadan oluşabilir.

Birden fazla kapama sistemi IBC'ye seri olarak entegre edildiyse taşınan maddeye en yakın olan önce
kapatılmalıdır.

Taşıma sırasında tankın dış kısmına doldurulan maddenin tehlikeli kalıntısı yapışmamalıdır.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018