Karayolunda Tehlikeli Madde

Doldurma derecesi

Ortam sıcaklıklarındaki sıvıların taşınmasına yönelik tanklarda aşağıdaki doldurma dereceleri aşılamaz:
(a) alevlenebilir maddeler, çevreye zararlı maddeler ve yanıcı çevreye zararlı maddeler için, başka
riskler olmaksızın (örn. zehirlilik ya da aşındırıcılık), havalandırma cihazı ya da emniyet valfleri
bulunan tanklarda (önünde bir patlama diski bulunduğu hallerde bile):

Bu formüllerde α, 15 °C ila 50 °C arasındaki, yani 35 °C sıcaklıktaki azami değişim için, sıvının ortalama
kübik genleşme katsayısıdır.
α aşağıdaki formülle hesaplanır:
 
Bu denklemde d15 ve d50 , sıvının sırasıyla 15 °C'deki ve 50 °C'deki bağıl yoğunluklarıdır.
tF ise sıvının dolum sırasındaki ortalama sıcaklığıdır.
-------------------------------
2 Tankın, tüplü gaz tankerinin ya da MEGC’nin malzemeleriyle maddenin uyumluluğu konusunda bilgi almak üzere
maddenin imalatçısı ve yetkili kuruma danışmak gerekli olabilir.

Yukarıdaki 4.3.2.2.1'in (a)'dan (d)'ye kadar olan hükümleri, muhteviyatı bir ısıtma tertibatı yoluyla taşıma
sırasındaki sıcaklığı 50 °C'nin üstünde tutulan tanklar için geçerli olmayacaktır. Bu durumda başlangıçtaki
doldurma derecesi, tank kapasitesinin %95'inden daha fazla dolu olmayacak ve taşıma sırasında dolum
sıcaklığı aşılmayacak şekilde ayarlanacak ve sıcaklık buna göre düzenlenecektir.

Sıvı haldeki maddelerin, sıvılaştırılmış gazların veya soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasına
yönelik tank gövdelerinin bölmeler veya taşma plakaları vasıtasıyla en fazla 7500 litre kapasitede bölümlere
ayrılmadığı hallerde, bunlar kapasitelerinin %80'inden az ya da %20'sinden fazla doldurulamaz.
Bu hüküm şunlar için geçerli değildir:
- 20 °C'de kinematik viskozitesi, en az 2 680 mm2/s olan sıvılar;
- Doldurma derecesinde en az 2 680 mm2/s kinematik viskoziteye sahip erimiş maddeler;
- UN 1963, HELYUM, SOĞUTULMUŞ, SIVI ve UN No. 1966 HİDROJEN, SOĞUTULMUŞ,
SIVI.

Çalıştırma

Gövde duvarlarının kalınlığı, kullanımı boyunca, aşağıdaki şekilde öngörülen asgari rakamın altına inemez:

6.8.2.1.17 to 6.8.2.1.21.                               |                              6.8.2.1.17 to 6.8.1.20.

                                                                                     
Taşıma sırasında tank konteynerleri/MEGC'ler, taşıyıcı araç
üzerine, taşıyıcı aracın ya da tank konteynerinin/MEGC'nin
kendi sabitleme tertibatıyla yanlamasına ve boylamasına
darbelere karşı ve devrilmeye karşı yeterince korunacak
şekilde yüklenir.3 Servis donanımı da dahil olmak üzere tank
konteynerleri/MEGC'LER darbelere ya da devrilmeye karşı
korunaklı olarak imal edilmiş ise, bu şekilde korunmasına
ihtiyaç yoktur.

 

Tankların, tüplü gaz tankerlerinin ve MEGC'lerin doldurulması ve boşaltılması sırasında, tehlikeli
miktarlarda gaz ve buharın açığa çıkmasını önlemek için uygun önlemler alınmalıdır. Tanklar, tüplü gaz
tankerleri ve MEGC'ler, içindeki maddelerin kontrolsüz bir şekilde saçılmasını önleyecek şekilde
kapatılacaktır. Alttan boşaltmalı tankların kapakları vidalı tapalarla, kör flanşlarla ya da bunlar kadar etkili
diğer teçhizatla kapatılır. Dolum sonrasında, dolduran, tankların, tüplü gaz tankerlerinin, MEGC'lerin kapalı
ve sızdırmaz olduğundan emin olmalıdır. Bu husus aynı zamanda, daldırma tüpünün üst kısmı için de
geçerlidir.
------------------------------
3 Gövdelerin korunmasıyla ilgili örnekler:
- Yan darbelere karşı koruma örneğin orta çizgi seviyesinde gövdeyi her iki yandan da koruyan
boylamasına çubuklardan oluşabilir;
- Devrilmeye karşı koruma örneğin kasayla ilişki içinde enlemesine sabitlenen takviye halkalarından ya da
çubuklarından oluşabilir;
- Arkadan darbeye karşı koruma örneğin tampon ya da bir kasadan oluşabilir.

Birden fazla kapama sistemi IBC'ye seri olarak entegre edildiyse taşınan maddeye en yakın olan önce
kapatılmalıdır.

Taşıma sırasında tankın dış kısmına doldurulan maddenin tehlikeli kalıntısı yapışmamalıdır.

Birbirleriyle tehlikeli bir reaksiyona girebilecek olan maddeler, tankların bitişik bölümlerinde taşınmaz.
Söz konusu bölmelerin, tankın kendisinin kalınlığına eşit veya daha büyük bir duvar kalınlığına sahip bir
bölmeyle birbirinden ayrılması halinde, birbirleriyle tehlikeli bir reaksiyona girebilecek maddeler tankların
bitişik bölmelerinde taşınabilir. Bu tür maddeler, dolu bölmeler arasında boş bir aralık ya da boş bir bölme
bırakılmak suretiyle birbirinden ayrılarak da taşınabilir.

Sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar, tüplü gaz tankerleri, tank-konteynerler, tank takas gövdeleri ve
MEGC'ler, 6.8.2.4.2, 6.8.3.4.6 ve 6.8.3.4.10'da istenen test veya muayenenin son geçerlilik tarihi geçtikten
sonra doldurulamaz veya taşımaya verilemez.
Bununla beraber, son periyodik muayenenin bitiş tarihinden önce doldurulmuş sabit tanklar (tankerler),
sökülebilir tanklar, tüplü gaz tankerleri, tank konteynerler, tank takas gövdeleri ve MEGC'ler:
(a) son geçerlilik tarihlerinin bitişinden sonra bir ayı aşmayan bir süreyle;
(b) yetkili makam tarafından aksi onaylanmadıkça, tehlikeli malların düzgün şekilde imha edilmesi
veya geri dönüştürülmesi için iadesine olanak tanımak amacıyla, bu son geçerlilik tarihlerinden
sonra üç ayı geçmeyen bir süreyle taşınabilirler. Bu muafiyete ilişkin bir atıf taşıma belgesinde
yer almalıdır.

Temizlenmemiş boş tanklar, tüplü gaz tankerleri ve MEGC'ler

NOT: Temizlenmemiş boş tanklar, tüplü gaz tankerleri ve MEGC'ler için, 4.3.5'teki TU1, TU2, TU4, TU16
ve TU35 özel hükümleri geçerli olabilir.

Taşıma sırasında tankın dış kısmına doldurulan maddenin tehlikeli kalıntısı yapışmamalıdır.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018