Karayolunda Tehlikeli Madde

Sıvı haldeki maddelerin, sıvılaştırılmış gazların veya soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasına
yönelik tank gövdelerinin bölmeler veya taşma plakaları vasıtasıyla en fazla 7500 litre kapasitede bölümlere
ayrılmadığı hallerde, bunlar kapasitelerinin %80'inden az ya da %20'sinden fazla doldurulamaz.
Bu hüküm şunlar için geçerli değildir:
- 20 °C'de kinematik viskozitesi, en az 2 680 mm2/s olan sıvılar;
- Doldurma derecesinde en az 2 680 mm2/s kinematik viskoziteye sahip erimiş maddeler;
- UN 1963, HELYUM, SOĞUTULMUŞ, SIVI ve UN No. 1966 HİDROJEN, SOĞUTULMUŞ,
SIVI.

Çalıştırma

Gövde duvarlarının kalınlığı, kullanımı boyunca, aşağıdaki şekilde öngörülen asgari rakamın altına inemez:

6.8.2.1.17 to 6.8.2.1.21.                               |                              6.8.2.1.17 to 6.8.1.20.

                                                                                     
Taşıma sırasında tank konteynerleri/MEGC'ler, taşıyıcı araç
üzerine, taşıyıcı aracın ya da tank konteynerinin/MEGC'nin
kendi sabitleme tertibatıyla yanlamasına ve boylamasına
darbelere karşı ve devrilmeye karşı yeterince korunacak
şekilde yüklenir.3 Servis donanımı da dahil olmak üzere tank
konteynerleri/MEGC'LER darbelere ya da devrilmeye karşı
korunaklı olarak imal edilmiş ise, bu şekilde korunmasına
ihtiyaç yoktur.

 

Tankların, tüplü gaz tankerlerinin ve MEGC'lerin doldurulması ve boşaltılması sırasında, tehlikeli
miktarlarda gaz ve buharın açığa çıkmasını önlemek için uygun önlemler alınmalıdır. Tanklar, tüplü gaz
tankerleri ve MEGC'ler, içindeki maddelerin kontrolsüz bir şekilde saçılmasını önleyecek şekilde
kapatılacaktır. Alttan boşaltmalı tankların kapakları vidalı tapalarla, kör flanşlarla ya da bunlar kadar etkili
diğer teçhizatla kapatılır. Dolum sonrasında, dolduran, tankların, tüplü gaz tankerlerinin, MEGC'lerin kapalı
ve sızdırmaz olduğundan emin olmalıdır. Bu husus aynı zamanda, daldırma tüpünün üst kısmı için de
geçerlidir.
------------------------------
3 Gövdelerin korunmasıyla ilgili örnekler:
- Yan darbelere karşı koruma örneğin orta çizgi seviyesinde gövdeyi her iki yandan da koruyan
boylamasına çubuklardan oluşabilir;
- Devrilmeye karşı koruma örneğin kasayla ilişki içinde enlemesine sabitlenen takviye halkalarından ya da
çubuklarından oluşabilir;
- Arkadan darbeye karşı koruma örneğin tampon ya da bir kasadan oluşabilir.

Birden fazla kapama sistemi IBC'ye seri olarak entegre edildiyse taşınan maddeye en yakın olan önce
kapatılmalıdır.

Taşıma sırasında tankın dış kısmına doldurulan maddenin tehlikeli kalıntısı yapışmamalıdır.

Birbirleriyle tehlikeli bir reaksiyona girebilecek olan maddeler, tankların bitişik bölümlerinde taşınmaz.
Söz konusu bölmelerin, tankın kendisinin kalınlığına eşit veya daha büyük bir duvar kalınlığına sahip bir
bölmeyle birbirinden ayrılması halinde, birbirleriyle tehlikeli bir reaksiyona girebilecek maddeler tankların
bitişik bölmelerinde taşınabilir. Bu tür maddeler, dolu bölmeler arasında boş bir aralık ya da boş bir bölme
bırakılmak suretiyle birbirinden ayrılarak da taşınabilir.

Sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar, tüplü gaz tankerleri, tank-konteynerler, tank takas gövdeleri ve
MEGC'ler, 6.8.2.4.2, 6.8.3.4.6 ve 6.8.3.4.10'da istenen test veya muayenenin son geçerlilik tarihi geçtikten
sonra doldurulamaz veya taşımaya verilemez.
Bununla beraber, son periyodik muayenenin bitiş tarihinden önce doldurulmuş sabit tanklar (tankerler),
sökülebilir tanklar, tüplü gaz tankerleri, tank konteynerler, tank takas gövdeleri ve MEGC'ler:
(a) son geçerlilik tarihlerinin bitişinden sonra bir ayı aşmayan bir süreyle;
(b) yetkili makam tarafından aksi onaylanmadıkça, tehlikeli malların düzgün şekilde imha edilmesi
veya geri dönüştürülmesi için iadesine olanak tanımak amacıyla, bu son geçerlilik tarihlerinden
sonra üç ayı geçmeyen bir süreyle taşınabilirler. Bu muafiyete ilişkin bir atıf taşıma belgesinde
yer almalıdır.

Temizlenmemiş boş tanklar, tüplü gaz tankerleri ve MEGC'ler

NOT: Temizlenmemiş boş tanklar, tüplü gaz tankerleri ve MEGC'ler için, 4.3.5'teki TU1, TU2, TU4, TU16
ve TU35 özel hükümleri geçerli olabilir.

Taşıma sırasında tankın dış kısmına doldurulan maddenin tehlikeli kalıntısı yapışmamalıdır.

Temizlenmemiş boş tankların, tüplü gaz tankerlerinin ve MEGC'lerin taşımaya kabul edilebilmesi için sanki
doluymuş gibi aynı şekilde ve aynı derecede sızdırmaz olacak biçimde kapatılmış olmaları gerekmektedir.

Temizlenmemiş boş tankların, tüplü gaz tankerlerinin ve MEGC'lerin, sanki doluymuş gibi aynı şekilde ve
aynı sızdırmazlık derecesinde kapatılmadığı ve ADR hükümlerine uyulmadığı hallerde, bu tür tank, araç ve
kaplar, yeterli ve uygun emniyet şartları azami ölçüde dikkate alınarak, temizlik ya da onarım işlemlerini
yapılabileceği en yakın uygun yere taşınabilir. ADR hükümlerine eşdeğer güvenliğin sağlanması ve
tehlikeli malların kontrollü şekilde açığa çıkmasının önlenmesi için uygun önlemler alındıysa, taşıma
işleminin yeterince güvenli olduğu kabul edilir.

Temizlenmemiş boş sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar, tüplü gaz tankerleri, tank konteynerler,
tank takas gövdeleri ve MEGC'LER ayrıca 6.8.2.4.2 ve 6.8.2.4.3'te öngörülen sona erme sürelerinin
ardından da muayene yapılmak üzere taşınabilir.

Sınıf 2 için geçerli özel hükümler

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018