Karayolunda Tehlikeli Madde

Sınıf 2 için geçerli özel hükümler

Kodlama ve tankların hiyerarşisi

Tankların, tüplü gaz tankerlerinin ve MEGC'lerin kodlanması

Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (12)'de verilen kodların (tank kodlarının) dört kısmı aşağıdaki anlamları
taşımaktadır:
 

Kısım

Açıklama

Tank Kodu

1

Tank tipi, tüplü gaz

C P

R

=

sıkıştırılmış gazlar için tank, tüplü gaz tankeri veya MEGC;

 

tankeri veya MEGC

 

 

 

 

=

sıvılaştırılmış veya çözülmüş gazlar için tank, tüplü gaz tankeri

 

 

 

veya MEGC;

 

 

=

soğutularak sıvılaştırılmış gazlar için tank.

2

Hesaplama basıncı

X

=

4.3.3.2.5'teki tablo uyarınca ilgili asgari test basıncının değeri ya

 

 

 

 

da

 

 

22

=

bar cinsinden asgari hesaplama basıncı

3

Ağızlar (bkz. 6.8.2.2 ve

B

 

C

 

D

=

3 kapaklı, alttan doldurmalı ya da boşaltmalı tank ya da sıvı

 

6.8.3.2)

 

yüzeyinin altında ağzı bulunan veya sıkıştırılmış gazlar için tüplü

 

 

 

gaz tankeri ya da MEGC

 

 

=

3 kapaklı üstten doldurmalı ya da boşaltmalı, sıvı yüzeyinin

 

 

 

altında sadece temizlik ağızları bulunan tank;

 

 

=

3 kapaklı üstten doldurmalı ya da boşaltmalı tank ya da sıvı

 

 

 

yüzeyinin altında kapağı olmayan tüplü gaz tankeri ya da MEGC.

4

Emniyet

N

 

H

=

6.8.3.2.9 veya 6.8.3.2.10 uyarınca emniyet valfi bulunan, ancak

 

valfleri/cihazları

 

hava geçirmez (sızdırmaz) olarak kapatılmayan tank, tüplü gaz

 

 

 

tankeri ya da MEGC;

 

 

=

sızdırmaz kapalı tank, tüplü gaz tankeri ya da MEGC (bkz.

 

 

 

1.2.1.);

NOT 1: Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun 13'te yer alan ve bazı gazlara özel TU17 sayılı özel hüküm, söz konusu
gazın sadece, elemanları kaplardan oluşan tüplü gaz tankeriyle ya da MEGC ile taşınabileceği anlamına
gelir.
NOT 2: Bazı gazlar için Bölüm 3.2 Tablo A Sütun (13) de belirtilen TU40 özel hükmü, gazın sadece,
elemanları kaynaksız kaplardan oluşan, tüplü gaz tankerlerinde veya MEGC'lerde taşınabileceğini belirtir.
NOT 3: Tankın kendi üzerinde yad a panel üzerinde gösterilen basınç, "X" değerinden ya da hesaplanan
asgari basınçtan daha az olmayacaktır.

Tankların hiyerarşisi

"#" ile gösterilen figür, "*" ile gösterilen figüre eşit ya da ondan daha büyük olur.
NOT: Bu hiyerarşide, her bir kayıt için öngörülen özel hükümler dikkate alınmamıştır (bkz.4.3.5. ve 6.8.4).

Dolum şartları ve test basınçları

Sıkıştırılmış gazların taşınması için kullanılan tanklardaki tank basıncı, basınçlı kaplar için 1.2.1'de
tanımlanan çalışma basıncının en az 1.5 katı olur.

Şunların taşınmasına yönelik tanklar için test basıncı:
- yüksek basınca sahip sıvılaştırılmış gazlar ve
- çözünmüş gazlar
tank gövdesi azami dolum oranında doldurulduğu zaman, maddenin sıcaklık yalıtımlı tanklarda 55 °C'de
gövde içinde yarattığı basınç ya da sıcaklık yalıtımı bulunmayan tanklarda 65 °C'de yarattığı basınç, test
basıncını geçmemelidir.

Düşük basınçlı sıvılaştırılmış gazların taşınmasında kullanılan tankların test basıncı şu şekilde olacaktır:
(a) Tank ısı yalıtımıyla donatılmışsa, en az test basıncına eşit; sıvının 60 °C'deki buhar basıncının
0,1 Mpa (1 bar) altındaki değerde, ancak 1 Mpa'dan (10 bar) düşük;
(b) Tank ısı yalıtımıyla donatılmamışsa, en az test basıncına eşit; sıvının 65 °C'deki buhar
basıncının 0,1 Mpa (1 bar) altındaki değerde, ancak 1 Mpa'dan (10 bar) düşük;
Litre başına, en yüksek kabul edilebilir içerik kütlesi aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Litre başına en yüksek kabul edilebilir içerik kütlesi = 0,95 x sıvı fazda 50 °C'deki yoğunluk (kg/l olarak)
Ayrıca, buhar fazı 60 °C'nin altında ortadan kalkmayacaktır.
Gövde çapının 1,5 metreden fazla olmaması halinde, 4.1.4.1'deki P200 ambalajlama talimatına uygun test
basıncı ve en yüksek dolum oranı geçerli olur.

Soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınması amacıyla kullanılan tanklardaki test basıncı, kabul edilebilir
azami çalışma basıncının 1.3 katından daha az olmayacak ve tank üzerinde gösterilecektir; ancak bu basınç,
300 kPa'nın (3 bar) (gösterge basıncı) altında olamaz; vakum izolasyonlu tanklarda test basıncı ise kabul
edilebilir azami çalışma basıncına 100 kPa (1 bar) ilave edilerek bulunan değerin 1.3 katından daha az
olmayacaktır.

Sabit tanklarla (tankerler), tüplü gaz tankeriyle, sökülebilir tanklarla, tank konteynerleriyle ya da
MEGC'lerle taşınabilecek olan gazların ve gaz karışımlarının, tanklar için asgari test basınçlarını ve
mümkün olduğu ölçüde dolum oranını gösteren tablosu
b.b.b kayıtları kapsamında sınıflandırılan gazlar veya gaz karışımları halinde, test basıncı ve dolum oranı
değerleri, ilgili makamca onaylanan uzman tarafından belirlenir.
Sıkıştırılmış ya da yüksek basınçlı sıvılaştırılmış gazlar için kullanılan tankların, tabloda gösterilenden daha
düşük bir test basıncına tabi tutulması ve tankların, ısı yalıtımıyla donatılmış olması halinde, maddenin
55 °C'de tank içinde yarattığı basıncın, tank üzerine işaretlenen test basıncını geçmemesi koşuluyla, yetkili
makam tarafından onaylanan uzman tarafından daha düşük bir azami yük öngörülebilir.
 

UN

No.

Adı

Sınıflandırma kodu

Tanklar için asgari test basıncı

Maksimum kapasitenin litresi başına izin verilen

kütle

Isı yalıtımlı

Isı yalıtımsız

MPa

bar

MPa

bar

kg

1001

Asetilen, çözünmüş

4 F

sadece tüplü gaz tankerlerinde ve kaplardan oluşan

MEGC'lerde

1002

Hava, sıkıştırılmış

1 A

bkz. 4.3.3.2.1

1003

Hava, soğutulmuş sıvı

3 O

bkz. 4.3.3.2.4

1005

Amonyak, susuz

2 TC

2.6

26

2.9

29

0.53

1006

Argon, sıkıştırılmış

1 A

bkz. 4.3.3.2.1

1008

Boron triflorür

2 TC

22.5

225

22.5

225

0.715

30

300

30

300

0.86

1009

Bromotriflorometan (Soğutucu Gaz R13B1)

2 A

12

120

 

 

1.50

 

 

4.2

42

1.13

 

 

12

120

1.44

 

 

25

250

1.60

1010

BUTADİENLER, STABİLİZE (1,2-

butadien) veya

2 F

1

10

1

10

0.59

1010

BUTADİENLER, STABİLİZE (1,3-

butadien) veya

2 F

1

10

1

10

0.55

1010

BUTADİENLER VE HİDROKARBON

KARŞIMI, STABİLİZE

2 F

1

10

1

10

0.50

1011

Butan

2 F

1

10

1

10

0.51

1012

1-butilen veya

2 F

1

10

1

10

0.53

1012

trans-2-butilen veya

2 F

1

10

1

10

0.54

1012

cis-2-butilen veya

2 F

1

10

1

10

0.55

1012

butilen karışımı

2 F

1

10

1

10

0.50

1013

Karbon dioksit

2 A

19

190

 

 

0.73

22.5

225

 

 

0.78

 

 

19

190

0.66

 

 

25

250

0.75

1016

Karbonmonoksit, sıkıştırılmış

1 TF

bkz. 4.3.3.2.1

1017

Klor

2 TOC

1.7

17

1.9

19

1.25

1018

Klorodiflorometan (Soğutucu gaz R22)

2 A

2.4

24

2.6

26

1.03

1020

Dikloropentafloroetan (Soğutucu gaz R115)

2 A

2

20

2.3

23

1.08

1021

1-kloro-1,2,2,2-tetrafloroetan (Soğutucu

gaz R124)

2 A

1

10

1.1

11

1,2

1022

Klorotriflorometan (Soğutucu gaz R13)

2 A

12

120

 

 

0.96

22.5

225

 

 

1.12

 

 

10

100

0.83

 

 

12

120

0.90

 

 

19

190

1.04

 

 

25

250

1.10

1023

Kömür gazı, sıkıştırılmış

TF

bkz. 4.3.3.2.1

1026

Siyanojen

2 TF

10

100

10

100

0.70

1027

Siklopropan

2 F

1.6

16

1.8

18

0.53

 

UN

No.

Adı

Sınıflandırma kodu

Tanklar için asgari test basıncı

Litre başına izin verilen azami içerik kütlesi

Isı yalıtımlı

Isı yalıtımsız

MPa

bar

MPa

bar

kg

1028

Diklorodiflorometan (Soğutucu gaz

R12)

2 A

1,5

15

1.6

16

1.15

1029

Dikloroflorometan (Soğutucu gaz R21)

2 A

1

10

1

10

1.23

1030

1,1-difluoroetan (Soğutucu gaz R152a)

2 F

1.4

14

1.6

16

0.79

1032

Dimetilamin, susuz

2 F

1

10

1

10

0.59

1033

Dimetil eter

2 F

1.4

14

1.6

16

0.58

1035

Etan

2 F

12

120

 

 

0.32

 

 

9.5

95

0.25

 

 

12

120

0.29

 

 

30

300

0.39

1036

Etilamin

2 F

1

10

1

10

0.61

1037

Etil klorür

2 F

1

10

1

10

0.8

1038

Etilen, soğutulmuş sıvı

3 F

bkz. 4.3.3.2.4

1039

Etil metil eter

2 F

1

10

1

10

0.64

1040

Etilen oksit, 50 °C'de toplam 1MPa (10

bar) basınca kadar azot ile beraber

2 TF

1,5

15

1,5

15

0.78

1041

Etilen oksit ve karbondioksit karışımı, %9'dan fazla, %87'den az

etilen oksit ile beraber

2 F

2.4

24

2.6

26

0.73

1046

Helyum, sıkıştırılmış

1 A

bkz. 4.3.3.2.1

1048

Hidrojen bromür, anhidrit

2 TC

5

50

5.5

55

1.54

1049

Hidrojen, sıkıştırılmış

1 F

bkz. 4.3.3.2.1

1050

Hidrojen klorür, anhidrit

2 TC

12

120

 

 

0.69

 

 

10

100

0.30

 

 

12

120

0.56

 

 

15

150

0.67

 

 

20

200

0.74

1053

Hidrojen sülfür

2 TF

4.5

45

5

50

0.67

1055

İzobutilen

2 F

1

10

1

10

0.52

1056

Kripton, sıkıştırılmış

1 A

bkz. 4.3.3.2.1

1058

Sıvılaştırılmış gazlar, alevlenmez; azot,

karbondioksit veya hava ile yüklenmiş

2 A

1.5 x dolum basıncı bkz. 4.3.3.2.2 veya 4.3.3.2.3

1060

Metilasetilen ve propadien karışımı,

stabilize:

2 F

bkz. 4.3.3.2.2 veya 4.3.3.2.3

karışım P1

2 F

2.5

25

2.8

28

0.49

karışım P2

2 F

2.2

22

2.3

23

0.47

%1 ila %4 metilasetilen içeren propadien

2 F

2.2

22

2.2

22

0.50

1061

Metilamin, anhidrit

2 F

1

10

1.1

11

0.58

1062

Metil bromür, %2'den daha az

kloropikrin içerir

2 T

1

10

1

10

1.51

1063

Metil klorür (Soğutucu gaz R40)

2 F

1.3

13

1,5

15

0.81

1064

Metil merkaptan

2 TF

1

10

1

10

0.78

1065

Neon, sıkıştırılmış

1 A

bkz. 4.3.3.2.1

1066

Nitrojen, sıkıştırılmış

1 A

bkz. 4.3.3.2.1

1067

Diazot tetraoksit (azot dioksit)

2 TOC

sadece tüplü gaz tankerlerinde ve kaplardan oluşan MEGC'lerde

1070

Azot oksit

2 O

22.5

225

 

 

0.78

 

 

18

180

0.68

 

 

22.5

225

0.74

 

 

25

250

0.75

1071

Petrol gazı, sıkıştırılmış

1 TF

bkz. 4.3.3.2.1

1072

Oksijen, sıkıştırılmış

1 O

bkz. 4.3.3.2.1

 

UN

No.

Adı

Sınıflandırma kodu

Tanklar için asgari test basıncı

Litre başına izin verilen azami içerik kütlesi

Isı yalıtımlı

Isı yalıtımsız

MPa

bar

MPa

bar

kg

1073

Oksijen, soğutulmuş sıvı

3 O

bkz. 4.3.3.2.4

1075

Petrol gazları, sıvılaştırılmış

2 F

Bkz. 4.3.3.2.2 veya 4.3.3.2.3

1076

Fosgen

2 TC

sadece tüplü gaz tankerlerinde ve kaplardan oluşan

MEGC'lerde

1081

Tetrafloroetilen, stabilize

2 F

sadece tüplü gaz tankerlerinde ve kaynaksız haznelerden

oluşan MEGC'lerde

1077

Propilen

2 F

2.5

25

2.7

27

0.43

1078

Soğutucu gazlar, b.b.b., örneğin:

2 A

 

 

 

 

 

karışım F1

2 A

1

10

1.1

11

1.23

karışım F2

2 A

1,5

15

1.6

16

1.15

karışım F3

2 A

2.4

24

2.7

27

1.03

diğer karışımlar

2 A

bkz. 4.3.3.2.2 veya 4.3.3.2.3

1079

Sülfür dioksit

2 TC

1

10

1,2

12

1.23

1080

Kükürt hekzaflorür

2 A

12

120

 

 

1.34

 

 

7

70

1.04

 

 

14

140

1.33

 

 

16

160

1.37

1082

Triflorokloroetilen, stabilize (Soğutucu

gaz R 1113)

2 TF

1,5

15

1.7

17

1.13

1083

Trimetilamin, anhidrit

2 F

1

10

1

10

0.56

1085

Vinil bromür, stabilize

2 F

1

10

1

10

1.37

1086

Vinil klorür, stabilize

2 F

1

10

1.1

11

0.81

1087

Vinil metil eter, stabilize

2 F

1

10

1

10

0.67

1581

Kloropikrin ve metil bromür

karışımı, %2'den fazla kloropikrin içerir

2 T

1

10

1

10

1.51

1582

Kloropikrin ve metil klorür karışımı

2 T

1.3

13

1,5

15

0.81

1612

Hekzaetil tetrafosfat ve sıkıştırılmış gaz

karışımı

1 T

bkz. 4.3.3.2.1

1749

Klor triflorür

2 TOC

3

30

3

30

1.40

1858

Hekzafloropropilen (Soğutucu gaz R

1216)

2A

1.7

17

1.9

19

1.11

1859

Silisyum tetraflorür

2 TC

20

30

200

300

20

30

200

300

0.74

1.10

1860

Vinil florür, stabilize

2 F

12

120

 

 

0.58

22.5

225

 

 

0.65

 

 

25

250

0.64

1912

Metil klorür ve metilen klorür karışımı

2 F

1.3

13

1,5

15

0.81

1913

Neon, soğutulmuş sıvı

3 A

bkz. 4.3.3.2.4

1951

Argon, soğutulmuş sıvı

3 A

bkz. 4.3.3.2.4

1952

Etilen oksit ve karbondioksit karışımı, en fazla %9 etilen oksit içerir

2 A

19

190

19

190

0.66

25

250

25

250

0.75

1953

Sıkıştırılmış gaz, zehirli, alevlenebilir,

b.b.b.a

1 TF

bkz. 4.3.3.2.1 veya 4.3.3.2.2

1954

Sıkıştırılmış gaz, alevlenebilir, b.b.b.

1 F

bkz. 4.3.3.2.1 veya 4.3.3.2.2

1955

Sıkıştırılmış gaz, zehirli, b.b.b.a

1 T

bkz. 4.3.3.2.1 veya 4.3.3.2.2

1956

Sıkıştırılmış gaz, b.b.b.

1 A

bkz. 4.3.3.2.1 veya 4.3.3.2.2

1957

Döteryum, sıkıştırılmış

1 F

bkz. 4.3.3.2.1

1958

1,2-dikloro-1,1,2,2- tetrafloroetan (Soğutucu gaz R114)

2 A

1

10

1

10

1.3

1959

1,1-difluoroetilen (Soğutucu gaz

R1132a)

2 F

12

120

 

 

0.66

22.5

225

 

 

0.78

 

-----------------------

LC50 200 ppm’ye eşit veya daha yüksekse izin verilir

 

UN

No.

Adı

Sınıflandırma kodu

Tanklar için asgari test basıncı

Litre başına izin verilen azami içerik kütlesi

Isı yalıtımlı

Isı yalıtımsız

MPa

bar

MPa

bar

kg

 

 

25

250

0.77

1961

Etan, soğutulmuş sıvı

3 F

bkz. 4.3.3.2.4

1962

Etilen

2 F

12

120

 

 

0.25

22.5

225

 

 

0.36

 

 

22.5

225

0.34

 

 

30

300

0.37

1963

Helyum, soğutulmuş sıvı

3 A

bkz. 4.3.3.2.4

1964

Hidrokarbon gaz karışımı, sıkıştırılmış,

b.b.b.

1 F

bkz. 4.3.3.2.1 veya 4.3.3.2.2

1965

Hidrokarbon gaz karışımı, sıvılaştırılmış, b.b.b.

2 F

 

Karışım A

2 F

1

10

1

10

0.50

Karışım A01

2 F

1,2

12

1.4

14

0.49

Karışım A02

2 F

1,2

12

1.4

14

0.48

Karışım A0

2 F

1,2

12

1.4

14

0.47

Karışım A1

2 F

1.6

16

1.8

18

0.46

Karışım B1

2 F

2

20

2.3

23

0.45

Karışım B2

2 F

2

20

2.3

23

0.44

Karışım B

2 F

2

20

2.3

23

0.43

Karışım C

2 F

2.5

25

2.7

27

0.42

Diğer karışımlar

2 F

bkz. 4.3.3.2.2 veya 4.3.3.2.3

1966

Hidrojen, soğutulmuş sıvı

3 F

bkz. 4.3.3.2.4

1967

İnsektisit gaz, zehirli, b.b.b.a

2 T

bkz. 4.3.3.2.2 veya 4.3.3.2.3

1968

İnsektisit gaz, b.b.b.

2 A

bkz. 4.3.3.2.2 veya 4.3.3.2.3

1969

İzobutan

2 F

1

10

1

10

0.49

1970

Kripton, soğutulmuş sıvı

3 A

bkz. 4.3.3.2.4

1971

Metan, sıkıştırılmış veya doğal gaz, sıkıştırılmış yüksek seviyede metal

1 F

bkz. 4.3.3.2.1

1972

Metan, sıkıştırılmış sıvı veya doğal gaz,

yüksek metan içeren soğutulmuş sıvı

3 F

bkz. 4.3.3.2.4

1973

Klorodiflorometan ve kloropentafloroetan karışımı sabit kaynama noktası, yaklaşık %49

klorodiflorometan içerir (Soğutucu gaz R 502)

2 A

2.5

25

2.8

28

1.05

1974

Klorodiflorobromometan (Soğutucu gaz R12B1)

2 A

1

10

1

10

1.61

1976

Oktaflorosiklobutan (Soğutucu gaz

RC318)

2 A

1

10

1

10

1.34

1977

Azot, soğutulmuş sıvı

3 A

bkz. 4.3.3.2.4

1978

Propan

2 F

2.1

21

2.3

23

0.42

1982

Tetraflorometan (Soğutucu gaz R14)

2 A

20

200

20

200

0.62

30

300

30

300

0.94

1983

1-kloro-2,2,2,- trifluoroetan (soğutucu

gaz R 133a)

2 A

1

10

1

10

1.18

1984

Triflorometan (Soğutucu gaz R23)

2 A

19

190

 

 

0.92

25

250

 

 

0.99

 

 

19

190

0.87

 

 

25

250

0.95

2034

Hidrojen ve metan karışımı, sıkıştırılmış

1 F

bkz. 4.3.3.2.1

2035

1,1,1-trifloroetan (Soğutucu gaz R143a)

2 F

2.8

28

3.2

32

0.79

2036

Ksenon

2 A

12

120

 

 

1.30

 

 

13

130

1.24

2044

2,2-dimetilpropan

2 F

1

10

1

10

0.53

 

UN

No.

Adı

Sınıflandırma kodu

Tanklar için asgari test basıncı

Litre başına izin verilen azami içerik kütlesi

Isı yalıtımlı

Isı yalıtımsız

MPa

bar

MPa

bar

kg

2073

Amonyak çözeltileri, suda 15 °C'de

bağıl yoğunluğu 0,880'den az:

4 A

 

%35'ten fazla ama %40'tan az amonyak

ile

4 A

1

10

1

10

0.80

%40'tan fazla ama %50'den az amonyak

ile

4 A

1,2

12

1,2

12

0.77

2187

Karbon dioksit, soğutulmuş sıvı

3 A

bkz. 4.3.3.2.4

2189

Diklorosilan

2 TFC

1

10

1

10

0.90

2191

Sülfüril florür

2 T

5

50

5

50

1.1

2193

Hekzaflorometan (Soğutucu gaz R116)

2 A

16

160

 

 

1.28

20

200

 

 

1.34

 

 

20

200

1.10

2197

Hidrojen iyodür, susuz

2 TC

1.9

19

2.1

21

2.25

2200

Propadien, stabilize

2 F

1.8

18

2.0

20

0.50

2201

Azot oksit, soğutulmuş sıvı

3 O

bkz. 4.3.3.2.4

2203

Silanb

2 F

22.5

225

22.5

225

0.32

25

250

25

250

0.36

2204

Karbonil sülfür

2 TF

2.7

27

3.0

30

0.84

2417

Karbonil florür

2 TC

20

200

20

200

0.47

30

300

30

300

0.70

2419

Bromotrifloroetilen

2 F

1

10

1

10

1.19

2420

Hekzafloroaseton

2 TC

1.6

16

1.8

18

1.08

2422

Oktaflorobut-2-ene (Soğutucu gaz

R1318)

2 A

1

10

1

10

1.34

2424

Oktafloropropan (Soğutucu gaz R218)

2 A

2.1

21

2.3

23

1.07

2451

Azot triflorür

2 O

20

200

20

200

0.50

30

300

30

300

0.75

2452

Etilasetilen, stabilize

2 F

1

10

1

10

0.57

2453

Etil florür (Soğutucu gaz R 161)

2 F

2.1

21

2.5

25

0.57

2454

Metil florür (Soğutucu gaz R41)

2 F

30

300

30

300

0.36

2517

1-kloro-1,1-difloroetan (Soğutucu gaz R

142b)

2 F

1

10

1

10

0.99

2591

Ksenon, soğutulmuş sıvı

3 A

bkz. 4.3.3.2.4

2599

Klorotriflorometan ve triflorometan, azeotropik karışımı, yaklaşık %60 kloroflorometan içerir (Soğutucu gaz R503)

2 A

3.1

31

3.1

31

0.11

4.2

42

 

 

0.21

10

100

 

 

0.76

 

 

4.2

42

0.20

 

 

10

100

0.66

2601

Siklobutan

2 F

1

10

1

10

0.63

2602

Diklorodiflorometan ve difloro-1,1 etan, azeotropik karışımı yaklaşık %74

diklorodiflorometan içerir (soğutucu gaz R 500)

2 A

1.8

18

2

20

1.01

2901

Brom klorür

2 TOC

1

10

1

10

1.50

3057

Trifloroasetil klorür

2 TC

1.3

13

1,5

15

1.17

3070

Etilen oksit ve diklorodiflorometan karışımı, %12,5'ten az etilen oksit içerir

2 A

1,5

15

1.6

16

1.09

3083

Perkloril florür

2 TO

2.7

27

3.0

30

1.21

3136

Triflorometan, soğutulmuş sıvı

3 A

Bkz. 4.3.3.2.4

-----------------------

Piroforik olarak kabul edilir.

 

UN

No.

Adı

Sınıflandırma kodu

Tanklar için asgari test basıncı

Litre başına izin verilen azami içerik kütlesi

Isı yalıtımlı

Isı yalıtımsız

MPa

bar

MPa

bar

kg

3138

Etilen, asetilen ve propilen karışımı, soğutulmuş sıvı, en az %71,5

etilen, %22,5'ten az asetilen ve %6'dan az propilen

3 F

bkz. 4.3.3.2.4

3153

Perfloro(metil vinil eter)

2 F

1.4

14

1,5

15

1,14

3154

Perfloro(etil vinil eter)

2 F

1

10

1

10

0.98

3156

Sıkıştırılmış gaz, yükseltgen, b.b.b.

1 O

bkz. 4.3.3.2.1 veya 4.3.3.2.2

3157

Sıvılaştırılmış gaz, yükseltgen, b.b.b.

2 O

bkz. 4.3.3.2.2 veya 4.3.3.2.3

3158

Gaz, soğutulmuş sıvı, b.b.b.

3 A

bkz. 4.3.3.2.4

3159

1,1,1,2-tetrafloroetan (Soğutucu gaz

R134a)

2 A

1.6

16

1.8

18

1.04

3160

Sıvılaştırılmış gaz, zehirli, alevlenebilir,

b.b.b.a

2 TF

bkz. 4.3.3.2.2 veya 4.3.3.2.3

3161

Sıvılaştırılmış gaz, alevlenebilir, b.b.b.

2 F

bkz. 4.3.3.2.2 veya 4.3.3.2.3

3162

Sıvılaştırılmış gaz, zehirli, b.b.b.a

2 T

bkz. 4.3.3.2.2 veya 4.3.3.2.3

3163

Sıvılaştırılmış gaz, b.b.b.

2 A

bkz. 4.3.3.2.2 veya 4.3.3.2.3

3220

Pentafloroetan (Soğutucu gaz R125)

2 A

4.1

41

4.9

49

0.95

3252

Diflorometan (Soğutucu gaz R32)

2 F

3.9

39

4.3

43

0.78

3296

Heptafloropropan (Soğutucu gaz R227)

2 A

1.4

14

1.6

16

1.20

3297

Etilen oksit ve klorotetrafloroetan

karışımı, en fazla %8,8 etilen oksit içerir

2 A

1

10

1

10

1.16

3298

Etilen oksit ve pentafloroetan karışımı,

en fazla %7,9 etilen oksit içerir

2 A

2.4

24

2.6

26

1.02

3299

Etilen oksit ve tetrafloroetan karışımı, en

fazla %5,6 etilen oksit içerir

2 A

1,5

15

1.7

17

1.03

3300

Etilen oksit ve karbondioksit karışımı, %87'den fazla etilen oksit içerir

2 TF

2.8

28

2.8

28

0.73

3303

Sıkıştırılmış gaz, zehirli, yükseltgen, b.b.b.a

1 TO

bkz. 4.3.3.2.1 veya 4.3.3.2.2

3304

Sıkıştırılmış gaz, zehirli, aşındırıcı,

b.b.b.a

1 TC

bkz. 4.3.3.2.1 veya 4.3.3.2.2

3305

Sıkıştırılmış gaz, zehirli, alevlenebilir,

aşındırıcı, b.b.b. a

1 TFC

bkz. 4.3.3.2.1 veya 4.3.3.2.2

3306

Sıkıştırılmış gaz, zehirli, yükseltgen,

aşındırıcı, b.b.b. a

1 TOC

bkz. 4.3.3.2.1 veya 4.3.3.2.2

3307

Sıvılaştırılmış gaz, zehirli, yükseltgen, b.b.b.a

2 TO

bkz. 4.3.3.2.2 veya 4.3.3.2.3

3308

Sıvılaştırılmış gaz, zehirli, aşındırıcı,

b.b.b.a

2 TC

bkz. 4.3.3.2.2 veya 4.3.3.2.3

3309

Sıvılaştırılmış gaz, zehirli, alevlenebilir,

aşındırıcı, b.b.b. a

2 TFC

bkz. 4.3.3.2.2 veya 4.3.3.2.3

3310

Sıvılaştırılmış gaz, zehirli, yükseltgen,

aşındırıcı, b.b.b.a

2 TOC

bkz. 4.3.3.2.2 veya 4.3.3.2.3

3311

Gaz, soğutulmuş sıvı, yükseltgen, b.b.b.

3 O

bkz. 4.3.3.2.4

3312

Gaz, soğutulmuş sıvı, alevlenebilir,

b.b.b.

3 F

bkz. 4.3.3.2.4

3318

Amonyak çözelti, suda 15 °C'de bağıl yoğunluğu 0,880'den az, %50'den fazla

amonyak

4 TC

bkz. 4.3.3.2.2

3337

Soğutucu gaz R404A

2 A

2.9

29

3.2

32

0.84

3338

Soğutucu gaz R407A

2 A

2.8

28

3.2

32

0.95

3339

Soğutucu gaz R407B

2 A

3.0

30

3.3

33

0.95

-----------------------

LC50 200 ppm’ye eşit veya daha yüksekse izin verilir

 

UN

No.

Adı

Sınıflandırma kodu

Tanklar için asgari test basıncı

Litre başına izin verilen azami içerik kütlesi

Isı yalıtımlı

Isı yalıtımsız

MPa

bar

MPa

bar

kg

3340

Soğutucu gaz R407C

2 A

2.7

27

3.0

30

0.95

3354

İnsektisit gaz, alevlenebilir, b.b.b.

2 F

bkz. 4.3.3.2.2 veya 4.3.3.2.3

3355

İnsektisit gaz, zehirli, alevlenebilir, b.b.b.a

2 TF

bkz. 4.3.3.2.2 veya 4.3.3.2.3

LC50 200 ppm’ye eşit veya daha yüksekse izin verilir

 

Çalıştırma

Tanklar, tüplü gaz tankerleri ya da MEGC'lerin kullanımına farklı gazlar için izin verildiği takdirde
kullanım değişikliği, emniyetli çalıştırma için gerekli olduğu ölçüde boşaltma, temizleme ve tahliye etme
işlemlerini içerir.

Tanklar, tüplü gaz tankerleri ya da MEGC'ler taşımaya sunulduğunda, yalnızca 6.8.3.5.6'da belirtilen ve
yüklenen veya boşaltılan gaz için geçerli olan bilgiler görünür olmalı; diğer gazlarla ilgili bilgiler kapalı
olmalıdır.

Tüplü gaz tankerlerin veya MEGC'lerin tüm elemanları (bölmeleri) sadece tek ve aynı gazı içermelidir.

Dış aşırı basıncın, tankın dış basınca olan direncinden fazla olabileceği durumlarda (örn. düşük çevre
sıcaklıklarından dolayı), düşük basınçta sıvılaştırılmış gaz taşıyan tankları deformasyon riskine karşı
korumak amacıyla, tank içinde yeterli basıncı sağlamak için tankları azot veya diğer inert bir gazla
doldurmak gibi yeterli önlemler alınır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018