Karayolunda Tehlikeli Madde

Çalıştırma

Tanklar, tüplü gaz tankerleri ya da MEGC'lerin kullanımına farklı gazlar için izin verildiği takdirde
kullanım değişikliği, emniyetli çalıştırma için gerekli olduğu ölçüde boşaltma, temizleme ve tahliye etme
işlemlerini içerir.

Tanklar, tüplü gaz tankerleri ya da MEGC'ler taşımaya sunulduğunda, yalnızca 6.8.3.5.6'da belirtilen ve
yüklenen veya boşaltılan gaz için geçerli olan bilgiler görünür olmalı; diğer gazlarla ilgili bilgiler kapalı
olmalıdır.

Tüplü gaz tankerlerin veya MEGC'lerin tüm elemanları (bölmeleri) sadece tek ve aynı gazı içermelidir.

Dış aşırı basıncın, tankın dış basınca olan direncinden fazla olabileceği durumlarda (örn. düşük çevre
sıcaklıklarından dolayı), düşük basınçta sıvılaştırılmış gaz taşıyan tankları deformasyon riskine karşı
korumak amacıyla, tank içinde yeterli basıncı sağlamak için tankları azot veya diğer inert bir gazla
doldurmak gibi yeterli önlemler alınır.

(Rezerve Edilmiş)

                                                                                        
Fiili tutma süresi, soğutularak sıvılaştırılmış gaz
taşıyan tank-konteynerin her bir yolculuğu için
aşağıdakilere dayanarak belirlenir:
(a) 6.8.3.5.4'te anılan plakada gösterildiği şekilde
taşınacak olan soğutularak sıvılaştırılmış gaz için
referans tutma süresi (bkz. 6.8.3.4.10):
(b) Fiili dolum yoğunluğu;
(c) Fiili dolum basıncı;
(d) Basınç sınırlama cihaz(lar)ının en düşük basınç
ayarı;
(e) İzolasyonun bozulması4.
NOT: ISO 21014:2006 'Kriyojenik kaplar- Kriyojenik
izolasyon performansı kriyojenik kapların izolasyon
performansını belirleme yöntemlerini ayrıntılı olarak
verir ve tutma süresinin hesaplanması için bir yöntem
sağlar.
Fiili tutma süresinin sona erdiği tarih, taşıma belgesine
girilir (bkz. 5.4.1.2.2.(d)).
Tank-konteynerler aşağıdaki hallerde taşımaya
sunulamaz:
(a) Tank gövdesi içindeki çalkantıdan ötürü kabul
edilemez bir hidrolik kuvvet üretebilecek bir hava
boşluğu durumunda;
(b) Sızıntı yapıyorsa;
(c) Tank konteynerin, kaldırma veya sabitleme
tertibatlarının bütünlüğünü etkileyecek derecede
hasar bulunması halinde;
(d) Servis donanımının muayene edilip, iyi ve çalışır
durumda olduğu tespit edilmediği sürece;
(e) Taşınan soğutularak sıvılaştırılmış gazın fiili tutma
süresinin belirlenmediği sürece;
(f) Karşılaşılabilecek gecikmeler de dikkate alındıktan
sonra, taşıma süresi, fiili tutma süresinin altında
olmadığı sürece.
(g) Basınç sabit olmadığı ve fiili tutma süresine
ulaşılacak yeterli seviyeye düşürülmediği sürece4.
-----------------------
4 "Avrupa Endüstriyel Gazlar Birliği'nin (EIGA) www.eiga.eu. adresindeki "Tanklar üzerindeki tahliye cihazlarının
erken aktivasyonunu önlemeye yönelik yöntemler" belgesinde bilgi verilmektedir .

Sınıf 1 ve 3 ila 9 için geçerli olan özel hükümler

Kodlama, mantıksal yaklaşım ve tankların hiyerarşisi

Tankların kodlanması

Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (12)'de verilen kodların (tank kodlarının) dört kısmı aşağıdaki anlamları
taşımaktadır:
 
 

Kısım

Açıklama

Tank kodu

1

Tank tipleri

L = Sıvı haldeki maddeler için tanklar (eriyik halde taşımaya sunulan sıvılar veya katılar);

S = Katı haldeki maddeler için tanklar (toz veya tanecikli).

2

Hesaplama basıncı

G = 6.8.2.1.14'ün genel zorunlulukları uyarınca asgari hesaplama basıncı veya

1.5; 2.65; 4; 10; 15 ya da 21=

Bar olarak asgari hesaplama basıncı (bkz. 6.8.2.1.14).

3

Ağızlar (bkz. 6.8.2.2.2)

A = 2 kapaklı, alttan doldurmalı ve boşaltmalı ağızlara sahip tank

 

B = 3 kapaklı, alttan doldurmalı veya boşaltmalı ağızlara sahip tank

 

C = üstten doldurmalı ya da boşaltmalı, sıvı yüzeyinin altında sadece temizlik ağzı bulunan tank;

D = üstten doldurmalı ya da boşaltmalı ağızlara sahip, sıvı yüzeyinin altında ağız olmayan tank;

4

Emniyet valfleri/cihazları

V = 6.8.2.2.6 uyarınca havalandırma aygıtına sahip fakat alevin yayılmasına engel olacak aygıtı olmayan tank veya patlama basıncı- şoka dirençli olmayan tank;

 

F = 6.8.2.2.6 uyarınca havalandırma aygıtına sahip olan, alevin yayılmasına engel olacak aygıtı bulunan tank veya patlama basıncı- şoka dirençli tank;

N = 6.8.2.2.6 uyarınca havalandırma aygıtına sahip olmayan ve sızdırmaz olarak kapatılmamış tank;

 

H = sızdırmaz kapalı tank (bkz. 1.2.1)

 

ADR tank kodlarının madde gruplarına tahsis edilmesine yönelik mantıksal yaklaşım ve tankların

hiyerarşisi

 NOT: Bazı maddeler ve madde grupları mantıksal yaklaşıma dahil edilmemiştir; bkz. 4.3.4.1.3.

Mantıksal yaklaşım

Tank kodu

İzin verilen madde grubu

Sınıfı

Sınıflandırma kodu

Ambalajlama grubu

SIVILAR LGAV

3

F2

III

9

M9

III

LGBV

4.1

F2

II, III

5.1

O1

III

9

M6

III

M11

III

Ve tank kodu LGAV için izin verilen madde grupları

LGBF

3

F1

II

50 °C'de buhar basıncı ≤ 1,1 bar

F1

III

D

II

50 °C'de buhar basıncı ≤ 1,1 bar

D

III

ve tank kodu LGAV ve LGBV için izin verilen madde grupları

L1.5BN

3

F1

II

50 °C'de buhar basıncı > 1,1 bar

F1

III

parlama noktası < 23 °C, viskoz, 50 °C'de buhar basıncı > 1,1 bar; kaynama noktası > 35 °C

D

II

50 °C'de buhar basıncı > 1,1 bar

ve tank kodu LGAV, LGBV ve LGBF için izin verilen madde grupları

L4BN

3

F1

I.

III kaynama noktası ≤ 35 °C

FC

III

D

I

5.1

O1

I, II

OT1

I

8

C1

II, III

C3

II, III

C4

II, III

C5

II, III

C7

II, III

C8

II, III

C9

II, III

C10

II, III

CF1

II

CF2

II

CS1

II

CW1

II

CW2

II

CO1

II

CO2

II

CT1

II, III

CT2

II, III

CFT

II

9

M11

III

Ve tank kodu LGAV, LGBV, LGBF ve L1.5BN için izin verilen madde grupları

 

Mantıksal yaklaşım

Tank kodu

İzin verilen madde grubu

Sınıfı

Sınıflandırma kodu

Ambalajlama grubu

L4BH

3

FT1

II, III

FT2

II

FC

II

FTC

II

6.1

T1

II, III

T2

II, III

T3

II, III

T4

II, III

T5

II, III

T6

II, III

T7

II, III

TF1

II

TF2

II, III

TF3

II

TS

II

TW1

II

TW2

II

TO1

II

TO2

II

TC1

II

TC2

II

TC3

II

TC4

II

TFC

II

6.2

I3

II

I4

 

9

M2

II

ve tank kodu LGAV, LGBV, LGBF ve L1.5BN ile L4BN için izin verilen madde grupları

L4DH

4.2

S1

II, III

S3

II, III

ST1

II, III

ST3

II, III

SC1

II, III

SC3

II, III

4.3

W1

II, III

WF1

II, III

WT1

II, III

WC1

II, III

8

CT1

II, III

ve tank kodu LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN ve L4BN ile L4BH için izin verilen madde grupları

L10BH

8

C1

I

C3

I

C4

I

C5

I

C7

I

C8

I

C9

I

C10

I

CF1

I

CF2

I

CS1

I

CW1

I

CW2

I

CO1

I

CO2

I

CT1

I

CT2

I

COT

I

ve tank kodu LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN ve L4BN ile L4BH için izin verilen madde grupları

 

Mantıksal yaklaşım

Tank kodu

İzin verilen madde grubu

Sınıfı

Sınıflandırma kodu

Ambalajlama grubu

L10CH

3

FT1

I

FT2

I

FC

I

FTC

I

6.1*

T1

I

T2

I

T3

I

T4

I

T5

I

T6

I

T7

I

TF1

I

TF2

I

TF3

I

TS

I

TW1

I

TO1

I

TC1

I

TC2

I

TC3

I

TC4

I

TFC

I

TFW

I

ve tank kodu LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH ve L10BH için izin verilen madde grupları

LC50 değeri 200 ml/m3'e eşit veya bundan düşük olan, doymuş buhar konsantrasyonu 500 LC50'ye eşit veya

bundan yüksek maddeler, tank kodu L15CH'ye tahsis edilebilir.

L10DH

4.3

W1

I

WF1

I

WT1

I

WC1

I

WFC

I

5.1

OTC

I

8

CT1

I

ve tank kodu LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH ve L10CH için izin verilen

madde grupları

L15CH

3

FT1

I

6.1**

T1

I

T4

I

TF1

I

TW1

I

TO1

I

TC1

I

TC3

I

TFC

I

TFW

I

ve tank kodu LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH, L10BH ve L10CH için izin verilen madde

grupları

** LC50 değeri 200 ml/m3'e eşit veya bundan düşük olan, doymuş buhar konsantrasyonu 500 LC50'ye eşit

veya bundan yüksek maddeler, bu tank koduna tahsis edilebilir.

L21DH

4.2

S1

I

S3

I

SW

I

ST3

I

ve tank kodu LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH, L10CH, L10DH ve L15CH

için izin verilen madde grupları

Mantıksal yaklaşım

Tank kodu

İzin verilen madde grubu

Sınıfı

Sınıflandırma kodu

Ambalajlama grubu

KATILAR

SGAV

4.1

F1

III

F3

III

4.2

S2

II, III

 

 

S4

III

5.1

O2

II, III

8

C2

II, III

C4

III

C6

III

C8

III

C10

II, III

CT2

III

9

M7

III

M11

II, III

SGAN

4.1

F1

II

F3

II

FT1

II, III

FT2

II, III

FC1

II, III

FC2

II, III

4.2

S2

II

S4

II, III

ST2

II, III

ST4

II, III

SC2

II, III

SC4

II, III

4.3

W2

II, III

WF2

II

WS

II, III

WT2

II, III

WC2

II, III

5.1

O2

II, III

OT2

II, III

OC2

II, III

8

C2

II

C4

II

C6

II

C8

II

C10

II

CF2

II

CS2

II

CW2

II

CO2

II

CT2

II

9

M3

III

Ve tank kodu SGAV için izin verilen madde grupları

SGAH

6.1

T2

II, III

T3

II, III

T5

II, III

T7

II, III

T9

II

TF3

II

TS

II

TW2

II

TO2

II

TC2

II

TC4

II

9

M1

II, III

ve tank kodu SGAV ve SGAN için izin verilen madde grupları

Mantıksal yaklaşım

Tank kodu

İzin verilen madde grubu

Sınıfı

Sınıflandırma kodu

Ambalajlama grubu

S4AH

6.2

I3

II

9

M2

II

ve tank kodu SGAV, SGAN ve SGAH için izin verilen madde grupları

S10AN

8

C2

I

C4

I

 

 

C6

I

C8

I

C10

I

CF2

I

CS2

I

CW2

I

CO2

I

CT2

I

Ve tank kodu SGAV ve SGAN için izin verilen madde grupları

S10AH

6.1

T2

I

T3

I

T5

I

T7

I

TS

I

TW2

I

TO2

I

TC2

I

TC4

I

ve tank kodu SGAV, SGAN ve S10AN için izin verilen madde grupları

 

Tankların hiyerarşisi

Bu tabloda veya Bölüm 3.2, Tablo A'da gösterilenlerden farklı tank kodlarına sahip tanklar, bu tank kodlarının 1 ila 4. kısımlarının herhangi bir unsurunun (rakam veya harf) aşağıdaki artan sıraya göre Bölüm 3.2, Tablo A'da gösterilen tank kodunun karşılık gelen unsuruna en azından eşit bir seviyede güvenlik sağlaması kaydıyla kullanılabilir:

Kısım 1: Tank tipleri S → L

Kısım 2: Hesaplama basıncı

G → 1.5 → 2.65 → → 10 → 15 → 21 bar

Kısım 3: Ağızlar A → B → C → D

Kısım 4: Emniyet valfleri/cihazları V → F → N → H

 

Örneğin:

  • Örneğin tank kodu L10CN olan bir tank, L4BN tank kodunun tahsis edilmiş olduğu bir maddenin taşınmasında kullanılabilmektedir;

     

  • Örneğin tank kodu L4BN olan bir tank, SGAN tank kodunun tahsis edilmiş olduğu bir maddenin taşınmasında kullanılabilmektedir.

  •  

  •  NOT: Bu hiyerarşide, her bir kayıt için öngörülen özel hükümler dikkate alınmamıştır (bkz.4.3.5. ve 6.8.4).

Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (12)'deki tank kodundan sonra "(+)" gelen aşağıdaki maddeler ve madde
grupları, özel hükümlere tabidir. Bu durumda tankların diğer maddeler ve madde grupları için alternatif
olarak kullanılmasına, sadece tip onay sertifikasında bunun açıkça belirtilmiş olduğu hallerde izin verilebilir.
Ne var ki Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (13)'te gösterilen özel hükümlerin izlenmesi koşuluyla, 4.3.4.1.2'deki
tablonun sonunda yer alan hükümler uyarınca daha yüksek değere sahip tanklar kullanılabilir.
(a) Sınıf 1:
Alt Grup 1.5,UN No. 0331,patlayıcı, tahripli, tip B: kod S2.65AN;
(b) Sınıf 4.1:
UN No. 2448 sülfür , erimiş; kod LGB V
UN No. 3531 polimerleştirici madde, katı, stabilize b.b.b, UN No. 3533 polimerleştirici katı, stabilize,
sıcaklık kontrollü, b.b.b.: kod SGAN;
UN No. 3532 polimerleştirici madde, sıvı, stabilize b.b.b, UN No. 3534 polimerleştirici sıvı, stabilize,
sıcaklık kontrollü, b.b.b.: kod L4BN;
(c) Sınıf 4,2:
UN No. 1381 fosfor, beyaz veya sarı, kuru ya da su altında veya çözelti içinde ve UN No. 2447 fosfor,
beyaz erimiş halde: kod L10DH;
(d) Sınıf 4.3:
UN No. 1389 alkali metal amalgam, sıvı, UN No. 1391 alkali metal dağılım veya toprak alkali metal
dağılım, UN No. 1392 toprak alkali metal amalgam, sıvı, UN No. 1415 lityum, UN No. 1420 potasyum
metal alaşımları, sıvı, UN No. 1421 alkali metal alaşımı, sıvı, b.b.b., UN No. 1422 potasyum sodyum
alaşımları, sıvı, UN No. 1428 sodyum, UN No. 2257 potasyum, UN No. 3401 alkali metal amalgam, katı,
UN No. 3402 toprak alkali metal amalgam, katı, UN No. 3403 potasyum metal alaşımları, katı, UN No.
3404 potasyum sodyum alaşımları, katı ve UN No. 3482 alkali metal dağılım, alevlenebilir veya UN No.
3482 alevlenebilir, toprak alkali metal dağılım: kod L10BN;
UN No. 1407 sezyum ve UN No. 1423 rubidyum: kod L10CH;
UN No. 1402 kalsiyum karbid, ambalajlama grubu I:kod S2.65AN;
(e) Sınıf 5.1:
UN No. 1873 perklorik asit %50-72: kod L4DN:
UN No. 2015 hidrojen peroksit, sulu çözelti, %70'ten fazla hidrojen peroksit ile stabilize: kod L4DV:
UN No. 2014 hidrojen peroksit, %20-60 hidrojen peroksit içeren sulu çözelti, UN No.2015 hidrojen
peroksit, sulu çözelti, %60-70 hidrojen peroksit ile stabilize, UN No. 2426 amonyum nitrat, sıvı, %80'den
fazla fakat %93'ten az sıcak konsantrasyon çözeltisi ve UN No. 3149 hidrojen peroksit ve peroksiasetik asit
karışımı, stabilize: kod L4BV:
UN No. 3375 amonyum nitrat emülsiyonu, süspansiyon veya jel, sıvı: kod LGAV;
UN No. 3375 amonyum nitrat emülsiyonu, süspansiyon veya jel, katı: kod SGAV;
(f) Sınıf 5.2:
UN No. 3109 organik peroksit, tip F, sıvı ve UN No. 3119 organik peroksit tip F, sıvı, sıcaklık
kontrollü: kod L4BN:
UN No. 3110 organik peroksit, tip F, katı ve UN No. 3120 organik peroksit tip F, katı, sıcaklık
kontrollü: kod S4AN;
(g) Sınıf 6,1:
UN No. 1613 hidrojen siyanür, sulu çözelti ve UN No. 3294 hidrojen siyanür, alkolde çözelti:
kod L15DH;
(h) Sınıf 7:
Tüm maddeler: özel tanklar;
Sıvılar için asgari zorunluluklar: kod L2.65CN; katılar için: kod S2.65AN
Bu paragrafın genel zorunluluklarına bakılmaksızın, radyoaktif malzemelerin taşınmasında
kullanılan tanklar ayrıca 5.1.3.2 zorunluluklarına uyulması koşuluyla diğer maddelerin
taşınması için de kullanılabilir.
(i) Sınıf 8:
UN No. 1052 hidrojen florür, anhidrit, UN No. 1744 bromin veya bromin çözeltisi ve UN No.
1790 hidroflorik asit, çözelti, %85'ten fazla hidroflorik asit ile: kod L21DH;
UN No. 1791 hipoklorit çözelti ve UN No. 1908 klorit çözelti: kod L4BV.

Bölüm 6.10 şartlarına uygun olan sıvı atıkların taşınması amacıyla kullanılan ve 6.10.3.2 uyarınca iki
kapakla donatılmış olan tanklar, L4AH tank koduna tahsis edilmelidir. Söz konusu tankların sıvı ve katı
atıkların dönüşümlü olarak taşınması amacıyla donatılmış olması halinde bu tanklar L4AH+S4AH birleşik
kodlarına tahsis edilmelidir.

Genel hükümler

Sıcak maddelerin yüklendiği hallerde, tankın dış yüzeyinin ya da ısı yalıtımlı yüzeyin sıcaklığı taşıma
sırasında 70 °C'yi geçmez.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018