Karayolunda Tehlikeli Madde

Genel hükümler

Sıcak maddelerin yüklendiği hallerde, tankın dış yüzeyinin ya da ısı yalıtımlı yüzeyin sıcaklığı taşıma
sırasında 70 °C'yi geçmez.

Bir taşıma ünitesinin bağımsız, ancak birbiriyle
bağlantılı tankları arasındaki bağlantı boruları
taşıma sırasında boş olmalıdır. Gövdelere sabit
bir şekilde bağlanmış olmayan esnek doldurma
ve boşaltma boruları, taşıma sırasında boş
olmalıdır.

(Rezerve Edilmiş)

Özel hükümler

Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (13)'te bir kayıt altında gösterilmeleri halinde, aşağıdaki özel hükümler geçerli
olacaktır:
TU1 Tanklar, içindeki madde tamamen katılaştırılıp üzeri bir etkisiz (inert) bir gazla kaplanıncaya
kadar taşımaya sunulmayacaktır. Daha önce bu maddeleri barındırmış olan temizlenmemiş boş
tanklar bir inert gazla doldurulacaktır.
TU2 Madde, bir inert gazla kaplanacaktır. Daha önce bu maddeleri barındırmış olan temizlenmemiş
boş tanklar bir inert gazla doldurulacaktır.
TU3 Gövdenin içi ve madde ile temas edebilecek tüm parçalar temiz tutulacaktır. Pompalarda,
vanalarda veya diğer aksamlarda, madde ile tehlikeli bir şekilde birleşebilecek hiçbir yağlama
maddesi kullanılamaz.
TU4 Taşıma sırasında bu maddeler gösterge basıncı en az 50 kPa (0,5 bar) olan bir inert gaz tabakası
altında yer almalıdır.
Daha önce içinde bu maddeleri içermiş olan temizlenmemiş boş tanklar, taşımaya sunulmadan
önce, gösterge basıncı en az 50 kPa (0,5 bar) olan bir asal gazla doldurulmalıdır.
TU5 (Rezerve edildi)
TU6 200 ppm'den daha düşük bir LC50'ye sahip olmaları halinde tanklarda, tüplü gaz tankerlerinde ve
MEGC'lerde taşınmasına izin verilmez.
TU7 Bağlantı yerlerinde sızıntı geçirmezliği sağlama amacıyla ya da kapakların bakımı için kullanılan
malzemeler tank içindeki maddelerle uyumlu olmalıdır.
TU8 Tank, sadece bu tür bir taşıma için tahsis edilmediği ve asetaldehit asitsiz olmadığı sürece,
alüminyum alaşımlı bir tank taşıma için kullanılamaz.
TU9 6.8.2.1.14 (a) uyarınca tasarımı yapılan ve 6.8.2.2.6'ya uygun teçhizatla donatılmış olan tanklarda
50 °C'de 110 kPa'nın (1,1 bar) üstünde, ancak 150 kPa'nın (1,5 bar) altında buhar basıncına sahip
UN No. 1203 benzin taşınabilir.
TU10 (Rezerve edildi)
TU11 Dolum sırasında maddenin sıcaklığı 60 °C'yi geçmeyecektir. Alevsiz yanma noktalarının
önlenmesi ve aşağıdaki şartların yerine getirilmesi koşuluyla, azami 80 °C'lik bir dolum
sıcaklığına izin verilebilir. Dolumdan sonra tanklara, sızdırmazlık kontrolü için basınç verilecektir
(örneğin sıkıştırılmış havayla). Taşıma sırasında basınç kaybının olmaması sağlanır. Boşaltımdan
önce, tankların içindeki basıncın atmosferik basıncın hala üzerinde olup olmadığı kontrol
edilmelidir. Aksi geçerliyse, boşaltımdan önce tanklara inert gaz verilir.
TU12 Kullanım değişikliği halinde, bu maddenin taşınmasından önce ve sonra, tank gövdesi ve tüm
donanım, her türlü kalıntıdan iyice temizlenmelidir.
TU13 Tanklar, dolum sırasında kirletici maddelerden arındırılmış olmalıdır. Vanalar ve harici borular
gibi servis donanımı, doldurma veya boşaltma işlemlerinden sonra boşaltılır.
TU14 Taşıma sırasında ağızların koruyucu kapakları kilitlenir.
TU15 Tanklar gıda maddelerinin, tüketim maddelerinin ya da hayvan yemlerinin taşınması için
kullanılamaz.

TU16 Temizlenmemiş boş tanklar, taşıma için teslim edildiğinde aşağıdaki önlemlerden birini karşılayan koruyucu bir madde ile doldurulacaktır:

 

Koruyucu madde

Suyun doldurma derecesi

Düşük ortam sıcaklıklarında taşımaya ilişkin ek zorunluluklar

Azota

 

Su ve azota

 

Su

%96'dan fazla ama %98'den az amonyak ile

Su, donmasını önleyecek yeterli miktarda antifriz maddesi içerecektir. Antifriz maddesi, aşındırıcı etkiye sahip olmayacak ve madde ile reaksiyona yatkın olmayacaktır.

Tank soğutmadan sonra bile, basıncın hiçbir zaman atmosfer basıncının altına düşmemesini sağlayacak şekilde azotla doldurulur. Tank, hiçbir gaz sızıntısı olmayacak şekilde kapatılır.

TU17 Sadece tüplü gaz tankerlerinde veya elemanları haznelerden oluşan MEGC'lerde taşınacaktır.

TU18 Doldurma derecesi; muhteviyat, buhar basıncı emniyet valfinin açılma basıncına eşit olduğu sıcaklığa yükseldiğinde, hacmin bu sıcaklıkta tank kapasitesinin %95'ine ulaşacağı sınırın altında kalmalıdır. 4.3.2.3.4'te verilen hüküm geçerli değildir.

TU19 Tanklar, dolum sıcaklığında ve basıncında %98'e kadar doldurulabilir. 4.3.2.3.4'te verilen hüküm geçerli değildir.

TU20 (Rezerve edildi)

TU21 Madde, bir koruyucu madde ile aşağıdaki gibi korunacaktır:

 

Koruyucu madde

Tank içinde bir su tabakası

Maddenin doldurma derecesi 60° C sıcaklıkta (varsa su dahil) aşağıdaki oranları aşmayacaktır

Düşük ortam sıcaklıklarında taşımaya ilişkin ek zorunluluklar

Azota

%96

Su ve azota

%98

Su, donmasını önleyecek yeterli miktarda antifriz maddesi içerecektir. Antifriz maddesi, aşındırıcı etkiye sahip olmayacak ve madde ile reaksiyona yatkın olmayacaktır.

Su

en az 12 cm

%98

Tankın kalan boşluğu soğutmadan sonra bile, basıncın hiçbir zaman atmosfer basıncının altına düşmemesini sağlayacak şekilde azotla doldurulur. Tank, hiçbir gaz sızıntısı olmayacak şekilde kapatılır.

TU22 Tanklar kapasitelerinin %90'ından daha fazla doldurulmamalıdır; bununla birlikte, sıvı ortalama 50 °C sıcaklıkta iken sıvılar için en az %5'lik bir alan boş bırakılmalıdır.

TU23 Kütlece dolum halinde doldurma derecesi litre başına 0.93 kg'yi geçmeyecektir. Hacimce dolum halinde ise doldurma derecesi %85'i geçemez.

TU24 Kütlece dolum halinde doldurma derecesi litre başına 0,95 kg'yi geçmeyecektir. Hacimce dolum halinde ise doldurma derecesi %85'i geçemez.

TU25 Kütlece dolum halinde doldurma derecesi litre başına 1,14 kg'yi geçmeyecektir. Hacimce dolum halinde ise doldurma derecesi %85'i geçemez.

TU26 Doldurma derecesi %85'i geçemez.

TU27 Tanklar, kapasitelerinin %98'ini geçecek şekilde doldurulmamalıdır.

TU28 Tanklar 15 °C referans sıcaklığında kapasitelerinin en fazla %95'i kadar doldurulur.
TU29 Tanklar kapasitelerinin en fazla %97'si kadar doldurulacak olup dolum sonrasındaki azami
sıcaklık 140 °C'yi geçemez.
TU30 Tanklar, tankın tip onayı için düzenlenen test raporunda öngörüldüğü şekilde doldurulacaktır;
ancak kapasitelerinin en fazla %90'ı kadar doldurulacaktır.
TU31 Tanklar, litre başına en fazla 1 kg doldurulacaktır.
TU32 Tanklar, kapasitelerinin %88'ini geçecek şekilde doldurulmamalıdır.
TU33 Tanklar kapasitelerinin en az %88'i ve en fazla %92'i kadar ya da litre başına 2,86 kg kadar
doldurulur.
TU34 Tanklar, litre başına en fazla 0,84 kg doldurulacaktır.
TU35 İçlerinde daha önce bu maddeleri barındırmış olan ve temizlenmemiş boş sabit tanklar (tankerler),
boş sökülebilir tanklar ile boş tank konteynerleri, tehlikeleri bertaraf etmeye yönelik yeterli
önlemlerin alınmış olması halinde ADR şartlarına tabi değildir.
TU36 4.3.2.2 uyarınca 15 °C referans sıcaklığında doldurma derecesi, kapasitenin %93'ünü aşamaz.
TU37 Tanklarda taşıma, ciddi bir tehlike teşkil etmesi muhtemel olmayan ve maruziyet halinde ciddi
enfeksiyona neden olabilmelerine karşın etkili tedavi ve önleyici tedbirler olanaklarının
bulunduğu ve enfeksiyonun yayılma riskinin sınırlı olduğu (yani orta derece bireysel risk veya
düşük toplumsal risk) patojenler içeren maddelerle sınırlıdır.
TU38 (Rezerve edildi)
TU39 Maddenin tanklara taşımaya uygunluğu kanıtlanacaktır. Bu uygunluğu değerlendirme yöntemi
yetkili makam tarafından onaylanacaktır. Yöntemlerden biri, Test Serisi 8'deki test 8 (d)'dir (bkz.
Testler ve Kriterler El Kitabı, Kısım 1, Alt Bölüm 18.7).
Maddelerin, topaklanmayla sonuçlanabilecek bir süre boyunca tankta kalmalarına izin
verilmeyecektir. Maddelerin tank içindeki birikimini ve sıkışmasını önlemek için uygun önlemler
alınacaktır (örn. temizlik vs.).
TU40 Sadece kaynaksız kapları olan, tüplü gaz tankerlerinde veya çoklu gaz silindirleri taşıyan
araçlarda taşınabilir.
TU41 Tanklarda taşınacak maddenin uygunluğu, taşımanın yapılacağı her ülkenin yetkili makamı
tarafından yeterli bulunulmalıdır.
Bu yeterliliği değerlendirme yöntemi, ADR'ye Taraf Ülke olmayan bir ülkenin yetkili makamı tarafından,
ADR, RID, ADN veya IMDG Kod'a uygun prosedürlere göre verilen onayı da tanıyabilecek, herhangi bir
ADR Taraf Ülke'nin yetkili makamı tarafından onaylanacaktır.
Maddelerin, topaklanmayla sonuçlanabilecek bir süre boyunca tankta kalmalarına izin verilmeyecektir.
Maddelerin tank içindeki birikimini ve sıkışmasını önlemek için uygun önlemler alınacaktır (örn. temizlik
vs.).

4.4

FİBER TAKVİYELİ PLASTİK (FRP) TANKLAR, SABİT TANKLAR (TANKERLER), SÖKÜLEBİLİR TANKLAR, TANK-KONTEYNERLERİ VE TANK TAKAS GÖVDELERİNİN KULLANIMI

NOT: Portatif tanklar ve UN sertifikalı çok elemanlı gaz konteynerleri (MEGC'ler) için bkz. Bölüm 4.2; metalik
malzemeden mamul gövdeli sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ile tank- konteynerleri ve tank
takas gövdeleri ve tüplü gaz tankerleri ile UN sertifikalı MEGC'ler haricindeki çok elemanlı gaz
konteynerleri (MEGC'ler) için bkz. Bölüm 4.3; vakumlu atık konteynerleri için bkz. Bölüm 4.5.

Genel

Tehlikeli maddelerin fiber takviyeli plastik (FRP) tanklarda taşınmasına, sadece aşağıdaki şartların yerine
getirilmesi halinde izin verilir:
(a) Maddenin Sınıf 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 veya 9 kapsamında sınıflandırılması;
(b) Maddenin 50 °C'deki azami buhar basıncının (mutlak basıncı) 110 kPa'yı (1,1 bar) aşmaması;
(c) Maddenin metalik tanklarda taşınmasına 4.3.2.1.1 uyarınca izin verilmesi;
(d) Söz konusu madde için Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (12)'de verilen tank kodu, kısım 2'de
öngörülen hesaplama basıncının, 4 barı geçmemesi (ayrıca bkz. 4.3.4.1.1) ve
(e) Tankın, söz konusu maddenin taşınmasıyla ilgili Bölüm 6.9 hükümlerine uygunluk göstermesi.

Çalıştırma

4.3.2.1.5 ila 4.3.2.2.4; 4.3.2.3.3 ila 4.3.2.3.6; 4.3.2.4.1, 4.3.2.4.2, 4.3.4.1 ve 4.3.4.2 hükümleri geçerlidir.

Taşınan maddenin sıcaklığı, dolum sırasında 6.9.6'da anılan tank plakasında gösterilen azami servis
sıcaklığını geçemez.

Metalik tanklarda taşımaya ilişkin olarak Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (13)'te belirtildiği üzere, 4.3.5'in özel
hükümleri (TU) de geçerlidir.

4.5

VAKUMLA ÇALIŞAN ATIK TANKLARININ KULLANIMI

NOT: Portatif tanklar ve UN sertifikalı çok elemanlı gaz konteynerleri (MEGC'ler) için bkz. Bölüm 4.2; metalik
malzemeden mamul gövdeli sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ile tank- konteynerleri ve tank
takas gövdeleri ve tüplü gaz tankerleri ile UN sertifikalı MEGC'ler haricindeki çok elemanlı gaz
konteynerleri (MEGC'ler) için bkz. Bölüm 4.3; fiber takviyeli plastik tanklar için bkz. Bölüm 4.4.

Kullanım

Sınıf 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 ve 9'a giren maddelerden oluşan atıklar Bölüm 4.3 uyarınca sabit tanklarda,
sökülebilir tanklarda, tank-konteynerlerinde ya da tank takas gövdelerinde taşınmalarına izin verilmiş
olması halinde, Bölüm 6.10'a uygun vakumlu atık tanklarında taşınabilir. Bölüm 3.2, Tablo A'da Sütun
(12)'de verilen Tank Kod L4BH için ya da 4.3.4.1.2'deki hiyerarşi altında izin verilmiş başka bir tank
koduna ait maddeleri içeren atıklar; 9.1.3.5'e uygun araç onay belgesı No. 9.5'te gösterildiği üzere, tank
kodunun 3. kısmındaki "A" veya "B" harfini taşıyan vakumla çalışan atık tanklarıyla taşınabilir.

Atık olmayan maddeler, 4.5.1.1 altında verilmiş olan koşullarla aynı durumda vakumlu atık tanklarında
taşınabilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018