Karayolunda Tehlikeli Madde

Yetkili makam tarafından düzenlenen belgeler

Yetkili makam tarafından düzenlenen belgeler aşağıdakiler için gerekmektedir:
(a) Aşağıdakilere yönelik tasarımlar:
(i) Özel hazırlanmış radyoaktif malzeme;
(ii) Düşük oranda dağılabilir radyoaktif malzeme;
(iii) 2.2.7.2.3.5 (f) uyarınca hariç tutulmuş bölünebilir malzeme;
(iv) 0,1 kg veya daha fazla uranyum hekzaflorür içeren ambalajlar;
(v) 2.2.7.2.3.5, 6.4.11.2 veya 6.4.11.3'de muaf tutulanlar haricinde bölünebilir malzeme
içeren ambalajlar;
(vi) Tip B(U) ambalajlar ve Tip B(M) ambalajlar;
(vii) Tip C ambalajlar;
(b) Özel düzenlemeler;
(c) Bazı özel sevkiyatlar (bkz. 5.1.5.1.2);
(d) Tablo 2.2.7.2.2.1'de listelenmemiş tek radyonüklidler için 2.2.7.2.2.1'de verilmiş temel
radyonüklid değerlerinin belirlenmesi (bakınız2.2.7.2.2.2(a));
(e) Araç gereç ya da nesnelerin muafiyet kapsamında sevkiyatı için alternatif aktivite sınırları
(bakınız 2.2.7.2.2.2 (b)).
Belgeler ilgili gereksinimlerin karşılandığını teyit etmeli ve tasarım onaylarında ise, tasarıma bir tanımlama
işareti tahsis etmelidir.
Ambalaj tasarımı ve nakliyesi için onay belgeleri tek bir belgede birleştirilebilir.
Belgeler ve bu belgelere yönelik başvurular, 6.4.23 zorunluluklarına uygun olmalıdır.

Malı gönderen, ilgili her belgenin bir nüshasını bulundurmalıdır.

Ambalaj tasarımları için onay gerekmediği durumlarda yetkili merci bir onay belgesi hazırlar ve gönderen,
yetkili makam muayenesi için ambalaj tasarımının ilgili tüm gereksinimlere uygunluk gösterdiğini
belgeleyen dokümanları talep üzerine ibraz eder.

Taşıma indeksinin (TI) ve kritiklik güvenlik indeksinin (CSI) saptanması

Bir ambalaj, üst ambalaj veya konteyner ya da ambalajlanmamış LSA-I veya SCO-I için taşıma indeksi (TI),
aşağıdaki yöntemle türetilen bir sayı olacaktır.
(a) Ambalajın, üst ambalajın, konteynerin veya ambalajlanmamış LSA-I ve SCO-I'in dış
yüzeylerinden 1 m mesafede, saatte milisievert birimi üzerinden (mSv/h), azami radyasyon
seviyesi belirlenir. Saptanan değer, 100 ile çarpılır ve elde edilen rakam taşıma indeksi olur.
Uranyum ve toryum cevherleri ile konsantrasyonları için, yükün dış yüzeyinden herhangi bir
noktadan 1 m mesafedeki azami radyasyon seviyesi şu şekilde belirlenebilir:
Uranyum ve toryum cevherleri ve fiziksel konsantrasyonları için 0,4 mSv/h;
Kimyasal toryum konsantrasyonları için 0,3 mSv/h;
Uranyum hekzaflorür haricindeki kimyasal uranyum konsantrasyonları için 0,02 mSv/h;
(b) Tanklar, konteynerler ve ambalajlanmamış LSA-I ve SCO-I için, yukarıdaki (a) adımında
saptanan değer, Tablo 5.1.5.3.1’deki uygun faktörle çarpılır.
(c) (a) ve (b) adımlarında elde edilen değer, ilk ondalık basamakta yer alan rakama yuvarlanacaktır
(örn. 1.13, 1.2 olmalıdır). Bununla birlikte 0,05 veya daha düşük bir değer sıfır olarak kabul
edilecektir.
Tablo 5.1.5.3.1: Tanklar, konteynerler ve ambalajlanmamış LSA-I ve SCO-I için çarpım
katsayıları
 

Yükün boyutu a

Çarpım katsayısı

Yükün boyutu ≤ 1 m2

   1

1 m< yük boyutu ≤ 5 m2

   2

5 m< yük boyutu ≤ 20 m2

   3

20 m< yük boyutu

10

 

Ölçülen yükün en büyük kesit alanı.

 

Her bir üst ambalaj, konteyner veya araç için taşıma indeksi, içerilen tüm ambalajların TI'lerinin toplamı
olarak veya radyasyon seviyesinin doğrudan ölçülmesiyle belirlenecektir. Ancak buna, taşıma indeksinin
yalnızca tüm ambalajların TI'ilerinin toplamı olarak belirleneceği sert olmayan üst ambalajlar dahil değildir.

Üst ambalajların veya konteynerlerin kritiklik güvenlik indeksi, içerdikleri tüm ambalajların CSI
değerlerinin toplamı olarak saptanacaktır. Bir sevkiyata veya araç üzerinde taşımaya yönelik toplam CSI
değerinin belirlenmesinde de aynı prosedür izlenecektir.

Ambalajlar, üst ambalajlar ve konteynerler, Tablo 5.1.5.3.4'te belirtilen koşullara ve aşağıdaki
zorunluluklara uygun olarak I-WHITE, II-YELLOW veya III-YELLOW (I-BEYAZ, II-SARI veya IIISARI)
kategorilerine tahsis edilecektir.
(a) Ambalaj veya üst ambalaj için uygun kategorinin belirlenmesinde hem taşıma indeksi hem de
yüzey radyasyon seviyesi koşulları dikkate alınacaktır. Taşıma indeksinin bir kategorinin
koşulunu karşılaması; fakat yüzey radyasyon seviyesinin farklı bir kategorinin koşulunu
karşılaması durumunda, ambalaj üst ambalaj veya konteyner daha yüksek değere sahip kategoriye
tahsis edilecektir. Bu amaçla, I-WHITE (I-BEYAZ) kategorisi, en düşük kategori olarak kabul
edilecektir;
(b) Taşıma indeksi, 5.1.5.3.1 ve 5.1.5.3.2'de belirtilen prosedürlere göre saptanacaktır;
(c) Yüzey radyasyon seviyesi 2 mSv/h'den yüksekse, ambalaj veya üst ambalaj münhasır kullanım
(yüke özel taşıma) kapsamında ve 7.5.11, CV33 (1.3) ve (3.5) (a) hükümlerine tabi olarak
taşınacaktır.
(d) Özel düzenleme kapsamında taşınan bir ambalaj, 5.1.5.3.5 koşullarının geçerli olduğu haller hariç
olmak üzere III-YELLOW (III-SARI) kategorisine tahsis edilecektir.
(e) Özel düzenleme kapsamında taşınan ambalajlar içeren bir üst ambalaj veya konteyner, 5.1.5.3.5
koşullarının geçerli olduğu haller hariç olmak üzere III-YELLOW (III-SARI) kategorisine tahsis
edilecektir.
 
Tablo 5.1.5.3.4: Ambalaj, üst ambalaj ve konteyner kategorileri
 

Koşullar

Taşıma indeksi

Dış yüzey üzerindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon seviyesi

Kategori

0a

0,005 mSv/h'den fazla değil

I-BEYAZ

0’dan fazla ama 1a’dan

fazla değil

0,005 mSv/h'den fazla ama 0,5 mSv/h’den fazla değil

II-SARI

1’den fazla ama 10’dan fazla değil

0,5 mSv/h'den fazla ama 2 mSv/h’den fazla değil

III-SARI

10'dan fazla

2 mSv/h'den fazla ama 10 mSv/h’den fazla değil

III-SARI b

Ölçülen TI, 0,05'ten yüksek değilse, anılan değer 5.1.5.3.1 (c) uyarınca sıfır olmalıdır.

Konteynerler haricinde, münhasır kullanım (yüke özel taşıma) kapsamında da taşınacaktır (bakınız: 7.5.1 1CV33(3.3) içindeki Tablo D).

 

Yetkili makam tarafından tasarım veya taşıma onayı gerektiren ambalajların uluslararası taşımacılığa ilişkin
her koşulda, bu işleme dahil olan farklı ülkelerde farklı onay tipleri geçerli olup, sınıflandırma tasarımın
menşe ülkesinin sertifikasına uygun şekilde gerçekleştirilir.

Sınıf 7'deki radyoaktif malzemelerin adi paketleri için özel hükümler

Sınıf 7’deki radyoaktif malzemelerin Adi paketleri, ambalajın dış kısmında okunaklı ve dayanıklı şekilde
şöyle işaretlenecektir:
(a) "UN" harflerinin önde yer aldığı UN numarası;
(b) Gönderen veya alıcının veya her ikisinin künyesi ve
(c) 50 kg'yi aşıyorsa izin verilen brüt kütle.

Bölüm 5.4'teki belgeleme gereklilikleri Sınıf 7’deki radyoaktif malzemelerin ad paketlerine uygulanmaz;
Yalnız:
(a) UN" harflerinden sonra gelen UN numarası ve gönderen ve alıcının adı ile adresi, gerekli olması
halinde onay belgesinin yetkili makamı için tanımlama işareti (bakınız 5.4.1.2.5.1 (g)),
konşimento, hava konşimentosu, CMR veya CIM sevk irsaliyesi gibi taşıma evrakında
gösterilecektir;
(b) Gerekli olması halinde, 5.4.1.2.5.1 (g), 5.4.1.2.5.3 ve 5.4.1.2.5.4 gereklilikleri geçerli olur;
(c) 5.4.2 ve 5.4.4 gereklilikleri uygulanır.

Gerekli olması halinde 5.2.1.7.8 ve 5.2.2.1.11.5 gereklilikleri uygulanır

Onay ve ön bildirim gereksinimlerinin özeti

NOT 1: Tasarım için yetkili makam onayının gerekli olduğu herhangi bir ambalajın ilk sevkiyatından önce
malı gönderen, bu tasarıma ilişkin onay sertifikasının bir nüshasının güzergah üzerindeki her bir ülkenin
yetkili makamına ibraz edilmesini sağlayacaktır (5.1.5.1.4 (a)).
NOT 2: Ambalaj içeriğinin 3 x 103 A1 veya 3 x 103 A2 veya 1000 TBq değerlerini aşması durumunda
bildirim zorunludur (bkz. 5.1.5.1.4 (b)).
NOT 3: Ambalaj içeriğinin 3 x 103 A1, 3x103 A2 veya 1000 TBq değerlerini aşması veya kontrollü olarak
aralıklı havalandırmaya izin verilmiş olması durumunda çok taraflı sevkiyat onayı gereklidir (bkz. 5.1.5.1).
NOT 4: Bu maddenin taşınmasına yönelik ilgili ambalaj hakkındaki onay ve ön bildirim hükümlerine
bakınız.
 

Konu

UN Numarası

Yetkili makam onayı

Her sevkiyattan önce

Referans

 

 

gereklidir

malı gönderen, menşe

 

 

 

 

ülke ile güzergah

 

Menşe ülke

Güzergah üzerinde ülkea

 

 

üzerindeki ülkelerin a

 

 

 

yetkili makamlarını

 

 

 

bildirmekle yükümlüdür

 

Listelenmemiş Ave A2değerlerinin hesaplanması

-

Evet

Evet

Hayır

2.2.7.2.2.2. (a).

5.1.5.2.1 (d)

Adi paketler

2908, 2909,

 

 

 

---

- ambalaj tasarımı

2910, 2911

Hayır

Hayır

Hayır

 

- sevkiyat

 

Hayır

Hayır

Hayır

 

LSA maddeleri ve SCO1, 2

2912, 2913,

 

 

 

---

veya 3 tipi endüstriyel ambalaj

3321, 3322

 

 

 

 

tipleri, bölünebilir olmayan ve

 

 

 

 

 

istisnai bölünebilir

 

 

 

 

 

- ambalaj tasarımı

 

Hayır

Hayır

Hayır

 

- sevkiyat

 

Hayır

Hayır

Hayır

 

Tip A ambalajları b, bölünebilir

2915, 3332

 

 

 

---

olmayan ve istisnai bölünebilir

 

 

 

 

 

- ambalaj tasarımı

 

Hayır

Hayır

Hayır

 

- sevkiyat

 

Hayır

Hayır

Hayır

 

Tip B(U) ambalajları b,

2916

 

 

 

5.1.5.1.4 (b),

bölünebilir olmayan ve istisnai

 

 

 

 

5.1.5.2.1 (a),

bölünebilir

 

 

 

 

 

- ambalaj tasarımı

 

Evet

Hayır

Bkz. Not 1

6.4.22.2

- sevkiyat

 

Hayır

Hayır

Bkz. Not 2

 

Tip B(M) ambalajları b,

2917

 

 

 

5.1.5.1.4 (b),

bölünebilir olmayan ve istisnai

 

 

 

 

5.1.5.2.1 (a),

bölünebilir

 

 

 

 

 

- ambalaj tasarımı

 

Evet

Evet

Hayır

5.1.5.1.2,

- sevkiyat

 

Bkz. Not 3

Bkz. Not 3

Evet

6.4.22.3

 

---------------------------

Sevkiyatın gönderildiği, içinden geçtiği veya vardığı ülkeler.

Radyoaktif içerikleri, bölünebilir malzeme içeren ambalajlara yönelik hükümlerden muaf kılınmamış bölünebilir malzemelerden oluşması durumunda, bölünebilir malzeme içeren ambalajlara yönelik hükümler geçerli olacaktır (bkz.

6.4.11).

 

Konu

UN Numarası

Yetkili makam onayı gereklidir

Her sevkiyattan önce malı gönderen, menşe ülke ile güzergah üzerindeki ülkelerin ayetkili makamlarını

bildirmekle yükümlüdür

Referans

Menşe ülke

Güzergah üzerinde ülkea

Tip C ambalajları b, bölünebilir

olmayan ve istisnai bölünebilir

  • ambalaj tasarımı

  • sevkiyat

3323

 

Evet Hayır

 

Hayır Hayır

 

Bkz. Not 1

Bkz. Not 2

5.1.5.1.4 (b),

5.1.5.2.1 (a), 6.4.22.2

Bölünebilir malzeme ambalajları

2977, 3324,

 

 

 

5.1.5.2.1 (a),

- ambalaj tasarımı

3325, 3326,

Evet c

Evet c

Hayır

5.1.5.1.2,

- sevkiyat:

3327, 3328,

 

 

 

6.4.22.4,

- kritiklik güvenlik indekslerinin

3329, 3330,

Hayır d

Hayır d

Bkz. Not 2

6.4.22.5

toplamı en fazla 50

3331, 3333

 

 

 

 

- kritiklik güvenlik indekslerinin

 

Evet

Evet

Bkz. Not 2

 

toplamı 50'den fazla

 

 

 

 

 

Özel hazırlanmış radyoaktif

 

 

 

 

1.6.6.4,

malzemeler

 

 

 

 

5.1.5.2.1 (a)

- tasarım

-

Evet

Hayır

Hayır

6.4.22.5

- sevkiyat

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

 

Düşük oranda dağılabilir

 

 

 

 

5.1.5.2.1 (a),

radyoaktif malzemeler

 

 

 

 

6.4.22.5

- tasarım

-

Evet

Hayır

Hayır

 

- sevkiyat

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

 

0,1 kg veya daha fazla uranyum

 

 

 

 

5.1.5.2.1 (a),

hekzaflorür içeren ambalajlar

 

 

 

 

6.4.22.1

- tasarım

-

Evet

Hayır

Hayır

 

- sevkiyat

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

 

Özel Düzenleme

2919, 3331

 

 

 

1.7.4.2,

- sevkiyat

 

Evet

Evet

Evet

5.1.5.2.1 (b),

 

 

 

 

 

5.1.5.1.4 (b)

Geçici önlemlere tabi onaylı

 

Bkz. 1.6.6

Bkz. 1.6.6

Bkz. Not 1

1.6.6.2,

ambalaj tasarımları

 

 

 

5.1.5.1.4 (b),

 

 

 

 

5.1.5.2.1 (a),

 

 

 

 

5.1.5.1.2,

 

 

 

 

6.4.22.9

Araç/gereçlerin veya nesnelerin

 

Evet

Evet

Hayır

5.1.5.2.1(e),

muaf sevkiyatı için alternatif

 

 

 

6.4.22.7

aktivite limitleri

 

 

 

 

2.2.7.2.3.5 (f) uyarınca muaf tutulan bölünebilir malzeme

 

Evet

Evet

Hayır

5.1.5.2.1 (a) (iii), 6.4.22.6

 

---------------------------

Bölünebilir malzemeye yönelik ambalajların tasarımları için tablodaki diğer kalemlerden birine ilişkin olarak da onay alınması gerekebilir.

kin olarak da onay alınması gerekebilir.

 

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018