Karayolunda Tehlikeli Madde

Onay ve ön bildirim gereksinimlerinin özeti

NOT 1: Tasarım için yetkili makam onayının gerekli olduğu herhangi bir ambalajın ilk sevkiyatından önce
malı gönderen, bu tasarıma ilişkin onay sertifikasının bir nüshasının güzergah üzerindeki her bir ülkenin
yetkili makamına ibraz edilmesini sağlayacaktır (5.1.5.1.4 (a)).
NOT 2: Ambalaj içeriğinin 3 x 103 A1 veya 3 x 103 A2 veya 1000 TBq değerlerini aşması durumunda
bildirim zorunludur (bkz. 5.1.5.1.4 (b)).
NOT 3: Ambalaj içeriğinin 3 x 103 A1, 3x103 A2 veya 1000 TBq değerlerini aşması veya kontrollü olarak
aralıklı havalandırmaya izin verilmiş olması durumunda çok taraflı sevkiyat onayı gereklidir (bkz. 5.1.5.1).
NOT 4: Bu maddenin taşınmasına yönelik ilgili ambalaj hakkındaki onay ve ön bildirim hükümlerine
bakınız.
 

Konu

UN Numarası

Yetkili makam onayı

Her sevkiyattan önce

Referans

 

 

gereklidir

malı gönderen, menşe

 

 

 

 

ülke ile güzergah

 

Menşe ülke

Güzergah üzerinde ülkea

 

 

üzerindeki ülkelerin a

 

 

 

yetkili makamlarını

 

 

 

bildirmekle yükümlüdür

 

Listelenmemiş Ave A2değerlerinin hesaplanması

-

Evet

Evet

Hayır

2.2.7.2.2.2. (a).

5.1.5.2.1 (d)

Adi paketler

2908, 2909,

 

 

 

---

- ambalaj tasarımı

2910, 2911

Hayır

Hayır

Hayır

 

- sevkiyat

 

Hayır

Hayır

Hayır

 

LSA maddeleri ve SCO1, 2

2912, 2913,

 

 

 

---

veya 3 tipi endüstriyel ambalaj

3321, 3322

 

 

 

 

tipleri, bölünebilir olmayan ve

 

 

 

 

 

istisnai bölünebilir

 

 

 

 

 

- ambalaj tasarımı

 

Hayır

Hayır

Hayır

 

- sevkiyat

 

Hayır

Hayır

Hayır

 

Tip A ambalajları b, bölünebilir

2915, 3332

 

 

 

---

olmayan ve istisnai bölünebilir

 

 

 

 

 

- ambalaj tasarımı

 

Hayır

Hayır

Hayır

 

- sevkiyat

 

Hayır

Hayır

Hayır

 

Tip B(U) ambalajları b,

2916

 

 

 

5.1.5.1.4 (b),

bölünebilir olmayan ve istisnai

 

 

 

 

5.1.5.2.1 (a),

bölünebilir

 

 

 

 

 

- ambalaj tasarımı

 

Evet

Hayır

Bkz. Not 1

6.4.22.2

- sevkiyat

 

Hayır

Hayır

Bkz. Not 2

 

Tip B(M) ambalajları b,

2917

 

 

 

5.1.5.1.4 (b),

bölünebilir olmayan ve istisnai

 

 

 

 

5.1.5.2.1 (a),

bölünebilir

 

 

 

 

 

- ambalaj tasarımı

 

Evet

Evet

Hayır

5.1.5.1.2,

- sevkiyat

 

Bkz. Not 3

Bkz. Not 3

Evet

6.4.22.3

 

---------------------------

Sevkiyatın gönderildiği, içinden geçtiği veya vardığı ülkeler.

Radyoaktif içerikleri, bölünebilir malzeme içeren ambalajlara yönelik hükümlerden muaf kılınmamış bölünebilir malzemelerden oluşması durumunda, bölünebilir malzeme içeren ambalajlara yönelik hükümler geçerli olacaktır (bkz.

6.4.11).

 

Konu

UN Numarası

Yetkili makam onayı gereklidir

Her sevkiyattan önce malı gönderen, menşe ülke ile güzergah üzerindeki ülkelerin ayetkili makamlarını

bildirmekle yükümlüdür

Referans

Menşe ülke

Güzergah üzerinde ülkea

Tip C ambalajları b, bölünebilir

olmayan ve istisnai bölünebilir

  • ambalaj tasarımı

  • sevkiyat

3323

 

Evet Hayır

 

Hayır Hayır

 

Bkz. Not 1

Bkz. Not 2

5.1.5.1.4 (b),

5.1.5.2.1 (a), 6.4.22.2

Bölünebilir malzeme ambalajları

2977, 3324,

 

 

 

5.1.5.2.1 (a),

- ambalaj tasarımı

3325, 3326,

Evet c

Evet c

Hayır

5.1.5.1.2,

- sevkiyat:

3327, 3328,

 

 

 

6.4.22.4,

- kritiklik güvenlik indekslerinin

3329, 3330,

Hayır d

Hayır d

Bkz. Not 2

6.4.22.5

toplamı en fazla 50

3331, 3333

 

 

 

 

- kritiklik güvenlik indekslerinin

 

Evet

Evet

Bkz. Not 2

 

toplamı 50'den fazla

 

 

 

 

 

Özel hazırlanmış radyoaktif

 

 

 

 

1.6.6.4,

malzemeler

 

 

 

 

5.1.5.2.1 (a)

- tasarım

-

Evet

Hayır

Hayır

6.4.22.5

- sevkiyat

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

 

Düşük oranda dağılabilir

 

 

 

 

5.1.5.2.1 (a),

radyoaktif malzemeler

 

 

 

 

6.4.22.5

- tasarım

-

Evet

Hayır

Hayır

 

- sevkiyat

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

 

0,1 kg veya daha fazla uranyum

 

 

 

 

5.1.5.2.1 (a),

hekzaflorür içeren ambalajlar

 

 

 

 

6.4.22.1

- tasarım

-

Evet

Hayır

Hayır

 

- sevkiyat

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

 

Özel Düzenleme

2919, 3331

 

 

 

1.7.4.2,

- sevkiyat

 

Evet

Evet

Evet

5.1.5.2.1 (b),

 

 

 

 

 

5.1.5.1.4 (b)

Geçici önlemlere tabi onaylı

 

Bkz. 1.6.6

Bkz. 1.6.6

Bkz. Not 1

1.6.6.2,

ambalaj tasarımları

 

 

 

5.1.5.1.4 (b),

 

 

 

 

5.1.5.2.1 (a),

 

 

 

 

5.1.5.1.2,

 

 

 

 

6.4.22.9

Araç/gereçlerin veya nesnelerin

 

Evet

Evet

Hayır

5.1.5.2.1(e),

muaf sevkiyatı için alternatif

 

 

 

6.4.22.7

aktivite limitleri

 

 

 

 

2.2.7.2.3.5 (f) uyarınca muaf tutulan bölünebilir malzeme

 

Evet

Evet

Hayır

5.1.5.2.1 (a) (iii), 6.4.22.6

 

---------------------------

Bölünebilir malzemeye yönelik ambalajların tasarımları için tablodaki diğer kalemlerden birine ilişkin olarak da onay alınması gerekebilir.

kin olarak da onay alınması gerekebilir.

 

5.2

İŞARETLEME VE ETİKETLEME

Ambalajların işaretlenmesi

NOT: Ambalajların, büyük ambalajların, gaz kaplarının ve IBC'lerin üretimi, test edilmesi ve
onaylanmasına ilişkin işaretler için Kısım 6'ya bakınız.

ADR'de aksi belirtilmedikçe, ambalaj içindeki tehlikeli mallara karşılık gelen UN numarası, her bir ambalaj
üzerine okunaklı ve dayanıklı biçimde "UN" harfleri öne gelecek şekilde işaretlenmelidir. "UN" numarası
ve "UN" harfleri, kapasitesi 30 litre veya daha az olan veya azami brüt kütlesi 30 kg olan ambalajlar hariç
olmak üzere en az 12 mm yükseklikte, su kapasitesi 60 litre veya daha az olan silindirler için 6 mm
yükseklikte, 5 litre veya 5 kg. den az olan ambalajlar hariç uygun boyutta olmalıdırlar. Ambalajlanmamış
nesneler için işaret söz konusu nesne üzerinde, kafesinde veya tutma, depolama veya açma mekanizmasının
üzerinde yer almalıdır.

İşbu Bölümde zorunlu olduğu belirtilen tüm ambalaj işaretleri:
(a) kolay görülebilir ve okunaklı olmalıdır;
(b) etkinliğinde önemli bir azalma olmaksızın açık hava maruziyetine dayanabilmelidir.

Kurtarma ambalajları ve basınçlı kurtarma kapları ek olarak "SALVAGE" (KURTARMA) kelimesi ile
işaretlenmelidir. "SALVAGE" işaretinin harfleri en az 12 mm yüksekliğinde olacaktır.

450 litre kapasiteden fazla orta boy dökme yük konteynerlerinin ve büyük ambalajların karşılıklı iki tarafı
da işaretlenmelidir.

Sınıf 1 kapsamında yer alan maddelere ilişkin ek hükümler

Sınıf 1 kapsamında yer alan maddeler için ambalajlar ayrıca 3.1.2 uyarınca belirlenmiş olan uygun sevkiyat
adını taşımalıdır. İşaret, açıkça okunur ve silinmez olup, menşe ülkenin resmi dilinde ve buna ilave olarak
resmi dil İngilizce, Fransızca veya Almanca değilse, taşıma işlemine müdahil ülkeler arasında imzalanmış
olan anlaşmalar aksini öngörmedikçe, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde de yazılmalıdır.

Sınıf 2 kapsamında yer alan maddelere ilişkin ek hükümler

Tekrar doldurulabilir kaplar, açık şekilde okunabilir ve dayanıklı karakterlerle şu bilgileri taşımalıdır:
(a) Gaz veya gaz karışımının 3.1.2'de belirlendiği üzere UN numarası ve uygun taşıma adı.
B.B.B. kaydı olarak sınıflandırılan gazlarda, gazın yalnızca teknik adı1 UN numarasına ilave olarak
belirtilmelidir.
Karışımlarda, tehlikelere en baskın şekilde katkıda bulunan en fazla iki bileşik belirtilmelidir;
(b) Kütlesel olarak doldurulan sıkıştırılmış gazlar ve sıvılaştırılmış gazlar için; doldurma
sırasındaki tertibatlar veya donatılmış aksesuarlarla birlikte azami doldurma kütlesi ve kabın
darası veya brüt kütle;
(c) Sonraki periyodik muayenenin tarihi (yılı).
Bu ayrıntılar kazınmış şekilde, kap üzerine iliştirilmiş dayanıklı bir bilgi levhası veya etiket üzerinde ya da
baskı veya eşdeğer bir işlem ile yapıştırılmış ve kolay görülebilir bir işaret ile gösterilebilir.
NOT 1: Ayrıca bkz. 6.2.2.7.
NOT 2: Tekrar doldurulamayan kaplar için bkz. 6.2.2.8.
---------------------------
1 Teknik ad yerine, aşağıda belirtilen isimlerden birinin kullanılmasına izin verilmiştir:
- UN No. 1078 soğutucu gaz, B.B.B. için: Karışım F1, karışım F2, karışım F3;
- UN No. 1060 metilasetilen ve propadin karışımları, stabilize için: Karışım P1, karışım P2;
- UN No. 1965 hidrokarbon gaz karışımı, sıvılaştırılmış, B.B.B. için: karışım A veya bütan, karışım A01
veya bütan, karışım A02 veya bütan, karışım A0 veya bütan, karışım A1, karışım B1, karışım B2, karışım
B, karışım C veya propan;
- UN No. 1010 Butadienler, stabilize için: 1,2-Bütadien, stabilize, 1,3-Bütadien, stabilize.

Radyoaktif malzemeler için özel işaretleme hükümleri

Her bir ambalaj, gönderenin veya alıcının adı veya her ikisinin yer aldığı bir tanımlamayla ambalajın dış
tarafından okunabilir ve dayanıklı olarak işaretlenmelidir. Her bir üst ambalaj, içindeki tüm ambalajların
işaretlerin görünür olmadığı durumda, gönderenin veya alıcının adı veya her ikisinin yer aldığı bir
tanımlamayla üst ambalajın dış tarafından okunabilir ve dayanıklı olarak işaretlenmelidir.

Adi paketler hariç her bir ambalaj için "UN" harflerinin ardından gelen UN numarası ve uygun sevkiyat adı
okunaklı ve dayanıklı şekilde ambalajın dış kısmına işaretlenmelidir. Adi paketler, 5.1.5.4.1'de öngörülen
şekilde işaretlenecektir.

Brüt kütlesi 50 kg'den fazla olan her bir ambalajda, izin verilen brüt ağırlığın okunaklı ve dayanıklı bir
şekilde ambalajın dış kısmında işaretlenmiş olması gerekir.

Her bir ambalaj:
(a) Tip IP-1, Tip IP-2 veya Tip IP-3 ambalaj tasarımına uygunsa, ambalajın dış kısmında "TİP IP-
1" (TYPE IP-1), "TİP IP-2" (TYPE IP-2) veya "TİP IP-3" (TYPE IP-3) ibareleri okunaklı ve
dayanıklı şekilde işaretlenmelidir.
(b) Tip A ambalaj tasarımına uygunsa ambalajın dış tarafında "TİP A" (TYPE A) ibaresi okunaklı
ve dayanıklı şekilde işaretlenmelidir;
(c) Tip IP-2, Tip IP-3 veya Tip A ambalaj tasarımına uygunsa, ambalajın dışına tasarımı
gerçekleştiren menşe ülkenin uluslararası kara trafiğinde taşıtlarda kullanılan ayırt edici işaret2
ile üreticinin adı veya yetkili makam tarafından belirtilen diğer bir tanım okunaklı ve dayanıklı
şekilde işaretlenmelidir.

1.6.6.2.1, 5.1.5.2.1, 6.4.22.1 ila 6.4.22.4 ve 6.4.23.4 ila 6.4.23.7 paragraflarının biri veya daha fazlası
altında onaylanan bir tasarıma uygun olan her bir ambalaj okunaklı ve dayanıklı şekilde aşağıdaki bilgileri
de içerecek şekilde ambalajın dış kısmından işaretlenecektir:
(a) yetkili makam tarafından söz konusu tasarıma tahsis edilen tanımlama işareti;
(b) bu tasarıma uygun olan her bir ambalajı özel olarak tanımlayan bir seri numarası;
(c) "Tip B(U)", "Tip B(M)" ya da "Tip C", bir Tip B(U), Tip B(M) ya da Tip C durumunda ambalaj
tasarımı.".
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018