Karayolunda Tehlikeli Madde

Sınıf 1 kapsamında yer alan maddelere ilişkin ek hükümler

Sınıf 1 kapsamında yer alan maddeler için ambalajlar ayrıca 3.1.2 uyarınca belirlenmiş olan uygun sevkiyat
adını taşımalıdır. İşaret, açıkça okunur ve silinmez olup, menşe ülkenin resmi dilinde ve buna ilave olarak
resmi dil İngilizce, Fransızca veya Almanca değilse, taşıma işlemine müdahil ülkeler arasında imzalanmış
olan anlaşmalar aksini öngörmedikçe, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde de yazılmalıdır.

Sınıf 2 kapsamında yer alan maddelere ilişkin ek hükümler

Tekrar doldurulabilir kaplar, açık şekilde okunabilir ve dayanıklı karakterlerle şu bilgileri taşımalıdır:
(a) Gaz veya gaz karışımının 3.1.2'de belirlendiği üzere UN numarası ve uygun taşıma adı.
B.B.B. kaydı olarak sınıflandırılan gazlarda, gazın yalnızca teknik adı1 UN numarasına ilave olarak
belirtilmelidir.
Karışımlarda, tehlikelere en baskın şekilde katkıda bulunan en fazla iki bileşik belirtilmelidir;
(b) Kütlesel olarak doldurulan sıkıştırılmış gazlar ve sıvılaştırılmış gazlar için; doldurma
sırasındaki tertibatlar veya donatılmış aksesuarlarla birlikte azami doldurma kütlesi ve kabın
darası veya brüt kütle;
(c) Sonraki periyodik muayenenin tarihi (yılı).
Bu ayrıntılar kazınmış şekilde, kap üzerine iliştirilmiş dayanıklı bir bilgi levhası veya etiket üzerinde ya da
baskı veya eşdeğer bir işlem ile yapıştırılmış ve kolay görülebilir bir işaret ile gösterilebilir.
NOT 1: Ayrıca bkz. 6.2.2.7.
NOT 2: Tekrar doldurulamayan kaplar için bkz. 6.2.2.8.
---------------------------
1 Teknik ad yerine, aşağıda belirtilen isimlerden birinin kullanılmasına izin verilmiştir:
- UN No. 1078 soğutucu gaz, B.B.B. için: Karışım F1, karışım F2, karışım F3;
- UN No. 1060 metilasetilen ve propadin karışımları, stabilize için: Karışım P1, karışım P2;
- UN No. 1965 hidrokarbon gaz karışımı, sıvılaştırılmış, B.B.B. için: karışım A veya bütan, karışım A01
veya bütan, karışım A02 veya bütan, karışım A0 veya bütan, karışım A1, karışım B1, karışım B2, karışım
B, karışım C veya propan;
- UN No. 1010 Butadienler, stabilize için: 1,2-Bütadien, stabilize, 1,3-Bütadien, stabilize.

Radyoaktif malzemeler için özel işaretleme hükümleri

Her bir ambalaj, gönderenin veya alıcının adı veya her ikisinin yer aldığı bir tanımlamayla ambalajın dış
tarafından okunabilir ve dayanıklı olarak işaretlenmelidir. Her bir üst ambalaj, içindeki tüm ambalajların
işaretlerin görünür olmadığı durumda, gönderenin veya alıcının adı veya her ikisinin yer aldığı bir
tanımlamayla üst ambalajın dış tarafından okunabilir ve dayanıklı olarak işaretlenmelidir.

Adi paketler hariç her bir ambalaj için "UN" harflerinin ardından gelen UN numarası ve uygun sevkiyat adı
okunaklı ve dayanıklı şekilde ambalajın dış kısmına işaretlenmelidir. Adi paketler, 5.1.5.4.1'de öngörülen
şekilde işaretlenecektir.

Brüt kütlesi 50 kg'den fazla olan her bir ambalajda, izin verilen brüt ağırlığın okunaklı ve dayanıklı bir
şekilde ambalajın dış kısmında işaretlenmiş olması gerekir.

Her bir ambalaj:
(a) Tip IP-1, Tip IP-2 veya Tip IP-3 ambalaj tasarımına uygunsa, ambalajın dış kısmında "TİP IP-
1" (TYPE IP-1), "TİP IP-2" (TYPE IP-2) veya "TİP IP-3" (TYPE IP-3) ibareleri okunaklı ve
dayanıklı şekilde işaretlenmelidir.
(b) Tip A ambalaj tasarımına uygunsa ambalajın dış tarafında "TİP A" (TYPE A) ibaresi okunaklı
ve dayanıklı şekilde işaretlenmelidir;
(c) Tip IP-2, Tip IP-3 veya Tip A ambalaj tasarımına uygunsa, ambalajın dışına tasarımı
gerçekleştiren menşe ülkenin uluslararası kara trafiğinde taşıtlarda kullanılan ayırt edici işaret2
ile üreticinin adı veya yetkili makam tarafından belirtilen diğer bir tanım okunaklı ve dayanıklı
şekilde işaretlenmelidir.

1.6.6.2.1, 5.1.5.2.1, 6.4.22.1 ila 6.4.22.4 ve 6.4.23.4 ila 6.4.23.7 paragraflarının biri veya daha fazlası
altında onaylanan bir tasarıma uygun olan her bir ambalaj okunaklı ve dayanıklı şekilde aşağıdaki bilgileri
de içerecek şekilde ambalajın dış kısmından işaretlenecektir:
(a) yetkili makam tarafından söz konusu tasarıma tahsis edilen tanımlama işareti;
(b) bu tasarıma uygun olan her bir ambalajı özel olarak tanımlayan bir seri numarası;
(c) "Tip B(U)", "Tip B(M)" ya da "Tip C", bir Tip B(U), Tip B(M) ya da Tip C durumunda ambalaj
tasarımı.".

Tip B(U), Tip B(M) veya Tip C ambalaj tasarımına uygun her bir ambalajın yangın ve suyun etkilerine
dirençli en dıştaki kabının dış kısmına kabartmalı, damgalı veya yangın ve suyun etkilerine dirençli başka
bir yöntemle aşağıdaki şekilde gösterilen yonca sembolü sade biçimde işaretlenmelidir.
 
X yarıçapına sahip merkezi bir daireyi esas alan oranlara sahip basit bir yonca sembolü.
İzin verilen asgari X boyutu 4 mm'dir.
_______________________
2 Uluslararası kara trafiğinde motorlu taşıtlar ve römorklar üzerinde kullanılan tescil ülkesinin ayırt edici işareti,
örneğin 1949 Cenevre Kara Trafiği Konvansiyonu veya 1968 Viyana Kara Trafiği Konvansiyonu"na uygun olarak.
 
 
 

LSA-I veya SCO-I malzemesinin, kaplar veya sarma malzemeleri içerisinde bulunması ve 4.1.9.2.4'te müsaade edilen şekilde münhasır kullanım (yüke özel taşıma) koşulları altında

taşınması halinde, bu  kapların ve sarma malzemelerinin dış yüzeyinde "RADYOAKTİF LSA-I" (RADIOACTIVE

LSA-I) veya "RADYOAKTİF SCO-I" (RADIOACTIVE SCO-I) işareti bulunmalıdır.

Yetkili makam tarafından tasarım veya taşıma onayı gerektiren ambalajların  uluslararası

taşımacılığına  ilişkin her koşulda, bu işleme dahil olan farklı ülkelerde farklı onay tipleri geçerli
olup, işaretleme işlemi tasarımın menşe ülkesinin sertifikasına uygun şekilde gerçekleştirilir.

Çevreye zararlı maddelere ilişkin özel işaretleme prosedürleri

2.2.9.1.10 kriterlerini karşılayan çevre için tehlikeli maddeler içeren ambalajlar, 5.2.1.8.3'te

gösterilen çevre için tehlikeli madde işareti ile dayanıklı şekilde işaretlenecek olup; tek ve
kombine ambalajların aşağıdakilere sahip olması halinde bir istisna geçerli olacaktır:
- Sıvılar için miktarı 5 l veya daha az olanlar veya
- Katılar için net kütlesi 5 kg veya daha az olanlar.

Çevreye zararlı madde işareti, 5.2.1.1'de istenen işaretlerin bitişiğinde yer alacaktır.

5.2.1.2 ve 5.2.1.4 zorunlulukları karşılanmalıdır.

Çevreye zararlı maddeyi Şekil 5.2.1.8.3'de gösterilen şekilde işaretleyiniz.

Şekil 5.2.1.8.3

Çevreye zararlı madde işareti

İşaret, 45 ° açıda ayarlanmış (baklava şeklinde) bir kare şeklinde olacaktır. Sembol (balık ve ağaç) beyaz
üzerine siyah ya da uygun kontrast arka plan üzerine siyah olacaktır. Minimum boyutlar 100 mm x 100 mm
ve baklava şeklini veren çizginin asgari genişliği 2 mm olacaktır. Ambalaj boyutlarının bunu gerektirdiği
durumlarda, boyut / çizgi kalınlığı, işaret net görülecek şekilde azaltılabilir. Boyutların belirtilmediği
durumlarda, tüm özellikler gösterilenlerle yaklaşık orantılı olacaktır.
NOT: Çevreye zararlı madde işareti taşıyan ambalajlar için her bir gerekliliğe ek olarak 5.2.2'nin
etiketleme hükümleri uygulanır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018