Karayolunda Tehlikeli Madde

Ambalajların etiketlenmesi

Etiketleme hükümleri

Sütun (6)'da özel bir hüküm ile aksi belirtilmedikçe Bölüm 3.2, Tablo A'da sıralanan her bir madde veya
nesne için Sütun (5)'te gösterilen etiketler iliştirilmelidir.

Öngörülen modellere tam olarak karşılık gelen silinmez tehlike işaretleri etiketler yerine kullanılabilir.

(Rezerve Edilmiş)

(Rezerve Edilmiş)

(Rezerve Edilmiş)

5.2.2.2.1.2'de ön görülenler hariç olmak üzere her etiket:
(a) Ambalajın boyutları müsaade ediyorsa ambalajın aynı yüzeyine; Sınıf 1 ve 7'ye ait ambalajlar
içinse uygun sevkıyat adını gösteren işaretin yanına yapıştırılmalıdır;
(b) Ambalajın herhangi bir parçası veya kısmı ya da başka bir etiket veya işaretler tarafından
kapanmayacak veya görünümü engellenmeyecek şekilde ambalaja yerleştirilmelidir ve
(c) Birden fazla etiketin zorunlu olduğu durumlarda birbirlerinin yanında yer almalıdır.
Ambalajın, etiketin gerektiği şekilde yapıştırılamayacağı düzensiz bir şekle veya küçük bir boyuta sahip
olması durumunda, etiket ambalaj üzerinde bir künyeye yapıştırılarak ya da başka uygun bir yöntemle
iliştirilecektir.

450 litreden fazla kapasiteye sahip orta boy dökme yük konteynerlerinin ve büyük ambalajların karşılıklı iki
tarafı da etiketlenmelidir.

(Rezerve Edilmiş)

Kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ile organik peroksitlerin etiketlenmesine ilişkin özel hükümler
(a) Model No. 4.1'e uygun etiket, aynı zamanda ürünün alev alabileceği ve bu nedenle model No.
3'e uygun bir etiketin gerekli olmadığı anlamına da gelmektedir. Buna ilave olarak,
kendiliğinden tepkimeye giren Tip B maddeleri için model No. 1'e uygun bir etiket uygulanır.
Ancak, yetkili makam, böyle bir ambalajdaki kendiliğinden tepkimeye giren maddenin patlayıcı
özellik göstermediğinin testlerle kanıtlanması durumunda bu etiketin belli bir ambalajda
kullanılmamasına izin verebilir.
(b) Model No. 5,2'e uygun etiket, aynı zamanda ürünün alev alabileceği ve bu nedenle model No.
3'e uygun bir etiketin gerekli olmadığı anlamına da gelmektedir. Ayrıca aşağıdaki etiketler de
uygulanacaktır:
(i) Organik peroksitler tip B için Model No. 1'e uygun bir etiket. Ancak, yetkili makam,
böyle bir ambalajdaki organik peroksitin patlayıcı özellik göstermediğinin testlerle
kanıtlanması durumunda bu etiketin belli bir ambalaj için kullanılmamasına izin
verebilir.
(ii) Ambalajlama grubu I veya II, Sınıf 8'in kriterleri karşılandığında model 8'e uygun
etiket gereklidir.
İsmen belirtilen kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ile organik peroksitler için, yapıştırılacak etiketler
sırasıyla 2.2.41.4 ve 2.2.52.4'te bulunan listede gösterilmektedir.

Bulaşıcı maddelerin ambalajlarının etiketlenmesine ilişkin özel hükümler

Model No. 6.2'ye uygun etikete ilave olarak bulaşıcı madde ambalajları içindeki maddelerin yapısının
gerektirdiği başka bir etiket daha taşımalıdır.

Radyoaktif malzemenin etiketlenmesine ilişkin özel hükümler

5.3.1.1.3 uyarınca büyütülmüş etiketlerin kullanılması hariç, radyoaktif malzeme içeren her bir ambalaj, üst
ambalaj ve konteynere, 7A,7B ya da 7C modellerine uygun etiketler, uygun kategoriye göre yerleştirecektir.
Etiketler ambalajın ya da üst ambalajın dış kısmına karşılıklı iki yönde ya da bir konteyner ya da tankın dört
bir yanına yerleştirilecektir. Buna ilave olarak, 2.2.7.2.3.5 hükümleri kapsamında muaf kılınan bölünebilir
maddeler hariç bölünebilir madde içeren her bir ambalaj, üst ambalaj ve konteyner, model No.7E’ye uygun
etiketler taşımalıdır; uygun olan yerlerde bu etiketler uygun modeller olan 7A, 7B ve 7C etiketlerinin
yanına yerleştirilecektir. Etiketler 5.2.1'de belirtilen işaretleri kapatmamalıdır. Ambalajın içindeki
malzemelerle ilgisi olmayan herhangi bir etiket sökülmeli ya da kapatılmalıdır.

Geçerli 7A, 7B veya 7C no.lu modellerine uyan her bir etiket aşağıdaki bilgilerle doldurulacaktır:
(a) İçindekiler:
(i) LSA-I maddeleri hariç Tablo 2.2.7.2.2.1'den alınan radyonüklidlerin ve yine bu
tablodaki belirtilen sembollerle birlikte ad(lar)ı. Radyonüklid karışımları için satır
boşluğunun izin verdiği kadarıyla en kısıtlayıcı nüklidler sıralanmalıdır. LSA veya
SCO grubu, radyonüklidin ad(lar)ının ardından gösterilmeldir. Bu amaçla "LSAII","
LSA-III", "SCO-I" ve "SCO-II" ibareleri kullanılmalıdır;
(ii) LSA-I maddeleri için sadece "LSA-I" terimi gereklidir; radyonüklidin adının
belirtilmesi gerekli değildir;
(b) Aktivite: Taşıma esnasında uygun SI ön ek sembolü ile bekerel (Bq) cinsinden ifade edilen
radyoaktif içeriklerin azami aktivitesi (bkz. 1.2.2.1). Bölünebilir malzeme için, gram (g)
birimindeki bölünebilir nüklidlerin toplam kütlesi ve bunun katları aktivite yerine kullanılabilir
(c) Üst ambalajlar ve konteynerler için etiketteki "içindekiler" ve "aktivite" bilgileri, üst ambalaj ya
da konteynerin içindeki tüm maddeler hesaba katılarak sırasıyla yukarıda (a) ve (b)'de belirtilen
bilgileri içermelidir; farklı radyonüklidler içeren karışık ambalaj yükleri barındıran üst ambalaj
ya da konteyner etiketlerinde "Taşıma Evrakına Bakınız" ibaresi yer alabilir.
(d) Taşıma indeksi: 5.1.5.3.1 ve 5.1.5.3.2 uyarınca saptanmış olan rakam (I-WHITE kategorisi için
taşıma indeksi kaydı gerekmez).
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018