Karayolunda Tehlikeli Madde

Radyoaktif malzemenin etiketlenmesine ilişkin özel hükümler

5.3.1.1.3 uyarınca büyütülmüş etiketlerin kullanılması hariç, radyoaktif malzeme içeren her bir ambalaj, üst
ambalaj ve konteynere, 7A,7B ya da 7C modellerine uygun etiketler, uygun kategoriye göre yerleştirecektir.
Etiketler ambalajın ya da üst ambalajın dış kısmına karşılıklı iki yönde ya da bir konteyner ya da tankın dört
bir yanına yerleştirilecektir. Buna ilave olarak, 2.2.7.2.3.5 hükümleri kapsamında muaf kılınan bölünebilir
maddeler hariç bölünebilir madde içeren her bir ambalaj, üst ambalaj ve konteyner, model No.7E’ye uygun
etiketler taşımalıdır; uygun olan yerlerde bu etiketler uygun modeller olan 7A, 7B ve 7C etiketlerinin
yanına yerleştirilecektir. Etiketler 5.2.1'de belirtilen işaretleri kapatmamalıdır. Ambalajın içindeki
malzemelerle ilgisi olmayan herhangi bir etiket sökülmeli ya da kapatılmalıdır.

Geçerli 7A, 7B veya 7C no.lu modellerine uyan her bir etiket aşağıdaki bilgilerle doldurulacaktır:
(a) İçindekiler:
(i) LSA-I maddeleri hariç Tablo 2.2.7.2.2.1'den alınan radyonüklidlerin ve yine bu
tablodaki belirtilen sembollerle birlikte ad(lar)ı. Radyonüklid karışımları için satır
boşluğunun izin verdiği kadarıyla en kısıtlayıcı nüklidler sıralanmalıdır. LSA veya
SCO grubu, radyonüklidin ad(lar)ının ardından gösterilmeldir. Bu amaçla "LSAII","
LSA-III", "SCO-I" ve "SCO-II" ibareleri kullanılmalıdır;
(ii) LSA-I maddeleri için sadece "LSA-I" terimi gereklidir; radyonüklidin adının
belirtilmesi gerekli değildir;
(b) Aktivite: Taşıma esnasında uygun SI ön ek sembolü ile bekerel (Bq) cinsinden ifade edilen
radyoaktif içeriklerin azami aktivitesi (bkz. 1.2.2.1). Bölünebilir malzeme için, gram (g)
birimindeki bölünebilir nüklidlerin toplam kütlesi ve bunun katları aktivite yerine kullanılabilir
(c) Üst ambalajlar ve konteynerler için etiketteki "içindekiler" ve "aktivite" bilgileri, üst ambalaj ya
da konteynerin içindeki tüm maddeler hesaba katılarak sırasıyla yukarıda (a) ve (b)'de belirtilen
bilgileri içermelidir; farklı radyonüklidler içeren karışık ambalaj yükleri barındıran üst ambalaj
ya da konteyner etiketlerinde "Taşıma Evrakına Bakınız" ibaresi yer alabilir.
(d) Taşıma indeksi: 5.1.5.3.1 ve 5.1.5.3.2 uyarınca saptanmış olan rakam (I-WHITE kategorisi için
taşıma indeksi kaydı gerekmez).

Model No.7E'ye uygun  her bir etiket, sevkiyatın geçtiği veya götürüldüğü ülkede geçerli olan ve yetkili makam tarafından verilen onay belgesinde belirtildiği gibi veya 6.4.11.2 ya da 6.4.11.3'te  belirtilen şekilde kritiklik güvenlik indeksi (CSI) ile doldurulur.

Üst ambalajlar ve konteynerler için, Model No.7E'ye uygun etiket, üst ambalajlar ve konteynerler içindeki bütün ambalajların tamamının  kritiklik güvenlik indekslerinin toplamını gösterir.

Yetkili makamın tasarım veya taşıma onayını gerektiren ambalajların uluslararası taşımacılığına ilişkin her koşulda, bu işleme dahil olan farklı ülkelerde farklı onay tipleri geçerli olup, etiketleme işlemi tasarımın menşe ülkesinin sertifikasına uygun şekilde gerçekleştirilir.

Etiket hükümleri

Etiketler aşağıdaki hükümleri  karşılamalı ve renk, semboller ve genel format  açısından 5.2.2.2.2'de gösterilen modellere uygunluk göstermelidir. Diğer taşıma modları için  istenen ve etiketin tam anlamını etkilemeyen küçük değişiklikler içeren modeller de kabul edilebilir. 

NOT: İlgili durumlarda, 5.2.2.2.2'deki etiketler, 5.2.2.2.1.1’de öngörülen noktalı bir dış sınırla yer alır  Etiket, kontrast yaratan bir zemine uygulanmışsa buna gerek yoktur.

Etiketler, Şekil 5.2.2.2.1.1'de verildiği üzere düzenlenecektir

Şekil 5.2.2.2.1.1

Sınıf / Alt Grup Etiketi

* 4.1, 4.2 ve 4.3 sınıfı ya da sınıfları için "4" rakamı ya da 6.1 ve 6.2 sınıfları için "6" rakamı, alt köşede gösterilecektir.

** İlave metinler / sayfalar /sembol/ harfler bu alt yarıda (zorunlu olması halinde) gösterilir ya da (opsiyonel  olması halinde) gösterilebilir.

*** Sınıf işareti ya da 1.4, 1.5 ve 1.6 alt grupları için alt grup numaraları ve Model No 7E için "FISSILE"  (BÖLÜNEBİLİR) kelimesi üst yarıda gösterilecektir.

Etiketler kontrast bir arka plan üzerinde ya da dış kenar çizgisi kenarında noktalı ya sürekli çizgi olarak verilecektir.

Etiket, 450 açı ile kare şeklinde olacaktır (baklava biçimli). Minimum boyutlar 100 mm x 100 mm ve baklava şeklini oluşturan köşe içerisindeki minimum çizgi genişliği 2 mm olacaktır. Köşe içerisindeki çizgi paralel olacaktır ve bu çizginin dışından etiketin köşesine 5 mm kadar olacaktır. Etiketin üst yarısındaki köşenin içindeki çizgi sembolün rengi ile aynı renkte olacaktır ve etiketin alt yarısındaki köşenin içindeki çizgi alt köşede yer alan sınıf ya da alt grup numarası ile aynı renkte olacaktır. Boyutların belirtilmediği durumlarda, tüm özellikler gösterilenlerle yaklaşık orantılı olacaktır.

Etiketteki sembollerin ve diğer elemanların görünür kalması koşuluyla, ambalaj boyutlarının gerektirmesi  halinde, boyutlar azaltılabilir. Kenar içindeki çizgi, etiketin kenarından 5 mm içeride kalacaktır. Kenar içinde çizginin minimum genişliği 2 mm olarak kalacaktır. Silindirler için boyutlar, 5.2.2.2.1.2 ile uygunluk gösterecektir.

Sınıf 2 silindirleri, taşımaya yönelik şekil, yerleşme ve sabitleme mekanizmaları açısından, silindirik
olmayan (omuz) kısımlarda yer alacak biçimde ISO 7225:2005 "Gaz silindirleri - Önlem etiketleri"nde
belirtilen boyutlara uygun olacak şekilde bu bölümde belirtilenlere uygunluk gösterecek boyutları
küçültülmüş etiketler ve uygun olduğu yerde çevreye zararlı madde işaretini taşımalıdır.
NOT: Silindirin çapı, silindirin silindirik olmayan üst kısmında küçük boyutlu etiketleri gösteremeyecek
kadar küçükse, küçük boyutlu etiketler, silindirik kısım üzerinde gösterilebilir.
5.2.2.1.6 hükümlerine bakılmaksızın, etiketler ve çevreye zararlı madde işareti (bkz.5.2.1.8.3), ISO
7225:2005'in müsaade ettiği ölçüde üst üste gelebilir. Bununla birlikte birincil risk etiketi ve etikette
görülen şekiller her koşulda açıkça görülebilir, semboller ise tamamen tanınabilir olmalıdır.
Sınıf 2'ye ait gazlara yönelik boş, temizlenmemiş basınçlı kaplar, durumun gerektirdiği şekilde tekrar dolum
ve muayene için ve yeni bir etiketin yürürlükteki düzenlemelere uygun şekilde uygulanması veya basınçlı
kabın imhası için eski veya hasarlı etiketlerle taşınabilir.

Sınıf 1 kapsamındaki 1.4, 1.5 ve 1.6 Alt Gruplarına mahsus etiketler hariç olmak üzere, etiketin üst yarısı,
resimli sembol, alt yarısı ise şunları içerecektir:
(a) 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 ve 9 Sınıfları için sınıf numarası;
(b) 4.1, 4.2 ve 4.3 Sınıfları için "4" rakamı;
(c) 6.1 ve 6.2 Sınıfları için "6" rakamı.
Bununla beraber model No. 9A etiketinde, etiketin üst yarısı, yedi dikey çizgiden ve alt yarısı, batarya
grubu sembolü ve sınıf numarasından oluşur.
Etiket model No. 9A hariç, etiketlerde, metin kısmının istenen diğer etiket unsurlarını kapatmaması
koşuluyla UN numarası veya 5.2.2.2.1.5 uyarınca tehlikeyi tanımlayan kelimeler (örn. "alevlenebilir") yer
alabilir.

Ayrıca, 1.4, 1.5 ve 1.6 Alt Grupları hariç olmak üzere, Sınıf 1 etiketlerinin alt yarısında ve sınıf
numarasının üzerinde, alt grup numarası ve madde veya nesne için uyumluluk grubu harfi yer alır. Alt Grup
1.4, 1.5 ve 1.6'ya yönelik etiketlerin üst kısmında alt grup numarası, alt kısmında ise sınıf numarası ve
uyumluluk grubu harfi bulunmalıdır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018