Karayolunda Tehlikeli Madde

Konteyner, MEGC, tank-konteyner ve portatif tank taşıyan araçlara levha takılması

NOT: Bu alt-başlık, hem karayolunu hem de raylı sistemleri içeren zincirlerde taşınan tank takas gövdeleri
veya takas gövdeleri haricindeki takas gövdeleri taşıyan araçlara levha takılması için geçerli değildir. Bu
araçlar için bkz. 5.3.1.5.
Konteynerlere, MEGC'lere, tank-konteynerlere veya portatif tanklara takılan levhalar, bunları taşıyan
araçların dış tarafından görünmüyorsa, aynı levhalar aracın her iki tarafına ve arka tarafına da takılmalıdır.
Aksi takdirde, taşımayı yapan araca levha takılmasına gerek yoktur.

Dökme yük taşımaya yönelik araçlar, tankerler, tüplü gaz tankerleri ve MEMU'lar ve sökülebilir tanklara sahip araçlara levha takılması

Levhalar aracın her iki yanına ve arka tarafına takılmalıdır.
Tanker veya araçta taşınan sökülebilir tankın birden fazla bölmeye sahip olduğu ve iki veya daha fazla
tehlikeli mal taşıdığı durumlarda, uygun levhalar ilgili bölmelerin her iki tarafı boyunca yerleştirilmeli ve
her modele ilişkin bir levha, aracın arkasında iki tarafta yer almalıdır. Tüm bölmelerin aynı levhayı taşıması
gerektiği durumlarda, bu levhalar her iki taraf boyunca ve aracın arkasında bir defaya mahsus olmak üzere
yer almalıdır.
Aynı bölme için birden fazla levha gerekli olduğunda bu levhalar birbirlerinin yanına takılmalıdır.
NOT: ADR sevkiyatı süresince veya ADR sevkiyatı sonunda yarı treyler gemiye veya karayolu taşıma
aracına yüklenmek üzere çekicisinden ayrıldığında, levhalar yarı treylerin ön kısmında da bulunmalıdır.

Tanklara veya dökme yük konteynerlerine sahip MEMU'lar, barındırdıkları maddelere ilişkin olarak
5.3.1.4.1'e uygun şekilde levhalanmalıdır. Kapasitesi 1000 litreden az olan tanklar için, levhaların yerine
5.2.2.2'ye uygun etiketler kullanılabilir.

Sınıf 1 kapsamında yer alan maddeleri veya nesneleri (Alt Grup 1.4, Uyumluluk Grubu S hariç olmak
üzere) içeren ambalajları taşıyan MEMU'lar için levhalar aracın her iki yanına ve arka tarafına takılmalıdır.
Patlayıcılara mahsus özel bölmeler, 5.3.1.1.2 hükümlerine uygun şekilde levhalanacaktır. 5.3.1.1.2'nin son
cümlesi geçerli değildir.

Yalnızca ambalaj taşıyan araçlara levha takılması

NOT: Bu alt-başlık, karayolunu ve raylı sistemleri içeren bir zincirde taşınanlar hariç olmak üzere,
ambalajlarla yüklenmiş takas gövdeleri taşıyan araçlar için de geçerlidir. Karayolu ve demiryolunu içeren
taşımalar için bkz. 5.3.1.2 ve 5.3.1.3.

Sınıf 1 kapsamında yer alan maddeleri veya nesneleri (Alt Grup 1.4, Uyumluluk Grubu S hariç olmak
üzere) içeren ambalajları taşıyan araçlar için levhalar aracın her iki yanına ve arka tarafına takılmalıdır.

Ambalajlar veya IBC'ler içerisinde (adi paketler hariç) Sınıf 7 kapsamındaki radyoaktif malzemeleri taşıyan
araçlar için levhalar aracın her iki yanına ve arka tarafına takılmalıdır.

Boş tankerlerin, tüplü gaz tankerlerinin, MEGC'lerin, MEMU'ların, tank-konteynerlerin, portatif tankların ve dökme yük taşımada kullanılan boş araçlarla konteynerlerin levhalanması

Temizlenmemiş ve gazdan arındırılmamış boş tankerler, sökülebilir tanklı araçlar, tüplü gaz tankerleri,
MEGC'ler, MEMU'lar, tank-konteynerler ve portatif tanklar ile dökme yük taşımacılığında kullanımı
amaçlanan, temizlenmemiş boş araçlar ve konteynerler, bir önceki yükün gerektirdiği levhaları taşımaya
devam etmelidir.

Levhaların özellikleri

5.3.1.7.2'de verilen Sınıf  7 levhası ve 5.3.6.2'deki çevreye zararlı madde işareti hariç, bir levha, aşağıdaki  Şekil 5.3.1.7.1'de verilen şekilde düzenlenecektir

Şekil 5.3.1.7.1

Levha (Sınıf 7 Hariç)

Levha, 45° derecelik açı ile kare biçiminde olacaktır (baklava şeklinde). Minimum  boyutlar 250 mm x 250  mm olacaktır (levha kenarından). Köşe içerisindeki çizgi paralel olacaktır ve bu çizginin dışından etiketin  köşesine 12,5 mm kadar  olacaktır. Sembol ve kenar dahilindeki çizgi, söz konusu tehlikeli maddelerin sınıfı köşesine 12,5 mm kadar  olacaktır. Sembol ve kenar dahilindeki çizgi, söz konusu  tehlikeli maddelerin sınıfı ya da alt grubu ile aynı renkte olacaktır. Sınıf ya da alt grup sembolü / numarası,  söz konusu tehlikeli malların sınıfı veya  alt grubu için 5.2.2.2'de belirtilenlerle orantılı olarak konumlandırılacak ve boyutlandırılacaktır. Levha,  rakamlar 25 mm'den küçük olmamak şartıyla, ilgili etiket için 5.2.2.2'de verilen şekilde söz konusu tehlikeli  maddelerin sınıf ya da alt grup numarasını (ve Sınıf 1 malları için, uyumluluk  grup harfini) gösterecektir.  Boyutların belirtilmediği durumlarda, tüm özellikler gösterilenlerle yaklaşık orantılı olacaktır.

Sınıf 7 levhası, 250 mm x 250 mm ebadından küçük olmamalı ve kenardan 5 mm içeride kenara paralel  siyah bir çizgi ile çevrili olmalıdır; aksi takdirde aşağıda gösterildiği gibi (Model No. 7D) olmalıdır. "7"  rakamının yüksekliği 25 mm'den az olmamalıdır. Levhanın üst yarısının zemin rengi sarı, alt yarısı ise beyaz olmalıdır; üç parçalı yoncanın rengi ve yazılar siyah olmalıdır. Bu levhanın sevkiyat için ilgili UN numarasının gösterecek şekilde alt kısımda "RADIOACTIVE" (RADYOAKTİF)  ibaresinin kullanımı  isteğe bağlıdır.

 

Sınıf 7'ye ait radyoaktif malzeme levhası

3 m3 kapasiteyi aşmayan tanklar ve ufak konteynerler için levha yerine 5.2.2.2'ye uygun etiketler
kullanılabilir. Bu etiketler, taşıma yapan aracın dışından gözle görülecek şekilde değillerse, 5.3.1.7.1 ile
uyumlu levhalar aracın her iki yanına ve arkasına yerleştirilmelidir.

Sınıf 1 ve 7 için, aracın büyüklüğü ve yapısı itibariyle öngörülen levhanın iliştirilmesi için yeterli yüzey
alanı bulunmuyorsa, levhanın boyutları her kenarında 100 mm'ye küçültülebilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018