Karayolunda Tehlikeli Madde

Yalnızca ambalaj taşıyan araçlara levha takılması

NOT: Bu alt-başlık, karayolunu ve raylı sistemleri içeren bir zincirde taşınanlar hariç olmak üzere,
ambalajlarla yüklenmiş takas gövdeleri taşıyan araçlar için de geçerlidir. Karayolu ve demiryolunu içeren
taşımalar için bkz. 5.3.1.2 ve 5.3.1.3.

Sınıf 1 kapsamında yer alan maddeleri veya nesneleri (Alt Grup 1.4, Uyumluluk Grubu S hariç olmak
üzere) içeren ambalajları taşıyan araçlar için levhalar aracın her iki yanına ve arka tarafına takılmalıdır.

Ambalajlar veya IBC'ler içerisinde (adi paketler hariç) Sınıf 7 kapsamındaki radyoaktif malzemeleri taşıyan
araçlar için levhalar aracın her iki yanına ve arka tarafına takılmalıdır.

Boş tankerlerin, tüplü gaz tankerlerinin, MEGC'lerin, MEMU'ların, tank-konteynerlerin, portatif tankların ve dökme yük taşımada kullanılan boş araçlarla konteynerlerin levhalanması

Temizlenmemiş ve gazdan arındırılmamış boş tankerler, sökülebilir tanklı araçlar, tüplü gaz tankerleri,
MEGC'ler, MEMU'lar, tank-konteynerler ve portatif tanklar ile dökme yük taşımacılığında kullanımı
amaçlanan, temizlenmemiş boş araçlar ve konteynerler, bir önceki yükün gerektirdiği levhaları taşımaya
devam etmelidir.

Levhaların özellikleri

5.3.1.7.2'de verilen Sınıf  7 levhası ve 5.3.6.2'deki çevreye zararlı madde işareti hariç, bir levha, aşağıdaki  Şekil 5.3.1.7.1'de verilen şekilde düzenlenecektir

Şekil 5.3.1.7.1

Levha (Sınıf 7 Hariç)

Levha, 45° derecelik açı ile kare biçiminde olacaktır (baklava şeklinde). Minimum  boyutlar 250 mm x 250  mm olacaktır (levha kenarından). Köşe içerisindeki çizgi paralel olacaktır ve bu çizginin dışından etiketin  köşesine 12,5 mm kadar  olacaktır. Sembol ve kenar dahilindeki çizgi, söz konusu tehlikeli maddelerin sınıfı köşesine 12,5 mm kadar  olacaktır. Sembol ve kenar dahilindeki çizgi, söz konusu  tehlikeli maddelerin sınıfı ya da alt grubu ile aynı renkte olacaktır. Sınıf ya da alt grup sembolü / numarası,  söz konusu tehlikeli malların sınıfı veya  alt grubu için 5.2.2.2'de belirtilenlerle orantılı olarak konumlandırılacak ve boyutlandırılacaktır. Levha,  rakamlar 25 mm'den küçük olmamak şartıyla, ilgili etiket için 5.2.2.2'de verilen şekilde söz konusu tehlikeli  maddelerin sınıf ya da alt grup numarasını (ve Sınıf 1 malları için, uyumluluk  grup harfini) gösterecektir.  Boyutların belirtilmediği durumlarda, tüm özellikler gösterilenlerle yaklaşık orantılı olacaktır.

Sınıf 7 levhası, 250 mm x 250 mm ebadından küçük olmamalı ve kenardan 5 mm içeride kenara paralel  siyah bir çizgi ile çevrili olmalıdır; aksi takdirde aşağıda gösterildiği gibi (Model No. 7D) olmalıdır. "7"  rakamının yüksekliği 25 mm'den az olmamalıdır. Levhanın üst yarısının zemin rengi sarı, alt yarısı ise beyaz olmalıdır; üç parçalı yoncanın rengi ve yazılar siyah olmalıdır. Bu levhanın sevkiyat için ilgili UN numarasının gösterecek şekilde alt kısımda "RADIOACTIVE" (RADYOAKTİF)  ibaresinin kullanımı  isteğe bağlıdır.

 

Sınıf 7'ye ait radyoaktif malzeme levhası

3 m3 kapasiteyi aşmayan tanklar ve ufak konteynerler için levha yerine 5.2.2.2'ye uygun etiketler
kullanılabilir. Bu etiketler, taşıma yapan aracın dışından gözle görülecek şekilde değillerse, 5.3.1.7.1 ile
uyumlu levhalar aracın her iki yanına ve arkasına yerleştirilmelidir.

Sınıf 1 ve 7 için, aracın büyüklüğü ve yapısı itibariyle öngörülen levhanın iliştirilmesi için yeterli yüzey
alanı bulunmuyorsa, levhanın boyutları her kenarında 100 mm'ye küçültülebilir.

Turuncu renkli plaka işareti

Turuncu renkli plaka işaretine ilişkin genel hükümler

Tehlikeli mal taşıyan taşıma ünitelerinde, dikey düzleme yerleştirilmiş şekilde 5.3.2.2.1'e uygun iki adet
turuncu renkli dikdörtgen plaka bulunmalıdır. Her ikisi de taşıma ünitesinin dikey eksenine doksan derece
dik olacak şekilde taşıma ünitesinin ön ve arka tarafına takılmalıdır. Açıkça görünür olmalıdır.
Tehlikeli malların taşınması sırasında, tehlikeli mal içeren römork motorlu araçtan ayrılmışsa, turuncu
renkli plaka römorkun arkasına tutturulmuş şekilde kalacaktır. Tanklar 5.3.2.1.3 uyarınca işaretlendiğinde,
bu plaka tankta taşınan en tehlikeli maddeye karşılık gelecektir

Tehlike tanımlama numarası Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (20)'de belirtiliyorsa, tehlikeli mal taşıyan bir veya
daha fazla tanka sahip tankerler, tüplü gaz tankerleri veya taşıma üniteleri her bir tank veya tank bölmesinin
veya tüplü gaz tankerlerinin her bir elemanının yanlarında ek olarak, açıkça okunabilir ve aracın dikey
eksenine paralel olmak üzere 5.3.2.1.1'de belirtilenlerle aynı özelikte turuncu renkli plaka taşıyacaktır.
Turuncu renkli plakalar tankta, tank bölmesinde veya tüplü gaz tankerinin bir elemanında taşınan her bir
madde için Bölüm 3.2, Tablo A, sırasıyla Sütun (20) ve (1)'de öngörülen tehlike tanımlama numarasıyla
UN numarasını bulundurmalıdır. MEMU'lar için bu zorunluluklar, yalnızca kapasitesi 1000 litre veya daha
fazla olan tanklar ile dökme yük konteynerleri için geçerlidir.

UN No. 1202, 1203 veya 1223 maddelerini veya UN No. 1268 veya 1863 altında sınıflandırılan havacılık
yakıtlarını taşıyan fakat başka bir tehlikeli madde taşımayan bir ya da daha fazla tanka sahip tankerler veya
taşıma üniteleri için, 5.3.2.1.1 uyarınca öne ve arkaya takılmış olan plakaların taşınan en tehlikeli madde
için yani en düşük parlama noktasına sahip madde için öngörülen tehlike tanımlama numarası ile UN
numarasını taşıması durumunda 5.3.2.1.2'de öngörülen turuncu renkli plakaların takılmasına gerek yoktur.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018