Karayolunda Tehlikeli Madde

Genel

5.4

DOKÜMANTASYON

Aksi belirtilmedikçe, ADR kapsamındaki malların taşımacılığında işbu Bölüm'de öngörülen belgeler
bulundurulacaktır.
NOT: Taşıma ünitelerinde taşınacak dokümanların listesi için, 8.1.2'ye bakın.

Elektronik bilgi işlem (EDP) ya da elektronik bilgi değişimi (EDI) tekniklerinin, kâğıt belgeleri
tamamlayıcı veya kâğıt belgelerin yerini alacak şekilde kullanımına müsaade edilmiştir; ancak elektronik
verilerin elde edilmesi, saklanması ve işlenmesinde kullanılan prosedürler, taşıma esnasında kâğıt belgelere
en azından eşdeğer olacak şekilde bilgilerin kanıtlayıcı değeri ve ulaşılabilirliğine ilişkin yasal
gereksinimleri karşılamalıdır.

Tehlikeli mal taşımacılığı bilgilerinin taşımacıya EDP veya EDI teknikleriyle verildiği durumlarda, malı
gönderen taraf bu bilgileri taşımacıya bilgilerin bu Bölüm'de istenen sıraya göre yer aldığı bir kağıt evrak
olarak ibraz edebilmelidir.

Tehlikeli mallara ilişkin taşıma belgeleri ve ilgili bilgiler

Taşıma belgesinde yer alması gereken genel bilgiler

Taşıma belgesi (belgeleri), taşımaya sunulan her bir tehlikeli madde, malzeme veya nesne için aşağıda
belirtilen bilgileri içermelidir:
(a) "UN" harflerinin önde yer aldığı UN numarası;
(b) 3.1.2'de belirtildiği üzere, uygun olduğu durumlarda (bkz. 3.1.2.8.1) parantez içindeki teknik
adla birlikte yer alan (bkz. 3.1.2.8.1.1) uygun sevkiyat adı;
(c) - Sınıf 1'de yer alan maddeler ve nesneler için: Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (3b)'de
verilen sınıflandırma kodu.
Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (5)'te 1, 1.4, 1.5 ve 1.6'dan farklı etiket model numaraları
verilmişse, bu etiket model numaraları parantez içinde sınıflandırma kodunu takip
etmelidir;
- Sınıf 7'ye ait radyoaktif malzemeler için: Sınıf numarası: "7";
NOT: İkincil risk teşkil eden radyoaktif malzemeler için ayrıca bkz. Bölüm 3.3, özel
hüküm 172.
- 3090, 3091, 3480 ve 3481 UN numaralı lityum bataryalar için, Sınıf numarası "9";
- Diğer sınıflarda yer alan maddeler ve nesneler için: Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (5)'te
verilen etiket model numaraları veya Sütun (6)'da belirtilen özel bir hüküm
kapsamında geçerli olanlar. Birden fazla etiket model numarası verilmişse, ilkini takip
eden rakamlar parantez içinde yer alacaktır. Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (5)'te etiket
modeli verilmeyen maddeler ve nesneler için, Sütun (3a)'ya uygun sınıfları
verilecektir;
(d) tahsis edilmiş ise, maddenin ambalajlama grubu; bunun önüne "PG" harfleri konulabilir
(örneğin "PG II") veya 5.4.1.4.1'de belirtilen lisanlar kullanıldığında "Packing Group"
(Ambalajlama grubu) anlamına gelen kelimelerinin ilk harfleri konulabilir;
NOT: İkincil riskler teşkil eden Sınıf 7 radyoaktif malzemeleri için bkz. Bölüm 3.3, özel hüküm
172 (d).
(e) İlgili durumlarda ambalajların sayısı ve açıklaması; UN ambalaj kodları yalnızca ambalaj
türünün açıklamasını tamamlamak üzere kullanılabilir (örn. bir kutu (4G));
NOT: Bir kombine ambalajın dış ambalajı içerisindeki her bir iç ambalajın sayısı, tipi ve
kapasitesinin belirtilmesine gerek yoktur.
(f) Farklı UN numarası taşıyan tehlikeli malların her bir kaleminin toplam miktarı, uygun sevkiyat
adı veya geçerli olduğunda ambalajlama grubu (hacim olarak veya brüt kütle olarak veya
uygunsa net kütle olarak);
NOT 1: 1.1.3.6'nın amaçlanan şekilde uygulanması halinde, her bir taşıma kategorisi için
toplam tehlikeli mal miktarı 1.1.3.6.3'e uygun şekilde taşıma belgesinde belirtilmelidir.
NOT 2: İşbu Ekte belirtilen makineler veya teçhizatlar içerisindeki tehlikeli mallar için,
belirtilen miktar, kilogram veya litre cinsinden taşınan tehlikeli malların toplam miktarı
olacaktır.
(g) Gönderenin adı ve adresi;
(h) Alıcının (alıcıların) adı ve adresi. Taşıma işlemine müdahil ülkelerin yetkili makamlarının
mutabakatı üzerine, taşınan malların taşıma işleminin başında tam olarak belirtilemeyen birden
fazla alıcıya gönderilmesi halinde, "Delivery Sale" ("Teslimatta Satış") kelimeleri verilebilir;
(i) Herhangi bir özel düzenlemenin koşullarının gerektirmesi halinde uygun bir beyan;
(j) (Rezerve edildi)
(k) Tahsis edildiyse, parantez içinde büyük harflerle Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (15)'te verilen
tünel kısıtlama kodu. Taşıma işleminin, tehlikeli malların taşınmasında geçerli olan
kısıtlamalara tabi bir tünelden geçmeyeceği en başından biliniyorsa, tünel kısıtlama kodunun
eklenmesine gerek yoktur.
Bilgilerin taşıma belgesinde bulunma yeri ve sırası tercihe bırakılmıştır; ancak (a), (b), (c), (d) ve (k)
maddeleri ADR'de aksi öngörülmedikçe, yukarıdaki sırada (yani (a), (b), (c), (d), (k) şeklinde) bilgiler
birbirine karışmaksızın yer almalıdır.
Bu şekilde izin verilen tehlikeli mal açıklamalarına örnekler:
"UN 1098 ALİL ALKOL, 6.1 (3), I, (C/D)" veya
"UN 1098, ALİL ALKOL, 6.1 (3), PG I, (C/D)"

 

Taşıma belgesinde yer alması gereken bilgiler okunaklı olacaktır.
Bölüm 3.1 ve Bölüm 3.2, Tablo A'da uygun sevkiyat adının parçası olması gereken kalemlerin açıkça
gösterilmesi amacıyla büyük harfler kullanılmış ve işbu Bölümde taşıma belgesinde yer alması gereken
bilgilerin açıkça gösterilmesi için büyük ve küçük harf kullanılmış olsa dahi, 5.4.1.1.1 (k) hükümlerinin
geçerli olduğu haller dışında, taşıma belgesine bilgiler yazılırken büyük veya küçük harf kullanımı
serbesttir.

Atıklar için özel hükümler

Tehlikeli mal içeren atıklar (radyoaktif atıklar hariç) taşınıyorsa, bu ifade uygun sevkiyat adının bir parçası
olmadığı sürece uygun sevkıyat adının önünde "ATIK" (WASTE) kelimesi bulunmalıdır, örneğin:
"UN 1230 ATIK METANOL, 3, (6.1), II, (D/E) " veya
"UN 1230 ATIK METANOL, 3 (6.1), PG II, (D/E)" veya
"UN 1993 ATIK ALEVLENEBILIR SIVI, B.B.B., (tolüen ve etil alkol), 3, II, (D/E)" veya
"UN 1993 ATIK ALEVLENEBILIR SIVI, B.B.B., (tolüen ve etil alkol), 3, PG II, (D/E)".
2.1.3.5.5 dahilinde verilen atık hükümlerinin uygulanması halinde, 5.4.1.1.1 (a) dan (d)’ye kadar ve (k) daki
bilgiler aşağıdaki tehlikeli madde tanımına eklenecektir:
"2.1.3.5.5'E UYGUN ATIK" (örn. "UN 3264, AŞINDIRICI SIVI, ASİDİK, İNORGANİK, B.B.B., 8, II,
(E), 2.1.3.5.5'E UYGUN ATIK").
Bölüm 3.3, özel hüküm 274'te öngörülen teknik adın eklenmesine gerek yoktur.

 

(Silindi)

Kurtarma ambalajları ve basınçlı kurtarma kapları için özel hükümler

Tehlikeli malların kurtarma ambalajlarında veya basınçlı kurtarma kaplarında taşınması halinde,
"SALVAGE PACKAGING" (KURTARMA AMBALAJI) veya "SALVAGE PRESSURE
RECEPTACLE" (BASINÇLI KURTARMA KABI) kelimeleri taşıma belgesindeki madde tanımlarının
ardından gelmelidir.

Temizlenmemiş boş muhafaza araçları için özel hüküm

Sınıf 7 haricindeki sınıflara ait tehlikeli malların kalıntılarını içeren temizlenmemiş boş muhafaza araçları
için, "BOŞ, TEMİZLENMEMİŞ" veya "SON KALINTI İÇERİĞİ" ibareleri, 5.4.1.1.1 (a) ila (d) ve (k)'de
belirtilen tehlikeli mal açıklamasından önce ya da sonra yer alacaktır. Bununla birlikte 5.4.1.1.1 (f) geçerli
değildir.

5.4.1.1.6.1 özel hükmünün yerini, duruma göre 5.4.1.1.6.2.1, 5.4.1.1.6.2.2 veya 5.4.1.1.6.2.3 hükümleri
alabilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018