Karayolunda Tehlikeli Madde

(Silindi)

Son periyodik testin veya muayenenin geçerlilik tarihinden sonra IBC'lerin, tankların, tüplü gaz
tankerlerinin veya portatif tankların taşınmasına ilişkin özel hükümler
4.1.2.2 (b), 4.3.2.3.7 (b), 6.7.2.19.6 (b), 6.7.3.15.6 (b) veya 6.7.4.14.6 (b) uyarınca taşıma için, söz konusu
duruma atıfta bulunan bir ifade taşıma belgesine eklenmelidir:
" 4.1.2.2 (b)'YE UYGUN TAŞIMA",
" 4.3.2.3.7 (b)'YE UYGUN TAŞIMA",
" 6.7.2.19.6 (b)'YE UYGUN TAŞIMA",
" 6.7.3.15.6 (b)'YE UYGUN TAŞIMA" veya
" 6.7.4.14.6 (b)'YE UYGUN TAŞIMA".

(Rezerve Edilmiş)

Çok bölmeli tankerlerde veya birden fazla tanka sahip taşıma ünitelerinde taşımaya ilişkin özel hükümler
5.3.2.1.2 dikkate alınmaksızın, çok bölmeli bir tankerin veya birden fazla tanka sahip taşıma ünitesinin
5.3.2.1.3'e uygun olarak işaretlendiği durumlarda, her bir tank veya her bir tank bölmesinde bulunan
maddeler taşıma belgesinde belirtilmelidir.

Yüksek sıcaklıkta taşınan maddelerin taşımasına ilişkin özel hükümler

100 °C'ye eşit veya daha yüksek bir sıcaklıkta sıvı halinde ya da 240 °C'ye eşit veya daha yüksek bir
sıcaklıkta katı halinde taşımaya sunulan veya taşınan bir maddenin uygun sevkiyat adı, yüksek sıcaklık
durumunu yansıtmıyorsa (örneğin uygun sevkıyat adının bir parçası olarak "MOLTEN" (ERİMİŞ) veya
"ELEVATED TEMPERATURE" (YÜKSEK SICAKLIK) gibi kelimelerin kullanılması yoluyla), "HOT"
(SICAK) kelimesi uygun sevkıyat adının hemen önünde yer almalıdır.

Sıcaklık kontrolüyle stabilize hale getirilmiş maddelerin taşımasına ilişkin özel hükümler

Stabilizasyon sıcaklık kontrolü ile sağlandığında, "STABILIZED" (STABİLİZE) kelimesi tam sevkiyat
adının bir parçasını oluşturuyorsa (ayrıca bkz. 3.1.2.6), kontrol ve acil durum sıcaklıkları (bkz. 2.2.41.1.17)
aşağıda belirtilen şekilde taşıma belgesinde gösterilmelidir:
"Control temperature (Kontrol sıcaklığı): ..„°C Emergency temperature (Acil durum
sıcaklığı): .... °C"

Bölüm 3.3'teki özel hüküm 640'a uyarınca gerekli bilgiler

Bölüm 3.3'teki özel hüküm 640 uyarınca gerekiyorsa, taşıma belgesinde "Special provision 640X" (Özel
hüküm 640X) ifadesi bulunmalıdır. Burada "X" Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (6)'daki özel hüküm 640'a
ilişkin olarak yapılan atfın ardında yer alan büyük harftir.

Katıların 6.11.4'e uygun dökme yük konteynerlerinde taşınmasına ilişkin özel hükümler

Katı maddelerin 6.11.4'e uygun şekilde dökme yük konteynerlerinde taşınması halinde, taşıma belgesinde
aşağıdaki ifade yer alacaktır (bkz. 6.11.4'ün başında yer alan NOT):
"... yetkili makamı tarafından onaylı dökme yük konteyneri BK(x) 1 "

Çevre için tehlikeli maddelerin taşınmasına yönelik özel hükümler (su ortamı)

1 ila 9 arasındaki sınıflardan birine ait bir maddenin 2.2.9.1.10 sınıflandırma kriterlerini karşılaması halinde
taşıma belgesinde ek olarak "MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS"
(DENİZLERİ KİRLETİCİ/ÇEVREYE ZARARLI) ibaresi yer alacaktır. Bu ek zorunluluk,
UN No. 3077 ve 3082 ile 5.2.1.8.1'de sıralanan istisnalar için geçerli değildir.
"MARINE POLLUTANT" (DENİZLERİ KİRLETİCİ) ibaresi (IMDG Kodu, 5.4.1.4.3 uyarınca), deniz
taşımacılığını da içeren bir taşıma zincirinde yürütülen taşıma işlemleri için kullanılabilir.

Iskarta, boş ya da temizlenmemiş ambalajların taşınması için özel hükümler (UN 3509)

Iskarta, boş, temizlenmemiş ambalajlar için, 5.4.1.1.1 (b) içinde belirtilmiş uygun sevkiyat adı "([...]
KALINTILARI İLE)" ibaresi ile tamamlanacak ve takiben sınıf numaralandırma sırasına göre, kalıntılara
karşılık gelecek şekilde sınıf(lar) ve ikincil risk(ler) yazılacaktır. Ayrıca, 5.4.1.1.1 (f) geçerli değildir.
Örneğin: Iskarta, boş, temizlenmemiş Sınıf 6.1 ek riskiyle Sınıf 3 mallarını içeren ambalajlar ile beraber
paketlenmiş ıskarta, boş, temizlenmemiş Sınıf 4.1 mallarını içeren ambalajlar için, taşıma evrakında şu
şekilde belirtilmelidir:
"UN 3509 AMBALAJLAR, ISKARTA, BOŞ, TEMİZLENMEMİŞ, (3, 4.1, 6.1 KALINTILARI İLE), 9"

Sınıf 2.1.2.8'e göre sınıflandırılan maddelerin taşınmasına ilişkin özel hükümler 2.1.2.8 uyarınca taşıma
için, taşıma belgesine şu ifade eklenmelidir: "2.1.2.8'e uygun sınıflandırılmıştır".

UN No. 3528, 3529 ve 3530 malların taşınmasına ilişkin özel hükümler UN No. 3528, 3529 ve 3530
malların taşınmasında, taşıma belgesinde, Bölüm 3.3, özel hüküm 363 uyarınca gerektiğinde, şu ek beyanı
içerecektir: "Özel hüküm 363 uyarınca taşıma".

Belirli sınıflar için gerekli ilave veya özel bilgiler

Sınıf 1 için özel hükümler

(a) 5.4.1.1.1 (f)'deki zorunluluklara ilaveten taşıma belgesinde şunlar bulunmalıdır:
- Farklı UN numarası taşıyan her bir madde veya nesne için patlayıcı içeriklerinin 2 kg
cinsinden toplam net kütlesi;
- Taşıma belgesinde yer alan tüm madde ve nesneler için patlayıcı içeriklerinin 2 kg
cinsinden toplam net kütlesi;
(b) İki farklı maddenin karışık şekilde ambalajlandığı durumlarda, taşıma belgesindeki maddelerin
tanımı her iki madde veya nesnenin Bölüm 3.2,Tablo A, Sütun (1) ve (2)'de büyük harflerle
belirtilen UN numaralarını ve adlarını içermelidir. İkiden fazla farklı maddenin 4.1.10'un özel
hükümleri MP1, MP2 ve MP20 ila MP24'te belirtilen karışık ambalajlama hükümlerine uygun
şekilde aynı ambalajda yer alması durumunda, taşıma belgesindeki maddelerin tanımı kısmında,
ambalajda bulunan tüm maddelerin ve nesnelerin UN numarası, "Goods of UN Nos..." (...UN
Numaralı Mallar) şeklinde yer almalıdır.
 
(c) Bir b.b.b. kaydına veya 0190 NUMUNELERİ, PATLAYICI kaydına tahsis edilmiş veya
4.1.4.1'deki ambalaj talimatı P101'e uygun şekilde ambalajlanmış maddelerin ve nesnelerin
taşınması durumunda, yetkili makamın taşıma koşulları onayının bir nüshası taşıma belgesine
iliştirilmelidir. Bu nüsha, sevkiyatı yapan ülkenin resmi dilinde ve ayrıca bu dilin İngilizce,
Fransızca veya Almanca olmaması halinde, taşıma işlemine müdahil ülkeler arasındaki
anlaşmaların aksini ön görmediği durumlarda, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde
olacaktır.
(d) Uyumluluk grubu B ve D maddelerini ve nesnelerini içeren ambalajlar, 7.5.2.2 koşulları
uyarınca aynı araca birlikte yüklenirse, 7.5.2.2'deki tablo altındaki not a uyarınca koruyucu
bölmeye veya muhafaza sistemine ilişkin onay sertifikası taşıma belgesine iliştirilmelidir. Bu
nüsha, sevkiyatı yapan ülkenin resmi dilinde ve ayrıca bu dilin İngilizce, Fransızca veya
Almanca olmaması halinde, taşıma işlemine müdahil ülkeler arasındaki anlaşmaların aksini ön
görmediği durumlarda, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde olacaktır.
(e) Patlayıcı maddelerin veya nesnelerin, ambalaj talimatı P101'e uygun ambalajlarda taşındığı
durumlarda taşıma belgesinde "Packaging approved by the competent authority of ..."
(....yetkili makamın tarafından onaylanan ambalaj) ifadesi yer almalıdır. (bkz. 4.1.4.1,
ambalajlama talimatı P101);
(f) (Rezerve edildi)
(g) UN No. 0333, 0334, 0335, 0336 ve 0337 kapsamındaki havai fişeklerin taşınması durumunda
taşıma belgesinde şu ifade bulunmalıdır:
"Yetkili makam tarafından havai fişek referansı XX/YYZZZZ ile havai fişek sınıflandırması".
Sınıflandırma onay belgesinin sevkiyatta bulundurulmasına gerek olmamakla birlikte, kontrol
amacıyla gönderen tarafından taşımacıya veya yetkili makamlara ibraz edilecektir.
Sınıflandırma onay belgesi veya bunun bir nüshası, sevkiyatı yapan ülkenin resmi dilinde ve
ayrıca bu dilin Almanca, İngilizce veya Fransızca olmaması halinde, Almanca, İngilizce veya
Fransızca dillerinde hazırlanacaktır.
NOT 1: Maddelerin ticari veya teknik adı, taşıma belgesindeki uygun sevkiyat adına eklenebilir.
NOT 2: Sınıflandırma referansları, 3.3.1, özel hüküm 645 uyarınca sınıflandırma kodunun onaylandığı ve
uluslararası kara trafiğinde taşıtlarda kullanılan ayırt edici işaret ile gösterilen (XX)3ADR’ye taraf ülkenin
yetkili makam künyesini (YY) ve özel seri referansı (ZZZZ) içerecektir. Bu tür sınıflandırma referanslarına
örnekler şunlardır:
GB/HSE123456
D/BAM1234.
______________________________
3 Uluslararası kara trafiğinde motorlu taşıtlar ve römorklar üzerinde kullanılan tescil ülkesinin ayırt edici işareti,
örneğin 1949 Cenevre Kara Trafiği Konvansiyonu veya 1968 Viyana Kara Trafiği Konvansiyonu"na uygun olarak.
1 (x), uygun şekilde "1 "ya da "2 "olarak değiştirilecektir.
2 Nesneler için "patlayıcı içerik" ifadesi, nesnenin içinde bulunan patlayıcı madde anlamına gelir.

Sınıf 2 için ilave hükümler

(a) Tanklarda (sökülebilir tanklar, sabit tanklar, portatif tanklar, tank-konteynerler veya tüplü gaz
tankerlerinin ya da MEGC'lerin elemanları) karışımların taşınması halinde (bkz. 2.2.2.1.1),
hacim yüzdesi veya kütle yüzdesi olarak karışımın bileşimi verilmelidir. %1'den az bileşenlerin
belirtilmesine gerek yoktur (ayrıca bkz. 3.1.2.8.1.2). 581, 582 veya 583 hükümlerinin
onayladığı teknik adların, uygun sevkiyat adını tamamlamak üzerine kullanılması halinde
karışımın kompozisyonunun verilmesine gerek yoktur;
(b) Silindirlerin, boruların, basınçlı varillerin, kriyojenik kapların ve silindir gruplarının 4.1.6.10
koşulları kapsamında taşınması için taşıma belgesine şu ifade eklenmelidir: " 4.1.6.10’a uygun
taşıma".
(c) (Rezerve edildi)
(d) Soğutularak sıvılaştırılmış gazlar taşıyan tank-konteynerlerde, gönderen fiili tutma süresinin
sona erdiği tarihi, şu formatta taşıma belgesine kaydedecektir:
"Tutma süresi sonu:............... (GG/AA/YYYY)".
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018