Karayolunda Tehlikeli Madde

Belirli sınıflar için gerekli ilave veya özel bilgiler

Sınıf 1 için özel hükümler

(a) 5.4.1.1.1 (f)'deki zorunluluklara ilaveten taşıma belgesinde şunlar bulunmalıdır:
- Farklı UN numarası taşıyan her bir madde veya nesne için patlayıcı içeriklerinin 2 kg
cinsinden toplam net kütlesi;
- Taşıma belgesinde yer alan tüm madde ve nesneler için patlayıcı içeriklerinin 2 kg
cinsinden toplam net kütlesi;
(b) İki farklı maddenin karışık şekilde ambalajlandığı durumlarda, taşıma belgesindeki maddelerin
tanımı her iki madde veya nesnenin Bölüm 3.2,Tablo A, Sütun (1) ve (2)'de büyük harflerle
belirtilen UN numaralarını ve adlarını içermelidir. İkiden fazla farklı maddenin 4.1.10'un özel
hükümleri MP1, MP2 ve MP20 ila MP24'te belirtilen karışık ambalajlama hükümlerine uygun
şekilde aynı ambalajda yer alması durumunda, taşıma belgesindeki maddelerin tanımı kısmında,
ambalajda bulunan tüm maddelerin ve nesnelerin UN numarası, "Goods of UN Nos..." (...UN
Numaralı Mallar) şeklinde yer almalıdır.
 
(c) Bir b.b.b. kaydına veya 0190 NUMUNELERİ, PATLAYICI kaydına tahsis edilmiş veya
4.1.4.1'deki ambalaj talimatı P101'e uygun şekilde ambalajlanmış maddelerin ve nesnelerin
taşınması durumunda, yetkili makamın taşıma koşulları onayının bir nüshası taşıma belgesine
iliştirilmelidir. Bu nüsha, sevkiyatı yapan ülkenin resmi dilinde ve ayrıca bu dilin İngilizce,
Fransızca veya Almanca olmaması halinde, taşıma işlemine müdahil ülkeler arasındaki
anlaşmaların aksini ön görmediği durumlarda, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde
olacaktır.
(d) Uyumluluk grubu B ve D maddelerini ve nesnelerini içeren ambalajlar, 7.5.2.2 koşulları
uyarınca aynı araca birlikte yüklenirse, 7.5.2.2'deki tablo altındaki not a uyarınca koruyucu
bölmeye veya muhafaza sistemine ilişkin onay sertifikası taşıma belgesine iliştirilmelidir. Bu
nüsha, sevkiyatı yapan ülkenin resmi dilinde ve ayrıca bu dilin İngilizce, Fransızca veya
Almanca olmaması halinde, taşıma işlemine müdahil ülkeler arasındaki anlaşmaların aksini ön
görmediği durumlarda, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde olacaktır.
(e) Patlayıcı maddelerin veya nesnelerin, ambalaj talimatı P101'e uygun ambalajlarda taşındığı
durumlarda taşıma belgesinde "Packaging approved by the competent authority of ..."
(....yetkili makamın tarafından onaylanan ambalaj) ifadesi yer almalıdır. (bkz. 4.1.4.1,
ambalajlama talimatı P101);
(f) (Rezerve edildi)
(g) UN No. 0333, 0334, 0335, 0336 ve 0337 kapsamındaki havai fişeklerin taşınması durumunda
taşıma belgesinde şu ifade bulunmalıdır:
"Yetkili makam tarafından havai fişek referansı XX/YYZZZZ ile havai fişek sınıflandırması".
Sınıflandırma onay belgesinin sevkiyatta bulundurulmasına gerek olmamakla birlikte, kontrol
amacıyla gönderen tarafından taşımacıya veya yetkili makamlara ibraz edilecektir.
Sınıflandırma onay belgesi veya bunun bir nüshası, sevkiyatı yapan ülkenin resmi dilinde ve
ayrıca bu dilin Almanca, İngilizce veya Fransızca olmaması halinde, Almanca, İngilizce veya
Fransızca dillerinde hazırlanacaktır.
NOT 1: Maddelerin ticari veya teknik adı, taşıma belgesindeki uygun sevkiyat adına eklenebilir.
NOT 2: Sınıflandırma referansları, 3.3.1, özel hüküm 645 uyarınca sınıflandırma kodunun onaylandığı ve
uluslararası kara trafiğinde taşıtlarda kullanılan ayırt edici işaret ile gösterilen (XX)3ADR’ye taraf ülkenin
yetkili makam künyesini (YY) ve özel seri referansı (ZZZZ) içerecektir. Bu tür sınıflandırma referanslarına
örnekler şunlardır:
GB/HSE123456
D/BAM1234.
______________________________
3 Uluslararası kara trafiğinde motorlu taşıtlar ve römorklar üzerinde kullanılan tescil ülkesinin ayırt edici işareti,
örneğin 1949 Cenevre Kara Trafiği Konvansiyonu veya 1968 Viyana Kara Trafiği Konvansiyonu"na uygun olarak.
1 (x), uygun şekilde "1 "ya da "2 "olarak değiştirilecektir.
2 Nesneler için "patlayıcı içerik" ifadesi, nesnenin içinde bulunan patlayıcı madde anlamına gelir.

Sınıf 2 için ilave hükümler

(a) Tanklarda (sökülebilir tanklar, sabit tanklar, portatif tanklar, tank-konteynerler veya tüplü gaz
tankerlerinin ya da MEGC'lerin elemanları) karışımların taşınması halinde (bkz. 2.2.2.1.1),
hacim yüzdesi veya kütle yüzdesi olarak karışımın bileşimi verilmelidir. %1'den az bileşenlerin
belirtilmesine gerek yoktur (ayrıca bkz. 3.1.2.8.1.2). 581, 582 veya 583 hükümlerinin
onayladığı teknik adların, uygun sevkiyat adını tamamlamak üzerine kullanılması halinde
karışımın kompozisyonunun verilmesine gerek yoktur;
(b) Silindirlerin, boruların, basınçlı varillerin, kriyojenik kapların ve silindir gruplarının 4.1.6.10
koşulları kapsamında taşınması için taşıma belgesine şu ifade eklenmelidir: " 4.1.6.10’a uygun
taşıma".
(c) (Rezerve edildi)
(d) Soğutularak sıvılaştırılmış gazlar taşıyan tank-konteynerlerde, gönderen fiili tutma süresinin
sona erdiği tarihi, şu formatta taşıma belgesine kaydedecektir:
"Tutma süresi sonu:............... (GG/AA/YYYY)".

Sınıf 4.1'de yer alan kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve polimerleştirici maddeler ile Sınıf 5.2'de yer alan organik peroksitlere ilişkin ilave hükümler

Sınıf 4.1'de yer alan kendiliğinden tepkimeye giren maddeler veya polimerleştirici maddeler ve taşıma
esnasında sıcaklık kontrolü gerektiren Sınıf 5.2 kapsamındaki organik peroksitler için (kendiliğinden
tepkimeye giren maddeler için bkz. 2.2.41.1.27; polimerleştirici maddeler için bkz.2.2.41.1.21, organik
peroksitler için bkz. 2.2.52.1.15 ila 2.2.52.1.17), taşıma belgesinde kontrol ve acil durum sıcaklıkları şu
şekilde belirtilmelidir:
"Kontrol sıcaklığı: ... °C Acil durum sıcaklığı: ... °C".

Sınıf 4.1 kapsamındaki kendiliğinden tepkimeye giren bazı maddeler ve Sınıf 5.2 kapsamındaki bazı
organik peroksitler için yetkili makamın model No.1'e uygun bir etiketin özel bir ambalaj için (bkz.
5.2.2.1.9) taşımasına izin verdiği durumlarda, taşıma belgesinde ek olarak şu ifade bulunmalıdır:
"Model No.1'e uygun etiket gerekli değildir".

Organik peroksitler ve kendiliğinden tepkimeye giren maddeler onayın gerekli olduğu koşullarda
taşınıyorsa (organik peroksitler için bkz. 2.2.52.1.8, 4.1.7.2.2 ve 6.8.4'teki özel hüküm TA2; kendiliğinden
tepkimeye giren maddeler için bkz. 2.2.41.1.13 ve 4.1.7.2.2), bu amaca uygun olarak taşıma belgesinde şu
ifade yer almalıdır: "2.2.52.1.8'e uygun taşıma".
Taşıma koşullarıyla ilgili yetkili makam onayının bir nüshası taşıma belgesine eklenmelidir. Bu nüsha,
sevkiyatı yapan ülkenin resmi dilinde ve ayrıca bu dilin İngilizce, Fransızca veya Almanca olmaması
halinde, taşıma işlemine müdahil ülkeler arasındaki anlaşmaların aksini öngörmediği durumlarda, İngilizce,
Fransızca veya Almanca dillerinde olacaktır.

Organik peroksit (bkz. 2.2.52.1.9) veya kendiliğinden tepkimeye giren madde (bkz. 2.2.41.1.15) numunesi
taşınıyorsa, bu amaca uygun olarak taşıma belgesinde şu ifade bulunmalıdır: "2.2.52.1.9'a uygun taşıma".

Kendiliğinden tepkimeye giren Tip G (bkz. Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım II, paragraf 20.4.2 (g))
maddesi taşınıyorsa, şu ifade taşıma belgesine eklenebilir: "Sınıf 4.1'de yer alan kendiliğinden tepkimeye
giren madde değil".
Tip G organik peroksitleri taşınıyorsa (bkz. Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım II, paragraf 20.4.3 (g)), şu
ifade taşıma belgesine eklenebilir: "Sınıf 5.2'de yer alan madde değil".

Sınıf 6.2 için ilave hükümler

Alıcıya ilişkin bilgilere ek olarak (bkz. 5.4.1.1.1 (h)), sorumlu kişinin adı ve telefon numarası da temin
edilecektir.

Sınıf 7 için ilave hükümler

Sınıf 7'ye ait maddelerin sevkiyatı için taşıma belgesine, belirtilen sırada ve 5.4.1.1.1 (a) den (c)'ye ve (k)
altında istenen bilgilerin hemen ardına aşağıdaki bilgiler eklenecektir:
(a) Her bir radyonüklidin adı veya sembolü; radyonüklid karışımları için uygun genel bir açıklama
veya en kısıtlayıcı nüklidlerin listesi;
(b) Malzemenin fiziksel ve kimyasal biçiminin tanımı veya malzemenin, özel hazırlanmış
radyoaktif malzeme ya da düşük oranda dağılabilir bir radyoaktif malzeme olduğunu belirten
açıklama. Kimyasal form için genel kimyasal bir tanım kabul edilir. İkincil risk teşkil eden
radyoaktif malzemeler için, Bölüm 3.3, özel hüküm 172'nin (c) bendine bakınız.
(c) Taşıma esnasında uygun SI ön eki sembolü ile bekerel (Bq) cinsinden ifade edilen radyoaktif
içeriklerin azami aktivitesi(bkz. 1.2.2.1). Bölünebilir malzeme için, bölünebilir malzemenin
kütlesi (veya gerekiyorsa karışımlar için her bir bölünebilir nüklidin kütlesi) gram (g) veya
katları cinsinden olmak üzere, etkinlik yerine kullanılabilir.
(d) Ambalaj kategorisi, örn. I-WHITE (BEYAZ), II-YELLOW (SARI), III-YELLOW (SARI);
(e) Taşıma indeksi (yalnızca II-YELLOW ve III-YELLOW kategorileri için);
(f) Bölünebilir malzemeler için:
(i) 2.2.7.2.3.5 (a) dan (f)'ye kadar olan hükümler altında muaf bir taşımada, bu paragrafa
referans verilecek
(ii) 2.2.7.2.3.5 (c) den (e)'ye kadar olan hükümler altında taşındığında, toplam bölünebilir
nüklid kütlesi;
(iii) 6.4.11.2 (a) den (c)'ye kadar ya da 6.4.11.3 hükümlerinden birinin uygulandığı bir
ambalaj içerisindeyse; bu paragrafa referans verilecek;
(iv) Gerektiği durumda, kritiklik güvenlik indeksi,
(g) Sevkiyata ilişkin her bir yetkili makam onay belgesi için tanımlama işareti (özel hazırlanmış
radyoaktif malzeme, düşük oranda dağılabilir radyoaktif malzeme, 2.2.7.2.3.5 (f) uyarınca muaf
tutulan bölünebilir malzeme, özel düzenleme, ambalaj tasarımı veya taşıma);
(h) Birden fazla ambalaj içeren sevkiyatlar için, 5.4.1.1.1'de ve yukarıdaki (a) ila (g)'de istenen
bilgiler her bir ambalaj için temin edilecektir. Üst ambalaj, konteyner veya bir araç içindeki
ambalajların sevkiyatında, üst ambalaj, konteyner veya araçta yer alan her bir ambalajın
içeriğine ve ilgili duruma göre uyarlanmak üzere sevkİyattaki her bir üst ambalajda, konteyner
veya araca ilişkin ayrıntılı beyan. Ambalajlar, üst ambalajdan, konteynerden veya araçtan bir
ara boşaltma noktasında indirilecekse, ilgili taşıma belgeleri ibraz edilmelidir;
(i) Bir sevkiyatın münhasır kullanım (yüke özel taşıma) koşulları kapsamında
gerçekleştirilmesi gerekiyorsa, "EXCLUSIVE USE SHIPMENT" (MÜNHASIR
KULLANIM (YÜKE ÖZEL TAŞIMA) KAPSAMINDA SEVKİYAT) ifadesi
eklenmelidir;
(j) LSA-II ve LSA-III maddeleri, SCO-I ve SCO-II için sevkiyatın toplam aktivitesi, A2'nin katları
olarak. A2 değerinin sınırsız olduğu radyoaktif malzemeler için, A2'nin katı sıfır olacaktır.

Gönderen, varsa taşımacı tarafından yürütülmesi gereken işlemlerle ilgili bir beyanı taşıma belgesine
eklemelidir. Bu beyan, taşımacı veya ilgili makamlar tarafından gerekli görülen dillerde olmalıdır ve en
azından aşağıdaki bilgileri içermelidir:
(a) Isının güvenli dağılımına yönelik (bkz. 7.5.11, CV 33 (3.2) özel hükmü) özel istifleme
hükümleri de dahil olmak üzere ambalajın, üst ambalajın veya konteynerin yüklenmesine,
istiflenmesine, elleçlenmesine ya da boşaltılmasına ilişkin ilave gereksinimler veya bu tür
gereksinimlerin aranmadığını belirten beyan;
(b) Taşıma şekli veya aracın tabi olduğu yasaklar ile gerekli tüm güzergah talimatları;
(c) Sevkiyata ilişkin acil durum düzenlemeleri.

Yetkili makam tarafından tasarım veya taşıma onayı gerektiren ambalajların uluslararası taşımacılığına
ilişkin her koşulda, bu işleme dahil olan farklı ülkelerde farklı onay tipleri geçerli olup, 5.4.1.1.1'de istenen
UN numarası ile uygun sevkiyat adı tasarımın menşe ülkesinin sertifikasına uygun şekilde gerçekleştirilir.

İlgili yetkili makam belgelerinin, sevkiyatta yer almasına gerek yoktur. Gönderen taraf, söz konusu
belgeleri yükleme veya boşaltma öncesinde taşımacıya (taşımacılara) ibraz etmelidir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018