Karayolunda Tehlikeli Madde

Sınıf 4.1'de yer alan kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve polimerleştirici maddeler ile Sınıf 5.2'de yer alan organik peroksitlere ilişkin ilave hükümler

Sınıf 4.1'de yer alan kendiliğinden tepkimeye giren maddeler veya polimerleştirici maddeler ve taşıma
esnasında sıcaklık kontrolü gerektiren Sınıf 5.2 kapsamındaki organik peroksitler için (kendiliğinden
tepkimeye giren maddeler için bkz. 2.2.41.1.27; polimerleştirici maddeler için bkz.2.2.41.1.21, organik
peroksitler için bkz. 2.2.52.1.15 ila 2.2.52.1.17), taşıma belgesinde kontrol ve acil durum sıcaklıkları şu
şekilde belirtilmelidir:
"Kontrol sıcaklığı: ... °C Acil durum sıcaklığı: ... °C".

Sınıf 4.1 kapsamındaki kendiliğinden tepkimeye giren bazı maddeler ve Sınıf 5.2 kapsamındaki bazı
organik peroksitler için yetkili makamın model No.1'e uygun bir etiketin özel bir ambalaj için (bkz.
5.2.2.1.9) taşımasına izin verdiği durumlarda, taşıma belgesinde ek olarak şu ifade bulunmalıdır:
"Model No.1'e uygun etiket gerekli değildir".

Organik peroksitler ve kendiliğinden tepkimeye giren maddeler onayın gerekli olduğu koşullarda
taşınıyorsa (organik peroksitler için bkz. 2.2.52.1.8, 4.1.7.2.2 ve 6.8.4'teki özel hüküm TA2; kendiliğinden
tepkimeye giren maddeler için bkz. 2.2.41.1.13 ve 4.1.7.2.2), bu amaca uygun olarak taşıma belgesinde şu
ifade yer almalıdır: "2.2.52.1.8'e uygun taşıma".
Taşıma koşullarıyla ilgili yetkili makam onayının bir nüshası taşıma belgesine eklenmelidir. Bu nüsha,
sevkiyatı yapan ülkenin resmi dilinde ve ayrıca bu dilin İngilizce, Fransızca veya Almanca olmaması
halinde, taşıma işlemine müdahil ülkeler arasındaki anlaşmaların aksini öngörmediği durumlarda, İngilizce,
Fransızca veya Almanca dillerinde olacaktır.

Organik peroksit (bkz. 2.2.52.1.9) veya kendiliğinden tepkimeye giren madde (bkz. 2.2.41.1.15) numunesi
taşınıyorsa, bu amaca uygun olarak taşıma belgesinde şu ifade bulunmalıdır: "2.2.52.1.9'a uygun taşıma".

Kendiliğinden tepkimeye giren Tip G (bkz. Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım II, paragraf 20.4.2 (g))
maddesi taşınıyorsa, şu ifade taşıma belgesine eklenebilir: "Sınıf 4.1'de yer alan kendiliğinden tepkimeye
giren madde değil".
Tip G organik peroksitleri taşınıyorsa (bkz. Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım II, paragraf 20.4.3 (g)), şu
ifade taşıma belgesine eklenebilir: "Sınıf 5.2'de yer alan madde değil".

Sınıf 6.2 için ilave hükümler

Alıcıya ilişkin bilgilere ek olarak (bkz. 5.4.1.1.1 (h)), sorumlu kişinin adı ve telefon numarası da temin
edilecektir.

Sınıf 7 için ilave hükümler

Sınıf 7'ye ait maddelerin sevkiyatı için taşıma belgesine, belirtilen sırada ve 5.4.1.1.1 (a) den (c)'ye ve (k)
altında istenen bilgilerin hemen ardına aşağıdaki bilgiler eklenecektir:
(a) Her bir radyonüklidin adı veya sembolü; radyonüklid karışımları için uygun genel bir açıklama
veya en kısıtlayıcı nüklidlerin listesi;
(b) Malzemenin fiziksel ve kimyasal biçiminin tanımı veya malzemenin, özel hazırlanmış
radyoaktif malzeme ya da düşük oranda dağılabilir bir radyoaktif malzeme olduğunu belirten
açıklama. Kimyasal form için genel kimyasal bir tanım kabul edilir. İkincil risk teşkil eden
radyoaktif malzemeler için, Bölüm 3.3, özel hüküm 172'nin (c) bendine bakınız.
(c) Taşıma esnasında uygun SI ön eki sembolü ile bekerel (Bq) cinsinden ifade edilen radyoaktif
içeriklerin azami aktivitesi(bkz. 1.2.2.1). Bölünebilir malzeme için, bölünebilir malzemenin
kütlesi (veya gerekiyorsa karışımlar için her bir bölünebilir nüklidin kütlesi) gram (g) veya
katları cinsinden olmak üzere, etkinlik yerine kullanılabilir.
(d) Ambalaj kategorisi, örn. I-WHITE (BEYAZ), II-YELLOW (SARI), III-YELLOW (SARI);
(e) Taşıma indeksi (yalnızca II-YELLOW ve III-YELLOW kategorileri için);
(f) Bölünebilir malzemeler için:
(i) 2.2.7.2.3.5 (a) dan (f)'ye kadar olan hükümler altında muaf bir taşımada, bu paragrafa
referans verilecek
(ii) 2.2.7.2.3.5 (c) den (e)'ye kadar olan hükümler altında taşındığında, toplam bölünebilir
nüklid kütlesi;
(iii) 6.4.11.2 (a) den (c)'ye kadar ya da 6.4.11.3 hükümlerinden birinin uygulandığı bir
ambalaj içerisindeyse; bu paragrafa referans verilecek;
(iv) Gerektiği durumda, kritiklik güvenlik indeksi,
(g) Sevkiyata ilişkin her bir yetkili makam onay belgesi için tanımlama işareti (özel hazırlanmış
radyoaktif malzeme, düşük oranda dağılabilir radyoaktif malzeme, 2.2.7.2.3.5 (f) uyarınca muaf
tutulan bölünebilir malzeme, özel düzenleme, ambalaj tasarımı veya taşıma);
(h) Birden fazla ambalaj içeren sevkiyatlar için, 5.4.1.1.1'de ve yukarıdaki (a) ila (g)'de istenen
bilgiler her bir ambalaj için temin edilecektir. Üst ambalaj, konteyner veya bir araç içindeki
ambalajların sevkiyatında, üst ambalaj, konteyner veya araçta yer alan her bir ambalajın
içeriğine ve ilgili duruma göre uyarlanmak üzere sevkİyattaki her bir üst ambalajda, konteyner
veya araca ilişkin ayrıntılı beyan. Ambalajlar, üst ambalajdan, konteynerden veya araçtan bir
ara boşaltma noktasında indirilecekse, ilgili taşıma belgeleri ibraz edilmelidir;
(i) Bir sevkiyatın münhasır kullanım (yüke özel taşıma) koşulları kapsamında
gerçekleştirilmesi gerekiyorsa, "EXCLUSIVE USE SHIPMENT" (MÜNHASIR
KULLANIM (YÜKE ÖZEL TAŞIMA) KAPSAMINDA SEVKİYAT) ifadesi
eklenmelidir;
(j) LSA-II ve LSA-III maddeleri, SCO-I ve SCO-II için sevkiyatın toplam aktivitesi, A2'nin katları
olarak. A2 değerinin sınırsız olduğu radyoaktif malzemeler için, A2'nin katı sıfır olacaktır.

Gönderen, varsa taşımacı tarafından yürütülmesi gereken işlemlerle ilgili bir beyanı taşıma belgesine
eklemelidir. Bu beyan, taşımacı veya ilgili makamlar tarafından gerekli görülen dillerde olmalıdır ve en
azından aşağıdaki bilgileri içermelidir:
(a) Isının güvenli dağılımına yönelik (bkz. 7.5.11, CV 33 (3.2) özel hükmü) özel istifleme
hükümleri de dahil olmak üzere ambalajın, üst ambalajın veya konteynerin yüklenmesine,
istiflenmesine, elleçlenmesine ya da boşaltılmasına ilişkin ilave gereksinimler veya bu tür
gereksinimlerin aranmadığını belirten beyan;
(b) Taşıma şekli veya aracın tabi olduğu yasaklar ile gerekli tüm güzergah talimatları;
(c) Sevkiyata ilişkin acil durum düzenlemeleri.

Yetkili makam tarafından tasarım veya taşıma onayı gerektiren ambalajların uluslararası taşımacılığına
ilişkin her koşulda, bu işleme dahil olan farklı ülkelerde farklı onay tipleri geçerli olup, 5.4.1.1.1'de istenen
UN numarası ile uygun sevkiyat adı tasarımın menşe ülkesinin sertifikasına uygun şekilde gerçekleştirilir.

İlgili yetkili makam belgelerinin, sevkiyatta yer almasına gerek yoktur. Gönderen taraf, söz konusu
belgeleri yükleme veya boşaltma öncesinde taşımacıya (taşımacılara) ibraz etmelidir.

(Rezerve Edilmiş)

Format ve dil

5.4.1.1 ve 5.4.1.2'deki bilgileri içeren bir belge, diğer bir taşıma yöntemiyle taşıma hakkında yürürlükteki
diğer düzenlemelerin gerektirdiği bir belge olabilir. Alıcılar birden fazla kişiyse, alıcıların adı ve adresi ile
taşınan maddelerin yapısı ve miktarlarının herhangi bir zamanda değerlendirilmesini sağlamak üzere
gönderilen miktarlar, diğer belgelere veya diğer belirli düzenlemeler uyarınca zorunlu kılınan ve araçta
bulunması diğer belgelere eklenebilir.
Belgeye eklenmesi gereken bilgiler, sevkiyatı yapan ülkenin resmi dilinde ve ayrıca bu dilin İngilizce,
Fransızca veya Almanca olmaması halinde, varsa uluslararası karayolu taşımacılığı düzenlemeleri veya
taşıma işlemine müdahil ülkeler arasındaki anlaşmaların aksini ön görmediği durumlarda, İngilizce,
Fransızca veya Almanca dillerinde olacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018