Karayolunda Tehlikeli Madde

Sınıf 7 için ilave hükümler

Sınıf 7'ye ait maddelerin sevkiyatı için taşıma belgesine, belirtilen sırada ve 5.4.1.1.1 (a) den (c)'ye ve (k)
altında istenen bilgilerin hemen ardına aşağıdaki bilgiler eklenecektir:
(a) Her bir radyonüklidin adı veya sembolü; radyonüklid karışımları için uygun genel bir açıklama
veya en kısıtlayıcı nüklidlerin listesi;
(b) Malzemenin fiziksel ve kimyasal biçiminin tanımı veya malzemenin, özel hazırlanmış
radyoaktif malzeme ya da düşük oranda dağılabilir bir radyoaktif malzeme olduğunu belirten
açıklama. Kimyasal form için genel kimyasal bir tanım kabul edilir. İkincil risk teşkil eden
radyoaktif malzemeler için, Bölüm 3.3, özel hüküm 172'nin (c) bendine bakınız.
(c) Taşıma esnasında uygun SI ön eki sembolü ile bekerel (Bq) cinsinden ifade edilen radyoaktif
içeriklerin azami aktivitesi(bkz. 1.2.2.1). Bölünebilir malzeme için, bölünebilir malzemenin
kütlesi (veya gerekiyorsa karışımlar için her bir bölünebilir nüklidin kütlesi) gram (g) veya
katları cinsinden olmak üzere, etkinlik yerine kullanılabilir.
(d) Ambalaj kategorisi, örn. I-WHITE (BEYAZ), II-YELLOW (SARI), III-YELLOW (SARI);
(e) Taşıma indeksi (yalnızca II-YELLOW ve III-YELLOW kategorileri için);
(f) Bölünebilir malzemeler için:
(i) 2.2.7.2.3.5 (a) dan (f)'ye kadar olan hükümler altında muaf bir taşımada, bu paragrafa
referans verilecek
(ii) 2.2.7.2.3.5 (c) den (e)'ye kadar olan hükümler altında taşındığında, toplam bölünebilir
nüklid kütlesi;
(iii) 6.4.11.2 (a) den (c)'ye kadar ya da 6.4.11.3 hükümlerinden birinin uygulandığı bir
ambalaj içerisindeyse; bu paragrafa referans verilecek;
(iv) Gerektiği durumda, kritiklik güvenlik indeksi,
(g) Sevkiyata ilişkin her bir yetkili makam onay belgesi için tanımlama işareti (özel hazırlanmış
radyoaktif malzeme, düşük oranda dağılabilir radyoaktif malzeme, 2.2.7.2.3.5 (f) uyarınca muaf
tutulan bölünebilir malzeme, özel düzenleme, ambalaj tasarımı veya taşıma);
(h) Birden fazla ambalaj içeren sevkiyatlar için, 5.4.1.1.1'de ve yukarıdaki (a) ila (g)'de istenen
bilgiler her bir ambalaj için temin edilecektir. Üst ambalaj, konteyner veya bir araç içindeki
ambalajların sevkiyatında, üst ambalaj, konteyner veya araçta yer alan her bir ambalajın
içeriğine ve ilgili duruma göre uyarlanmak üzere sevkİyattaki her bir üst ambalajda, konteyner
veya araca ilişkin ayrıntılı beyan. Ambalajlar, üst ambalajdan, konteynerden veya araçtan bir
ara boşaltma noktasında indirilecekse, ilgili taşıma belgeleri ibraz edilmelidir;
(i) Bir sevkiyatın münhasır kullanım (yüke özel taşıma) koşulları kapsamında
gerçekleştirilmesi gerekiyorsa, "EXCLUSIVE USE SHIPMENT" (MÜNHASIR
KULLANIM (YÜKE ÖZEL TAŞIMA) KAPSAMINDA SEVKİYAT) ifadesi
eklenmelidir;
(j) LSA-II ve LSA-III maddeleri, SCO-I ve SCO-II için sevkiyatın toplam aktivitesi, A2'nin katları
olarak. A2 değerinin sınırsız olduğu radyoaktif malzemeler için, A2'nin katı sıfır olacaktır.

Gönderen, varsa taşımacı tarafından yürütülmesi gereken işlemlerle ilgili bir beyanı taşıma belgesine
eklemelidir. Bu beyan, taşımacı veya ilgili makamlar tarafından gerekli görülen dillerde olmalıdır ve en
azından aşağıdaki bilgileri içermelidir:
(a) Isının güvenli dağılımına yönelik (bkz. 7.5.11, CV 33 (3.2) özel hükmü) özel istifleme
hükümleri de dahil olmak üzere ambalajın, üst ambalajın veya konteynerin yüklenmesine,
istiflenmesine, elleçlenmesine ya da boşaltılmasına ilişkin ilave gereksinimler veya bu tür
gereksinimlerin aranmadığını belirten beyan;
(b) Taşıma şekli veya aracın tabi olduğu yasaklar ile gerekli tüm güzergah talimatları;
(c) Sevkiyata ilişkin acil durum düzenlemeleri.

Yetkili makam tarafından tasarım veya taşıma onayı gerektiren ambalajların uluslararası taşımacılığına
ilişkin her koşulda, bu işleme dahil olan farklı ülkelerde farklı onay tipleri geçerli olup, 5.4.1.1.1'de istenen
UN numarası ile uygun sevkiyat adı tasarımın menşe ülkesinin sertifikasına uygun şekilde gerçekleştirilir.

İlgili yetkili makam belgelerinin, sevkiyatta yer almasına gerek yoktur. Gönderen taraf, söz konusu
belgeleri yükleme veya boşaltma öncesinde taşımacıya (taşımacılara) ibraz etmelidir.

(Rezerve Edilmiş)

Format ve dil

5.4.1.1 ve 5.4.1.2'deki bilgileri içeren bir belge, diğer bir taşıma yöntemiyle taşıma hakkında yürürlükteki
diğer düzenlemelerin gerektirdiği bir belge olabilir. Alıcılar birden fazla kişiyse, alıcıların adı ve adresi ile
taşınan maddelerin yapısı ve miktarlarının herhangi bir zamanda değerlendirilmesini sağlamak üzere
gönderilen miktarlar, diğer belgelere veya diğer belirli düzenlemeler uyarınca zorunlu kılınan ve araçta
bulunması diğer belgelere eklenebilir.
Belgeye eklenmesi gereken bilgiler, sevkiyatı yapan ülkenin resmi dilinde ve ayrıca bu dilin İngilizce,
Fransızca veya Almanca olmaması halinde, varsa uluslararası karayolu taşımacılığı düzenlemeleri veya
taşıma işlemine müdahil ülkeler arasındaki anlaşmaların aksini ön görmediği durumlarda, İngilizce,
Fransızca veya Almanca dillerinde olacaktır.

Yükün büyüklüğü nedeniyle bir sevkiyatın bir bütün olarak tek bir taşıma ünitesine yüklenemediği
durumlarda, yüklenen taşıma üniteleri kadar ayrı dokümanın veya tek bir belgenin kopyalarının
hazırlanması gerekir. Ayrıca, 7.5.2'de öngörülen yasaklar nedeniyle her durumda aynı araca birlikte
yüklenemeyen sevkiyatlar veya sevkiyat bölümleri için ayrı taşıma belgeleri hazırlanmalıdır.
Taşınacak maddelerin tehlikelerine ilişkin bilgiler (5.4.1.1'de belirtildiği üzere), mevcut taşıma veya kargo
belgesinin içine eklenebilir veya bununla kombine edilebilir. Belgede bulunan bilgilerin dizilişi (veya
elektronik bilgi işlem (EDP) ya da elektronik bilgi değişimi (EDI) teknikleri yoluyla ilgili verilerin iletim
sırası) 5.4.1.1.1'de belirtildiği şekilde olmalıdır.
Mevcut taşıma belgesi veya kargo belgesi, çok modlu taşımada kullanılan tehlikeli mal belgeleri için
kullanılamıyorsa, 5.4.5'te gösterilen örneğe karşılık gelen belgelerin kullanılmasının tavsiye edilebileceği
düşünülmektedir4.

Tehlikeli olmayan mallar

Bölüm 3.2, Tablo A'da adı geçen maddelerin Kısım 2'ye göre tehlikeli olmadıkları düşünüldüğü için ADR
hükümlerine tabi olmaması durumunda, gönderen taşıma belgesine şu ifadeyi ekleyebilir:
"Sınıf ...maddeleri değil"
NOT: Gönderen tarafından, taşınan maddelerin kimyasal yapısı (örneğin çözeltiler veya karışımlar) veya
bu maddelerin diğer düzenleme amaçları nedeniyle tehlikeli kabul edilmesi nedeniyle, sevkiyatın yolculuk
esnasında kontrole tabi tutulabileceğinin düşünülmesi halinde özellikle bu hükme başvurulabilir.
---------------------------
4 Kullanıldığı takdirde, UNECE Birleşmiş Milletler Ticareti Kolaylaştırma ve Elektronik İş Merkezi'nin ilgili
tavsiyelerine, özellikle de Tavsiye No. 1’e (Birleşmiş Milletler Ticari Dokümanların Sayfa Düzeni Anahtarı)
(ECE/TRADE/137, baskı 81.3), UN Ticari Dokümanların Sayfa Düzeni Anahtarı- Başvurular için Kılavuz İlkeler
(ECE/TRADE/270, baskı 2002), Tavsiye No. 11'e (Tehlikeli Malların Uluslararası Taşımacılığı için Doküman Özellikleri)
(ECE/TRADE/204, baskı 96.1 - şu anda revizyon halinde) ve Tavsiye No. 22'ye (Standart Sevkiyat Talimatları için Düzen
Anahtarı) (ECE/TRADE/168, baskı 1989) başvurulabilir. Ayrıca bkz. UN/CEFACT Ticareti Kolaylaştırma Tavsiyelerinin
Özeti (ECE/TRADE/346, baskı 2006) ile Birleşmiş Milletler Ticari Veriler Dizini'ne (UNTDED) (ECE/TRADE/362, baskı
2005).

Konteyner/araç ambalaj sertifikası

Tehlikeli malların deniz yolculuğundan önce bir konteynerde taşınması halinde, IMDG5,6 Kodunun 5.4.2
kısmına uygunluk gösteren "konteyner/araç ambalaj sertifikası" taşıma belgesiyle birlikte bulundurulmalıdır.
5.4.1 kapsamında istenen taşıma belgesinin ve yukarıda belirtilen konteyner/araç ambalaj sertifikasının
işlevini tek bir belge ikisini de içerecek şekilde görebilir; aksi takdirde bu belgeler birbirlerine
iliştirilmelidir. Bu işlevleri tek bir belge görüyorsa, konteynerin veya aracın ilgili taşıma yöntemi
yönetmeliklerine uygun olarak yüklendiğini belirten bir beyan ile konteyner/araç ambalaj sertifikasından
sorumlu kişinin tanımlanması bu belge için yeterli olacaktır.
NOT: Konteyner/araç ambalaj sertifikası portatif tank, tank-konteyner ve MEGC'ler için gerekli değildir.
Tehlikeli malların deniz yolculuğundan önce bir araçta taşınması halinde, IMDG5,6 Kodunun 5.4.2 kısmına
uygunluk gösteren "konteyner/araç ambalaj sertifikası" taşıma belgesiyle birlikte bulundurulmalıdır.
__________________________________________
5 Malların taşıma ünitelerine yüklenmesi uygulamalarında ve eğitimlerinde başvurulabilecek kılavuz ilkeler
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik
Komisyonu (UNECE) tarafından da hazırlanmış olup IMO tarafından yayınlanmıştır ("Kargo Taşıma Ünitelerinin
Ambalajlanmasına İlişkin IMO/ILO/UNECE Uygulama Kodu (CTU Kodu)").
6 IMDG Kodu, Kısım 5.4.2’ye (Değişiklik 38-16) göre şunlar gereklidir:
"5.4.2 Konteyner/araç ambalaj sertifikası

Tehlikeli malların herhangi bir konteynere veya araca yüklenmesi veya burada paketlenmesi halinde,
konteyneri veya aracı ambalajlamakla yükümlü taraflar, konteyner/araç tanımlama numarasını /numaralarını)
belirten ve işlemin şu koşullar gözetilerek yürütüldüğünü onaylayan bir "konteyner /araç ambalajlama sertifikası"
sunacaktır:
.1 Konteyner/araç temiz, kuru ve malları barındırmaya uygun gözükmektedir;
.2 Ayrı yerleştirilme zorunlulukları uyarınca ayrılması gereken ambalajlar, konteynerde/araçta birlikte
paketlenmemiştir [(IMDG Kodu) madde 7.3.4.1 uyarınca söz konusu yetkili makam tarafından
onaylanmadıkça];
.3 Tüm ambalajlar hasara karşı dış muayeneden geçmiş olup, yalnızca sağlam ambalajlar yüklenmiştir;
.4 Yetkili makamın aksi için onay vermediği durumlarda variller dik pozisyonda yerleştirilmiş olup tüm
mallar düzgün şekilde yüklenmiştir ve gerekli durumlarda amaçlanan yolculuğun taşıma yöntemine
uyacak sabitleme malzemesiyle yeterince desteklenmiştir;
.5 Dökme yük olarak yüklenen maddeler konteyner/araç içerisinde eşit bir şekilde dağılmıştır;
.6 Alt grup 1.4 hariç olmak üzere Sınıf 1'de yer alan maddeleri içeren sevkiyatlar için, konteyner/araç
(IMDG Kodu) 7.1.2 uyarınca yapısal olarak hizmete uygun durumdadır.
.7 Konteyner/araç ve ambalajlar düzgün şekilde işaretlenmiş, etiketlenmiş ve gerektiğinde levhaları
takılmıştır;
.8 Boğulma riski bulunduran maddeler soğutma ve havalandırma amaçlı kullanıldığında (örneğin kuru buz
(UN 1845) ya da nitrojen, soğutulmuş sıvı (UN 1977) ya da argon, soğutulmuş sıvı (UN 1951)) olarak
kullanıldığında, konteyner / araç harici olarak (IMDG Kodu) 5.5.3.6 uyarınca işaretlenir ve
.9 Konteynere/araca yüklenen her bir tehlikeli mal sevkiyatı için (IMDG Kodu) 5.4.1'de belirtilen tehlikeli
mal taşıma belgesi alınmıştır.
NOT: Konteyner/araç ambalaj sertifikası portatif tanklar için gerekli değildir.

Tehlikeli mal taşıma belgesi ve konteyner/araç ambalaj sertifikası için gerekli olan bilgiler tek bir
belgede yer alabilir; aksi halde bu belgeler birbirlerine iliştirilmelidir. Bilgiler tek bir belgede birleştirilmişse,
belgede şöyle bir imzalı beyan bulunmalıdır: "Maddelerin konteynerde/araçta ilgili hükümlere uygun şekilde
ambalajlandığını beyan ederiz". Bu beyana tarih atılmalı ve beyanı imzalayan kişi belgede tanımlanmalıdır. İlgili
kanunlar ve düzenlemeler faks imzalarının yasal geçerliliğini tanıyorsa, faks imzaları da atılabilir.

Konteyner/araç ambalajlama sertifikası, taşımacıya EDP veya EDI iletim teknikleriyle sunulmuşsa,
imzalar elektronik imza olabilir veya imza atmaya yetkili kişinin adı (adları) (büyük harflerle) kullanılabilir.

Konteyner/araç ambalajlama sertifikası, taşımacıya EDP veya EDI teknikleriyle sunulmuşsa ve ardından
tehlikeli mallar, kağıt üzerinde konteyner araç ambalajlama sertifikası gerektiren bir taşımacıya aktarıldıysa,
taşımacı kağıt evrakın "Asıl nüsha elektronik olarak alınmıştır" ibaresinin yer aldığından ve imza yetkilisinin
adının büyük harflerle gösterildiğinden emin olmalıdır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018