Karayolunda Tehlikeli Madde

Format ve dil

5.4.1.1 ve 5.4.1.2'deki bilgileri içeren bir belge, diğer bir taşıma yöntemiyle taşıma hakkında yürürlükteki
diğer düzenlemelerin gerektirdiği bir belge olabilir. Alıcılar birden fazla kişiyse, alıcıların adı ve adresi ile
taşınan maddelerin yapısı ve miktarlarının herhangi bir zamanda değerlendirilmesini sağlamak üzere
gönderilen miktarlar, diğer belgelere veya diğer belirli düzenlemeler uyarınca zorunlu kılınan ve araçta
bulunması diğer belgelere eklenebilir.
Belgeye eklenmesi gereken bilgiler, sevkiyatı yapan ülkenin resmi dilinde ve ayrıca bu dilin İngilizce,
Fransızca veya Almanca olmaması halinde, varsa uluslararası karayolu taşımacılığı düzenlemeleri veya
taşıma işlemine müdahil ülkeler arasındaki anlaşmaların aksini ön görmediği durumlarda, İngilizce,
Fransızca veya Almanca dillerinde olacaktır.

Yükün büyüklüğü nedeniyle bir sevkiyatın bir bütün olarak tek bir taşıma ünitesine yüklenemediği
durumlarda, yüklenen taşıma üniteleri kadar ayrı dokümanın veya tek bir belgenin kopyalarının
hazırlanması gerekir. Ayrıca, 7.5.2'de öngörülen yasaklar nedeniyle her durumda aynı araca birlikte
yüklenemeyen sevkiyatlar veya sevkiyat bölümleri için ayrı taşıma belgeleri hazırlanmalıdır.
Taşınacak maddelerin tehlikelerine ilişkin bilgiler (5.4.1.1'de belirtildiği üzere), mevcut taşıma veya kargo
belgesinin içine eklenebilir veya bununla kombine edilebilir. Belgede bulunan bilgilerin dizilişi (veya
elektronik bilgi işlem (EDP) ya da elektronik bilgi değişimi (EDI) teknikleri yoluyla ilgili verilerin iletim
sırası) 5.4.1.1.1'de belirtildiği şekilde olmalıdır.
Mevcut taşıma belgesi veya kargo belgesi, çok modlu taşımada kullanılan tehlikeli mal belgeleri için
kullanılamıyorsa, 5.4.5'te gösterilen örneğe karşılık gelen belgelerin kullanılmasının tavsiye edilebileceği
düşünülmektedir4.

Tehlikeli olmayan mallar

Bölüm 3.2, Tablo A'da adı geçen maddelerin Kısım 2'ye göre tehlikeli olmadıkları düşünüldüğü için ADR
hükümlerine tabi olmaması durumunda, gönderen taşıma belgesine şu ifadeyi ekleyebilir:
"Sınıf ...maddeleri değil"
NOT: Gönderen tarafından, taşınan maddelerin kimyasal yapısı (örneğin çözeltiler veya karışımlar) veya
bu maddelerin diğer düzenleme amaçları nedeniyle tehlikeli kabul edilmesi nedeniyle, sevkiyatın yolculuk
esnasında kontrole tabi tutulabileceğinin düşünülmesi halinde özellikle bu hükme başvurulabilir.
---------------------------
4 Kullanıldığı takdirde, UNECE Birleşmiş Milletler Ticareti Kolaylaştırma ve Elektronik İş Merkezi'nin ilgili
tavsiyelerine, özellikle de Tavsiye No. 1’e (Birleşmiş Milletler Ticari Dokümanların Sayfa Düzeni Anahtarı)
(ECE/TRADE/137, baskı 81.3), UN Ticari Dokümanların Sayfa Düzeni Anahtarı- Başvurular için Kılavuz İlkeler
(ECE/TRADE/270, baskı 2002), Tavsiye No. 11'e (Tehlikeli Malların Uluslararası Taşımacılığı için Doküman Özellikleri)
(ECE/TRADE/204, baskı 96.1 - şu anda revizyon halinde) ve Tavsiye No. 22'ye (Standart Sevkiyat Talimatları için Düzen
Anahtarı) (ECE/TRADE/168, baskı 1989) başvurulabilir. Ayrıca bkz. UN/CEFACT Ticareti Kolaylaştırma Tavsiyelerinin
Özeti (ECE/TRADE/346, baskı 2006) ile Birleşmiş Milletler Ticari Veriler Dizini'ne (UNTDED) (ECE/TRADE/362, baskı
2005).

Konteyner/araç ambalaj sertifikası

Tehlikeli malların deniz yolculuğundan önce bir konteynerde taşınması halinde, IMDG5,6 Kodunun 5.4.2
kısmına uygunluk gösteren "konteyner/araç ambalaj sertifikası" taşıma belgesiyle birlikte bulundurulmalıdır.
5.4.1 kapsamında istenen taşıma belgesinin ve yukarıda belirtilen konteyner/araç ambalaj sertifikasının
işlevini tek bir belge ikisini de içerecek şekilde görebilir; aksi takdirde bu belgeler birbirlerine
iliştirilmelidir. Bu işlevleri tek bir belge görüyorsa, konteynerin veya aracın ilgili taşıma yöntemi
yönetmeliklerine uygun olarak yüklendiğini belirten bir beyan ile konteyner/araç ambalaj sertifikasından
sorumlu kişinin tanımlanması bu belge için yeterli olacaktır.
NOT: Konteyner/araç ambalaj sertifikası portatif tank, tank-konteyner ve MEGC'ler için gerekli değildir.
Tehlikeli malların deniz yolculuğundan önce bir araçta taşınması halinde, IMDG5,6 Kodunun 5.4.2 kısmına
uygunluk gösteren "konteyner/araç ambalaj sertifikası" taşıma belgesiyle birlikte bulundurulmalıdır.
__________________________________________
5 Malların taşıma ünitelerine yüklenmesi uygulamalarında ve eğitimlerinde başvurulabilecek kılavuz ilkeler
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik
Komisyonu (UNECE) tarafından da hazırlanmış olup IMO tarafından yayınlanmıştır ("Kargo Taşıma Ünitelerinin
Ambalajlanmasına İlişkin IMO/ILO/UNECE Uygulama Kodu (CTU Kodu)").
6 IMDG Kodu, Kısım 5.4.2’ye (Değişiklik 38-16) göre şunlar gereklidir:
"5.4.2 Konteyner/araç ambalaj sertifikası

Tehlikeli malların herhangi bir konteynere veya araca yüklenmesi veya burada paketlenmesi halinde,
konteyneri veya aracı ambalajlamakla yükümlü taraflar, konteyner/araç tanımlama numarasını /numaralarını)
belirten ve işlemin şu koşullar gözetilerek yürütüldüğünü onaylayan bir "konteyner /araç ambalajlama sertifikası"
sunacaktır:
.1 Konteyner/araç temiz, kuru ve malları barındırmaya uygun gözükmektedir;
.2 Ayrı yerleştirilme zorunlulukları uyarınca ayrılması gereken ambalajlar, konteynerde/araçta birlikte
paketlenmemiştir [(IMDG Kodu) madde 7.3.4.1 uyarınca söz konusu yetkili makam tarafından
onaylanmadıkça];
.3 Tüm ambalajlar hasara karşı dış muayeneden geçmiş olup, yalnızca sağlam ambalajlar yüklenmiştir;
.4 Yetkili makamın aksi için onay vermediği durumlarda variller dik pozisyonda yerleştirilmiş olup tüm
mallar düzgün şekilde yüklenmiştir ve gerekli durumlarda amaçlanan yolculuğun taşıma yöntemine
uyacak sabitleme malzemesiyle yeterince desteklenmiştir;
.5 Dökme yük olarak yüklenen maddeler konteyner/araç içerisinde eşit bir şekilde dağılmıştır;
.6 Alt grup 1.4 hariç olmak üzere Sınıf 1'de yer alan maddeleri içeren sevkiyatlar için, konteyner/araç
(IMDG Kodu) 7.1.2 uyarınca yapısal olarak hizmete uygun durumdadır.
.7 Konteyner/araç ve ambalajlar düzgün şekilde işaretlenmiş, etiketlenmiş ve gerektiğinde levhaları
takılmıştır;
.8 Boğulma riski bulunduran maddeler soğutma ve havalandırma amaçlı kullanıldığında (örneğin kuru buz
(UN 1845) ya da nitrojen, soğutulmuş sıvı (UN 1977) ya da argon, soğutulmuş sıvı (UN 1951)) olarak
kullanıldığında, konteyner / araç harici olarak (IMDG Kodu) 5.5.3.6 uyarınca işaretlenir ve
.9 Konteynere/araca yüklenen her bir tehlikeli mal sevkiyatı için (IMDG Kodu) 5.4.1'de belirtilen tehlikeli
mal taşıma belgesi alınmıştır.
NOT: Konteyner/araç ambalaj sertifikası portatif tanklar için gerekli değildir.

Tehlikeli mal taşıma belgesi ve konteyner/araç ambalaj sertifikası için gerekli olan bilgiler tek bir
belgede yer alabilir; aksi halde bu belgeler birbirlerine iliştirilmelidir. Bilgiler tek bir belgede birleştirilmişse,
belgede şöyle bir imzalı beyan bulunmalıdır: "Maddelerin konteynerde/araçta ilgili hükümlere uygun şekilde
ambalajlandığını beyan ederiz". Bu beyana tarih atılmalı ve beyanı imzalayan kişi belgede tanımlanmalıdır. İlgili
kanunlar ve düzenlemeler faks imzalarının yasal geçerliliğini tanıyorsa, faks imzaları da atılabilir.

Konteyner/araç ambalajlama sertifikası, taşımacıya EDP veya EDI iletim teknikleriyle sunulmuşsa,
imzalar elektronik imza olabilir veya imza atmaya yetkili kişinin adı (adları) (büyük harflerle) kullanılabilir.

Konteyner/araç ambalajlama sertifikası, taşımacıya EDP veya EDI teknikleriyle sunulmuşsa ve ardından
tehlikeli mallar, kağıt üzerinde konteyner araç ambalajlama sertifikası gerektiren bir taşımacıya aktarıldıysa,
taşımacı kağıt evrakın "Asıl nüsha elektronik olarak alınmıştır" ibaresinin yer aldığından ve imza yetkilisinin
adının büyük harflerle gösterildiğinden emin olmalıdır.

Yazılı talimatlar

Taşıma sırasında meydana gelebilecek kazaya bağlı bir acil durumda destek olarak, 5.4.3.4'te belirtilen
biçimdeki yazılı talimatlar, araç ekibinin kabininde taşınacak ve derhal erişilebilir olacaktır.

Bu talimatlar taşımacı tarafından, yolculuğun başlamasından önce her üyenin okuyup anlayabileceği
dillerde olacak şekilde araç ekibine sunulacaktır. Taşımacı, araç ekibinin her bir üyesinin talimatları
anladıklarından ve bu talimatları düzgün şekilde yerine getirebileceklerinden emin olmalıdır.

Yolculuğun başlamasından önce, araç ekibinin üyeleri yüklü tehlikeli mallar konusunda birbirlerini
bilgilendirmeli ve bir kaza veya acil durum halinde alınması gereken eylemlere dair detaylar konusunda
yazılı talimatlara başvurmalıdır.

Yazılı talimatlar, biçimi ve içerikleri bakımından aşağıdaki dört sayfalı modele uygunluk göstermelidir.

ADR'YE GÖRE YAZILI TALİMATLAR
Kaza veya acil durum halinde alınacak tedbirler
Taşıma esnasında oluşabilecek bir kaza veya tehlike anında araç ekibi, güvenli ve elverişli bir yerde aşağıdaki adımları
izlemelidir:
- Fren sistemini devreye sokunuz, motoru durdurunuz ve mümkün ise şalteri kullanarak aküyü devre dışı
bırakınız;
- Ateşleme kaynaklarından kaçının, özellikle, sigara içmeyin, elektronik sigara ya da benzeri cihazlar
kullanmayın veya herhangi bir elektrikli cihazı açmayın;
- Olay, kaza veya taşınan madde ile ilgili mümkün olduğunca çok bilgi vermeye çalışarak uygun acil
yardım hizmetlerini arayınız;
- İkaz yeleği giyiniz ve uygun bir şekilde ikaz işaretlerini yerleştiriniz;
- Müdahale ekiplerine vermek amacıyla taşıma evraklarını hazırda bulundurunuz;
- Dökülen maddelerin üzerinde yürümeyiniz veya dokunmayınız. Üzerinize rüzgarla gelen havaya karışmış
olabilecek gazı, dumanı, tozu, buharı solumaktan kaçınınız;
- Uygun ve güvenli olduğunda lastik, fren ve motor bölümlerindeki ufak çaplı/başlangıç yangınlarını
söndürmek için yangın söndürücü kullanınız.
- Araç ekibi, yük bölümündeki yangınların üstesinden gelmeye çalışmamalıdır.
- İlgili durumlarda ve güvenliyse, taşınan tehlikeli maddelerin su ortamına veya kanalizasyon sistemine
karışmasını önlemek ve dökülenleri toplamak için araçta bulunan donanımı kullanın.
- Kazanın veya acil durumun gerçekleştiği ortamdan uzaklaşın; olay mahallinde bulunan insanları da
uzaklaşmaları ve acil yardım ekibinin talimatlarına uymaları konusunda uyarın.
- Tehlikeli madde ile temas etmiş olan kıyafetlerinizi ve tehlikeli maddelerle temas etmiş kullanılmış
koruyucu donanımı üzerinizden çıkarın ve güvenli bir şekilde imha edin.
NOT 1: Birden fazla risk teşkil eden tehlikeli mallar ve karışık yüklenmiş maddeler için, ilgili her kayıt göz önünde
bulundurulacaktır.
NOT 2: Tabloda, sütun (3)'te gösterilen ilave kılavuz ilkeler, taşınacak tehlikeli malların sınıflarını ve taşınma
yöntemlerini yansıtmak amacıyla uyarlanabilir.
Genel eylemler ile ADR başlık 8.1.5 uyarınca taşıma ünitesinde taşınacak tehlikeye özgü acil
durum eylemlerinin yürütülmesi için kişisel ve genel koruyucu donanımlar
Taşıma ünitesinde aşağıdaki teçhizatlar taşınacaktır:
- Her araç için, tekerleğin çapı ve aracın azami kütlesine uygun büyüklükte en az bir takoz.
- İki adet kendi başına durabilen ikaz işareti;
- Göz durulama sıvısı a ve
Her bir araç ekibi üyesi için
- Bir ikaz yeleği
- Portatif aydınlatma gereçleri;
- Bir çift koruyucu eldiven ve
- Göz koruyucu donanım.
Bazı sınıflar için gereken ilave koruyucu donanımlar:
- Tehlike etiketi numaraları 2.3 veya 6.1 için araç ekibinin her bir üyesi için bir acil durum maskesi taşıma
ünitesinde taşınacaktır;
- Bir kürek b;
- Bir kanalizasyon örtüsü b;
- Bir toplama kabı b.
---------------------
a Tehlike etiketi numaraları 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 ve 2.3 için gerekli değildir.
b Yalnızca tehlike etiketi numaraları 3, 4.1, 4.3, 8 veya 9’a sahip katılar ve sıvılar için gereklidir.

 

Anlaşmaya Taraf Ülkeler, UNECE sekreterliğine, bu başlık uyarınca, kendi ulusal dil(ler)inde talimatların
resmi çevirisini sunacaklardır. UNECE sekreterliği, kendisine gelen ulusal talimatlara, tüm Anlaşmaya
Taraf Ülkelerce ulaşılabilmesini sağlayacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018