Karayolunda Tehlikeli Madde

Yazılı talimatlar

Taşıma sırasında meydana gelebilecek kazaya bağlı bir acil durumda destek olarak, 5.4.3.4'te belirtilen
biçimdeki yazılı talimatlar, araç ekibinin kabininde taşınacak ve derhal erişilebilir olacaktır.

Bu talimatlar taşımacı tarafından, yolculuğun başlamasından önce her üyenin okuyup anlayabileceği
dillerde olacak şekilde araç ekibine sunulacaktır. Taşımacı, araç ekibinin her bir üyesinin talimatları
anladıklarından ve bu talimatları düzgün şekilde yerine getirebileceklerinden emin olmalıdır.

Yolculuğun başlamasından önce, araç ekibinin üyeleri yüklü tehlikeli mallar konusunda birbirlerini
bilgilendirmeli ve bir kaza veya acil durum halinde alınması gereken eylemlere dair detaylar konusunda
yazılı talimatlara başvurmalıdır.

Yazılı talimatlar, biçimi ve içerikleri bakımından aşağıdaki dört sayfalı modele uygunluk göstermelidir.

ADR'YE GÖRE YAZILI TALİMATLAR
Kaza veya acil durum halinde alınacak tedbirler
Taşıma esnasında oluşabilecek bir kaza veya tehlike anında araç ekibi, güvenli ve elverişli bir yerde aşağıdaki adımları
izlemelidir:
- Fren sistemini devreye sokunuz, motoru durdurunuz ve mümkün ise şalteri kullanarak aküyü devre dışı
bırakınız;
- Ateşleme kaynaklarından kaçının, özellikle, sigara içmeyin, elektronik sigara ya da benzeri cihazlar
kullanmayın veya herhangi bir elektrikli cihazı açmayın;
- Olay, kaza veya taşınan madde ile ilgili mümkün olduğunca çok bilgi vermeye çalışarak uygun acil
yardım hizmetlerini arayınız;
- İkaz yeleği giyiniz ve uygun bir şekilde ikaz işaretlerini yerleştiriniz;
- Müdahale ekiplerine vermek amacıyla taşıma evraklarını hazırda bulundurunuz;
- Dökülen maddelerin üzerinde yürümeyiniz veya dokunmayınız. Üzerinize rüzgarla gelen havaya karışmış
olabilecek gazı, dumanı, tozu, buharı solumaktan kaçınınız;
- Uygun ve güvenli olduğunda lastik, fren ve motor bölümlerindeki ufak çaplı/başlangıç yangınlarını
söndürmek için yangın söndürücü kullanınız.
- Araç ekibi, yük bölümündeki yangınların üstesinden gelmeye çalışmamalıdır.
- İlgili durumlarda ve güvenliyse, taşınan tehlikeli maddelerin su ortamına veya kanalizasyon sistemine
karışmasını önlemek ve dökülenleri toplamak için araçta bulunan donanımı kullanın.
- Kazanın veya acil durumun gerçekleştiği ortamdan uzaklaşın; olay mahallinde bulunan insanları da
uzaklaşmaları ve acil yardım ekibinin talimatlarına uymaları konusunda uyarın.
- Tehlikeli madde ile temas etmiş olan kıyafetlerinizi ve tehlikeli maddelerle temas etmiş kullanılmış
koruyucu donanımı üzerinizden çıkarın ve güvenli bir şekilde imha edin.
NOT 1: Birden fazla risk teşkil eden tehlikeli mallar ve karışık yüklenmiş maddeler için, ilgili her kayıt göz önünde
bulundurulacaktır.
NOT 2: Tabloda, sütun (3)'te gösterilen ilave kılavuz ilkeler, taşınacak tehlikeli malların sınıflarını ve taşınma
yöntemlerini yansıtmak amacıyla uyarlanabilir.
Genel eylemler ile ADR başlık 8.1.5 uyarınca taşıma ünitesinde taşınacak tehlikeye özgü acil
durum eylemlerinin yürütülmesi için kişisel ve genel koruyucu donanımlar
Taşıma ünitesinde aşağıdaki teçhizatlar taşınacaktır:
- Her araç için, tekerleğin çapı ve aracın azami kütlesine uygun büyüklükte en az bir takoz.
- İki adet kendi başına durabilen ikaz işareti;
- Göz durulama sıvısı a ve
Her bir araç ekibi üyesi için
- Bir ikaz yeleği
- Portatif aydınlatma gereçleri;
- Bir çift koruyucu eldiven ve
- Göz koruyucu donanım.
Bazı sınıflar için gereken ilave koruyucu donanımlar:
- Tehlike etiketi numaraları 2.3 veya 6.1 için araç ekibinin her bir üyesi için bir acil durum maskesi taşıma
ünitesinde taşınacaktır;
- Bir kürek b;
- Bir kanalizasyon örtüsü b;
- Bir toplama kabı b.
---------------------
a Tehlike etiketi numaraları 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 ve 2.3 için gerekli değildir.
b Yalnızca tehlike etiketi numaraları 3, 4.1, 4.3, 8 veya 9’a sahip katılar ve sıvılar için gereklidir.

 

Anlaşmaya Taraf Ülkeler, UNECE sekreterliğine, bu başlık uyarınca, kendi ulusal dil(ler)inde talimatların
resmi çevirisini sunacaklardır. UNECE sekreterliği, kendisine gelen ulusal talimatlara, tüm Anlaşmaya
Taraf Ülkelerce ulaşılabilmesini sağlayacaktır.

Tehlikeli malları taşıma bilgilerinin saklanması

Gönderen ile taşımacı, tehlikeli mal taşıma belgesinin bir nüshası ile ADR'de açıklanan ilave bilgileri ve
evrakları en az üç aylık bir süre boyunca saklayacaktır.

Belgeler elektronik olarak veya bilgisayar sisteminde taşınıyorsa, gönderen taraf ile taşımacı, bunları çıktı
alabilecek şekilde çoğaltabilmelidir.

Çok modlu taşımacılık kapsamında taşınan tehlikeli mal formu örneği

Tehlikeli malların birden fazla modda taşınmasına ilişkin kombine bir tehlikeli mal beyanı ve konteyner
ambalaj sertifikası olarak kullanılabilecek olan form örneği.

ÇOK MODLU TEHLİKELİ MAL TAŞIMA FORMU

1. Yükleten/Sevkiyatçı/Gönderen

2. Taşıma belgesi numarası

3.

Sayfa 1/ Sayfa

4. Sevkiyatçı referansı

 

5. Taşıyıcının referansı

6. Alıcı

7. Taşımacı (taşımacı tarafından doldurulacak)

 

YÜKLETENİN BEYANI

Bu sevkiyatın içindekilerinin, uygun sevkiyat adına uygun şekilde aşağıda eksiksiz ve doğru olarak tanımlandığını; sınıflandırıldığını, ambalajlandığını, işaretlendiğini/levhalandığını ve her açıdan ilgili uluslararası ve ulusal düzenlemelere uygun şekilde taşıma için uygun durumda olduğunu beyan ederim.

8. Bu sevkiyat aşağıdakiler için öngörülen sınırlandırmalara uygundur: (ilgili değilse siliniz)

YOLCU VE YALNIZCA KARGO UÇAĞI

KARGO UÇAĞI

9. İlave elleçleme bilgileri

10. Gemi / uçuş numarası ve tarihi

11. Liman/yükleme yeri

12. Liman/boşaltma yeri

13. Varış yeri

14. Nakliye İşaretleri

* Ambalaj sayısı ve türü; maddelerin tanımı

Brüt kütle (kg)

Net kütle

Küp (m3)

 

15. Konteyner tanım no./ Araç kayıt no.

16. Mühür numaraları

17. Konteyner/araç boyutu ve tipi

18. Dara (kg)

19. Toplam brüt kütle (dara dahil) (kg)

KONTEYNER/ARAÇ AMBALAJ SERTİFİKASI

İşbu belgeyle, yukarıda tanımlanan maddelerin yukarıda belirtilen konteynere/araca ilgili hükümlere uygun şekilde yüklendiğini beyan ederim ** AMBALAJLAMA/YÜKLEMEDEN SORUMLU KİŞİ TARAFINDAN TÜM KONTEYNER/ARAÇ YÜKLERİ İÇİN DOLDURULMALI VE İMZALANMALIDIR

21. ALAN KURULUŞUN MAKBUZU

Yukarıda belirtilen sayıdaki ambalajlar/konteynerler/römorklar, aşağıda aksi belirtilmiyorsa iyi düzende ve durumda teslim alınmıştır. ALAN KURULUŞUN AÇIKLAMALARI:

20. Şirket adı

Çekicinin adı

Araç kayıt no. İmza ve tarih

22. Şirket adı (BU NOTU HAZIRLAYAN YÜKLETENİN)

Beyan verenin adı/konumu

Beyan verenin adı/konumu

Yer ve tarih

Yer ve tarih

Beyan verenin imzası

SÜRÜCÜNÜN İMZASI

Beyan verenin imzası

** Bkz. 5.4.2.

SİYAH TARAMALAR SİYAH TARAMALAR SİYAH TARAMALAR SİYAH TARAMALAR SİYAH TARAMALAR SİYAH TARAMALAR SİYAH TARAMALAR SİYAH TARAMALAR SİYAH TARAMALAR SİYAH TARAMALAR SİYAH TARAMALAR SİYAH

 

* TEHLİKELİ MALLAR İÇİN: UN No., uygun sevkiyat adı, tehlike sınıfı, ambalajlama grubu (atandıysa) ve ilgili ulusal ve uluslararası yönetmelikler kapsamında istenen diğer bilgileri belirtmeniz gerekir.

 

ÇOK MODLU TEHLİKELİ MAL TAŞIMA FORMU Dosyanın Devamı

 

1. Yükleten/Sevkiyatçı/Gönderen

2. Taşıma belgesi numarası

3.

Sayfa 1/

 

Sayfa

4. Sevkiyatçı referansı

 

5. Taşıyıcının referansı

14. Nakliye İşaretleri

* Ambalaj sayısı ve türü; maddelerin tanımı

Brüt kütle (kg)

Net kütle

Küp (m3)

 

BÖLÜM 5.5

 

5.5

ÖZEL HÜKÜMLER

(Silindi)

Fümige edilmiş yük taşıma üniteleri için geçerli özel hükümler (UN 3359)

Genel

Başka tehlikeli madde içermeyen fümige edilmiş yük taşıma üniteleri (UN 3359), bu başlık altında
belirtilenler dışında başka ADR hükümlerine tabi değildir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018