Karayolunda Tehlikeli Madde

Tehlikeli malları taşıma bilgilerinin saklanması

Gönderen ile taşımacı, tehlikeli mal taşıma belgesinin bir nüshası ile ADR'de açıklanan ilave bilgileri ve
evrakları en az üç aylık bir süre boyunca saklayacaktır.

Belgeler elektronik olarak veya bilgisayar sisteminde taşınıyorsa, gönderen taraf ile taşımacı, bunları çıktı
alabilecek şekilde çoğaltabilmelidir.

Çok modlu taşımacılık kapsamında taşınan tehlikeli mal formu örneği

Tehlikeli malların birden fazla modda taşınmasına ilişkin kombine bir tehlikeli mal beyanı ve konteyner
ambalaj sertifikası olarak kullanılabilecek olan form örneği.

ÇOK MODLU TEHLİKELİ MAL TAŞIMA FORMU

1. Yükleten/Sevkiyatçı/Gönderen

2. Taşıma belgesi numarası

3.

Sayfa 1/ Sayfa

4. Sevkiyatçı referansı

 

5. Taşıyıcının referansı

6. Alıcı

7. Taşımacı (taşımacı tarafından doldurulacak)

 

YÜKLETENİN BEYANI

Bu sevkiyatın içindekilerinin, uygun sevkiyat adına uygun şekilde aşağıda eksiksiz ve doğru olarak tanımlandığını; sınıflandırıldığını, ambalajlandığını, işaretlendiğini/levhalandığını ve her açıdan ilgili uluslararası ve ulusal düzenlemelere uygun şekilde taşıma için uygun durumda olduğunu beyan ederim.

8. Bu sevkiyat aşağıdakiler için öngörülen sınırlandırmalara uygundur: (ilgili değilse siliniz)

YOLCU VE YALNIZCA KARGO UÇAĞI

KARGO UÇAĞI

9. İlave elleçleme bilgileri

10. Gemi / uçuş numarası ve tarihi

11. Liman/yükleme yeri

12. Liman/boşaltma yeri

13. Varış yeri

14. Nakliye İşaretleri

* Ambalaj sayısı ve türü; maddelerin tanımı

Brüt kütle (kg)

Net kütle

Küp (m3)

 

15. Konteyner tanım no./ Araç kayıt no.

16. Mühür numaraları

17. Konteyner/araç boyutu ve tipi

18. Dara (kg)

19. Toplam brüt kütle (dara dahil) (kg)

KONTEYNER/ARAÇ AMBALAJ SERTİFİKASI

İşbu belgeyle, yukarıda tanımlanan maddelerin yukarıda belirtilen konteynere/araca ilgili hükümlere uygun şekilde yüklendiğini beyan ederim ** AMBALAJLAMA/YÜKLEMEDEN SORUMLU KİŞİ TARAFINDAN TÜM KONTEYNER/ARAÇ YÜKLERİ İÇİN DOLDURULMALI VE İMZALANMALIDIR

21. ALAN KURULUŞUN MAKBUZU

Yukarıda belirtilen sayıdaki ambalajlar/konteynerler/römorklar, aşağıda aksi belirtilmiyorsa iyi düzende ve durumda teslim alınmıştır. ALAN KURULUŞUN AÇIKLAMALARI:

20. Şirket adı

Çekicinin adı

Araç kayıt no. İmza ve tarih

22. Şirket adı (BU NOTU HAZIRLAYAN YÜKLETENİN)

Beyan verenin adı/konumu

Beyan verenin adı/konumu

Yer ve tarih

Yer ve tarih

Beyan verenin imzası

SÜRÜCÜNÜN İMZASI

Beyan verenin imzası

** Bkz. 5.4.2.

SİYAH TARAMALAR SİYAH TARAMALAR SİYAH TARAMALAR SİYAH TARAMALAR SİYAH TARAMALAR SİYAH TARAMALAR SİYAH TARAMALAR SİYAH TARAMALAR SİYAH TARAMALAR SİYAH TARAMALAR SİYAH TARAMALAR SİYAH

 

* TEHLİKELİ MALLAR İÇİN: UN No., uygun sevkiyat adı, tehlike sınıfı, ambalajlama grubu (atandıysa) ve ilgili ulusal ve uluslararası yönetmelikler kapsamında istenen diğer bilgileri belirtmeniz gerekir.

 

ÇOK MODLU TEHLİKELİ MAL TAŞIMA FORMU Dosyanın Devamı

 

1. Yükleten/Sevkiyatçı/Gönderen

2. Taşıma belgesi numarası

3.

Sayfa 1/

 

Sayfa

4. Sevkiyatçı referansı

 

5. Taşıyıcının referansı

14. Nakliye İşaretleri

* Ambalaj sayısı ve türü; maddelerin tanımı

Brüt kütle (kg)

Net kütle

Küp (m3)

 

BÖLÜM 5.5

 

5.5

ÖZEL HÜKÜMLER

(Silindi)

Fümige edilmiş yük taşıma üniteleri için geçerli özel hükümler (UN 3359)

Genel

Başka tehlikeli madde içermeyen fümige edilmiş yük taşıma üniteleri (UN 3359), bu başlık altında
belirtilenler dışında başka ADR hükümlerine tabi değildir.

Fümige edilmiş kargo taşıma ünitesi, fumigantlara ilave olarak tehlikeli mallarla yüklenmişse, bu maddeleri
ilgilendiren ADR hükümleri (levha takılması, işaretleme ve belgeleme de dahil olmak üzere), bu başlığın
hükümlerinin yanı sıra geçerli olacaktır.

Yalnızca gaz kaçağının asgariye indirgendiği şekilde kapatılabilen yük taşıma üniteleri, fümigasyon altında
yük taşıması için kullanılabilir.

Eğitim

Fümige edilmiş yük taşıma ünitelerinin elleçlenmesinde yer alan kişiler, sorumluluklarına uygun şekilde
eğitim alacaktır.

İşaretleme ve levha takma

Fümige edilmiş bir kargo taşıma ünitesi 5.5.2.3.2'de tarif edilen bir ikaz işaretiyle işaretlenecek olup, bu
işaret kargo taşıma ünitesini açan veya içine giren kişilerin kolayca görebileceği bir konumda, her bir erişim
noktasına iliştirilecektir. Bu işaret, aşağıdaki hükümler karşılanana kadar kargo taşıma ünitesinde yer
alacaktır:
(a) Fümige edilmiş kargo taşıma ünitesinin, fümige edici gazın zararlı konsantrasyonları çıkana
kadar havalandırılması ve
(b) Fümige edilmiş maddelerin veya malzemelerin boşaltılması.

Fümigasyon ikaz işareti Şekil 5.5.2.3.2'de gösterildiği şekilde olacaktır.
Şekil 5.5.2.3.2
Fumigasyon ikaz işareti
 
İşaret dikdörtgen şeklinde olacaktır. Minimum boyutlar 400 mm genişlik x 300 mm yükseklik şeklinde
olacaktır ve dış çizginin minimum genişliği 2 mm olacaktır. İşaret, harflerin 25 mm'den küçük olmaması
şartıyla beyaz bir arka plan üzerine siyah olacaktır. Boyutların belirtilmediği durumlarda, tüm özellikler
gösterilenlerle yaklaşık orantılı olacaktır.

 

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018