Karayolunda Tehlikeli Madde

Belgeleme

Fümige edilmiş ve taşıma işleminden önce tamamen havalandırılmamış yük taşıma ünitelerinin taşınmasına
ilişkin belgelerde şu bilgiler yer alacaktır:
- "UN 3359, fümige edilmiş kargo taşıma ünitesi, 9" veya "UN 3359, fümige edilmiş kargo
taşıma ünitesi, Sınıf 9";
- Fumigasyon tarihi ve saati ve
- Kullanılan fumigant gazın tipi ve miktarı.
Bu bilgiler, sevkiyatı yapan ülkenin resmi dilinde ve ayrıca bu dilin İngilizce, Fransızca veya Almanca
olmaması halinde, taşıma işlemine müdahil ülkeler arasındaki anlaşmaların aksini öngörmediği durumlarda,
İngilizce, Fransızca veya Almanca dilinde olacaktır.

Belgeler, 5.5.2.4.1'de istenen bilgileri içermeleri koşuluyla her türlü biçimde olabilir. Bu bilgi, kolaylıkla
tanınabilir, okunabilir ve dayanıklı olmalıdır.

Fumigasyon cihazları (kullanıldıysa) dahil olmak üzere fumigant kalıntılarının uzaklaştırılmasına ilişkin
talimatlar da yer almalıdır.

Fumige edilmiş kargo taşıma ünitesinin tamamen havalandırılmış olması ve havalandırma tarihinin ikaz
işaretinde belirtilmesi (bkz. 5.5.2.3.3 ve 5.5.2.3.4) halinde bir dokümana ihtiyaç yoktur.

Soğutma veya iklimlendirme (kuru buz (UN 1845) veya azot, soğutulmuş sıvı (UN 1977) veya argon, soğutulmuş sıvı (UN 1951) gibi) amacıyla kullanıldıklarında boğulma riski içeren madde içeren ambalajlar ve araçlar ve konteynerlere yönelik özel hükümler

Kapsam

Bu kısım, kuru buz (UN No. 1845) taşınması haricinde, tehlikeli mallar sevkiyatı olarak taşınan ve soğutma
veya iklimlendirme amacıyla kullanılabilecek olan nesnelere uygulanmaz. Sevkiyat olarak taşındıklarında,
bu maddeler ilgili taşıma koşullarına uygun olmak üzere, Bölüm 3.2 Tablo A'nın ilgili kaydına göre
taşınmalıdır.
UN No. 1845 için, bu kısımda belirtilen taşıma koşulları, 5.5.3.3.1 hariç olmak üzere, soğutucu,
iklimlendirici veya sevkiyat şeklindeki tüm taşıma türlerine uygulanır. UN No. 1845'in taşıması ile ilgili
olarak, ADR'nin diğer hükümleri geçerli değildir.

Bu kısım soğutma döngüsündeki gazlara uygulanamaz.

Taşıma esnasında, tankları veya MEGC'leri soğutma veya iklimlendirme amacıyla kullanılan tehlikeli
mallar bu kısma tabi değillerdir.

Soğutma ve iklimlendirme amaçları için kullanılan maddeler ihtiva eden araçlar ve konteynerler,
ambalajların içini soğutmak ve iklimlendirmek amacıyla kullanılan maddeleri ihtiva eden araç ve
konteynerlerin yanı sıra serinletme ve soğutma amacıyla kullanılan ambalajlanmamış maddeler ihtiva eden
araçları ve konteynerleri içerirler.

Alt-başlıklar 5.5.3.6 ve 5.5.3.7 sadece araç veya konteynerde gerçek bir boğulma riski olduğunda uygulanır.
Bu riskleri belirleme sorumluluğu, soğutma ve iklimlendirme için kullanılan maddelerin ortaya koyduğu
tehlikeleri, taşınacak maddenin miktarı, seyahatin süresi ve kullanılacak muhafazanın türünü ve 5.5.3.3.3'ün
notunda verilen gaz konsantrasyon limitleri hesaba katmak kaydıyla ilgili katılımcılara aittir.

Genel

Soğutma veya iklimlendirme amacıyla kullanılan (fumigasyon hariç) maddeleri içeren araçlar ve
konteynerler, bu kısmın hükümleri hariç ADR'nin diğer hiçbir hükmüne tabi değildir.

Soğutma veya iklimlendirme amacıyla kullanılan maddeler ihtiva eden araçlara veya konteynerlere tehlikeli
mallar yüklendiğinde, ADR'nin işbu tehlikeli maddeler ile ilgili olan herhangi bir hükmü, işbu bölümdeki
hükümlere ilaveten uygulanır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018