Karayolunda Tehlikeli Madde

Soğutucu veya iklimlendirici içeren ambalajlar

Soğutma veya iklimlendirme gerekliliği olan, 4.1.4.1'deki P203, P620, P650, P800, P901 veya P904
ambalajlama talimatlarına atanmış ambalajlanmış tehlikeli mallar, söz konusu ambalajlama talimatlarının
ilgili gerekliliklerine uymalıdır.

Diğer ambalajlama talimatlarına atanan, soğutma veya iklimlendirme gerekliliği olan ambalajlanmış
tehlikeli mallar için, ambalajlar çok düşük sıcaklıklara dayanacak ve soğutucu veya iklimlendirici
tarafından etkilenmeyecek veya ciddi anlamda zarar görmeyecek nitelikte olmalıdır. Ambalajlar, ambalajı
delebilecek basınç birikimini engellemek için gazın boşaltılmasını sağlayacak biçimde tasarlanmalı ve imal
edilmelidir. Tehlikeli mallar, herhangi bir soğutucunun veya iklimlendiricinin dağılmasından sonra hareket
etmeyecek şekilde ambalajlanmalıdır.

Soğutucu veya iklimlendirici ihtiva eden ambalajlar iyi havalandırılmış araç ve konteynerlerde taşınacaktır.
Bu durumda, 5.5.3.6'ya uygun işarete gerek duyulmaz.
Aşağıdaki hallerde havalandırma gerekmez ve 5.5.3.6'ya göre işaretleme yapılır:
- yük bölmesi ve sürücü kabini arasında gaz değişimi önlenmiştir veya
- yük bölmesi, Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve bu gibi Taşımalarda
kullanılacak Özel Ekipman Anlaşması''nda (ATP) tanımlandığı üzere, sürücü mahallinden ayrı,
yalıtılmış, soğutmalı veya mekanik olarak soğutulmuş bir ekipmandır.
NOT: Bu bağlamda, "iyi havalandırılmış", karbon dioksit konsantrasyonunun hacmen %0,5'in altında
olduğu ve oksijen konsantrasyonunun hacmen %19,5'in üstünde olduğu bir ortamdır.

Soğutucu veya iklimlendirici içeren ambalajların işaretlenmesi

Soğutma veya iklimlendirme amaçlı tehlikeli mal taşıyan ambalajlar, Bölüm 3.2 Tablo A, Sütun (2) deki
ilgili tehlikeli malın ismiyle işaretlenmelidir. Bu işaretlenmeden sonra, "SOĞUTUCU OLARAK" veya
"İKLİMLENDİRİCİ OLARAK" menşe ülkenin dilinde ve menşe ülkenin dilinin İngilizce, Fransızca veya
Almanca olmaması halinde ve taşıma operasyonunu ile ilgili ülkeler arasında anlaşmalarda aksinin
belirtilmemesi halinde, İngilizce, Fransızca veya Almanca olarak işaretlenmelidir.

İşaretler dayanıklı, okunaklı olmalıdır ve kolaylıkla görünebilmesi için ambalaja göre uygun boyutta ve
konumda yerleştirilmelidir.

Ambalajlanmamış kuru buz içeren araçlar ve konteynerler

Ambalajlanmamış kuru buzun kullanıldığı durumlarda, kuru buz, metalin çatlamaması için aracın veya
konteynerin metal yapısıyla temas etmemelidir. Asgari 30 mm aralık bırakılarak (örn. Tahta kalaslar,
paletler, vs. gibi düşük ısı geçirgenliği olan uygun malzemeler kullanarak), kuru buz ile araç veya
konteyner arasında yeterli izolasyonun sağlanması için gerekli önlemler alınmalıdır.

Kuru buzun ambalajların etrafına yerleştirildiği durumlarda, kuru buzun dağılmasından sonra ambalajların
ilk konumlarında kalmalarını sağlamak için gerekli önlemler alınmalıdır.

Araçların ve konteynerlerin işaretlenmesi

Soğutma veya iklimlendirme amaçlı iyi havalandırılmamış tehlikeli mal içeren araç ve konteynerler,
5.5.3.6.2'de belirtildiği gibi, araca veya konteynere giren veya bunları açan her şahıs tarafından rahat
görünebilecek, her bir erişim noktasına asılmış ikaz işaretine sahip olmalıdırlar. Bu işaret, aşağıdaki
hükümler sağlanana kadar araçta veya konteynerde bulunacaktır:
(a) Araç veya konteynerin zararlı miktarda birikmiş soğutucu veya iklimlendiricinin yok olması
için iyi havalandırılması ve
(b) Soğutulmuş veya havalandırılmış malların boşaltılması.
Araç veya konteyner işaretlendiği sürece, girmeden önce gerekli önlemler alınmalıdır. Yük kapakları veya
diğer yöntemlerle (cebri havalandırma gibi) havalandırma gereksinimi, değerlendirilmeli ve ilgili şahısların
eğitimine dahil edilmelidir.

İkaz işareti Şekil 5.5.3.6.2'deki gibi gösterilecektir.
Şekil 5.5.3.6.2
Araçlar ve konteynerler için soğutucu ve iklimlendirici ikaz işareti
* Bölüm 3.2 Tablo A Sütun (2) de belirtilen soğutucu/iklimlendirici ismini ekleyiniz. Yazılar büyük
harfle olmalı, tek bir satırda olmalı ve en az 25 mm yükseklikte olmalıdır. Eğer uygun sevkiyat
adı boşluğa sığamayacak kadar çok uzun ise, harfler, harflerin sığabileceği maksimum ölçüye
indirgenmelidir. Örneğin: "KARBON DİOKSİT, KATI".
** Uygun olacak şekilde "SOĞUTUCU OLARAK" veya "İKLİMLENDİRİCİ OLARAK" ekleyiniz.
Yazı büyük harfle olmalıdır, tek bir satırda ve en az 25 mm yükseklikte olmalıdır.
 
İşaret dikdörtgen şeklinde olacaktır. Minimum boyutlar 150 mm genişlik x 250 mm yükseklik olacaktır
"UYARI" sözcüğü kırmızı veya beyaz ve en az 25 mm yükseklikte olacaktır. Boyutların belirtilmediği
durumlarda, tüm özellikler gösterilenlerle yaklaşık orantılı olacaktır.
"UYARI" sözcüğü ve "SOĞUTUCU OLARAK" veya "İKLİMLENDİRİCİ OLARAK" sözcükleri,
uygunluğa göre, menşe ülkenin resmi dilinde olacaktır ve ayrıca, eğer bu dil İngilizce, Fransızca veya
Almanca değil ise, sevkiyat operasyonu ile ilgisi bulunan ülkeler arası yapılan sözleşmelerde aksi
belirtilmedikçe, İngilizce, Fransızca veya Almanca olacaktır.

Belgeleme

Soğutma ve iklimlendirme amaçlı kullanılan ve taşıma öncesinde tamamen iklimlendirilmemiş olan araçlar
veya konteynerler ile ilgili belgeler (konşimento, yük manifestosu veya CMR/CIM sevk irsaliyesi gibi)
aşağıdaki bilgileri içermelidir.
(a) Öncesinde "UN" ifadesi olan UN numarası ve
(b) Bölüm 3.2 Tablo A, Sütun (2) belirtilen isimden sonra, uygun olduğu şekilde, "SOĞUTUCU
OLARAK" veya " İKLİMLENDİRİCİ OLARAK", sözcükleri menşe ülkenin dilinde ve menşe
ülkenin dilinin İngilizce, Fransızca veya Almanca olmaması halinde ve taşıma operasyonunu ile
ilgili ülkeler arasında anlaşmalarda aksi belirtilmedikçe, İngilizce, Fransızca veya Almanca
olarak işaretlenmelidir.
Örneğin: UN 1845, KARBON DİOKSİT, KATI, SOĞUTUCU OLARAK
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018