Karayolunda Tehlikeli Madde

Ambalajlanmamış kuru buz içeren araçlar ve konteynerler

Ambalajlanmamış kuru buzun kullanıldığı durumlarda, kuru buz, metalin çatlamaması için aracın veya
konteynerin metal yapısıyla temas etmemelidir. Asgari 30 mm aralık bırakılarak (örn. Tahta kalaslar,
paletler, vs. gibi düşük ısı geçirgenliği olan uygun malzemeler kullanarak), kuru buz ile araç veya
konteyner arasında yeterli izolasyonun sağlanması için gerekli önlemler alınmalıdır.

Kuru buzun ambalajların etrafına yerleştirildiği durumlarda, kuru buzun dağılmasından sonra ambalajların
ilk konumlarında kalmalarını sağlamak için gerekli önlemler alınmalıdır.

Araçların ve konteynerlerin işaretlenmesi

Soğutma veya iklimlendirme amaçlı iyi havalandırılmamış tehlikeli mal içeren araç ve konteynerler,
5.5.3.6.2'de belirtildiği gibi, araca veya konteynere giren veya bunları açan her şahıs tarafından rahat
görünebilecek, her bir erişim noktasına asılmış ikaz işaretine sahip olmalıdırlar. Bu işaret, aşağıdaki
hükümler sağlanana kadar araçta veya konteynerde bulunacaktır:
(a) Araç veya konteynerin zararlı miktarda birikmiş soğutucu veya iklimlendiricinin yok olması
için iyi havalandırılması ve
(b) Soğutulmuş veya havalandırılmış malların boşaltılması.
Araç veya konteyner işaretlendiği sürece, girmeden önce gerekli önlemler alınmalıdır. Yük kapakları veya
diğer yöntemlerle (cebri havalandırma gibi) havalandırma gereksinimi, değerlendirilmeli ve ilgili şahısların
eğitimine dahil edilmelidir.

İkaz işareti Şekil 5.5.3.6.2'deki gibi gösterilecektir.
Şekil 5.5.3.6.2
Araçlar ve konteynerler için soğutucu ve iklimlendirici ikaz işareti
* Bölüm 3.2 Tablo A Sütun (2) de belirtilen soğutucu/iklimlendirici ismini ekleyiniz. Yazılar büyük
harfle olmalı, tek bir satırda olmalı ve en az 25 mm yükseklikte olmalıdır. Eğer uygun sevkiyat
adı boşluğa sığamayacak kadar çok uzun ise, harfler, harflerin sığabileceği maksimum ölçüye
indirgenmelidir. Örneğin: "KARBON DİOKSİT, KATI".
** Uygun olacak şekilde "SOĞUTUCU OLARAK" veya "İKLİMLENDİRİCİ OLARAK" ekleyiniz.
Yazı büyük harfle olmalıdır, tek bir satırda ve en az 25 mm yükseklikte olmalıdır.
 
İşaret dikdörtgen şeklinde olacaktır. Minimum boyutlar 150 mm genişlik x 250 mm yükseklik olacaktır
"UYARI" sözcüğü kırmızı veya beyaz ve en az 25 mm yükseklikte olacaktır. Boyutların belirtilmediği
durumlarda, tüm özellikler gösterilenlerle yaklaşık orantılı olacaktır.
"UYARI" sözcüğü ve "SOĞUTUCU OLARAK" veya "İKLİMLENDİRİCİ OLARAK" sözcükleri,
uygunluğa göre, menşe ülkenin resmi dilinde olacaktır ve ayrıca, eğer bu dil İngilizce, Fransızca veya
Almanca değil ise, sevkiyat operasyonu ile ilgisi bulunan ülkeler arası yapılan sözleşmelerde aksi
belirtilmedikçe, İngilizce, Fransızca veya Almanca olacaktır.

Belgeleme

Soğutma ve iklimlendirme amaçlı kullanılan ve taşıma öncesinde tamamen iklimlendirilmemiş olan araçlar
veya konteynerler ile ilgili belgeler (konşimento, yük manifestosu veya CMR/CIM sevk irsaliyesi gibi)
aşağıdaki bilgileri içermelidir.
(a) Öncesinde "UN" ifadesi olan UN numarası ve
(b) Bölüm 3.2 Tablo A, Sütun (2) belirtilen isimden sonra, uygun olduğu şekilde, "SOĞUTUCU
OLARAK" veya " İKLİMLENDİRİCİ OLARAK", sözcükleri menşe ülkenin dilinde ve menşe
ülkenin dilinin İngilizce, Fransızca veya Almanca olmaması halinde ve taşıma operasyonunu ile
ilgili ülkeler arasında anlaşmalarda aksi belirtilmedikçe, İngilizce, Fransızca veya Almanca
olarak işaretlenmelidir.
Örneğin: UN 1845, KARBON DİOKSİT, KATI, SOĞUTUCU OLARAK

Bu taşıma belgesi, 5.5.3.7.1'deki bilgileri içermesi koşuluyla, herhangi bir formatta olabilir. Bu bilgi,
kolaylıkla tanınabilir, okunabilir ve dayanıklı olmalıdır.

6

Ambalajlar, orta boy dökme yük konteynerleri (IBC'ler), büyük ambalajlar ve tanklar ve dökme yük konteynerleri için üretim ve test zorunlulukları

6.1

AMBALAJLAR İÇİN ÜRETİM VE TEST ZORUNLULUKLARI

Genel

İşbu bölümdeki zorunluluklar aşağıdakiler için geçerli değildir:
(a) Aksi belirtilmedikçe Sınıf 7 kapsamındaki radyoaktif malzemeleri içeren ambalajlar (bkz.
4.1.9);
(b) Aksi belirtilmedikçe Sınıf 6.2 kapsamındaki bulaşıcı maddeleri içeren ambalajlar (bkz. Bölüm
6.3, Not ve 4.1.4.1'deki ambalajlama hükümleri P621);
(c) Sınıf 2 kapsamındaki gazları içeren basınçlı kaplar;
(d) Net kütlesi 400 kg'yi aşan ambalajlar;
(e) Kombine ambalajlar dışındaki, kapasitesi 450 litreyi aşan sıvı ambalajları.

6.1.4'teki ambalajlama hükümleri kullanılan mevcut ambalajlara dayanmaktadır. Bilim ve teknolojideki
gelişmelerin gözetilebilmesi için, aynı derecede etkili olmaları, yetkili makam tarafından kabul edilebilir
olmaları ve 6.1.1.3 ile 6.1.5'te açıklanan testleri başarılı şekilde geçmeleri kaydıyla 6.1.4'te belirtilenlerden
farklı özelliklere sahip ambalajların kullanımında sakınca yoktur. Bu Bölümde belirtilen yöntemlere
eşdeğer olmaları ve yetkili makam tarafından kabul edilmeleri kaydıyla bu Bölümde tanımlanan test
yöntemlerinden farklı yöntemler kabul edilebilir.

Sıvı içermesi planlanan her ambalaj, uygun bir sızdırmazlık testini başarılı şekilde geçmelidir. Bu test,
6.1.5.4.3'te gösterilen uygun test seviyesini karşılayabildiğini gösteren, 6.1.1.4'te öngörülen kalite güvence
programının bir parçasıdır:
(a) Taşıma için ilk kullanımdan önce;
(b) Taşıma için tekrar kullanılmadan önce, yenilendikten veya onarıldıktan sonra;
Bu test için, ambalajlarda kendilerin ait kapakların takılması gerekmemektedir.
Kompozit bir ambalajın iç kabı, test sonuçlarının etkilenmemesi kaydıyla dış ambalaj olmadan test
edilebilir.
Bu test aşağıda belirtilenler için gerekli değildir:
- Kombine ambalajların iç ambalajları;
- 6.1.3.1 (a) (ii) uyarınca "RID/ADR" sembolü ile işaretlenen kompozit ambalajların (cam,
porselen veya seramik) iç kapları;
- 6.1.3.1 (a) (ii) uyarınca "RID/ADR" sembolü ile işaretlenen ince metal ambalajlar.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018