Karayolunda Tehlikeli Madde

Belgeleme

Soğutma ve iklimlendirme amaçlı kullanılan ve taşıma öncesinde tamamen iklimlendirilmemiş olan araçlar
veya konteynerler ile ilgili belgeler (konşimento, yük manifestosu veya CMR/CIM sevk irsaliyesi gibi)
aşağıdaki bilgileri içermelidir.
(a) Öncesinde "UN" ifadesi olan UN numarası ve
(b) Bölüm 3.2 Tablo A, Sütun (2) belirtilen isimden sonra, uygun olduğu şekilde, "SOĞUTUCU
OLARAK" veya " İKLİMLENDİRİCİ OLARAK", sözcükleri menşe ülkenin dilinde ve menşe
ülkenin dilinin İngilizce, Fransızca veya Almanca olmaması halinde ve taşıma operasyonunu ile
ilgili ülkeler arasında anlaşmalarda aksi belirtilmedikçe, İngilizce, Fransızca veya Almanca
olarak işaretlenmelidir.
Örneğin: UN 1845, KARBON DİOKSİT, KATI, SOĞUTUCU OLARAK

Bu taşıma belgesi, 5.5.3.7.1'deki bilgileri içermesi koşuluyla, herhangi bir formatta olabilir. Bu bilgi,
kolaylıkla tanınabilir, okunabilir ve dayanıklı olmalıdır.

6

Ambalajlar, orta boy dökme yük konteynerleri (IBC'ler), büyük ambalajlar ve tanklar ve dökme yük konteynerleri için üretim ve test zorunlulukları

6.1

AMBALAJLAR İÇİN ÜRETİM VE TEST ZORUNLULUKLARI

Genel

İşbu bölümdeki zorunluluklar aşağıdakiler için geçerli değildir:
(a) Aksi belirtilmedikçe Sınıf 7 kapsamındaki radyoaktif malzemeleri içeren ambalajlar (bkz.
4.1.9);
(b) Aksi belirtilmedikçe Sınıf 6.2 kapsamındaki bulaşıcı maddeleri içeren ambalajlar (bkz. Bölüm
6.3, Not ve 4.1.4.1'deki ambalajlama hükümleri P621);
(c) Sınıf 2 kapsamındaki gazları içeren basınçlı kaplar;
(d) Net kütlesi 400 kg'yi aşan ambalajlar;
(e) Kombine ambalajlar dışındaki, kapasitesi 450 litreyi aşan sıvı ambalajları.

6.1.4'teki ambalajlama hükümleri kullanılan mevcut ambalajlara dayanmaktadır. Bilim ve teknolojideki
gelişmelerin gözetilebilmesi için, aynı derecede etkili olmaları, yetkili makam tarafından kabul edilebilir
olmaları ve 6.1.1.3 ile 6.1.5'te açıklanan testleri başarılı şekilde geçmeleri kaydıyla 6.1.4'te belirtilenlerden
farklı özelliklere sahip ambalajların kullanımında sakınca yoktur. Bu Bölümde belirtilen yöntemlere
eşdeğer olmaları ve yetkili makam tarafından kabul edilmeleri kaydıyla bu Bölümde tanımlanan test
yöntemlerinden farklı yöntemler kabul edilebilir.

Sıvı içermesi planlanan her ambalaj, uygun bir sızdırmazlık testini başarılı şekilde geçmelidir. Bu test,
6.1.5.4.3'te gösterilen uygun test seviyesini karşılayabildiğini gösteren, 6.1.1.4'te öngörülen kalite güvence
programının bir parçasıdır:
(a) Taşıma için ilk kullanımdan önce;
(b) Taşıma için tekrar kullanılmadan önce, yenilendikten veya onarıldıktan sonra;
Bu test için, ambalajlarda kendilerin ait kapakların takılması gerekmemektedir.
Kompozit bir ambalajın iç kabı, test sonuçlarının etkilenmemesi kaydıyla dış ambalaj olmadan test
edilebilir.
Bu test aşağıda belirtilenler için gerekli değildir:
- Kombine ambalajların iç ambalajları;
- 6.1.3.1 (a) (ii) uyarınca "RID/ADR" sembolü ile işaretlenen kompozit ambalajların (cam,
porselen veya seramik) iç kapları;
- 6.1.3.1 (a) (ii) uyarınca "RID/ADR" sembolü ile işaretlenen ince metal ambalajlar.

Her bir ambalajın bu Bölümdeki hükümleri karşılamasını temin etmek amacıyla ambalajlar yetkili makamı
tatmin eden bir kalite güvence programına göre üretilmeli, yenilenmeli ve test edilmelidir.
NOT: İzlenebilecek prosedürler hakkında rehberlik için, ISO 16106:2006 "Ambalaj -Tehlikeli mallar için
taşıma ambalajları - Tehlikeli mal ambalajları, orta boy dökme yük konteynerleri (IBC'ler) ve büyük
ambalajlar - ISO 9001'in uygulanmasına yönelik kılavuz ilkelere başvurulabilir.

Ambalaj üreticileri ve dağıtıcıları, izlenecek prosedürlerin yanı sıra, taşımada kullanılacak ambalajların bu
Bölümdeki geçerli performans testlerini geçebilmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan kapakların ve diğer
aksamların (ilgili contalar da dahil olmak üzere) tipleri ve boyutları hakkında bilgi sunmalıdır.

Ambalaj tiplerinin gösterimine yönelik kod

Bu kod şunları içermektedir:
(a) Ambalajın varil, bidon vb. gibi türünü gösteren bir rakam ve ardından;
(b) Latin harfleriyle çelik, ahşap vb. gibi malzemenin özelliğini gösteren büyük harf(ler) ve
gerektiğinde ardından;
(c) Ambalajlama grubunun ait olduğu tür içerisinde ambalaj kategorisini gösteren rakam.

Kompozit ambalaj durumunda, iki büyük Latin harfi, kodun ikinci sırasında kullanılır. Birincisi iç kabın
malzemesini; ikincisi ise dış ambalajın malzemesini göstermektedir.

Kombine ambalaj durumunda sadece dış ambalajın kod numarası kullanılır.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018