Karayolunda Tehlikeli Madde

İşaretleme

NOT 1: İşaretler, onları taşıyan ambalajın testten başarıyla geçen bir tasarım tipi olduğunu ve ambalajın
kullanımı hariç olmak üzere üretimine ilişkin bu Bölümdeki gereksinimleri karşıladığını göstermektedir. Bu
nedenle tek başına işaret her zaman ambalajın herhangi bir madde için de kullanılabileceğini teyit etmez:
Genel olarak ambalaj türü (örneğin çelik varil), azami kapasitesi ve/veya kütlesi ve özel gereksinimler her
bir madde için Bölüm 3.2, Tablo A'da belirtilmektedir.
NOT 2: İşaretlerin ambalaj üreticileri, yenileyenler, ambalaj kullanıcıları, taşımacılar ve düzenleyici
makamlara yardımcı olması amaçlanmıştır. Yeni bir ambalajın kullanımı ile ilgili olarak, orijinal işaretler
bu ambalaj üreticileri için ambalajın tipini tanımlamanın ve performans testi düzenlemelerinin
karşılandığını göstermenin bir yöntemidir.
NOT 3: İşaretler, daima test seviyelerinin vb. tüm ayrıntılarını sunmamakta olup, örneğin, test
sertifikasına, test raporlarına veya testten başarıyla geçmiş olan ambalajların kaydına bakılarak, bu
ayrıntıların göz önünde bulundurulması gerekebilir. Örneğin, X veya Y işaretini taşıyan bir ambalaj,
6.1.5'in ilgili ambalaj test hükümlerinde belirtilen 1,5 veya 2,25 faktörü dikkate alınarak saptanmış olan
azami izin verilen nispi yoğunluk 1 ile tahsis edilmiş daha düşük bir tehlikeye sahip ambalajlama grubu
maddeleri için kullanılabilir; yani, nispi yoğunluğu 1,2 olan ürünler için test edilen bir ambalajlama grubu
I ambalajı, 1,8 nispi yoğunluğu sahip ürünler için ambalajlama grubu II ambalajı olarak veya 2,7 nispi
yoğunluğa sahip ürünler için ambalajlama grubu III ambalajı olarak kullanılabilir. Elbette bunun için tüm
performans kriterlerinin daha yüksek nispi yoğunluğa sahip ürünle de karşılanabiliyor olması gerekir.
----------------------------
1 Nispi yoğunluk (d), Özgül Ağırlık (SG) olarak kabul edilmekte olup ve bu metinde bu şekilde kullanılacaktır.

ADR'ye uygun şekilde kullanılması planlanan her bir ambalaj dayanıklı, okunaklı ve kolayca görünür
şekilde, ambalaja uygun büyüklükte ve uygun yere yerleştirilmiş işaretler taşımalıdır. 30 kg'dan fazla brüt
kütleye sahip ambalajlar için, işaretler veya bunların kopyası ambalajın üstünde veya yan tarafında
bulunmalıdır. Harfler, rakamlar ve semboller en az 12 mm yüksekliğinde olacaktır; 30 litre veya 30 kg veya
daha az kapasiteli ambalajlar için ise yükseklik en az 6 mm, 5 litre veya 5 kg veya daha az ambalajlar için
ise uygun ebatta olmalıdır.
İşaret şunları gösterecektir:
(a) (i) Birleşmiş Milletler ambalaj sembolü 
Bu sembol, bir ambalajın, esnek dökme yük konteynerinin, portatif tankın veya
MEGC'nin Bölüm 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 veya 6.11'in ilgili gereksinimlerine
uygunluk gösterdiğini belgeleme amacı dışında bir amaç için kullanılmayacaktır.
Kabartmalı metal ambalajlar için sembol yerine "UN" büyük harfleri kullanılabilir
veya
(ii) Basitleştirilmiş koşullara (bkz. 6.1.1.3, 6.1.5.3.1 (e), 6.1.5.3.5 (c), 6.1.5.4, 6.1.5.5.1 ve
6.1.5.6) uyan kompozit ambalajlar (cam, porselen veya seramik) ve ince metal
ambalaj için "RID/ADR" sembolü;
NOT: Bu sembolü taşıyan ambalajların, sırasıyla RID, ADR ve ADN hükümlerine
tabi demiryolu, karayolu ve iç su yollarında taşımacılık operasyonları için
kullanımına onay verilmiştir. Ancak diğer düzenlemelere tabi karayolu, demiryolu
veya iç su yollarında yapılacak taşıma operasyonları için veya diğer taşıma türleri ile
taşımada kullanımlarına her zaman izin verilmemektedir.
(b) 6.1.2 kapsamında ambalaj türünü gösteren kod;
(c) İki parçadan oluşan kod:
(i) Tasarım tipinin başarı ile test edildiği ambalajlama grubunu (gruplarını) gösteren harf:
Ambalajlama grubu I, II ve III için X;
Ambalajlama grubu II ve III için Y;
Yalnızca ambalajlama grubu III için Z;
(ii) Sıvı içermesi planlanan iç ambalajı olmayan ambalajlar için test edilen tasarım tipi
için birinci ondalık haneye kadar yuvarlanmış olan nispi yoğunluk; bu koşul, nispi
yoğunluk 1,2'yi aşmıyorsa ihmal edilebilir. Katılar veya iç ambalajlar içerecek şekilde
tasarlanmış olan ambalajlar için kilogram cinsinden azami brüt kütle.
23 °C'de 200 mm2/s'yi aşan viskozite değerine sahip sıvıları taşıması için amaçlanan ve 6.1.3.1
(a) (ii) uyarınca "RID/ADR" sembolü ile işaretlenen ince cidarlı metal ambalajlar için kilogram
cinsinden azami brüt kütle;
(d) Ambalajın katı malzemelerin veya iç ambalajların taşınmasına yönelik olarak tasarlandığını
gösteren "S" harfi veya sıvı taşımaya yönelik ambalajlar için (kombine ambalajlar hariç olmak
üzere), ambalajın kPa cinsinden dayanması gereken, en yakın 10 kPa'ya yuvarlanmış olan
hidrolik test basıncı.
23 °C'de 200 mm2/s'yi aşan viskozite değerine sahip sıvıları taşıması amaçlanan ve 6.1.3.1(a)
(ii) uyarınca "RID/ADR" sembolü ile işaretlenen ince cidarlı metal ambalajlar için "S" harfi;
(e) Ambalajın üretildiği yılın son iki rakamı. 1H ve 3H ambalaj türleri, aynı zamanda üretim ayına
uygun şekilde işaretlenmelidir; bu işaretlerin geri kalanından farklı bir yerde ambalaj üzerine
işaretlenebilir. Uygun bir yöntem şu şekildedir:
* İmalat yılının son iki basamağı söz konusu yerde gösterilebilir. Bu gibi hallerde, saatin iç
dairesindeki ve tür onay işaretindeki yılın son iki basamağı aynı olacaktır.
NOT: Dayanıklı, görünür ve okunaklı biçimde asgari bilgiyi sağlayan diğer yöntemler de kabul
edilebilirdir.
(f) Uluslararası kara trafiğinde taşıtlarda kullanılan ayırt edici işaret2 ile gösterilen ve işaretin
tahsisini yapan devlet;
(g) Üreticinin adı veya yetkili makam tarafından belirtilen diğer ambalaj tanımları.

 

6.1.3.1'de öngörülen işaretlere ilave olarak, kapasitesi 100 litreyi aşan her yeni metal varil, alt taraflarında
6.1.3.1 (a) ila (e) arasında belirtilmiş olan, en az gövdede kullanılan metalin nominal kalınlığını gösterecek
(mm olarak 0,1 mm'ye kadar) şekilde dayanıklı (örneğin, kabartmalı) işaretleri taşımalıdır. Bir metal varilin
herhangi bir kapağının nominal kalınlığı, gövdesine nazaran daha inceyse, üst kapak, gövde ve alt kapağın
nominal kalınlığı alt kısımda dayanıklı bir şekilde (örneğin, kabartmalı) işaretlenmelidir; örneğin "1,0-1,2-
10" veya "0,9-1,0-1,0". Metalin nominal kalınlığı, ilgili ISO standardına göre belirlenmelidir; örneğin çelik
için ISO 3574:1999. 6.1.3.1 (f) ve (g)'de belirtilen işaretler 6.1.3.5'te aksi öngörülmedikçe kalıcı bir şekilde
uygulanmamalıdır.

6.1.3.2'de belirtilenler hariç olmak üzere yenileme işlemine girmesi muhtemel her ambalaj 6.1.3.1 (a) ila
(e)'de belirtilen şekilde kalıcı bir işaret taşımalıdır. Yenileme işlemine direnme özelliğine sahip olmaları
durumunda işaretler kalıcı (örneğin, kabartmalı) olmalıdır. Kapasitesi 100 litreyi aşan metal variller
dışındaki ambalajlar için bu kalıcı işaretler 6.1.3.1'de öngörülen dayanıklı işaretlerin yerini alabilir.

Yeniden imal edilen metal variller için ambalaj tipinde bir değişiklik yoksa ve entegre herhangi yapısal
bileşenlerden biri değiştirilmemiş ya da sökülmemişse, gerekli olan işaretlerin kalıcı olmasına ihtiyaç
duyulmaz. Yeniden imal edilen diğer her bir metal varil, 6.1.3.1 (a) ila (e)'de belirtilen kalıcı (örneğin,
kabartılmış) işaretleri taşımalıdır.

Mükerrer kullanılmak üzere tasarlanmış malzemelerden (örneğin, paslanmaz çelik) mamul metal kaplar
6.1.3.1 (f) ve (g)'de belirtilen işaretleri kalıcı biçimde (örn. kabartmalı) taşımalıdır.

6.1.3.1'e uygun işaretler sadece tek bir tasarım tipi veya tasarım tipi serisi için geçerlidir. Farklı yüzey
işlemleri aynı tasarım tipi olarak değerlendirebilir.
"Tasarım tipi serisi", aynı yapısal tasarıma, duvar kalınlığına, malzemeye ve kesit alanına sahip olan ve
sadece onaylanan tasarım türünden daha düşük tasarım yüksekliklerine sahip ambalajlar anlamına gelir.
Kapların kapakları test raporunda belirtildiği üzere tanımlanabilir olmalıdır.
_______________________________
2 Uluslararası kara trafiğinde motorlu taşıtlar ve römorklar üzerinde kullanılan tescil ülkesinin ayırt edici işareti,
örneğin 1949 Cenevre Kara Trafiği Konvansiyonu veya 1968 Viyana Kara Trafiği Konvansiyonu"na uygun olarak.

İşaretler 6.1.3.1'deki alt paragraflarda belirtilen sırada uygulanmalıdır; bu alt paragraflara ve bazı
durumlarda 6.1.3.8 (h) ila (j) alt paragraflarına göre gerekli olan her bir işaret kolayca tanımlanabilecek
şekilde örneğin taksim işareti veya boşluk kullanılarak açık olarak ayrılmalıdır. Örnekler için bkz. 6.1.3.11.
Bir yetkili makam tarafından gerekli görülen diğer ek işaretler, 6.1.3.1'de istenen diğer işaretlerin doğru
tanımlanmasını mümkün kılacaktır.

Ambalajın yenilenmesinden sonra, yenileyen sırayla aşağıdakileri gösteren dayanıklı işaretlerin
uygulanmasını sağlamalıdır:
(h) Uluslararası kara trafiğinde taşıtlara yönelik ayırt edici işaret tarafından gösterilen ve
yenilemenin yürütüldüğü ülke2;
(i) Yenileyen kişinin adı veya yetkili makam tarafından belirtilen diğer ambalaj tanımları.
(j) Yenilemenin tarihi; "R" harfi ve 6.1.1.3 kapsamındaki sızdırmazlık testini başarıyla geçen her
bir ambalaj için ek olarak "L" harfi.

Yenilemeden sonra 6.1.3.1 (a) ila (d)'ye göre gerekli olan işaretler metal varilin üst başında veya yan
tarafında artık görülmüyorsa, yenileyen ayrıca 6.1.3.8 (h), (i) ve (j)'deki sıra ile bu işaretleri dayanıklı bir
şekilde uygulamalıdır. Bu işaretler, özgün tasarım tipinin test edilip işaretlenmiş olduğu performans
kabiliyetinden daha yüksek bir performansı işaret etmemelidir.

1.2.1'de tanımlanan geri dönüştürülmüş plastik malzemelerle üretilen ambalajlar "REC" ile işaretlenmelidir.
Bu işaret, 6.1.3.1'de öngörülen işaretlerin yanına yerleştirilmelidir.
--------------------------------
2 Uluslararası kara trafiğinde motorlu taşıtlar ve römorklar üzerinde kullanılan tescil ülkesinin ayırt edici işareti,
örneğin 1949 Cenevre Kara Trafiği Konvansiyonu veya 1968 Viyana Kara Trafiği Konvansiyonu"na uygun olarak.

YENİ ambalajlar için işaret örnekleri

YENİLENMİŞ ambalajlar için işaret örnekleri

KURTARMA ambalajları için işaret örneği

NOT: 6.1.3.11, 6.1.3.12 ve 6.1.3.13'te örnekleri verilmiş olan işaretler tek bir satırda veya doğru sıranın
gözetilmesi kaydıyla birden fazla satırda yazılabilir.

Sertifikasyon

6.1.3.1'e uygun işaretlerin yapıştırılmasıyla, seri üretim ürünü ambalajların onaylanan tasarım türüne
karşılık geldiği ve onayda anılan zorunlulukların karşılandığı belgelendirir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018