Karayolunda Tehlikeli Madde

Test performansı ve sıklığı

Her ambalajın tasarım tipi, işaret tahsisine izin veren yetkili makamın belirlediği prosedürlere uygun olarak,
6.1.5'te ön görüldüğü şekilde test edilecek olup, bu yetkili makam tarafından onaylanacaktır.

Her ambalaj tasarım tipi, kullanımdan önce bu Bölüm'de öngörülen testleri başarıyla geçecektir. Ambalaj
tasarım tipi; tasarım, büyüklük, malzeme ve kalınlık, üretim ve ambalajlama şekline göre belirlenir; ancak
farklı yüzey işlemlerini içerebilir. Tasarım tipinden yalnızca daha düşük bir tasarım yüksekliği bakımından
farklı olan ambalajları da içermektedir.

Testler yetkili makam tarafından belirlenen aralıklarla ürün numunelerinde tekrarlanmalıdır. Kağıt veya
mukavva ambalajlar üzerinde yürütülecek bu tür testler için ortam koşullarında hazırlığın 6.1.5.2.3'teki
hükümlere eşdeğer olduğu düşünülmelidir.

Testler tasarım, malzeme veya ambalajın üretim şeklinde bir değişiklik yaratan her bir modifikasyon
durumunda tekrarlanmalıdır.

Yetkili makam, test edilen bir tipten yalnızca küçük özellikler bakımından farklılık gösteren ambalajların,
(örneğin daha küçük boyutlardaki iç ambalajlar veya daha küçük net kütleye sahip iç ambalajlar ile dış
boyutlarında küçük azaltmalara gidilmiş şekilde imal edilen varil, torba ve kutular gibi ambalajlar) seçici
şekilde test edilmesine izin verebilir.

(Rezerve edildi)
NOT: Bir dış ambalajda farklı iç ambalajların kullanılmasına ilişkin koşullar ve iç ambalajlarda izin
verilen varyasyonlar için bkz. 4.1.1.5.1. Bu koşullar, 6.1.5.1.7 uygulanırken, iç ambalaj kullanımını
sınırlamazlar.

Katılar veya sıvılar için kullanılan herhangi bir tipteki nesneler veya iç ambalajlar aşağıdaki koşullar altında
dış ambalajın test edilmesine gerek kalmaksızın birleştirilebilir ve taşınabilir:
(a) Dış ambalaj, ambalajlama grubu I düşme yüksekliği kullanılarak, sıvı içeren kırılabilir iç
ambalajlarla (örneğin cam) 6.1.5.3'e uygun olarak başarılı şekilde test edilmelidir;
(b) İç ambalajların toplam brüt kombine kütlesi yukarıdaki (a) maddesindeki düşürme testinde
kullanılan iç ambalajların brüt kütlesinin yarısını aşmamalıdır;
(c) İç ambalajlar arasındaki ve iç ambalajlar ile ambalajın dışı arasındaki dolgu maddesinin
kalınlığı orijinal olarak test edilen ambalajın kalınlığına karşılık gelen değerin altına
düşürülmemelidir; orijinal testte yalnızca tek bir iç ambalajın kullanılması halinde, iç ambalajlar
arasındaki tampon malzemesinin kalınlığı orijinal testteki ambalajın dışı ile iç ambalaj
arasındaki tampon malzemesinin kalınlığından az olmamalıdır. Daha az ya da daha küçük iç
ambalajlar kullanılmışsa (düşürme testinde kullanılan iç ambalajlarla karşılaştırıldığında), boş
alanları doldurmak için ilave olarak yeterince tampon malzemesi kullanılmalıdır;
(d) Dış ambalaj boş iken 6.1.5.6'daki istifleme testini başarıyla geçmelidir. Aynı ambalajların
toplam kütlesi yukarıdaki (a) maddesinde belirtilen düşürme testinde kullanılan iç ambalajların
birleşik kütlesini baz almalıdır;
(e) Sıvı içeren iç ambalajlar iç ambalajın tüm sıvı içeriğini emecek yeterli miktarda emici malzeme
ile çevrelenmelidir;
(f) Dış ambalajın sıvılar için kullanılacak iç ambalajları taşıması amaçlanmışsa ve sızdırmaz
değilse veya katılar için kullanılacak iç ambalajları taşıması amaçlandıysa ve toz geçirmez
değilse, sızdırma durumunda sıvı veya katı içeriklerin tutulması için sızdırmaz astar, plastik
torba veya aynı etkinliğe sahip bir tutma yöntemi temin edilmelidir. Sıvı içeren ambalajlar için
yukarıdaki (e) maddesine göre gerekli olan emici malzemenin sıvı içerikleri tutmak üzere iç
tarafa yerleştirilmesi gerekir;
(g) Ambalajlar, kombine ambalajlar için ambalajlama grubu I performansına göre test edilmiş
olarak 6.1.3'e uygun işaretlenmelidir. Kilogram cinsinden işaretlenen brüt kütle, dış ambalaj
kütlesine ek olarak yukarıdaki (a) maddesinde belirtilen düşürme testinde kullanılan iç ambalaj
kütlesinin yarısı eklenerek bulunan toplam değer olmalıdır. Böyle bir ambalaj işareti 6.1.2.4'te
belirtilen "V" harfini de içermelidir.

 

Yetkili makam herhangi bir zamanda bu bölümde belirtilen testler yoluyla seri üretimden mamul
ambalajların tasarım tipi testlerinin gereksinimlerini karşıladığına ilişkin bir kanıt ibraz edilmesini talep
edebilir. Doğrulama amacıyla bu testlerin kayıtları saklanmalıdır.

Güvenlik nedenleriyle iç yüzey işlemi veya kaplama gerekliyse, testlerden sonra bile koruyucu özelliklerini
idame ettirmelidir.

Test sonuçlarının geçerliliğinin etkilenmemesi ve Yetkili makamdan onay alınması koşuluyla tek bir
numunede birkaç test gerçekleştirilebilir.

Kurtarma ambalajları

Kurtarma ambalajları (1.2.1'e bakın) aşağıda belirtilenler hariç olmak üzere katıların ve iç ambalajların
taşınmasına yönelik amaçlanan ambalajlama grubu II ambalajları için geçerli hükümlere uygun şekilde test
edilmeli ve işaretlenmelidir:
(a) Testler gerçekleştirilirken kullanılan test maddesi su olmalıdır ve ambalajlar azami kapasitesinin
en az %98'i kadar doldurulmamalıdır. Test sonuçları etkilenmeyecek şekilde, gerekli toplam
ambalaj kütlesine erişmek için kurşun bilye torbaları gibi ilave parçalar kullanılabilir. Alternatif
olarak düşürme testi gerçekleştirilirken, düşürme yüksekliği 6.1.5.3.5 (b)'ye uygun olarak
değişiklikler gösterebilir;
(b) İlave olarak ambalajlar 6.1.5.8'de ön görülen test raporunun yansıttığı bu testin sonuçlarına göre
30 kPa'da sızdırmazlık testini başarı ile geçmiş olmalıdır ve
(c) Ambalajlar 6.1.2.4'de belirtilen "T" harfi ile işaretlenmelidir.

Ambalajların teste hazırlanması

Testler, kombine ambalajlara bakımından, kullanılan iç ambalajlar dahil taşıma için hazırlanan ambalajlarda
gerçekleştirilmelidir. İç veya tekli kaplar veya torbalar dışındaki ambalajlar sıvılar için azami
kapasitelerinin en az %98'i, katılar içinse en az %95'i kadar doldurulmalıdır. Torbalar, kullanılabilecekleri
azami kütleye kadar doldurulacaktır. İç ambalajların sıvı ve katıları taşımak için tasarlandığı kombine
ambalajlar için hem sıvı hem de katı içerikler için ayrı testler gereklidir. Ambalajlarda taşınacak madde ve
malzemeler testlerin sonuçlarını geçersiz kılmamak kaydıyla diğer madde veya malzemelerin yerini alabilir.
Katılar için diğer bir madde kullanıldığında taşınacak madde ile aynı fiziksel özelliklere (kütle, tane
büyüklüğü, vb.) sahip olmalıdır. Test sonuçları etkilenmeyecek şekilde, gerekli toplam ambalaj kütlesine
erişmek için kurşun bilye torbaları gibi ilave parçalar kullanılabilir.

Sıvılar için uygulanan düşürme testlerinde diğer bir madde kullanıldığında taşınan maddeninkine benzer
nispi yoğunluğa ve viskoziteye sahip olmalıdır. 6.1.5.3.5'teki koşullar altında sıvı düşürme testi için su da
kullanılabilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018