Karayolunda Tehlikeli Madde

Ambalajların teste hazırlanması

Testler, kombine ambalajlara bakımından, kullanılan iç ambalajlar dahil taşıma için hazırlanan ambalajlarda
gerçekleştirilmelidir. İç veya tekli kaplar veya torbalar dışındaki ambalajlar sıvılar için azami
kapasitelerinin en az %98'i, katılar içinse en az %95'i kadar doldurulmalıdır. Torbalar, kullanılabilecekleri
azami kütleye kadar doldurulacaktır. İç ambalajların sıvı ve katıları taşımak için tasarlandığı kombine
ambalajlar için hem sıvı hem de katı içerikler için ayrı testler gereklidir. Ambalajlarda taşınacak madde ve
malzemeler testlerin sonuçlarını geçersiz kılmamak kaydıyla diğer madde veya malzemelerin yerini alabilir.
Katılar için diğer bir madde kullanıldığında taşınacak madde ile aynı fiziksel özelliklere (kütle, tane
büyüklüğü, vb.) sahip olmalıdır. Test sonuçları etkilenmeyecek şekilde, gerekli toplam ambalaj kütlesine
erişmek için kurşun bilye torbaları gibi ilave parçalar kullanılabilir.

Sıvılar için uygulanan düşürme testlerinde diğer bir madde kullanıldığında taşınan maddeninkine benzer
nispi yoğunluğa ve viskoziteye sahip olmalıdır. 6.1.5.3.5'teki koşullar altında sıvı düşürme testi için su da
kullanılabilir.

Kağıt veya mukavva ambalajlar, nispi nem ve sıcaklığın (r.h.) kontrol edildiği bir ortamda en azından 24
saat süre ile tutulmalıdır. Bulunan üç adet seçenekten biri seçilmelidir. Tercih edilen ortam 23 ± 2 °C ve
%50 ± %2 nispi nem değerlerine sahip olmalıdır. Diğer iki seçenek, 20 ± 2 °C ve %65 ± %2 nispi nem veya
27 ± 2 °C ve %65 ± %2 nispi nem değerleridir.
NOT: Ortalama değerler bu sınırlar içerisinde yer almalıdır. Kısa süreli dalgalanmalar ve ölçüm
sınırlamaları, münferit ölçümlerin testten aynı sonuçların alınma ihtimalini önemli ölçüde azaltmaksızın ±
%5 nispi neme kadar değişiklik göstermesine neden olabilir.

 

(Rezerve Edilmiş)

Sıvılarla kimyasal uyumluluklarının yeterli olduğunu test etmek için 6.1.4.8 kapsamındaki plastik varil ve
bidonlar ile gerekirse 6.1.4.19 kapsamındaki kompozit ambalajlar (plastik malzeme) altı ay süreyle
taşınması planlanan maddelerin test numunelerinin doldurulacağı ortam sıcaklığında saklanmalıdır.
Depolamanın ilk ve son 24 saatinde test numuneleri kapaklar aşağıya doğru bakacak şekilde
yerleştirilmelidir. Bununla birlikte hava menfeziyle donatılmış ambalajlar sadece beş dakika süre ile
yerleştirilmelidir. Bu depolamadan sonra test numuneleri 6.1.5.3 ila 6.1.5.6'da belirtilen testlere tabi
tutulmalıdır.
Kompozit ambalajların (plastik malzeme) iç kaplarındaki plastik malzemelerin mukavemet özelliklerinin,
maddenin doldurulma işlemiyle önemli ölçüde değişmediği biliniyorsa, kimyasal uyumluluğun yeterli olup
olmadığının kontrol edilmesi zorunlu değildir.
Mukavemet özelliklerindeki ciddi değişiklik şu anlamlara gelir:
(a) fark edilebilir gevreklik veya
(b) Yük altında uzamada en azından orantılı bir artışla ilgili olmadıkça, elastikiyette önemli ölçüde
azalma.
Diğer yöntemlerle plastik malzemenin davranışı saptandığında, yukarıdaki uyumluluk testinden
vazgeçilebilir. Bu prosedürler, yukarıdaki uyumluluk testine en azından eş değer olmalıdır ve yetkili
makam tarafından tanınmalıdır.
NOT: Plastik variller, bidonlar ve polietilenden mamul kompozit ambalajlar (plastik malzeme) için ayrıca
bkz. 6.1.5.2.6.

6.1.4.8 kapsamındaki polietilen variller ve bidonlar ve gerekiyorsa 6.1.4.19 kapsamındaki polietilen
kompozit ambalajlar için, 4.1.1.21 kapsamında asimile edilen doldurma sıvılarıyla kimyasal uyumluluk,
standart sıvılarla aşağıdaki gibi doğrulanacaktır (bkz. 6.1.6).
Standart sıvılar, polietilen üzerinde bozulma süreçlerini temsil eder; çünkü şişme, gerilme altında çatlama,
moleküler bozunma ve bunların birleşimi gibi nedenlerle yumuşama görülmektedir. Ambalajların yeterli
kimyasal uyumluluğu, istenen test numunelerinin ilgili standart sıvılar ile birlikte üç hafta boyunca 40 °C'de
saklanarak onaylanabilir. Bu standart sıvı su ise, bu prosedüre uygun saklama işlemine gerek yoktur.
"Islatıcı çözelti" ve "asetik asit" şeklindeki standart sıvılar durumunda, istifleme testi için kullanılan test
numuneleri için de saklama işlemine gerek yoktur.
Depolamanın ilk ve son 24 saatinde test numuneleri kapaklar aşağıya doğru bakacak şekilde
yerleştirilmelidir. Bununla birlikte hava menfeziyle donatılmış ambalajlar sadece beş dakika süre ile
yerleştirilmelidir. Bu saklama işleminden sonra test numuneleri 6.1.5.3 ila 6.1.5.6'da belirtilen testlere tabi
tutulmalıdır.
%40'tan fazla peroksit içeren tert-Bütil hidroperoksit ve Sınıf 5.2 kapsamındaki peroksiasetik asitlerin
uyumluluk testi standart sıvılar kullanılarak yapılmamalıdır. Bu maddeler için test numunelerinin yeterli
kimyasal uyumluluğun ispatı, taşıması amaçlanan maddeler ortam sıcaklığında altı ay süreyle bekletilerek
sağlanmalıdır.
Bu paragraf kapsamındaki prosedürün polietilen ambalajlarla ilgili sonuçları, iç yüzeyi florlanmış olan
eşdeğer bir tasarım tipi için de onaylanabilir.

6.1.5.2.6'daki testi geçen 6.1.5.2.6'da belirtilen polietilen ambalajlar için, 4.1.1.21'e göre asimile olanlar
dışındaki doldurma maddelerine de onay verilebilir. Bu onay, bu tür doldurma maddelerinin test numuneleri
üzerindeki etkisinin standart sıvılarınkinden daha düşük olduğunu kanıtlayan laboratuar testlerine
dayanmalı ve buna ilişkin olarak ilgili bozulma süreçleri dikkate alınmalıdır. 4.1.1.21.2'de belirtilenlerle
aynı olan koşullar, bağıl nem ve buhar basıncı için de geçerlidir.

Bir kombine ambalajın plastik iç ambalajlarının mukavemet özelliklerinin, doldurma maddesinin etkisiyle
önemli ölçüde değişmemesi koşuluyla, kimyasal uyumluluğun ispat edilmesi gerekli değildir. Mukavemet
özelliklerindeki ciddi değişiklik şu anlamlara gelir:
(a) Fark edilebilir ölçüde gevreklik;
(b) Yük altında uzamada en azından orantılı bir artışla ilgili olmadıkça, elastikiyette önemli ölçüde
azalma.

Düşürme testi 3

Test numunelerinin sayısı (tasarım tipi ve üreticiye göre) ve düşürme ayarı

Düz düşürmeler haricinde, ağırlık merkezi darbe noktasına dikey olmalıdır.

Herhangi bir düşürme testi için birden fazla ayar mümkün olduğunda, ambalajın başarısız olma ihtimalinin
en yüksek olacağı ayar kullanılmalıdır.
Ambalajlama Test numunesi sayısı Düşürme ayarı
(a) Çelik variller
Alüminyum variller
Alüminyum veya çelik dışındaki metal
variller
Çelik bidonlar
Alüminyum bidonlar
Kontrplak variller
Fiber variller
Plastik variller ve bidonlar
Varil şeklinde kompozit ambalajlar
İnce metal ambalajlar
Altı
(her düşürme için üç adet)
İlk düşürme (üç numune kullanılarak): Ambalaj
hedefe uç taraftaki kenarlardan çarpmalı veya
ambalajda kenar yoksa, dairesel bir dikişten
veya köşeden çarpmalıdır.
İkinci düşürme (üç numune kullanılarak):
Ambalaj, ilk düşürmede test edilmeyen en zayıf
kısmından, örneğin bir kapaktan, hedefe
çarpacaktır veya bazı silindirik variller için,
varil gövdesinin kaynaklı boylamasına
dikişinden çarpacaktır.
(b) Doğal ahşap kutular
Kontrplak kutular
Yeniden yapılandırılmış ahşap kutular
Mukavva kutular
Plastik kutular
Çelik veya alüminyum kutular
Kutu şeklinde kompozit ambalajlar
Beş
(her düşürme için bir adet)
İlk düşürme: alt kısımdan düz İkinci düşürme:
üst kısımdan düz Üçüncü düşürme: uzun
kenardan düz Dördüncü düşürme: kısa
kenardan düz Beşinci düşürme: Bir köşeye
(c) Torbalar- yan dikişli tek katmanlı
Üç
(torba başına üç düşürme)
İlk düşürme: geniş yüzey üzerine düz İkinci
düşürme: Dar yüzey üzerine düz Üçüncü
düşürme: torbanın ucundan
(d) Torbalar- yan dikişsiz tek katmanlı veya
çok katmanlı
Üç
(torba başına iki düşürme)
İlk düşürme: geniş yüzey üzerine düz İkinci
düşürme: torbanın ucundan
(e) 6.1.3.1 (a) (ii) kapsamında "RID/ADR"
sembolü ile işaretlenmiş olan ve varil veya
kutu şeklindeki kompozit ambalajlar (cam,
seramik veya porselen)
Üç
(her düşürme için bir adet)
Orta uçtan çapraz şekilde veya uç kenar yoksa
dairesel bir dikiş veya alt köşe
-------------------------
3 Bkz. ISO Standardı 2248.

Düşürme testi için test numunelerinin özel hazırlığı

Test numunesinin ve içeriklerinin sıcaklığı aşağıda belirtilen ambalajlar için -18 °C veya aşağısına
düşürülmelidir:
(a) Plastik variller (bkz. 6.1.4.8);
(b) Plastik bidonlar (bkz. 6.1.4.8);
(c) Genleşmeli plastik kutular haricindeki plastik kutular (bkz. 6.1.4.13);
(d) Kompozit ambalajlar (plastik malzeme) (bkz. 6.1.4.19) ve
(e) Katıları veya nesneleri taşıması amaçlanan plastik torbalar dışındaki plastik iç ambalajlı
kombine ambalajlar.
Test numuneleri bu şekilde hazırlandığında, 6.1.5.2.3'teki hazırlığa gerek olmayabilir. Test sıvıları gerekirse
antifriz ilavesi ile sıvı halde tutulmalıdır.

Sıvılar için çember (çıkarılabilir) kapaklı ambalajlar, doldurma işlemi ile her türlü olası conta gevşemesine
izin verecek şekilde kapatıldıktan en az 24 saat sonraya kadar düşürme testine tabi tutulmamalıdır.

Hedef

Hedef, esnemez ve yatay bir yüzeye sahip olacak ve şu özellikleri taşıyacaktır:
- Yerinden oynamamasına yetecek şekilde bütün halinde ve büyük;
- Test sonuçlarını etkileyebilecek bölgesel kusurlar taşımayan düz yüzey;
- Test koşulları altında deforme olmayacak kadar sağlam ve testler nedeniyle hasar görme eğilimi
göstermeyen ve
- Test edilecek ambalajın tamamen yüzeye düşmesini sağlayacak yeterli genişlikte.

Düşürme yüksekliği

Katılar ve sıvılar için, test, taşınacak katı veya sıvılar ile veya temel olarak aynı fiziksel özelliklere sahip

diğer maddeler ile gerçekleştirilmişse:

 

Ambalajlama grubu I

Ambalajlama grubu II

Ambalajlama grubu III

1,8 m

1,2 m

0,8 m

 

Tekli ambalajlardaki sıvılar ile kombine ambalajların iç ambalajları için, test su ile yürütülüyorsa:

 

NOT: Su ifadesi, - 18 °C'de test işlemi için en az 0,95 özgül ağırlığa sahip su/antifriz çözeltilerini kapsar.

 

 1. Taşınacak maddeler 1,2'yi aşmayan nispi yoğunluğa sahipse:

   

  Ambalajlama grubu I

  Ambalajlama grubu II

  Ambalajlama grubu III

  1,8 m

  1,2 m

  0,8 m

   

 2. Taşınacak maddelerin 1,2'yi aşan nispi yoğunluğa sahip olması durumunda, düşürme yüksekliği taşınacak maddenin nispi yoğunluğu (d) temel alınarak, tek basamağa yuvarlanmak suretiyle aşağıdaki gibi hesaplanır:

   

  Ambalajlama grubu I

  Ambalajlama grubu II

  Ambalajlama grubu III

  d x 1,5 (m)

  d x 1,0 (m)

  d x 0,67 (m)

 3. 23 °C sıcaklıkta 200 mm2/s'den fazla viskoziteye sahip maddelerin taşınması için planlanan ve 6.1.3.1(a) (ii)'ye göre "RID/ADR" sembolü ile işaretli ince cidarlı metal ambalajlar için (ISO Standardı 2431:1993'e göre 6 mm çapında püskürtme deliğine sahip ISO akış kabıyla 30 saniyelik bir akış süresine karşılık gelmektedir):

 

 1. Nispi yoğunluk 1,2'yi aşmıyorsa:

   

  Ambalajlama grubu II

  Ambalajlama grubu III

  0,6 m

  0,4 m

   

 2. Taşınacak maddelerin 1,2'yi aşan nispi yoğunluğa (d) sahip olması durumunda, düşürme yüksekliği taşınacak maddenin nispi yoğunluğu (d) temel alınarak, tek basamağa yuvarlanmak suretiyle aşağıdaki gibi hesaplanır:

 

Ambalajlama grubu II

Ambalajlama grubu III

d x 0,5 m

d x 0,33 m

 

 

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018