Karayolunda Tehlikeli Madde

6.1.4.8'deki plastik varil ve bidonlar için ve 6HA1 hariç olmak üzere parlama noktası ≤ 60 °C olan sıvıları taşıması amaçlanan 6.1.4.19 kapsamındaki kompozit ambalajlar için (plastik malzeme) tamamlayıcı geçirgenlik testi

Polietilen ambalajlar yalnızca benzen, tolüen, ksilen veya bu maddeleri içeren karışımlar ve müstahzarlar
için onaylanması gerekiyorsa bu teste tabi tutulmalıdır.

Test numunesi sayısı: Tasarım tipi ve üretici başına üç ambalaj.

Test edilecek test numunesi için özel hazırlık: Test numuneleri 6.1.5.2.5 kapsamındaki orijinal doldurma
maddesi ile veya polietilen ambalajlar için 6.1.5.2.6 kapsamındaki standart hidrokarbon sıvı karışımı (beyaz
ispirto) ile önceden saklanmalıdır.

Test yöntemi: Ambalajın onaylanması gereken maddelerle dolu test numuneleri, 23 °C sıcaklıkta ve %50
nispi atmosferik nemde 28 gün süreyle saklamanın öncesinde ve sonrasında tartılmalıdır. Test, polietilen
ambalajlar için benzen, tolüen veya ksilen yerine standart sıvı hidrokarbon (beyaz ispirto) karışımı ile
gerçekleştirilebilir.

Testi geçme kriteri: Geçirgenlik 0,008 g/l.h değerini aşmamalıdır.

Test Raporu

En az aşağıdaki bilgileri içeren bir test raporu hazırlanarak ambalaj kullanıcılarına sunulmalıdır:
1. Testin gerçekleştiği tesisin adı ve adresi;
2. Başvuru sahibinin (varsa) adı ve adresi;
3. Özel bir test raporu tanımlaması;
4. Test raporunun tarihi;
5. Ambalaj üreticisi;
6. İmalat metodu (örneğin üfleme kalıplı) ile birlikte çizimler ve/veya fotoğraflar da içerebilecek bir
ambalaj tasarım tipi açıklaması (örneğin boyutlar, malzemeler, kapaklar, kalınlık, vb.);
7. Azami kapasite;
8. Test içeriklerinin özellikleri, örneğin sıvılar için viskozite ve bağıl yoğunluk, katılar için parçacık
büyüklüğü;
9. Test açıklamaları ve sonuçlar;
10. Test raporu, imzalayanın adı ve unvanı ile birlikte imzalanmalıdır.

Test raporunda taşıma için hazırlanan ambalajın bu bölümdeki ilgili hükümlere göre test edildiğini ve diğer
bir ambalaj metodu veya parçalarının kullanımının, bu testi geçersiz kılabileceğini ifade eden bir beyan yer
alacaktır. Test raporunun bir nüshası yetkili makama ibraz edilmelidir.

Sırasıyla 6.1.5.2.6 ve 6.5.6.3.5'e uygun olmak üzere polietilen ambalajların ve IBC'lerin kimyasal uyumluluğuna ilişkin olarak yürütülen testlerin onaylanması için standart sıvılar

Aşağıda belirtilen standart sıvılar bu plastik malzemeler için kullanılmalıdır.
(a) Islatıcı Çözelti; gerilme altında polietilende ciddi çatlamalara neden olan maddeler, özellikle
ıslatma ajanları içeren tüm çözeltiler ve müstahzarlar için.
%1 alkil benzen sülfonat içeren sulu çözelti veya testler için ilk kez kullanılmadan önce 40 °C
sıcaklıkta en az 14 gün boyunca ön saklamada bulunmuş olan %5 nonilfenol etoksilat içeren
sulu çözelti kullanılacaktır. Bu çözeltinin yüzey gerilmesi 23 °C'de 31 - 35 mN/m olmalıdır.
İstifleme testi, en az 1,20'lik bir nispi yoğunluk baz alınarak yürütülmelidir.
Islatıcı çözeltinin yeterli kimyasal uyumluluğu olduğu ispat edilirse asetik asitle uyumluluk testi
gerekli değildir.
Islatıcı çözeltiye dirençli olan ve gerilme altında polietilende çatlamaya neden olan doldurma
maddeleri için yeterli miktarda kimyasal uyumluluk, 6.1.5.2.6 kapsamında 40 °C'de orijinal
doldurma maddesi ile üç haftalık bir ön saklama işleminden sonra kanıtlanabilir.
(b) Asetik asit; gerilme altında polietilende çatlamalara neden olan maddeler, özellikle de
monokarboksilik asitler ve tek değerli alkoller için.
%98 ila %100 konsantrasyonunda asetik asit kullanılmalıdır.
Nispi yoğunluk = 1,05.
İstifleme testi, en az 1,1'lik bir nispi yoğunluk baz alınarak yürütülmelidir.
Polietilenin, polietilen kütlesinin %4'e kadar artabileceği ölçüde asetik asitten daha fazla
şişmesine neden olan doldurma maddeleri durumunda yeterli miktarda kimyasal uyumluluk,
6.1.5.2.6 kapsamında orijinal doldurma maddesi ile 40 °C'de üç haftalık bir ön saklama
işleminden sonra kanıtlanabilir.
(c) Normal bütil asetat/normal bütil asetatta doymuş ıslatıcı çözelti; polietilen kütlesinin yaklaşık
%4 oranına artmasına neden olabilecek kadar polietilenin şişmesine neden olan ve aynı
zamanda gerilme altında çatlamalara neden olabilen maddeler ve müstahzarlar, özellikle de
bitkisel temizlik ürünleri, sıvı boyalar ve esterler için. %98 - %100 konsantrasyonundaki normal
bütil asetat 6.1.5.2.6 uyarınca ön saklama işleminde kullanılmalıdır.
6.1.5.6 kapsamındaki istifleme testi için, yukarıdaki (a) maddesine uygunluk gösteren %2
normal bütil asetat ile karışmış %1 ila 10 sulu ıslatıcı çözeltiden oluşan test sıvısı
kullanılmalıdır.
İstifleme testi, en az 1,0'lik bir nispi yoğunluk baz alınarak yürütülmelidir.
Polietilenin, polietilen kütlesinin %7,5'a kadar artabileceği ölçüde normal bütil asetattan daha
fazla şişmesine neden olan doldurma maddeleri durumunda, yeterli miktarda kimyasal
uyumluluk, 6.1.5.2.6 kapsamında orijinal doldurma maddesi ile 40 °C'de üç haftalık bir ön
saklama işleminden sonra kanıtlanabilir.
(d) Hidrokarbon (beyaz ispirto) karışımları; polietilenin şişmesine neden olan maddeler ve
müstahzarlar, özellikle hidrokarbonlar, esterler ve ketonlar için.
Kaynama noktası 160 °C ila 220 °C, nispi nemi 0,78 ila 0,80, kaynama noktası > 50 °C ve
aromatik içeriği %16 - %21 olan hidrokarbon karışımları kullanılmalıdır.
İstifleme testi, en az 1,0'lik bir nispi yoğunluk baz alınarak yürütülmelidir.
Polietilenin ve kütlesinin %7,5'a kadar artabileceği ölçüde şişmesine neden olan doldurma
maddeleri durumunda yeterli kimyasal uyumluluk, 6.1.5.2.6 kapsamında orijinal doldurma
maddesi ile 40 °C'de üç haftalık bir ön saklama işleminden sonra kanıtlanabilir.
(e) Nitrik asit; polietilen üzerinde yükseltgen etkiye neden olan ve %55 nitrik asit oranında veya
bundan daha az moleküler bozunmaya neden olan tüm maddeler ve müstahzarlar için.
En az %55'lik bir nitrik asit konsantrasyonu kullanılmalıdır.
İstifleme testi, en az 1,4'lik bir nispi yoğunluk baz alınarak yürütülmelidir.
Doldurulan maddelerin %55 nitrik asitten daha fazla yükseltgen olması veya moleküler kütlede
ayrışmaya neden olması durumunda 6.1.5.2.5'e göre hareket ediniz.
Kullanım süresi böyle durumlarda hasar derecesi gözetilerek saptanmalıdır (örneğin, en az %55
konsantrasyon içerisindeki nitrik asit için iki yıl);
(f) Su; (a) ila (e) kapsamında alınan durumların herhangi birinde polietileni etkilemeyen maddeler,
özellikle de inorganik asitler ve çamaşır suyu, sulu tuz çözeltileri, çok değerlikli alkoller ve sulu
çözeltideki organik maddeler için.
İstifleme testi, en az 1,2'lik bir nispi yoğunluk baz alınarak yürütülmelidir.
Islatıcı çözeltinin yeterli kimyasal uyumluluğu ıslatıcı çözelti veya nitrik asitle ispat edilirse su
ile tasarım tipi testi gerekli değildir.

 

6.2

BASINÇLI KAPLAR, AEROSOL PÜSKÜRTÜCÜLER VE GAZ İÇEREN KÜÇÜK KAPLAR (GAZ KARTUŞLARI) VE SIVILAŞTIRILMIŞ ALEVLENEBİLİR GAZ İÇEREN YAKIT PİLİ KARTUŞLARI İÇİN ÜRETİM VE TEST ZORUNLULUKLARI

NOT: Aerosol püskürtücüler, gaz içeren küçük kaplar (gaz kartuşları) ve sıvılaştırılmış alevlenebilir gaz içeren
yakıt pili kartuşları, 6.2.1 ila 6.2.5 zorunluluklarına tabi değildir.

Genel zorunluluklar

Tasarım ve yapı

Basınçlı kaplar, normal kullanım ve taşıma koşullarında maruz kalacakları yorulma da dahil olmak üzere
tüm koşullara dayanacak şekilde tasarlanmalı, üretilmeli, test edilmeli ve donatılmalıdır.

(Rezerve Edilmiş)
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018